Skip to main content

Full text of "ANTONIO BACCI LEXICON EORUM VOCABULORUM QUAE DIFFICILIUS LATINE REDDUNTUR EDITIO ALTERA ROMAE SOCIETAS LIBRARIA STUDIUM ANNO 1949, 576 PAGINAE. ITALIAN €“ LATIN LEXICON OF WORDS WE TRANSLATE WITH DIFFICULTY INTO LATIN. LEXICO DE VOCABULOS DIFICEIS DE SEREM TRADUZIDOS PARA O LATIM. LEXIQUE DES PAROLES DIFFICILES A TRADUIRE EN LATIN."

See other formats


ANTONII BACCI 

AB EPISTVLIS PONTIFICIS MAX. AD PRINCIPES VARIA LATIN1TATIS SCRIPTA 
II 

LEXICON 

EORVM VOCABVLORVM 
QVAE DIFFICILIVS LATlNE REDDVNTVR 

EDITIO ALTERA 
EDITRICE 
S T V D I VM ROMAE 

SOCIETAS LIBRARIA « STVDIVM » 

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS EDIDIT 
A. MDCCCCXXXX1X V QVAE PROPRIETATIS JVRA A LEGIBVS SANCIVNTVR 
EA SIBI VINDICAT LIBRI EDITOR HUMANISSIMO LECTORI 
SALUTEM . Cum hoe opus, in unum redactum volumen, 1 quattuor ab- 
hinc annis primum edidi, brevibus hisce, quae sequuntur, verbis 
prooemiatus sum: 

Nonnulli a me, nec semel, e Romana praesertim Curia quae- 
siere quomodo hand pauca vpcabula, quae in 'communibus lexi- 
cis vel omnino desiderantur, vel imperite proponuntur, latine . 
reddi possent. Quorum votis ut satis pro viribus facerem, hoc 
lexicon in vulgus edidi, quod jam, a disciplinae meae quondam 
alumno rogatus, exaraveram. Opus sane nec perfectum, n&c ab- 
solutum est, quamvis mihi tantis steterit curis tantisque la- 
boribus. 

Huic autem praeponere placuit varia latinitatis scripta, quae 
vel jam erant guttembergia arte prodita, vel adhuc in scrinio 
limae labore expolienda adservabantur. Parva ea quidem res; 
sed dum latinae liiterae jere ubique silent, videntur mihi • — ni 
jailor — etiam exigua hoc in genere tentamina aliquid fortasse 
valere. 

Ad lexicon vero quod attinet, foveas humanissime lector, 
si quid mendosum, si quid desiderandum inveneris, id amice 
mecum communicare. Si enim aliquando homines, si dii, si co- 
lumna& concedent 2 ut hoc volumen iterum edatur, cupio ut 
emendatius et auctius prodeat. Salve atque vale. 

In praesens vero, dum opus, emendatum et auctum, in eo 
est ut iterum scriptoria machina imprimatur, iis omnibus cupio 

1 Opus iterum editur in duo volumina distributum; quorum alteruni 
inscriptiones, orationes et epistulas complectitur; alterum autem ex Lexicg 
constat eorum vocabulorum, quae difficilius latine redduntur, 

2 Cf. Hor. } Bp., II, 3.. 372-373- VI Humanissimo lectori debitas agere grates, qui vel per privatas epistulas, ad me perhu- 
maniter datas, 3 vel per publica scripta, in actis diurnis in 
commentariisque prodita, de libello hoc meo tractantes, ejus 
utilitatem ej usque laudes rnagis profecto, quam pro merito, 
praedicarunt. 

Non d'efuerunt tamen, qui aliquid reprehenderent; sed id 
tam humaniter, tarn urbane fecerunt, ut nihil prorsus haberem 
— - ne in iis quidem rebus opinationibusque, quae mihi pro- 
banda non viderentur — cur iisdem succenserem, vel cur eorum 
animadversiones aegre gravateque ferrem. 

Verumtamen id placet heic asseverare in suaque luce po- 
nere, quod quidem nonnullis videtur non omnino exploratum 
esse atque perspectum: varia nempe haberi Latinitatis genera; 
priscam videlicet atque optimam Latinitatem, quae « classica » 
hodie vulgato nomine vocatur; seriorem dein; deinde postea 
cadentem; ac postremo infimam. Omnia profecto haec genera 
suum momentum habent suasque, majores minoresve, ntihta- 
tes. Hisce autem omnibus Catholica utitur Ecclesia pro varia 
rerum opportunitate rationeque. Ea siquidem Latinitatem opti- 
mam summo in honore habet, colit, suaque auctoritate commen- 
dat; ejusque elegantia ac concinnitate majora, quae edit, docu- 
menta exornat. Cum tamen res faciliore atque expeditiore modo 
pertractandae occurrunt, turn in seriorem Latinitatem concedere 
non renuit, ut aptms ab omnibus intellegatur; multaque a chri- 
stianis scriptoribus mutuatur, quae ad res suas significandas 
necessaria omnino videantur. 

Ac praeterea in publicis Ecclesiae Athenaeis studiorumque 
Uniyersitatibus sacrae profanaeque disciplinae eo sermone ple- 
rumque traduntur, qui a Mediae Aetatis scriptoribus derivatus, 
etsi bonam non refert Latinitatem, ob perspicuam tamen ac 

3 Horum in numero ni5n modo Eminentissimi fuere Patres Cardinales 
non pauci praeclarique Latinitatis cultores, sed Ahtistes ipse sacrorum Ma- 
"jdmus Pius XII, Qui epistularcij quae infra ponitur, mihi mittendam jussit. Humanissimo lectori VII nitidam subtilitatem eloquii, hoc in rerum genere valde utilis 
evadit. 

Hoc autem non culpae, non vitio vertitur, sed laudi potius. 
Si enim prisca solummodo Latii lingua, quae « classica » dici- 
tur, uteretur Ecclesia, eaque omnia rejceret vocabula, quae in- 
ferioris sunt notae, sed necessaria prorsus ad res novas indican- 
das, 4 turn procul dubio etiam apud earn, sicut in ceteris so- . 
cietatibus, latinus sermo haberetur veluti res mortua, non autem 
usitata ac vigens. Dum contra, hac praesertim ratione reapse 
evenit, ut Latinitas, post tot elapsa saecula ac tot rerum immu- 
tationes vicissitudinesque, perennitate quadam fruatur. Idque 
non solum in scholarum claustris, sed in ipso etiam vitae usu 
accidit, quandoquidem vetus revirescens almae Urbis lingua 
quasi nobilissimum exsistit instrumentum, quo Apostolica Sedes 
cum universa Ecclesia praecepta, iussa ac monita sua commu- 
nicat. 5 

Quamobrem hie agendi modus iis omnibus commendandus 
videtur, qui Latinitatem non modo ut rem venustissimam, etsi 
omnino restinctam, colunt, sed ut aliquid etiam vivax, validum, 
aptissimum; quod quidem nostra quoque aetate, dum tot ser- 
monum diversitas ac discrepantia universam disjungit ac dividit 
populorum. communitatem, unum potest, eruditis saltern ho- 
minibus, conjunctionis fieri mutuiqu^ commercii via ac ratio 
consentanea., 

Neque quis dixerit ob gravissimas ac prorsus inexsupera- 
biles dirficultates hoc evenire non posse; quod enim Catholica 
jam facit Ecclesia, id profecto impossibile non est existiman- 
dum; ac ceteroquin nemo unus reapse litteratus, nemo unus 

4 Vide tamen quae in epistula I scripsimus, vol. I, pag. 233 sq. 

s Cf. Mons. Antonio Bacci, II latino lingua viva nella Chiesa Cat- 
tolica, estratto da Per lo studio e I'uso del latino, Bollettino internazionale 
di studi-ricerche-informazioni, Anno II, n. 1; 11 Latino lingua universale, 
in Ecclesia, Rivista mensile, anno V, n. 7, pag. 316 sq. VIII Humanissimo lectori revera doctus nostris etiam temporibus habetur, qui latinam 
- linguam omnino ignoret. 

Aliud praeterea opportune heic mihi notandum videtur, 
quod non omnes recte, meo judicio, clareque perspiciunt. Non 
desunt siquidem qui Latinitatem universam — priscam nempe, 
seriorem, cadentem et infimam — ita in suis scriptis implicent 
atque permisceant, ut aliquid ex eorum calamo oriatur non 
venustuin, non consonum, sed tarn absonum atque abnorme ut 
religiosas aures offendat. Eorum, scribendi ratio ac modus ver- 
■ sicolorem quodammodo refert Veneti ludionis vestem; atque 
illud Horatii in memoriam reducit : 

Humano capiti cervicem pictor equinam 
jungere si velit et varias inducere plumas 
undique collatis membris, ut turpiter atrum 
desinat in piscem mulier formosa supeme; 
spectatum admissi risum teneatis amici? 6 

Ita, verbi gratia, dependentiam ponunt, independentiam, 
cbmpetentiam, incompetentiam, plenarium, filialem, secreta- 
rium, respectivum, praecedentiam, Gubernium, visibilem, invi- 
sibilem et cetera eiusmodi; unaque simul cum hisce serioris, ca- 
dentis, infimae ac barbarae linguae latinae vocabulis voces di- 
ctionesque conserunt, quas ex vetusta romani eloquii aetate 
mutuantur, quasi perabsurdo hoc modo sua scripta velint aliqua 
elegantia nobilitare. Sed non animadvertunt iidem se vulgari 
panniculo serica segmenta assuere! Aptius profecto fecerint si * 
eadem semper lingua, seriore nempe vel infima, sibi constantes, 
scripserint. Quo enim modo eum judicaverint, qui, hodierno 
Italiae sermone loquens vel scribens, aliquid fuerit ex xm, ali- 
quid vero ex xx saeculi scriptoribus mutuatus? Jamvero, idem 
profecto dicendum est, eodemque modo est judicandum, cum 
de Latinitate agitur. 6 Epist., II, 3. Humanisslmo lectori Quam quidem Latinltatem ego, pro viribus, optimam heic 
assequi contendo; sed cum probe noscam id genus proposita 
susceptaque consilia haud facile posse ad fern deduci, veniam 
abs te, humanissime lector, posco; dum iterum abs te peto ut, 
si quid mendosum minusve rectum, in Lexico praesertim, in- 
veneris, tuam mihi sententiam aperire benigne velis. 

Etiam atque etiam vale. 7 

Datum in Vaticana Urbe cal. Nov. anno mdccccxxxxviii. 

7 Nationum, regionum, insularum et urbium nomina non pauca adjeci, 
quae, cum ab optimis Latinitatis scrip toribus antiquitus usurpata non fue- 
rint — neque enim noscebantur — in communibus Lexicis vel non inve- 
niuntur 3 vel minus recte, ni fallor, recensentur. X Humanissimo lectori SEGRETERIA DI STATO 
'•DI SUA SANTITA 

N. 86549 

Ex Aedibus Vaticanis, die 9 Novembris 1944 

Illme ac Revme Domine, 

Quod Sibi doho misisti volumen, cui « Varia latinitatis 
scripta» titulus est inditus, non vino, nomine Augustus Ponti- 
fex accepit grate atque libenter. 

Idoneam in primo liber opportunitatem Beatissimo Patri 
parat de ea tibi publice gratulandi litterarum latinarum sin- 
gulari cognitione, de qua non semel Is jam tibi praesens est 
summopere gratulatus, cum pro credita tibi provincia scriptio- 
nes non minus eruditionis copia et varietate ornatas, uberesque, 
quam omni elegantia et dicendi flore politas probandas su- 
biceres. 

Gaudet-praeterea Communis Pater emissum a te librum 
latini sermonis cultoribus fore quam quod maxime utile, quod 
non tantum felicissimo studio ac labore voces dictionesque in 
eo tradis vel ex optimis Romanorum scriptoribus delectas, vel 
ex veterum ingenio « pudenter » fictas, quibus difficiliores vul- 
gatae linguae voces dictionesque latine reddantur; verum etiam 
exemplis in multiplici scribendi genere propositis ad capessen- 
dam latinitatis venustatem viam ipse quasi sternis. 

, Utinam frequens e sacro ordine virorum numerus, at ii 
praecipue qui Romanae Curiae ministros agunt, egregio hoc 
litteraturae specimine incitentur ad diligentiorem latinae lin- 
guae consuetudinem, ut quae superiore aetate, Maximorurn Humanissimo lectori XI Pontificum auspiciis, semper , floruit humaniorum disciplina- 
rum laus, ea nostris quoque temporibus vigere ne desinat. 

Quod ad te* Augustus Pontifex de delato obsequii testi- 
monio gratum tibi professus animum, Apbstolicam Benedi- 
ctionem, divinorum pignus munerum, paterna admodum volun- 
tate impertit. 

Ego vero haec tibi referens peculiarem erga te meam de- 
claro observantiam meque perlibenter exhibeo 

Tibi 
addictissimum 

1 , J. B. MONTINI . 

Illmo ac Revmo Domino Dno 

ANTQNIO BACCL 
ab epistulis Pontificis Maximi 
ad Principes LEXICON 

EORVM VOCABVLORVM QVAE DIFFICILIVS 
LATINE REDDVNTVR Les travaux Iexicograpliiques 
n'ont point de fin. 

LittrIi. Ab antiquo-Abbastanza 3 • A 

Ab antiquo : Antiquitus (Caes.-Liv. ..et a.); ab ultima antiquitate (Cic, 
Fin., I, 20); ex antiquitate (Suet., Ner. 38); ex omni antiquitate; 
post hominum memoriam (Cic., Catil.. I, 7 == dacche il mondb 
e mondo); ex omni memoria aetatum, temporum, civitatum (Cic, 
Orat. I, 4); ex patrum memoria; ex majorum memorial- Non 
autem « ab antiquo ». . 

Abasia: Ambulandi impotentia; graece: abasia (alfa privativa e fldaiq 
= movimentOj passo, andaturd). 

Abate: Abbas., atis; coenobiarcha, ae; antistes, itis; praesul, ulis; 
alicujus Coenobii antistes, vel praesul (abbate di un cenobio) - 
Abbatem'aliquem clicere (nominare uno abbate) - Divus Anto- 
nius senior (S. Antonio abbate), vel: Div. Antonius coenobiarcha 
(Morcelli, Lexicon Epigraphicum). 

Abat-jour: (v. franc.) - V. Paralume. 

Abbadessa, Badessa: Antistita; sacrarum virginum antistita; su- 

prema sacrarum virginum moderatrix - V. Supericra. 
Abbaino: Tecti fenestella, ae. " 

Abbandonarsi ai vizi: Vitiis se dedere totum; corruptelarum leno- 
ciniis se omnino permitte^e, vel se obvium dare;, in flagitia, in 
" scelera, in omne genus vitia se ingurgitare; in vitiorum voluta- 
brum se ingurgitare totum; vitiis "diffluere (consumaYsi nei vizi) - 
; luxuria diffluere (Cic); in omni genere flagitiorum volutari (Cic); 
in voluptatibus volutabundus (Cic. = ingolfato nei piaceri). 

Abbasso : Infra; infimo Iocq; inferius (piit in basso). 

— Demitte (demittite) manus! (abbasso -le mani!). - Rex abeat, 
pereat, moriatur, ex regno deturbeturj regno spolietur, regnum 
abdicet (abbasso il Re!). - Populare imperium repudiandum, vel 
popularis respublica improbanda, reprobanda! (abbasso la re- 
pubblicaf); vel populare imperium (popularis respublica) finem 
habeat! - Studia partium concidant, conquiescant (abbasso le 
passioni di parte, le lotte dei partiti!). 

Abbastanza: Satis super que est suarum cuique difficultatum (ciascuno 
ha abbastanza 'da pensare a se) - Satis superque est cur ... (vi sono 
abbastanza motivi per..?) - Nec diligentiam vestram putamus 4 ATDbazia-Abbonamento fore tantam, quin sit adhibenda major (Non sarete mai abbastanza 
diligenti) - Sed haec hactenus -haec hactenus! (Basta di cib - 
abbiamo detto o scritto abbastanza). 
Abbazia: Monachorum coenobium; monachorum domus; ascete- 
rium; locus nempe, in quem secedunt homines, caelestium 
rerum contemplation! addicti (Cf. Cod. Iustinian. I, 3, 33 el 41) - 
Abbatis munus, vel dignitas, vel dicio, onis (ufficio o dignita di 
abbate). ' , 

— Coenobium ad aquas Salvias (Morcelli: Abbazia delle - tre' 
Fontane); Coenobium Claravallerise {Idem: ■ Abbazia di Chiara- 
valle); Cartusianorum Coenobium (Certosa). 

Abbecedario : Elementaria tabella (/. L. Vives, Colloquia). - Cf. Sen., 
Ep. 36, 4: « senex elementarius » (vecchio che inipara I'abbeceda- 
rio). - Prima elementa discere (Hor.-Tac.) - Pueros elementa 
docere (II or.) — Imparare, insegnare I 'abbecedario. 

Abbominatore,- Abominatore : Osor, oris - Perpsus, a, um - Perosus 
lucem, mendaeium, vitium (abominatore della luce..-.). 

Abbonameiito - Abbonarsi ^ Abboaaxe: Subnotatio, onis, f. (Cod. 
Theod. - Cod. Just. — il sottoscriversi, e quindi Vapporre il pro- 
pria nome nel yegistw degli abbonati). - Subnotationem pacta 
pecunia facere (fare I'abbonamento col relativo prezza pattnito). - 
Subnotationis pacta pecunia (prezzo deU'abbonamento); vel sub- 
notationis pretium. 

— Subnotationis pactam ' pecuniam solvere (pagare I'abbona- 
mento). - De transviaria raeda utenda facta pactio (abbonatnento 
al tranvai); transviariae raedae utendae pactam pecuniam solvere 
(pagare I'abbonamento al tranvai). - Diurnorum (vel ' diariorurn) 
subnotatio (abbonamento al gidrnale); de excipiendis actis diur- 
nis (vel diariis) facta pactio (abbonamento al giornale col relativo 
prezzo); pretium subnotationis diarii (vel diurnorum) solvere 
(pagare I'abbonamento al giornale). 

— Pactionem de aliqua re facere certo soluto pretio (abbonarsi 
a qualche cosa). - Anmium 'pretium pro excipiendo diario 
(vel pro accipiendis actis diurnis) solvere (pagare I'abbonamento 
annuale a un giornale); annuum (vel annua) ephemeridi praebere, 
praestare (come sopra). - « Annuum praebere alicui; annua prae- 
stare alicui » legitur apud Suetonium et Senecam (= pagare Van- 
nata o provvisione annua). 

— Aliquid alicui acceptum referre, ferre, , facere (Cic. et a.) 
— abbonare qualche cosa ad uno; accreditare ad alcuno una 'Abbordabile-Abitante samina come gib. p'agata; ric'onoscere come ricevuta da qualcuno 
una cosa). v 
— Aliquem in ephcmeridis album, debito subnotationis so- 
luto pretio, referre (abbonare uno ad un giornale). - Aliquem in 
' ephemeridis album, debito subnotationis soluto pretio, accipere 
(ricevere uno fra gli abbonatv di un giornale). 
"Abbordabile: (francesismo — aboydable) - V. Accessibile. 
Abbordare: (parola riprovata dai puristi. V. Rigutini). Alicui becur- 
rere; aliquem adire, aggredi, congredi, convenire (abbordare uno). - 
Rem, vel causam attingere; rem, vel causam tracfandam .susci- 
pere (abbordare un argomento). Attingere navem; conscendere 
navem vel ih navem; manus ferreas in navem inicere; in navem 
hostium transcendere (abbordare una nave; assalirla). 
Abbo'ttoiiato-Riservato: Adstricta veste induras (abbottonato in 
sensd letterale). 

■ — Homo cautus, circumspectus; homo taciturnus, cautus ac pru- 
dens; homo altissimi silentii; homo tectus, tectior, tectissinius 
(Cic. et al. ~ - persona abbottonatd, riservata). - Unum te in 
dicendo mihi videri tectissimum: propriumque hoc esse laudis 
tuae, nihil a te umquam esse dictum, quod obesset ei, pro quo 
diceres (Cic, Orat. II, 73). Quis consideratior illo, quis tectior, 
quis prudentior? (Cic, Dejot. 6). ' 
— , Proprius alicujus (riservato ad "uno); ad aliquem tantummodo 
pei;finens, atdnens. 

Abbreyiare: V. Compendiare, Riepilogare, Sintetizzare. 

Ab initio mundi: Post hominum memoriam; post homines natos. - 
Non autem « ab initio mundi »; neque « ab immemorabili ». -. 
V. Ab antiquo. 

Abiogenesi-: V. Ger.erazione spontanea. 

Abisso: Gurges, ids, m.; vorago, inis, f.; locus praeceps, vel prae- 
ruptus (precipizio, dirupo); proftindum, i, n. (oceani profundum, 
maris profundum); « vitiorum omnium turpitudinumque gur- 
'ges atque vorago » (Cfr. Cic, V err. V, 9); praeceps, iris, n. (Liv.), 
■uel praecipitium, ii, n. (Sen.) - Aliquem praecipitem dare, jacere, 
agere, vel aliquem in praeceps dare, jacere, deferre, agere (Liv. et 
a: = spingere verso I'abisso) - In praecipiti stare (Virg. = stare 
sull'orlo dell'abisso). 
— Graece: abyssus, i. f. (afivaoog). ; 

Abitante: Incola, loci iricola (Cic. = abitatore stabile) - Indigena 
(Liv. et al. = nativo del luogo; contra: alienigena) - habitator G Afoiurare-Accademia (Cic. = abitatore anche casuale) - accola {Cic.-L.iv. — -chi abita 
vicino) - cqntubernalis (Cic. = chi abita insieme) - vicanus -(Cic- 
Liv. - abitante di un villaggio) - castellani (Cic. r Sal.-Liv. = abi- 
tanti di un castello) - oppidanus (Cic. = abitante di un oppidum)-^ 
paganus (abitante di un pagus),- ruricola, ae (Ovid. = abitante 
di carfipagna, contadino) - conterraneus (quae vox est dubia apud 
Plinium, Praef. Hist. Nat:: abitante della medesima terra) - no- 
stras, atis (Cic. = abitante del nostro paese) - municeps, ipis 
(Cic. = abitante- di un municipio) - civis (abitante- di una civ.i- 
tas) - provinciates (Cic. = abitanti della provincia, provinciali) - 
inquilini (Cic. = abitanti di un possesso altrui o di una casa al- 
trid, inquilini) - caelites, caelestes, caelieolae, superi (abitanti del 
cielo). 

Abiurare: Abjurare - ejurare (Cic. et a.) - ejurare fidem, paixiam, 
patriae nomen, liberos, patrem ... (rinnegare) - abjurare ab"quid 
(Cic. = rinnegare con giuramento, abiurare). 

Ab bvo : Ab ovo (dal principio) ~ Cf. Horat., Sat. I, 3, 6 : « ab ovo 
usque ad mala » (« dalle uova fino alia frutta »," perche la cena si 
cominciava con le uova e si terminava con la frutta) - Cf. etiam 
Art. Post. 147: « Nec gernino bellum .Troianum orditur ab ovo ». 

Abrogare: Abrogare (jus, legem, atque - interdum legi) - derogare legi, 
vel aliquid de lege (abrogare parzialmente) - obrogare, vel s'ub- 
rogare legi (sostituire almeno parzialmente una legge) - anti- 
quare legem (respingere una legge nuova lasciando in vigore I'an- 
\ tica) - inducere (cancellare, revocare, annullare); v. g. inducere 
senatus consultum, locationem, decretum (Cic. ei a.) - dissol- 
vere, vel resolvere (acta, decreta) - rescindere (pactiones) - refi- 
geie~(lacerare, strappare); v. g. leges, decreta refigere. 

Abulia,: Voluntatis defectip; graece: abulia (alfa privativa e fiovlofiai — 
voglio). , 

Accademia: Collegium, vel coetus sodalium litteratorum (Mqrcelli, 
Lexicon Epigraphictim: Accademia letterarid) - Collegium in- 
crementis litterarum et artium (Id.: Accad. artistico-letteraria) - 
Collegium sodalium arvalium (Vallauri Tommaso, Vocabojario 
Ital.-Lat.: Accad. d'agricoltura) - Disciplinarum liberalium expe- 
rimenta dare, vel publicare (Morcelli: dare una pubblica 'accade- 
mia) - A commentariis Collegii ... (Morcelli: Segretario dell' Ac- 
cademia ...) - Societas Florentiria italicae linguae tutandae, asser- 
vandae excolendaeque (Accademia delta Crusca) - Arcadiorum 
sodalium Collegium, vel arcadicorum sodalium (arcadum soda- Accademico-Accaparramento 7 ' lium) Collegium (Accademia dell' Arcadia). Adjectivum « arca- 
dicus, a, um » legitur x apud Liv., Plaut. et a.; « arcadius, a, um » 
apud Ovid., Senec. et a.; « areas, adis » apud Virg., Martial, et a. - 

'Pontificium rdoctrinis provehendis Collegium (Pontificia accade- 
mia delle scienze); pel Pontificia doctrinis provehendis Societas; 
vel Pontificium sophorum Collegium; vel Pontificium optirnis (li- 
beralibus) disciplinis promovendis Collegium. 

— Graece: Academia, ae; vel Academica philosophorum secta. Hoc 
tarrien.' vocabulum Academia ab aliis etiam id genus societatibus, 
coetibus et institutis Kodie saepissime usurpatur. 

Accademico : Sodalis Collegii etc... - Sodalis Florentinus linguae ita- 
licae conservandae atque excolendae (T. Vallauri, Vocab. Ital.-Lat. 
- M. Ricci: Varia Latinitas, p. 416 = Accademico della Qrusca). 

— Graece: Academicus. 

Accaparramento - Accaparrare - Accaparratore : Alicuius rei nimie- 
tate potiri, ut ceteri eadem priventur (accaparramentd di una 
cosa). Omnium rerum nimietate potiri, ut ceteri ab iisdem prohi- 
beantur (accaparramento di tutto) - Aliquid in possessionem pro- 
priam"(nei dominium, vel dominatum pfoprium) nimietate qua- 
darn congerere. - Coemere aliquid (jare incetta) - Coempta fru- 
menta supprimere (Mariano, Nuovo Dizionario Ital.-Lat. = Far 
incetta di frumento facendolo sparire dal mercato) Cf. « suppri- 
mere aliquid » (Cic.-Liv. - - sottrarre, nascondere) - Vitandum 
est ne qua Civita's oeconomiae fontes resque communibus vitae 
usibus necessarias nimietate quadam potiantur, ita ut ab ejusmodi 
bonorum possessione illae prohibeantur Nationes, quibus minus 
copiae fortunaeque hatura impertierit (Cf. Acta Ap. Sedis, 1942, 

P- 17)- : 

— Flagellare annonam (accaparrare viveri per rincararli). « Prae- 
valens manceps annonam fiagellat » (Plin. XXXIII; 13, 57 == ap- 
paltatore affarista e \ncettdtore, che rincara i prezzi). 

— Comprimere frumentum; comprimere annonam (Cic.-Liv. = in- 
cettare viveri per farli rincarare). 

— Praemercari aliquid arrabone dato; praemercari omnia arrabone 
dato, (incettare tutto versando una caparra = accaparrare). 

— Omnium suffragia (omnium sententias) ad se rapere (accapar- 
rarsi i. voti di tutti); gratiam sibi conciiiare, vel gratiam inire ab 
aliquo, apud aliquem, ad aliquem (Cic. et a. = accaparrarsi la 
grazia, il favore di uno); praecccupare gratiam ad ^plebem, vel 
apud plebem. (accaparrarsi il favore del popolo). Accappatoio-Accessibile — Dardanarius, ii, m. (Ulp. Dig. et a. = incettatore; chi esercita- 
il m&rcato nero) - Qui coempta comprimit; qui ar\nonam incen- 
dit; qui annonam flagellat, qui iniquissimum lucrum facit ex an- 
nonae caritate (accaparratore, che, fa il mercato nerd). 

Accappatoio: Laxa tunica; intima- ac fluxa tunica (accappatoio in 
genere). 

— Sabanum, i, n. {accappatoio da bagno). - Vox est tamen caden- 
tis .latinitatis. « Melius erit si hanc potionem post balineiim, in 
sabanis adhuc constitutus, acceperit » (Marcell. Empir. 26). 

Accarezzare: I. Mulcere,- permulcere (aliquem); amplexari, attre- 
ctare, contrectare (aliquem); alicui assentari, blandiri (= ,lu- 
singare); blandiri auribus, votis, sensibus alicujus. 

II. Consilium diu multumque mente versare (accarezzare lun- 
gamente un pensiero, un progettd). 

Accento Tonico; Accentus, us, m. (Quint. I, 5); vocis accentus; vo- 
cabuli accentus; vocis sonus (Cf. Cic, Orat. ,17 et 18); vocis in- 
tentio (Forcellini), 'vel inflexio. 
— ■ Accentus index, vel nota (segno grafico dell' accento). 

Accentrare - Accentramento - Accentratore : Aliquid- in unum co- 
here; ad unum conferre, conglobare, conformare, ordiriare ali- 
quid - Omnia in unum cogere, conglobare, conferre, conformare, 
ordinare (accentrare tutto) - Ad se conferre; omnia ad se conferre; 
omnia sibi tribuere (accentrare a se, tutto a se). 
— ■ Conglobatio (Tac.-Senec. ~ accentrartiento in senso. materiale).^ 
Alicujus rei ordinatio, vel conformatio in unum (in sgnso'meta- 
forico). 

— Omnia sibi attribuens (accentratore); vel: omnia ad se conferens; 
omnia ad se rapiens (accentratore violento). 

Accentuare - Accentuazione : Acuere syllabam; syllabam' vocis sono 
efferre (accentuare una sillabd) - Intentio vocis (5tsn. = accen- 
tuazione); vel accentus, us, m. (Quint.).' 

Accessibile: Intrabilis alicui (Liv. = penetrabile) « Cum adversi amnis *. 
os lato agmini haud sane intrabile esset » (Liv. XXII, 19, 12). 

— Patens; facilis aditu, pervius alicui (locus). ■ 

— Intellectu facilis; ad infellegendum facilis; intellegi facilis (ac- 
cessibile all'intelligenza); comprehensibilis (Cic, Ac. I, 41 = com- 
prensibile, intelligibile); ad communem hominum captum accom- 
modatus; ad intellegendum accommodatus, vel apertus; perspi- 
cuus, dilucidus alicui. 

' — Ad eurri facilis est aditus (persona accessibile); ad eum aditus Acciaio- Accidentalmente 9 ,-difnciliores sunt, vel penitus interclusi (e difficilmente accessibile - 
non e accessibile affatto) - Impervius alicui (inaccessibile); v. g. 
amnis navibus impervius; iter omnibus imperviurri, vel pervfum 
liemini (non accessibile ad alcuno).' 
Acciaio - Acciaieria : Chalybs, ibis, m. (Virg.-Prop.-Plin. = acciaic 
cost detto dalla popolazione ~dei Chalybes nel Ponto, celebri per 
I'estrazione e lavorazione del ferro) - Chalybeius, a, um (Ov. = 
. di acciaio) - « Ferro durior et chalybe » (Prop;, I, 16, 29). 
— Ferri, nucleus (Plin. XXXIV, 14, 41), seu pars ferri durior. 

— Chalybis officina (acciaieria); vel: chalybis fornax; chalybeia for- 
nax; chalybeia officina - Conflatoria chalybis fornax (fonderia 
d'acciaio); vel conflatorius (fusorius) chalybis furnus; chalybis con- 
flatorium, chalybis fusorium, ii, n. - V. Fonderia. 

Accidentale - Accidentalita - Accidehte: Fortuitus, a, um (ca- 
suale); secundarius, a, um (Cic. = accessorio, secondario - Con- 
tra: primarius, praecipuus). 

— Secundarium, ii, n. (accidentalita - Cic, De inv. II, 24 - contra: 
caput, itis, n. la' cosa principale). ' - ' 

— Accidens, entis, n. usutpatur a Seneca et a Quintiliano (do che 
e estrinseco ed accidentale); quod qiiidem Cicero « adjunctum » 
vocat,'- « Hostia aiitem maxima -parentare, pietatis esse adjunctum 

"putabat» (Cic., Leg. II, 21); adjuncta, orum, n. pi. (Cic, Top. 18), 
' vel rerum adjuncta (le cir.costanze; V accessorio). - « Causa, tem- 
pus, locus, occasio, instrumentum, modus, cetera, rerum sunt 
accidentia » (Quintil. V, 10). - « Hermagoras quattuor putat [sta- 
"• tus], conjecturam, ■ proprietatem, 'translationem, qualitatem, quam 
per accidentia ... vocat » (Idem, III, 6). 

— Accidentalis, e, vox est infimae latihitatis; atque adeo -ab opti- 
mis scriptoribus noh adhibetur. 

— Casus; res; ■ eventus; eventum (accidente, caso, avvenimento); 
v. g. mirabilis casus (Nep.); casus- fatalis (Cic); miserabilis, acer- 
bus casus; necopinatus casus; adversus casus; casus secundi (Nep.); 
fortuita, orum (Tac. — avvenimenti fortuiti). 

— Locus iniquus, iniquior (Caes.); ascensus iniquus (Liv.); iniqui- 
tates locorum (Liv.); varietas soli ('= accidentalita, scoscendimento 
del luoghi, della salita, del terreno). 

— Accidente -— colpo apoplettico, apoplessia: V. pag. 37. 

^ AccidentaLmente : Forte; casu; forte fortuna; .casu,. aut forte fortuna 
(Cic. — per caso^ o per buona sorte). 

— Nescio quo casu - Ut fors tulit - Si fors tulerit (se si da il caso 
10 Acclamare-Acinesia che ...) - Inconsiderate, temere, inconsulto (senza pensarci). - Obi- 
ter (Sen. = incidentalmente, occasionalmente). 
Aeclamare: Acclamare alicui (Cic.) - Ei acclamatum est (Plin.) - Ac- 
clamare aliquem servatorem, regem (Liv. et a.) - Succlamaire ali- 
cui (Liv. et a. — acclamare gridando tumultuosamente) - Concla- 
mare victoriam, poeana, Italiam, triumphum. - Salutare, consa- 
lutare aliquem regem, ducem - Inclamare adjutorem, auxilium... 
(invocdre). 

Acclimarsi - Acclimatarsi : solo caeloque assuescere (acclimatarsi); 
caeli solique naturae assuescere. - Caeli solique naturae assuetus 
(acclimatdto). - Caeli solique naturae assuescere non posse (non 
potersi acclimatare). - Caeli solique naturae assuefacere (accli- 
matare). - Ad caeli solique naturam assuescere, - assuefacere- caeli 
solique natura assuescere, assuefacere, assuetus. 

— V. Ambientarsi. 

Accolito : Acolythus - Adlectus inter acolythos. - « Acplythus » vox 
est e gra'eco fonte ducta (dxoXovdog) . - Administer; satelles; admi- 
nister et satelles {accolito in senso di subalterno, di cooperatore, 
ed anche di complice). 

Accomodamento : V. Compromesso. 

Accompagnato : Comitatus, a, um (ex verbo : comito, as) - Comitatus 
aliquo, vel aliqua re - Militibus et armis comitatus - Puero ut uno 
esset comitatior (Cic). 

Accorato: Maerore affectus; maestitia affectus; maestus aliqua re; 
anxius aliqua re, vel de ... in ... pro ... 

Accordarsi -r Armonizzare : I. Consentire, convenire, congruere, con- 
cordare cum aliquo - Rem componere, vel transigere cum aliquo - 
Concinere cum aliquo, vel inter se (armonizzarsi fra ...) - Pacem 
pacisci (Liv.); pacisci concordiam cum aliquo - Tacisci cum ali- 
quo ut ... (acordarsi per ...). . 

II. Consistere cum aliquo (Cic. = armonizzarsi, stare insieme ar- 
monicamente con...) « Plane sentientes incolumita tern" juris No- 
stri cum salute, libertate, prosperitate italici generis optime posse 
consistere » (Acta Leonis 1891, p. 391) - « Nullum est genus 
scientiae, nulla elegantia doctrinae, quae non optime possit cum 
doctrina atque institutione catholica consistere '» (Ibid. 1897, 
P- 344)- 

— V. Armonia - Armonizzare. 

Acinesia: Achinesis, is, f.; vel achinesia, a'e, f. (v. gr. = mancanza 
del movimento nei muscoli). - Quod quidem vocabulum ex grae- Acme-Acqua santa 11 cis vocib'us ductum (a 'privativa - xivr\aiq = movimento) latine 
jredditur: « musculorum immobilitas~'». 
Acme: (v. gr.:, 5.%fvri — punto culminante; iermine usato dai medici per 
indicate il massimo di intensita in una malattia) Morbi discrimen; 
maxima morbi vis; morbi' crisis; crisis (Cf. Senec, Ep. 83, 4) = 
crisi delta malattia. 

— Apex; vertex; oilmen (in senso, genericq, punto culminante). 
Acne: Achne, es, f. (ex graeca voceaxvjy = pula) — lesidne dermato- 

logica del sistema sebaceo-pilare, cost, detta per Vaspetto che da 
alia parte, che ne e affetta. 

Acolia: Bilis defectio; graece: acholia (a privativa - %ohr) — fiele). 

A corpo morto : Velis, ut ita dicam, remisque contendere (Cic, Tusc. 
Ill, 11) - Omnibus nervis contendere ut... (Cic.) - Nervis et ar- 
tubus contendere... - Pertinaciter acriterque pugnare... 

Acqua - Acq.ua santa: [. Aquae, vel fontes medicatae (Sen.: Acque 
b sorgenti minerali) - Aquari; vel- aquatum ire; adaquari; vel ada- 
quatum ire (andare a prendere aequo) - Aqua 'fluens, vel pro- 
fliiens (Cic. =^ acqua corrente) - In rem suam quidquid potest con- 
vertit (porta I'acqua al suo molino) - In freta coliectas alta addere 
aquas (Ov. — portare aequo, al mare); atque eadem fere significa- 
~ tione: teruncium adjicere Craesi pecuniae (Cic.); arare litus, vel 
litora (Ov.); in litus fundere arenas (Ov.) = portare acqua al 
mare, far cosa inutile - Aqua poculenta, vel potulerita (Cf. Cic, 
.Nat. Deor. IT, 56) acqua che si beve; aqua potui apta, ad po- 
tandum apta, ad bibendum apta, salubris (contr. insalubris), aqua 
salubri potu (contr. insalubri potu), aqua salubri haustu, aqua 
saluberrimi haustus (acqua potabile). 

— Aqua marcia, vel .martia (acqua marcia, detta cost da Q. Marcio 
Cons, che la fece' venire a Roma); aqua felix (acqua felice); aqua 
virginis (acqua. di Trevi; V. Trevi); aqua pia, vel piana (acqua 
pia; da Pio IX). \ " - >• 

— Secunda aqua (Liv. = secondo la .corrente); vel secundo amne 
(Virg.). - Contra: adverso amne (contro corrente). 

— Libramentum aquae (Cic. et a. = livello o pelo dell'acqua). 

— Aqua pluvia (Cic, Mur. 9, 22); vel aqua caelestis (Liv. = acqua. 
piovana). 

— Acqua distillata: V. Distillare. 

— Acqua ossigenata: V. Ossigeno, Ossigenare. 

— Aquae paludium corrivatae (acque delle paludi incanalate) - 
Fistula (tubo per acqua) - Lacus (deposito d' acqua, logo ed an- 12 Acquasantiera-Acromasia che vasca, bacino di una fonte); piscina (serbatoio d'acqua per 
esercizi di bagno, di nuoto, di pesca; vasca delta camera da ba- 
gno) - Castellum, vel dividiculum, est aquarum . receptaculum, 
elatiore loco positum, ex quo aqua per fistulas in varia loca di- 
stribuitur (Vitruv., Plin. et a.) - AU'acqua di rose: V. Rose. 

II. Aqua rite piata (Morcelli: acqiia santa) - Aqua lustralis; ita 
eninr Ovidius (Pont. Ill, 2, 73): *« Spargit aqua captos lustrali 
Graja sacerdos ».~ - Adjectivum lustralis, e (Liv.-Ovid. et a.) idem' 
est - ac ad expiationem pertinens - Hac eadem significatione 
usurpatur etiam adject. lustricuSi a, um (Suet., Ner. 6); unde ha- 
betur « aqua lustralis vel lustrica » (aequo santa). ^ 

— V. Pila dell'acqua santa. 
Acquasantiera : V. Pila dell'acqua santa. ■ * 

Acquedotto : Aquae ductus (Cic. el a. ~ acquedotto in genere); arcus 
ductus (Inscript. .= acquedotto sorretto da archi); rivus, vel aqua- 
rum rivus (acquedotto - candle); v. g. aquarum rivus Apuliae 
(acquedotto Pugliese). - V. Canale. 
— ■ « Arcus ductus aquae Virginis disturbatos per C. Caesarem a 
fundamentis novos fecit ac restituit » (Morcelli, III, 105) - « Ri- 
vos aquarum, compluribus locis vetustate labentes, refecit » (Idem, 
III, 105) - « Imp. "Caes. Divi luli F. Augustus ... rivos aqua- 
rum etc. ... » (Idem, III, 39). 

Acquerello: V. Dipinto - Dipingere. 

— Lora, ae, f.; vel lorea, ae, f. (Varr-.-Cat. et a. '— vinello). 
Acrobata - Acrotjatico - Acrobatasmo : Funambulus (Ter.-Suet. == 

acrbbata, junambolo). « Novum spectaculi genus elepharitos _ fu- 
nambulos edidit » (Suet., Galb.6). - Catadromus, i, m. (Suet, et. 
•a. = %uogo o palestra dell' acrobata, e la fune. stessa su cui cam- 
mind). 

■ — Ad funambulos pertinens, vel attinens (acrobatico): - Hoc adje- 
ctivum redditur etiam per casjim genetivum « funambuli, fu- 
nambulorum »; e. g. funambulorum spectaculum (spettacolo acro- 
batico); funambulorum ludi (giochi acrobatici). 

— ; Funambulorum peritia, ars, spectaeukim, disciplina (acrobati- 
smo). r 

— ■ Opinionum inconstantia, varietas, discrepantia, inconsequentia 
(Quintil.) = acrobatismo d'opinioni; vel sententiarum inconstan- 
tia, inconsequentia, discrepahtia. 
Acromasia: Coloris defectio; graece: achromasia (a privativa - xqu>fj,a 
= colore). . Acromatico-Addurre 1-3 Acromaticq: Coloris expers; colore carens; iridis colore carens (detto 
delle lenti che non riflettono i colori dell'iride). - Graece: achro- 
maticus. ■ ■ J 

— ■ Ocularia vitra lirripidissima; ocularra vitra ni tidissima" (Jenti acro- 
matiche); - V. Occhiali. 

Acromatopsia : V. Daltonismo. 

Acrocpro - Altipiano: Regio in dorso montis porrecta (.Lib.); pla- 
nitieSj vel planitia in dorso montium porrecta. . 

Acrostico : Acrostichis, idis, f. (v. gr.). « Est... genus earminis, in quo 
primae sir.gulorum versuum litterae aut nomen aliquodj aut sen- 
tentiam exprimiunt, si a prima ad ultimam simul compositae le- 
gantur » (Forcellini). - Vox est e graeco jonte ducta: awov 
(== sommita, capo) et atiyfiq (= verso). 

Acroterio : Acroteria, orum, n. pi. (Vitruv. — termine architettonico, 
derivante da parola greca indicante cima, sommita; ordinaria- 
mente significa il piedistallo posto in cima al frontone, su cui e 
posto un ornamento o una statua- - axQWTrjgia). 

A cuore aperto : Aperto pectore (Cic, De Amic, c. 26); ex animo. 

Acustica, acustico: Sonorum ratio ac leges.; sonorum scientia (in 
senso soggettivo), vel doctrina, vel disciplina (acustica). 

— Ad sonos pertinens (acustico); ad auditum attinens; ad sonorum 
disciplinam pertinens, attinens; ad sonos excipiendos aptus; ' ad 
sonos excipiendos reddendosque aptus; sonorus. 

— ■ Auditorium ad voces excipiendas reddendasque aptum (una sala' 
acustica, che rende bene i suoni). - Auditionis nervus (nervo 
acustico). 

Addetto: Publicae Legationi addictus (Addetto o Attache di Lega- 
zione). - Sacro Consilio addictus publicis accurandis Ecclesiae 
negotiis (Addetto alia Segreteria di Stato). 

Addis Abeba: Neanthopolis (= nuovo fiore. - Cosl e denominata la 
capitale dell'Etiopia nel mappamohdo della Segreteria di Stato in 

- Vaticano, perche tale e il signiftcato della" parola etiopica Addis 
Abeba). 

Addolorata: Maria perdolens (Morcelli) - Perdolens Virgo Maria. 

"Addormentarsi (davanti ad un pericolo) : Indormire periculo - In pe- 
riculis torpescere - In mediis periculis torpescere. 

Addottorare - Addottorarsi : V. Laureare, Laurearsi. 

Addurre (una ragione per ...): Causari aliquid - Causari (cum v. inf.), 
v. g. causari « corrumpi equos in insula inclusos » (Liv.) ~ cau- 
sari quod ... (Suet.) j « Plura per ambages et calumnias causati 14 Adenite-Affare sunt ut indigne factum tegef e falsis nominibus conarentur » (Acta 
Leonis 1880, p. 119 = addurre scuse per giustificare, etc.). 

— Obtendere, vel rationem obtendere (cum v. inf.); v. g. obteh- 
dunt interversos esse sodalitatiim reditus (= che le rendite sono 
state sviate dal loro scopo). 

Adenite: Glandularum inflammatio. - Graece: Adenes, itis, f. (adrjv = " 
glandula). 

Ad invicem': Inter se; e. g. inter se.amare, timere, distare etc.... (Cic. v 
et a.); inter se obtrectare (Nep. = denigrarsi, avversarsi): 

— Invicem; e. g. nagitia invicem" objectare (Tac. = rinfacciarsi vi- 
cendevolmente scelleratezze); invicem diligere (Plin.); pugnare in- 
vicem (Phaeptr.), invicem se obtrectare {Tac); vitabundi invicem 
(Tac); invicem se anteponere (Tac); invicem se occidere (Eii- 
trop.). 

— Mutuo; e. g. me mutuo diligas (Plane, in Cic); orficia cum mul- 
tis mutuo exercere (Suet.); de se mutuo sentire (Auct. B. Alex.). 

— Non autem « ad invicem »; neque « ab invicem ». 

Adirato: Actus in iram adversus aliquem - iratus alicui - ira plenus, 
concitatus, inflammatus, incensus ' in aliquem. 

A dispetto : Tuis ingratiis - meis ingratiis etc. (a subst. ingratia, ae, f . 
- Nep.-Plaut. et a.) - Me invito - me' invitissimo etc. 

Aereolito: Lapis e caelo delapsus; lapis caelo delapsus. - Subitae 
caeli faces (Cic.) ;■ caelestes faces (Cic. et a.) — bolidi ed altre 
meteore luminose. 

Aereonautica - Aereoplano - Aereoporto ecc. : V. Areonautica, areo- 
plano, areoporto ecc. 

Aerofagia: Aerophagia, ae, f. (v. gr.-t. med.); seu aeris devoratio; aeris 
deglutio - Vox « devoratio » serioris est latinitatis (Tertull., Re- 
surr. earn. 54); « deglutio » autem, vel « deglutitio » infimae sunt 
latinitatis vocabula. 

Afa: Nimius caloris aestus - fervidus aestus (Hcnr.) - Caelum eras- 
sum (Cic); aeris crassitudo (Cic) — pesantezza dell'aria, aria grbs- 
sa. - Contra: tenue caelum (Cic) == aria leggera, pura. 

Afasia: Locutionis amissio; locutionis defectio. 

— Graece: Aphasia, ae, f. (a privativa - yqiii — parlare) - V. AfonHa.' 
Afebbrile:. V. Apiretico. 

Affanno - Respiro affannoso: Animae ihterclusio et angustiae spiri- 

tus (Cic, De Orat., Ill, 46). 
Affare: Negotium; causa, vel caussa; inceptum.. 

— Cura agens ad negotia ... (Morcelti: incaricato d'affari). Affarismo- Affrettare 15 — Interim curam agens ad negotia ... (Incaricato d'affari ad inte- 
rim) - Vel 'etiam: Cura agens ad negotia ...; interim cura agens ad 
negotia... Utroque" modo dici potest (cura agens - curam agens) 
ut videre est in Morcelliano Lexico, vol. I, p. 62; nam cura in- 
terdum idem est ac curator. 

— « Quieti . Et . Memoriae . Innocent! . Kar . F . Panicieri . V. C... 
, Romae . Praepositi . Commeantium . Cura . Agentis . Ad . Ne- 
gotia . Urbis . Regia » (Morcelli, Lex. I, p. 336) = Incaricato 
d'affari del Re presso la Santa Sede. 

— Praepositus negotiis ... (Idem: Ministro d'affari). 

Affarismo - Affarista: Negotiatio (vel mercatura) plus aequo quae- 
stuosa; negotiatio plus nimio quaestuosa; negotiatio immodice 
(immoderate, intemperate, intemperanter, incontinenter) quae- 
stuosa; dolosa quaestuosissimaque negotiatio; res dolosa ac quae- 
stuosissima; riegotiandi sitis, vel cupiditas (affarismo secondo i 
vari significati). 

'— Homo plus aequo quaestuosus; homo plus niniio quaestuosus; 
homo dolo quaestuosissimus; homo immodice (immoderate, in- 
temperate, intemperanter) quaestuosus (affarista). 
Affiggere (un manifesto, un proclama, ecc.): Apponere paginam, li- 
bellum, scriptum ad... 

— « Vetitum est non modo ad monumenta publica, sed etiam ad 
privatorum aedes quidquam apponi, quod catholicam religionem 
sapiat » (Acta Leonis). 

— Legem, vel edictum promulgare (affiggere. una legge per pro- 
mulgarla). . 

— ■ Figere, afligere, cohfigere (conficcare, piantare); v. g. aliquem 
cruci 'affigere (Liv.); • aliquem cuspide ad terranj, -affigere (Liv.); 
Ithaca ilia in asperrimis saxis tamquam nidulus affixa (Cic). 
Affrancare: V. Francobollo. 

Affratellameato - Affratellare : Fraternum foedus; fraterna neces- 
situdo; fraterna animorum conjunctio (affratellamento). '- Fraterno 
foedere, vel fraterna necessitudine conjungere (affratellare) - Ani- 
mos fraterna . amicitia inter se junger-e - Populps, vel gentes fra- 
terno foedere, vel fraterna necessitudine, vel fratejrna caritate co- 
njungere (affratellamento dei popoli). 

Alfresco: V. Dipingere. 

Affrettare (il buon esito) : Aliquid ad exitum maturare - Deprope- 
rare ahcui praemium, coronam, victoriam ... (affrettare il pre- 
. mio ...). 16 Affusto-Agenzia Affusto del cannone: Tdrmenti bellici currus. - V. Cannone. 
Afghanistan: . Af ghanistania, ae, f.; Afghanistanum Regnum, Afgha- 
nistanorum natio. 

Af onia : Vocis defectio; vocis privatio; vocis tenuitas, extenuatioj amis- 

sio; raucitas (Cels.-Plin.);- vox .rauca; fauces raucae. 
Afta: Serpentia oris ulcera; vel graece: aphthae, arum, f.; quarn quidem 

vocem Celsus (VI, i) graecis litteris scribendo usurpat (aydat); 

Marcellus vero Empiricus (XI) latinis adhibet. 
Agariciria: Agarici medicamentum (medicina. contro i soverchi su- 
. dori, tratta dall'« agaricus officinalis albus »). Confer quae Pli- 

nius (XXV, 9, 57 et XXVI, 8, 48) sciribit de agarico (agaricum, 

i, n.), quod est fungus candidus in arboribus nascens, ac medi-. 

cinae vim habens. 
Agenda - Taccuino: Adversaria, orum, n. pi.; commentariolum, i,^ 

n. (Cic. = libro di note); rationarium, ii, n. {Suet. == registro, 

elenco). 

•Agente: Procurator, oris (qui nomine alicujus agit) « Agere aliquid 
per procuratorem » (Cic.) — servirsi di un agente. - Curam, 
vel. procurationem agere alicujus, -vel alicujus rei (essere agente). 

— Villicus {Cic.-Vmr. et a.) = Agente di una villa o fattoria, ca- 
staldo, fattore. - Actor, oris (Plin. I., Ep. Ill, 19) = Agente di 
campagna, fattore, maggiordomo, amministratore di beni. 

— Actor summarum (Suet., Domit. II), vel Logographus, i (Arcad. 
Dig. L. 4, 18 et Imp. _ Alex. Cod. X, 69, 1) = Agente contabile; 
chi tiene in ordine i registri, i carteggi ecc. iV , 

— Negotiator (Cic.) = Agente d'affari. % 

— Negotiatoris administer. = Agente di un negozio. - Institor 
(Cic.-Hor. et a.) = Agente di un negozio; venditore al minuto 
sia per conto proprio, sia come agente- di un altro; venditore 
ambulantej commesso di negozio. 

— Conjurationis capita (Liv.), vel socii =, agenti di una congiura. 

— Publicus, i (Plaut., True. 544) == agente di polizia. 

— Emissarius, ii (Cic.-Suet.) = agente segreto. 

— Apparitor, oris (Cic.) = agente subaltemo di un magistrato. 

— Vices alicujus agens; partes alicujus agens; personam alicujus 
agens, vel sustinens = agente, o rappresentante di una. 

Agenzia: Procuratio -; Administratio - Procurationis sedes (sede 
dell'agenzia) -'Procurandis itineribus sedes (agenzia di viaggi) - 
Locandis conducendisve domibus sedes (agenzia per affittare 
appartamenti) - Rebus pervesdgandis, vel investigandis sedes Agghiacciare-Agorafobia - 17 (Agenzia d'informazioni) - Rebus mercandis sedes, vel merca- 

■ turae provehendae sedes (Agenzia di commercio) - Tractato- 
rium, ii (Sidon., Ep.i, 7 = luogo ove si trattano affari o qualsiasi 
altra cosa). , _ 

Agghiacciaire' (gli animi): Id quasi quodam gelu contrahit animos;. 
vel durat, constringit animos; vel animos durescere et constringi 
jubet. - Animi quasi quodam gelu durescunt, constringuntur. 
— . Glaciare (trans.), v. g. glaciare vinum - glaciatum vinum. 

— Congelare (trans. - intr.); e. g. congelatur oleum. 

— Conglaciare (intr.); e. g. conglaciat aqua frigore. 

Aggio : , Collybus, i, m.; seu pretium, quod a nummulariis et mensa- 
riis accipitur in pecuniis permutandis. - Collybus, quamvis ' vox 
sit e graeco fonte ducta, usurpatur tamen etiam a Cicerone. «, Ex 
omni pecunia, quam aratoribus solvere, debuisti, certis nomini- 
bus deductiones fieri sblebant, primum pro spectatione et collybo, 
deinde pro nescio quo cerario ... Nam collybus quinam esse po- 
test, cum utantur omnes uno genere nummorum? » (Cic, Verr. 
V, 78). - V. Cambio.. 

Agit - Prop, (agitatori-propagandisti): Vulgi turbatores (Liv. IV, 
• 2 et 48); alicujus doctrinae (vel factionis, vel partis), facinorosi 
fautores; turbulentissimi alicujus factionis fautores propughato- 
rssque; seditiosi alicujus factionis- suasores fautoresque. 

Aglobulia: Globulorum rubrorum deminutio, vel defectib; sanguinis 
globulorum deminutio, vel defectio. Aglobulia (t. med.). 

Agnellotti: V. Ravioli. - 

Ago : Acus, us, f . - Acus magnetica (ago delta bussola); acus crinalis 
(Quintil. = forcina per capelli); horologii umbilicus (ago della 

■ meridiana), vel gnomon, onis, m. (v. gr.); examen (ago della bilan- 
cia). - Acu pingere (Virg. = ricamare con Vago). 

Agonia - Agonizzare: Mortis agon, onis, m:; extrema mortis col- 
s luctatio. - / 

— In agone spiritus ultimo; in supremo vitae agone; in mortis 

— discrimine (in agonia). 

— Intermori; animam agere (agonizzare); vel in- ultimo vitae di- 
scrimine esse; in ultimis esse (Senec). 

— Moribundus, a, um (Cic); animam jam agens; intermoriens, 
intermortuus (agonizzante). 

Agorafobia: Agoraphobia, ae, f. (v. gr. dyogd = piazza - q>6@os - 
paura) = sensazione nervosa di paura, che alcuni provano nel- 
I'attraversare grandi spazi, come piazze, strode, ecc. 2 18 Agraria- Alafoastro Agraria - Agricoltura - Agronomia - _ Agronomb : Agri cultura; 
agrorum cultura, vel eultio (Cic); res rustica (Van. et a.) = 
agricultura. - « Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiritur, 
nihil est agri cultura melius^ nihil uberius, nihil dulcius, homine 
nihil Kbero dignius » (Cic.,-Off..I, 42). 
■■— Colendi agri disciplina (Varr.); agraria scientia, doctrina, di- 
sciplina; agrorum culturae disciplina, doctrina, ratio (agraria, 
agronomia). . 

-y Agrorum culturae peritus, peritissimus (agronomo); vel agra- 
ria disciplina peritissimus; agrariae disciplinae peritus; ad agra- 
rian! disciplinam peritus; colendi agri disciplina peritus, peri- 
tissimus. 

AguccMare: Suere (cucire); consuere (cucire insieme); insuere (ri- 
camare, cucire dentro). - Suendo operam dare (stare agucchian- 
do); vel consuendo operam dare; insuendo operam dare." 

Aiola, Aiuola : Areola, ae, f. (Plin.'= piccolo spazio, od area); pulvinus, 

— i, m. (Varr.-Plin.), pulvinulus, i, m. (Colum.) — porzione di 
terra divisa e rialzata a forma di cusciyio; yiolarium, ii, n. (Varr.- 
Virg.) = aiola, campo fiorito. - Terram areolis, vel areis di- 
stinguere (Plin.); terram in areblas distribuere, dividere; hortum 
violariis exornare; viridarium floridis areolis ornare, vel floren- 
tibus pulvinis fpulvinulis) decorare, ornare == dividere, distri- 
buire in aiole fiorite, ecc. 

Aiutante: Adjutor, oris - Optio, onis, m. (aiutante di un centu- 
rione, ufficiale subalterno - Tacit., Hist. I, 25). 

— Aiutante di camera: A cubiculo; cubicularius. - A ciibiculo 
Pontificis Maximi. (aiutante di camera di Sua Santita). 

Aiutante di campo: Rei militaris adjutor; in re militari adjutor; 
legatus (in senso militare e Vaiutante di un comandante d'esercito). 

— Aiutante di studio: A studiis (Morcelli); adiutor disciplinae; 
adiiitor disciplinae alicujus. - Ab Epistulis ad Principes adjutor 
(aiutante di studio dei Brevi ai Principi). - Ab Epistulis Latinis 
adjutor (aiutante di studio per le "Letter e Latine). - Adjutricem 
operam navare alicui in aliqua disciplina, vel in aliqua re (essere 

aiutante di stiidio di...). 

— Aiutante di un computista, aiutante computista: Adjutor a ra- 
tionibus (Morcelli). - V. Computista. 

Alafoastro : Alabastrites, ae, m. (Plin. et a.). - V. Onice. ' 

— A ' nonnullis (Mariano, Nuovo Dizioyiario It.-Lat.) hoc loco 
ponitur: alabastrum, i, n.; vel alabaster, -i, m. (Cic., Fragm.- Alambicco-Alcoousmo 19 Pltn. et a.). Hac tamen voce ' significatur vaso di alab astro, vaso 
da ungnenti. 
Alambiccd: V. Lambicco. 

Albania : Albania, ae, f Albarierises, ium (Lat. di Curia) = Albanesi - 
Natio, quam hodie Albaniam vocamus, partim ex Illyrico, partim 
vero ex Epiro constat; qui autera cives septemtrionales terras 
incolunt, Illyrii dicebantur; qui australem, Epirotae nuncupaban- 
tur. Vox igitur nova « Albania » necessaria omnino ; videtur. 

Albero: I. Arbor, oris, f. - malus, i, m. (albero della nave). - Scrobatio 
arbdrum (affossamento intorno agli alberi) - Arborum oblaqueatio 
(scalzamento intorno agli alberi) - Pedamen (albero sostegno della 
vite). 

II. Albero genealogico: Stemma, atis, n.; vel gentis stemma; vel 
gentile stemma (Senec, Ep. 44- Stat., Silv.,111, 3, 43 -Pers. HI, 
28 - Iuvenal. VIII, i-Suet.-Martial.); propaginum ordo descriptus, 
vel dispositus; propaginum series ordine descripta, vel disposita. - 
Propaginum diagramma, atis, n. - Vox « diagramma » e graeco 
fonte ducta, usurpatur a Vitruvio, V, 4. - V. Genealogia. - V. vol. I, 
pag. 106. 

, — Familiae, vel gentis origines subtexere - Familiae, vel gentis pro- 
pagines subtexere - Familiam, vel gentem alicujus a stirpe ad 
hanc aetatem ordine describere, proponere, enarrare (fare V albero 
genealogico). 

Aia: V: L'Aia. 

Albicocco - Albicocca: Prunus armeniacus (Linn.); malus armeniaca 
(albicocco albero). 

— Armeniacum malum, i, n. (albicocca); armeniacum pomum, i, n. 
Albo: V. Regisiro - Ruolo. 

Alchimia - Alchimista: Alchimia, ae 3 f.; vox est e graeco fonte du- 
cta, quae legitur apud Julium Firmicum Maternum (Mathes. Ill, 
. 15).. Ab aliis legitur: chimia, ae, f. (dAx?? : uta). 

— Alchimiae peritus; alchimiae doctor; alchimiae studiosus (alchi- 
. mista); vel chimiae peritus, studiosus, doctor (chimico). - 

Alcoolismo ^- Alcool - Alcoolico- Alcoolizzato : Ad viriolenti'am prp- 
pensio, inclinatio; ad ebriositatem proclivitas, propensio, inclina- 
tio; vinolentia; ebriositas (plcoolismo). - Diuturna ebriositate la- 
. borans, vel affectus, vel adustus (alcoolizzato). 

— Potior vini sucus (alcool del vino, spirito); validior vini sucus; 
pars vini validior; praecipuum vini elementutn. - Sucus alicujus 
rei significat etiam elemento principale, quihtessenza. 20 Aieova- Algebra, — Merum fervidius (Hor. = vino molto alcoolico). - Vinum vali- 
dum; vinum fervidum (vino alcoolico). Contra: Imbecillum vinum; 
tenue vinum. 

Alcova: Zotheca, ae, f: Ita Plinius (Ep. II, 17): « Contra parietem 
medium zotheca perquam eleganter fecedit, quae speeularibus et 
velis obductis reductisve, modo adjicitur cubiculo, modo aufertur ». 

Alfabeto: Elementa; v. g. prima elementa discere (.Hot.); pueros ele- 
menta docere (Hor.) = imparare, insegnare Valfabeto, o abbece- 
dario. - V. Abbecedario. 

— Litterarum formae; litterarum notae; litterae. - Unius et viginti 
formae litterarum (Cic, Nat. Deor. II, 37 = i caratteri delle 21 
lettere dell'alfabeto). « Hie ego non mirer esse quemquam, qui 
sibi persuadeat corpora quaedam solida atque individua vi et gra- 

. vitate ferri, mundumque effici ornatissimum et puleherrimum ex 
eorum corporum concursione fortuita? Hoc qui existimet fieri 
potuisse, non intellego cur non idem putet, si innumerabiles unius 
et viginti formae litterarum, vel aureae, vel qualeslibet aliquo 
coniciantur, posse ex his, in terram excussis, annales Ennii, ut 
deinceps legi possint, effici; quod nescio an ne in uno quidem versu 
possit tantum valere fortuna » (Cic, ibidem = Come non stupire 
all'udire che e'e qualcuno. persuaso che certi carpi solidi e indi- 
visibili si muovdno per la propria forza e gravita, e che un mondo 
cost ornato e bello si sia venuto formando dal loro agglqmera- 
mento fortuito? Chiunque crede cib possibile, non vedo per che 
non possa anche ritenere che se si gettassero a terra innumerevoli 
caratteri d'oro o d'altra materia, riproducenti le 21 lettere dell'al- 
fabeto, esse cadrebbero in guisa da formare distintamente gli an- 
nali di Ennio. Ma io dubito che il caso possa giungere a formare 
anche un solo verso). 
Algebra - Algebrico : Ars (vel disciplina) supputandi per litterarum 
formas (vel notas). « Ars supputandi per litteras » (Forcellini, Ap- 
> pend.). - Compendia™ Arithmetica (Luciano). Adjectivum « com- 
, pendiarius, a, um » (abbreviato; espresso con abbreviazioni) le- 
gitur apud Giceronem et a. 

— Algebra, ae, f. (Vallauri); vel algebrica disciplina, doctrina, 
scientia. - Vox tamen « algebra » in Lexico Forcelliniano (Ap- 
pend.) ponitur inter verba « a nobis improbata et expulsa ». 

— Ad artem supputandi per litteras pertinens vel attinens (algebrico). 
- Rationes per litteras supputatae (calcoli algebrici); vel ratio- 
nes per. litterarum formas supputatae.* - Rationes per litteras, Alia buona-Allopatia 21 vel per iitterarum notas subdueere (fare calcoli algebrici). - Vo- 
ces «supputare» (Senec.) et « subdueere » (Cic.) significant 'etiam 
= calcolare, jar calcoli. ' " 

Alia budna: V. Buono. 

Alia giornata: In diem vivere (Cic, De Orat. II, 40 = vivere alia 

giornata). - V. Giornata. 
Alia lettera: V. Letter ale. 

Allarme: (Stato di allarme) Indicium, vel edictum civitatis -pericu- - 
lum; indictum, vel edictum civitatis discrimen (.stato d' allarme' o 
d'emergenza proclamato in una citta) - Exercitus.in procinctu, vel 
exercitus procinctus (esercito in stato d'allarme) - Justitium, seu 
iuristitium; v. g. : Justitium indicere, edicere, remittere, ser- 
vare, etc... (Cic.-Liv. = proclamare lo stato di allarme etc. 
doe sospendere I'amministrazione ordinaria della giustizia e Veser- 
cizid degli affari nei gravi pericoli dello Stato, o in occasione di un 
lutto nazionale). 

— (Dare Vallarme, detto dei soldati): Conclamare ad arma (Liv.). 

— (Essere in allarme) : Trepidare; pavere; pertimescere. - Tumultu 
universa ciyitas, miscetur (Tutta la cittadinanza e in allarme). 

— Signum monitorium (segnale d'allarme);. monitorius sonitus, vel 
tinnitus, (squillo d'allarme); monitorius sonitus (tinnitus) elicitur, 
editur, personat (suona Vallarme, la sirena); tinnitus editur pe- 
riculi index; tinnit,. vel strepit periculi index (suona la sirena 
d'allarme). 

Allegoria - Immutata oratio (Cic, De Orat. II, c. 65, 261) - Conti- 
nuata verborum translation vel cpntinuae translationes; v. g. « con- 
tinuas translationes Graeci appellant aXX^yoglav » (Cic.) - Ver- 
borum inversio (Quintil. = allegoria, metafora); v. g. « aXXr^yo- 
qla, quam inversionem interpretamur, aliud verbis 3 aliud sensu 
6stendit» (Id. VIII, 6), ' 

— Graece: allegoria, ae,' f. (Quintil); v. g. « Habet usum talis -alle- 
gotiae frequenter oratip » (Id. VIII, 6). - Rem per imagines si- 
gnificare (servirsi di allegorie); vel continuata verborum transla^ 
tione uti; imagine uti (Senec. =' parlare dllegoricamente). 

Allodiale - Allodialita - Allodio: Immunis; tributorum immunis; tri- 
butis immunis; aliena. potestate immunis (allodiale, non soggetto 
a tributo o a feudo). - « AUodialis » vox est infimae latinitatis. 

— Immunitas; tributorum immunitas; alienae • potestatis immuni- 
tas (allodio, allodialita). 

Allopatia: Allopathia, ae f. (v. gr. aAAog = altro - ndBoq = soffe- 22 Allora-Alpinismo renza). Allopathica curatio (cura allopatica, che. consiste nel cu- 
rare le malattie con mezzi contrari al male stesso). 
Allora: Ad id temporis (fino allord). 

— Iam turn (fino d' allord). 

Allpro: In victoriis recurhbere (riposare sugli allort) - Omnium un- 

dique laudem colligere (mietere ovunque allort). 
Allume: Alumen, inis (Vitruv. et a.). 

Alluminio : Aluminium, ii (Mariano, N. Dizionario Itat.-Lat,). 
. Ahnanaccare: Inania fingere, effingere, facere; res varias leviorisque 
momenti effingere, facere. 

— Inania meditari (almanaccare con la testa); vel inania sibi fin- 
gere somnia. - Hariolari (vaneggiare). 

Almanacco - Calendario : Ephemeris mathematica (Luciano, Nuovis- 
simo Vocabolario Fraseologico Ital.-Lat. = almanacco astrono- 
mico). « Ephemeris, idis, f . » significat libro o diario, in cui si no- 
tavano gli awenimenti del giorno; « mathematicus, a, um » nori 
modo significat matematico, sed etiam astronomico, astrologico; 
atque ita pariter « mathematica, ae, f . » significat matematica, 
astrologia, astronamia (Tac.-Suet.). Quapropter « ephemeris ma- 
thematica » apte significat almanacco astronomico. - Calendarium 
(Ulp.) - Fasti, fastorum (inizialmente erano i dies fasti, in cui si 
poteva amministrare la giustizia; piu tardi questa dizione venne a 
indicare anche Vinterb calendario romano riformato da Cesar e. Cf. 
Suet., Caes. 40). - Compositio anni (Cf. Cic, De Leg. II, 29) - 
, Ratio redigendi annum - Ratio redigendi annum ad solis cursum, 
comperto errore, emendata (correzidne del calendario) - M6rs ae- 
quo pulsat pede pauperum tabernas, regumque turres (Hdr.) = 
La morte non guarda il calendario. 

Alopecia:. Alopecia, ae, f. (P(x*n. = malattia per cui cadono i ca- 
pelli) - Quod quidem vocabulum ex graeca voce (dAc6^£| = volpe) 
oritur, quia vulpes credebantur hoc morbo laborare. - « Cinis e 
radice asphodeli alopecias emendat » (Plin. XXII, 21, 30 = si 
cura 'V alopecia con la cenere dell'asfodelo); « cotonea cocta in 
vino alopeciis capillum reddunt » (Idem, XXIII, 6, 54 = le co- 
'togne cotte nel vino fanno rinascere i capellli ai calvi). 

Alpenstock: (pdrola tedesca — bastone da alpinista) Alpium lustra- 
torum baculum; montibus lustrandis baculurn; . alpes lustrantium 
baculus; baculus" alpicus - Vox « alpicus, a, uni » significat = 
attinente alle alpi, ed anche abitante delle alpi. 

Alpinismo - Alpinista: Alpium ascensus; vel alpium escensus (alpi- Altalena- Alter ego 23 ' nismo in senso praiico); ascensus, us (Cic.-Caes. et a. == ascen- 
sione in senso reale o figurato); escensus; us (Tac. = ascensione 
in senso reale; scalaia). ~ • ■ ■ 

— Alpes ascendendi (vel escendendi) studium - Alpes lustrandi 
studium (alpinismo in senso astratto; passione all'atpinismp). 

— Alpium Iustrator studiosissimus (Card. Galli, Inscript. ="' scri- 
vendo di Pio XI dlpinista), - Audax alpium Iustrator (auddce al- 

■ -' pinista). - Vocabulum « Iustrator, oris.» Iegitur apud Apulejum: 
« Hercules Iustrator orbis » (Apolog.). 

— A nonnullis minus recte ponitur: montivagus (Luciano, Nuo- 
viss. Vocab. fraseologico Ital.-Lat.). 

Altalena - Altalenare: Oscillatio, onis, f. - Oscillatione ludere (Pe- 
tron., Satyr. 140) - Oscillum, i, n. (Fest.) Oscillo ludere - Jactatio 
per funem, qua in aere quis libratus subvectatur. 

— Nonnulli, ut Th. Vallauri (Vocab'olario Ital.-Lat.), ponunt etiam 
hac eadem significatione « tollenonem » (tolleno, onis, m.). Quod 
tamen, ut Festus satis clare describit (Plaut., Fragm. in Reci- 
procate) genus est machinae, qua trabs trabi innixa, mom reci- 
procato, aquam vel alia pondera sublevat (mazzacavallo). Cf. etiam 
Plin. XIX, 4, 26 - Hujus machinae usus fuit etiam in urbium ob- 
sidione (Liv.-Veget. et a.). 

Altare - Altarino: t. Altare, is, n. - Ara, ae, f. - Ara maxima^ vel 
altare maximum (altare maggiore). - Altare durateum, vel duratei 
operis (altare di legno - Gf . equus durateus, . Lucr. I, 476 = il 
cavallo di Troia).' 
■ — Altare atratum - Arae atratae (Morcelli: altare parato a lutto). 

— Aram condere, constituere, dedicare, dicare, facere, consecrare. 

— Arula, ae (altarino) - Obtecta alicujus vitia patefacere; vel arcana 
alicujus detegere, patefacere, proferre (scoprire gli altarini di 
uno). 

~ — Versura solvere, vel dissolvere (Cic. = scoprire un altare per 
coprirne un. altro, cioe, letter almerite, pagare un debito facendo 
un nuovo debito). 

II. Altare privilegiato: Altare « in quo sacrum ad labes piorum 
manium abolendas cotidie fit » (Morcelli, IIII, 122). - Altare, in 
quo sacrum ad omnes piorum manium poenas luendas (vel ex- 
piandas) cotidie fieri potest. 
- — Altare privilegiatum (Latino curiale). 
Alter ego : Alter ego (Cic. et al. = un secondo io, un dmicp intimo) - 
Amicus est tamquanr alter idem (Cic, Amic. 21 = quasi un se- 24 Alternativa- Altoparlante condo se stesso) - « Vide quam' mihi persuaserim te me esse al- 
' terum» (Cic, Fam. J VII, 5). 
Alternativa: Vicis; vicissitudo; anceps casus - Humanae fortunae vi- 
"\ ces, vel vicissitudines. - In ancipiti casu esse; vel in ancipiti esse 
(esser nell' alternativa o nel dubbio). 
— JNIettere nell' alternativa di... : Alicui optionem dare utrum... an... - 
Si mihi optio daretur utrurri malim defendere, an... (Cic.) - Quo- 
tiehs ille tibi potestatem optipnemque facturus sit ut eligas utxum 
velis... (Cic). 

Alternativamente: Alternis vicibus; alternis vocibus; per vices; in 
vicem; invicem - Non autem : « alternatim ». 

Altezza: I. Altitudo; excelsitas; celsitudo; sublimitas; piroceritas; ela- 
" tio; e. g. altitudo. montium (Cic), maris (Cic. — profondita), ani- 
mi (Cic.\ orationis (Cic); excelsitas animi (Cic), elatio et ma- 
gnitudo animi (Cic), elatio atque altitudo orationis suae (Cic. = 
enfasi ed elevatezza del suo parlare); celsitudo corporis (Veil. = 
altezza della statura); proceritas corporis (Pliri.),, collorum, arbo- 
rum (Cic), trabium (Sen.); sublimitas corporis (Quintil.), in- 
comparabilis invicti animi sublimitas (Idem), in pictura summa 
sublimitas (Idem), splendor et sublimitas narrandi (Plin.), subli- 
mitas et magnificentia et nitor (Quintil.), sublimitas heroici car- 
minis (Idem). 

^- Altezza dei tempi, della situazione: Par temporibus; temporum 
necessitatibus par; suorum temporum necessitatibus, culturae, pro- 
gressioni par; rebus agendis par, vel idoneus; evincendis difficul- • 
tatibtis par; eluctandis difiicultatibus par;, idoneus (essere all' al- 
tezza dei tempi, della situazione, delle difficolta da affrontare, ecc.).. 

II. Celsissimus vir, celsissimus Princeps (titolo principesco). - 
Non autem hac significatione « celsitudo » latine usurpari po- 
test, quamquam sequiore aevo celsissimi magistratus honoris causa 
■ hoc titulo decorabantur (Cod. Theod.' Vl, 26, 18, et VIII, 5, 233. 
Altimetria - Altimetrico : Altitudinum mensura; altitudinis metien- 
dae ratio, doctrina, disciplina. - Ad altitudinem metiendam per- 
tinens, attinens (altimetrico). . 
Altipiano: V. Acrocoro. 
Alto Fqrno: V. Fonderia. 

Alto Mare : (essere in alto mare) Longe a litore abesse (in senso let- 
ter ale). - A rebus expediendis (componendis, perficiendis) ionge 
abesse (in senso figuratd). • ' 

Altpparlante : Vocis. amplificator - Vo'cis propagator - Graece: mega- Altro-Amburgo 25 lophonium, vel megaphonium, vel megaphonum; megalophonica 

- tuba, radiophonica tuba (strumento altdparlante delta Radio - 
/isyag, /isyMov = grande - <pa>vr\ — suono). . 

Altro: Quale altro? =^ Quotas reliquus? - Quota reliqua? - Quae re- 
' liqua spes nobis est? 

Alveolite : Pentium alveolorum inflammatio (alveolite dentaria). - Pul- 
monurh alveolorum inflatio, vel. inflammatio {alveolite polmonare). 
Amaca : Pensilis rectus. 

Araamiense: Librarius, ii (Cic.) - Amanuensis, is (Suet., Ner. 44 et 
a.) - Servus a manu (Cic). y 

Amaretto : Subamara cuppedia, ae, f . ■ (sorta di dolce). 

Amarrare - Amarraggio : Ancorarh jacere (Caes. = ancorarsi).. - Na- 
vem rudentibus {vel funibus,. vel restibus) alligare; navem an- 
coralibus firmare; navis rudentibus firmatur; navis. ancoralibus 
alligatur (il jemiare la nave con I'amdrra, doe la fune o gomend). 
' — Ancorae jaculatio, vel )actatio (ancoraggio); navis statio (amar- 
raggio, .posto d' amarraggio); ancorale, is, n. (ormeggio, go'mena 
dell'ancdra). ' . 

- V. Idroplano. 

Amaurosi 0 G-otta Serena: (semicecita ocecita non dipendente da 
lesione) Amaurosis, eos, f . - Ex graeco verbo a/iavg6<o = oscuro. 

Ambasciatore - Ambasciata: Orator, oris; legatus, i. - Orator libe- 
ris cum mandatis (ambasciatore plenipotenzidrio). - Legatus cum 
publica' auctoritate (Cic, Verr: I, 3); legatus cum auctoritate (Cic, 
An. I, 19) = Plenipotenziario. - I.egatio, vel legationis munus 
(ufficio dell' Ambasciatore) - Legati sedes, domicilium, domus 
(sede dell' Ambasciata). >. 

Ambiente - Ambientarsi : Res externae (Vambiente, cib che e. esterno 
a noi). - Rerum locorumque adjuncta (ambiente "= circostanze 
di luoghi e di cose). - Rerum locorumque adjunctis assuescere 
(ambientarsi). - Tempora ac mores (ambiente in senso morale). - 
Morum ■ temporumque vitia, corruptelae, turpitudine's (ambiente 
viziato). ■ _ ■■ " 

■-- V. Aeclimarsi. " ■■ \ 

Ambrogetter V. Mattonelle. - ~i 

Ambulatprio: Ambulatorium niedicabulum omnibus patens, vel omni- 
bus. apertum — Ambulatorium Valetudinarium (ambulatorius, a, 

- urn' habetur apud Vitrtlvium, Plinium et a.; medicabulum apud 
Apuleium, Florid. 16; valetudinarium apud Senecam et a.) — 

Amburgo: Hamburgum, i, n. . " : 26 A mente-Ammiraglio A mente: Memoriter (Cic.) — Aliquid memoriter pronuntiare "(Cic.) 
— Memoria aliquid tenere (Cic). 

Americanismo; Americanismus, i, m. (Acta Leonis 1899, p. 18) — 
Quid signified ibidem exponitur, pp. 18, 19. 

.Amigdalite: Tonsillarum inflatio, vel infiammatio. — Graece: Amyg- 
dalites, is, f. - Ex graeca voce dfivyddXrj. 

Amitto (indumento sacerdotale): Amictus us, m.; lineus amictus — 
Amictus, inter alias significationes, sacerdotale etiam velum indi- 
cat (Virg. et a.). 

Ammasso: Gongestus, us, m. (Cic. et a.) - Copiarum congestus (Tac: 
ammasso di prowigioni). ' 

— Ad corhm'unis annonae congestum aliquid conferre (portare al- 
V ammasso); vel: Ad communem coacervandam annonam aliquid 
conferre. - Publicis horreis inferre;. ad publica horrea conferre; 
in publicis horreis condere (Cod. Justinian.). 

Eamdem sententiam omnibus imponere (mandare i cervelli 
all' ammasso); vel ad idem sentiendum omnes^ cogere. 
■ Ammenda: Satisfactio (risarcimento); mulcta (multa); poena (pena); 
Compensatio (compenso); castigatio (castigo); emendatio, corre- 
ctio, reprehensio (correzione, emendazione). 
— , Damna sarcire, competisare (fare ammenda per danni recati). 

— Mulctam imponere alicui, vel in aliquem (Liv.); mulctam dicere, 
irrogare alicui (Cic-Liv.); mulctam exigere (Cic); mulctam re- 
mittere (Cic); mulctafe aliquem aliqua re (Cic. et a.). 

t- Aliquid. luere, expiare (fare ammenda di ...); stuprum morte 
luere (Cic); delicta majorum luere (Hor.). 

— Poenas luere, pendere, solvere; persolvere, sustinere, subire, 
ferre, perferre (Cic); poenas alicui pendere, solvere, persolvere 
alicujus rei (Cic "== fare ammenda ad uno di...). 

Ammenda onorevole: Honoris satisfactio - Debiti honoris compen- 
satio - « Honesta satisfactio, quam reparationem vulgato nomine 
•vocarrius » (Acta Ap. Sedis). 

Amministrazione dei Beni delia S. Sede: 

— Consilium Apostolicae Sedis bonis (vel opibus, vel substantiis) 
administrandis. 

— Peculiare Consilium bonis (vel opibus) Apostolicae Sedis admi- 
nistrandis (Amministrazione specials dei Beni delta S. Sede). 

Ammiragliato : Imperium maritimum - Classis regimen - Maris prae- 

fectura. s 
Ammiraglio: Navarchus, i (Cic. et a.) - Navarcha, ae - Hae voces Ammonitorio-Antnistia 27 (navarchus et navarcha) e graeco fonte sunt ductae; prima tamen 
a Cicerone usurpatur, altera vero a nemine ex optirtiis latinitatis 
' scriptoribus. " 

— Classi, vel classis praefectus; dux praefectusque classis - Navis 
praetoria (Vallauri: nave ammiraglid) - Vexillum, vel insigne 
navis praetoriae proponere, vel deducere (Issare o abbassare le 
insegne della nave ammiraglid). • 

Ammonitorio : Monitorius, a, um (.Sen.); hortativus>.a, urn (Quint. V, 
10, 83 =' esortativo); v. g. hortativum genus dicendi; exhortati- 
vus, a, um (Id.). 

Ammortizzare - Ammortizzamento : Extinguere; restinguere (estin- 
guere, annullare). - Debitum alicui solvere (Cic. — ammortiz- 
zare 0 pagare un debito); debitum gradatim solvere (ammortiz- 
zare a rate). - Aes alienum rninuere (Plin.), solvere, dissolvere". 
(Cic), persolvere (Sail.), exsolvere (Plin.) = ammortizzare uh de- 
bito pagandolo. - Aeris alieni solutio (Liv. = ammortizzamento 
o pagamento di un debito); vel rerum creditarum solutio (Cic); 
justi crediti solutio (Liv.). 

— Justi crediti solutionem in decern annorum pensiones distriT 
buere (Liv. — ammortizzare il debito in died rate annuali). - 
Decreverunt ut tribus pensionibus ea pecunia solveretur; primam 
praesentem (in contanti) ii, qui turn essent, duas (le altre due) 
tertii et quintT consules numerarent (Idem). 

Amnistia: Acimissorum venia atque impunitas - Aliquem venia in- 
columitateque donare (concedere I'amnistia ad uno) - « Qmnium 
factorum djctorumque veniam et oblivionem. in.perpetuum sanxit 
ac praestitit » (Suet., Claud. 11). - Impunitatem omnibus largiri, 
omniumque discordiariim memoriam sempiterna oblivione de- 
lere (amnistia. generale per ragiqni di pubblica concordia). 
. — Ex graeco fonte: amnestia, ae, f. - Quam yocem usuirpavit Vo- - 
piscus, historiae scriptor (saec. IV p. Ch. n.) : « Amnestia etiam 
sub eo delictorum publicorum decreta est de exemplo Athenien- 
sium; cujus rei etiam Tullius in Philippicis meminits (Idem, 
Aurelian. 39). Hanc itidem vocem latine scripsit Paulus Orosius 
saec. V post Ch. n. - Hanc autem eamdem vocem graecis litteris 
scripsisse Cicero creditur in quadam oratione hodie deperdita, ad 
Senatum in templo Telluris habita, de pace cum Antonio facienda. 
Quod ipse Tullius hisce verbis attingit: « In quo templo (Tel- 
luris), quantum in me fuit, jeci fundamenta pacis, Atheniensium- 
que-renovavi vetus exemplum; graecum etiam verbum usurpavi, 28 Ampere-Analiticamente quo turn in sedandis discordiis usa erat civitas ilia, atque omnem 
memoriam discordiarutn oblivione sempiterna delendam censui » 
(Philip. I, i) - Cf. Forcellinianum Lex. et «. Thesaur. Linguae 
Latinae ». 

Ampere - Amperometro: Amperiana electridis mensura (tin ampere, 
doe I'unita. di misura dell'intensita della corrente elettrica, dal ce- 
tebre fisico francese di [questo nome, 2775-1836). - Amperome- 
trum, i, n. (strumento per misurare Vintensita della corrente elet- 
trica). 

Amsterdam: Amstelodairium, i, n. (citta dell'Olanda), 
Amuleto: Amuletum, i, n. (Plin.). 

Anacoluto: Orationis inconsequentia. - Graece: Anacoluthon, vel ana- 

coluthum, i, n. (avaxolovdov) . 
Anacoreta: Anachoreta, ae (Morcelli). - Haec vox ex graeco fonte 

ducta (avaxwQrjxrjq — solitario, romitd) usurpatiir a Sulpjcio Se- 

vero, (Dial. I, 18) a Sidonio et al. - Minus recte scribitur a non- 

niillis « anachorita ». 

— V. Eremita. 

Anacronismo : Falsa, vel errata temporum computatio. - Rectum tem- 
' porum ordinem non servare. 
— ■ Graece: anachronismus, i. m. (dvaxgovio/xog). 
Anagrafe: Civium album; civium index; liber civium index; publi- 
cae civium tabulae. - In civium album referre; in publicas ci- 
vium tabulas referre; in albo describere (mettere alV anagrafe; 
iscrivere all' anagrafe). 
Aiialfatieta: Illkteratus - Illitteratissimus (Cic. et a.); litterarum igna- 

rus; litterarum cmnino ignarus. 
Analisi - Analizzare : Alicujus rei explicatio, mquisitio (analisi in ge- 
nerate) - Alicujus rei elementa, particulas, corpuscula, atomos 
scrutari, investigare, indagare, experiri, perscrutari (jar 'V analisi, 
di una cosa in senso scientifico). - Sanguinis elerhentorum. inqui- 
■ sitio (analisi del s ingue). 

— In idtima. analisi'. Ad extremum (Cic. = infine, in ultimo, detto 
nello scrivere e nel parlare); illud extremum est quod...; ad sum- 

"mam (Cid. = in poche parole, in cohclusione); postremo (da ul- 
timo, fmalmente). 

Analitico - Analiticamente : Analyticus, a, um; analytice; quae vo- 
ces apud Severinum Bqethium leguntur. - Rationibus omnibus 
' explicatis, perscrutatis...; rebus omnibus explicatis, investigatis... 
' (in modo analitico). Analogia-Andito 29 Analogia: Simiiitudo, ihis, f.; comparatio, onis, f.; congruentia, ae, f , 
y. g. morum congruentia (concordanza, somiglianza) - Viciriitas, 
atis, f., v. g. « Est quaedam virtutibus ac vitiis vicinitas » {Quint. 
Ill, 7). - V. Vicinanza. 

— Graece: analogia, ae, f. (avahoyia) - Per similitudinem, vel si- 
militudine' (per analogia) - Similitudine uti (Liv. = usare una 
similitudine; procedere per analogia). - Vide tamen: Propcrzione. 

Ananas: Bromelia ananas (Linn.). 

Anarchia: Omnium jurium officiorumque recusatio - Civitas le- 
gibus resoluta (Stato anarchico) - Nullis juribus, officiis, legibi'.s 
Civitas continetur - Omnia divina humanaque jura ita in re pu- 
blica permiscentur, ut nullum omnino supersit surnulacrum, vel 
vestigium Civitatis. - Morum perturbatio ac confusio (anarchia 
morale). 

— Graece: Anarchia, ae, f. (avao%La) - Anarchica, vel anarehista- 
rum secta - Anarchica, vel anarchistarum doctrina, commenta, 
somnia - Anarchici, orum (Acta Leonis 1902, p. 63). 

Anatomia: Cadaverum sectio, incisio, concisio. - Graece: Anatomia, 
ae, f. vel anatomice, es, f.; vel anatomica, ae, f. (Macrob. - ava- 
rofirjxrj). . ■ 

Anatomico: Ad cadaverum sectionem pertinens (adjeetivum) - Cada- 
vera dissecans (Apul.) ~ Gadavera dissecandi magigter (Medico 
anatomico - Vallauri); cadavera secandi magister, doctor, peritus, 
peritissimus. • ■ " 

— Graece: Anatomicus. 

Anchilostoma : Anchylostoma, atis, n.; vel ankylostoma, atis, n. (ayxv- 
Xocnona = piccolissimo verme, che si fissa alle mucose dell'inte- 
stino' tenue producendo emorragie). 

Andar per legna - Andar per fo.raggio, per grano...: Egredi ligria- 
tum, vel ad lignandum (Lignor, aris habetur apud Caes. et a.) - 
Ire frumentatum, vel ad frumentandum (Frumentor, aris apud 
.Caes. et a. — raccoglier grano) - Pabulatum, vel ad pabulandum, 
ire, egredi (pabulor, aris apud Caes. et a. = foraggiare) - Pabu- 
landi causa milites mittere (Mandare i soldati a foraggiare) - Ho- 
stem pabulatione intercludere (impedire al nemjico di foraggiare). 

Andare alia deriva: V. Deriva. 

Andito, Corridoio, Corsia: Mesaulae, arum, f. pi, (Vitruv.); andron, 
onis, m. (Vitruv. et a.) - Haec vocabula fere idem significant; 
mesaulae tamen sunt locus medius inter aulas (corridoio, passag- 
gio libero dalla parte esterna all'intemo dell'appartamento); an- 30 Anemia-Angelo dron autem indicat passaggio fra due .pareti, ed anche fra due 
edifici o giardini = carridoio, androne. « Inter haec peristylia et 
hospitia itinera sunt, quae mesaulae' dicuntur, quod inter duas 
aulas media sunt interposita. Nostri eas aridronas appellant » (Vi- 
truv. VI, 10). «Interjacens andron parietem cubiculi hortique di- 
stinguit, atque ita omnem sonum media inanitate consumit » 
(Plin., Ep. II, 17, 22). 

— A lionnullis ponitur: cryptoporticus, us,' f. (Criptoportico, gal- 
lerid interna e. coperta fiancheggiata da pareti e proweduta di fi- 
nest™); ambulacrum, i, n. (passaggio coperto o scoperto nelle 
case o nei giardini); aditus, us, m. (adito, ingresso). 

— Vomitoria, orum, n. pi. (corridoi di passaggio nei teatri e anfi- 
teatri). 

— Fori, orum, m. pi. (Cic. et a. = corridoi, corsie nelle navi). 
Anemia - Anemico: Sanguinis debilitas; sanguinis defeetio; sangui- 

' nis infirmitas (anemia). - V. Aglobulia. 

— Ex graeco fonte: Anhaemia, ae, f. (avaifiia). 

— Sanguinis debilitate Quel infirmitate) laborans (anemico). 
Anemografia : Ventorum descriptio; - disciplina (vel doctrina) de ven- 

tis eorumque vi ac motu. 

— Ex graeco. fonte: Ariemographia, ae, f. (are.aos = vento - 
ygdqxo = descrivo).. 

Anemometro : Index ventorum motus; mensorius ventorum index; 
instrumentum venti mensorium. - Adjectivum tamen « mensorius, 
a, um » infimae est latinitatis. 

— Ex graeco fonte: Anemometrum, i, n. (&vefiog-/uEXQov\. 
Anemoscopio : Venti index; instrumentum ventorum index. 

— Ex graeco fonte: Anemoscopium, ii, n. (due/tog -axonico). 
Anestetico - Anestesia: Dolorem levans, minuens, obtundens (ane- 

stetico, anodino). - Medicamentum dolorem levans, minuens, ob- 
tundes (un anestetico). r. Graece: Anaestheticus, a, um. - Anae- 
sthesia, ae, f.; anodyniis, a, um. ' (dv = senza - aioddvofj,ai L = 
sento; et dv = senza - odvvrj = dolore). 

Aneurisma: Arte'riarum amplificatio; arteriarum dilatatio. Vox tamen 
« dilatatio » serioris est latinitatis (Tertull.) Graece: aneurysma, 
atis, n. (Veget. - dvevQvo/ta) . 

Angelo: Angelus, i. - Adject.:- Angelianus (Morcelli); angelicus. 

— Angeli Custodi: Angeli custodes - Angeli tutelares - Caelestes 
Angeli tutelares - Angelus monitor, propugnator - Angelus prae- 
ses, idis (v. g. urbis, provinciae). Angid-Anniversario 31 — Castel S. Angelo: Arx Romana, Arx Urbana (Morcelli) - Aptius 
tamen dixeris : « Romanam mediae aetatis arcem »; vel « Molem 
Hadrianalem », vel « Hadrianale Mausoleum ». Adject.: Hadria- 
nalis, e, ex antiquissimis inscriptionibus, idem est ac « ad Hadria- 
num Augustiim pertinens »; dum adject. Hadrianus, a, um {Lip-) 

' = « ad Hadriam urbem pertinens ». Haud dixeris igitur « Mo- 
lem Hadrianam ». 

— 5. Maria degli Angeli alle terme: Maria in therm. Diocl. (Mor- 
celli). 

— Ponte S- Angelo: Pons Aelius (Morcelli). 

— Monte S. Angelo: Garganus (Id.). 

— S. Angelo in Vado (abitanti di): Tifernates Metaurenses (Id.): 
Angid (D'Angib): Andegavensis (Id.). 

Angioma :■ Angioma^ atis, n. (v. gr. - vizio del sistema vascolare, dettq 
popolarmente voglia del vino; deriva da un'agglomerazione di 
vasi sanguigni, che costituiscono una tumefazione locale. Dalla 
voce greca ayyslov = vaso, vena). 

Anima: I. Animus, i (anima intellettuale) - Anima, ae (principio vi- 
" tale - respiro - principio animale di. un vivente - anima separata 
dal corpo) - Spiritus (alito) - Mens (mente) - Anima, animula, 
vita (vezzeggiativo) - Meae carissimae animae (Cic.) - Egregiae 
animae (Virg.) - Anima suavissima - Corculum (Plaut. = cuori- 
cino) - Deliciae meae. 

II. Anime dei defunti: Manes - Pii manes - Sancti manes - - 
Manes adquiescentium curiatorum (defunti della parrocchia). 

— Anime ss. del Purgatorio: Defuncti. admissa expiantes (Mor- 
celli) - Sancti defunctorum manes admissa purgatorio igne expian- 
tes (Id.) - Pii manes, quos purgatorius ignis sideribus inserendos 
emundat (Id.) - Manes piaculari igne expiandi. 

Annichilamento - Aimientamentb - Annullamento : Abrogatio, v. g. 
legis (Cic.) - Abolitio, v. g. sententiae, legis, tributorum (Tac). - 
Eversio, v. g. rei publicae (Cic), rei familiaris (Tac), urbis 
(Flor.) - Exstinetio (Cic), interims, ruina, excidium, dissolutio; v. 
g. dissolutio legum, judieiorum (Cic), imperii (Tac). 

Solutio justi crediti (Liv.); solutio rerum creditarum (Cic) an- 
nidlamento di un credito per pagamento. - Tabulae novae (an- 
nullamento generale e condono di ogni debito). V. Bancarotta. 

— Non autem: exinanitio, onis (svuotamento), v. g. praeceps alvi 
exinanitio (Plin. = subitaneo svuotamento dell'intestina). 

Anniversario : Dies natalis; vel natalis (anniversario della nascita). 32 • Anno-Anomalo — Anniversarius funeris dies (Morcelli: anniv. della. morte). 

— Anniversario sacro litare (Id.: fare Vanniversario di requiem); 
vel: Piis manibus justa anniversaria facere - Piis manibus anni- 
versaria exsequiarurri justa facere, vel solvere - Anniversariis exse- 
quiis pacem adprecari (Id.). 

— ' Anniversarius a suscepto, vel ab -inito sacerdotio dies (anniv. di 
sacerdozio); sacefdotii natalis, vel sacerdotalis muneris natalis; 
quinquagesimus sacerdotalis muneris natalis (cinquantesimo an- 
niversario di sacerdozio). 
Anno: Annus sacer, vel: Piacularis. annus (anno santo) - Annus in- 
tercalaris (bisestile) - Amplius sunt quam viginti anni; vel am- 
pliuS' sunt viginti annis, postqiiam ... (Sono piu di 20 anni dac- 
che ...). 

— Anniculus (Nep. et a. — di un anno) - Bimus, vel bimulus (Cic. 
et a. = di due anni) - Trimus, vel trimatiis (Plim et, a. = cli tre 
anni) - Quinquennis (Ovid, et a. — di cinque anni) - Sexennis 
(Plaut.-Plin. = di sei anni) - Septennis (Plaut. = di sette anni) - 
Octennis (Ammian. — di otto anni) - Novennis (Lactam. = di 
nove anni) - Decennis (Quintil. == di died anni) - Decennalis 
(Ammian.) - Decennalia, vel ludi decennales (Dion- 1. 53^ c. 13) - 
Duodecennis (Sulpic. Sever. = di dodici anni) - Vicennalis (La- 
ctant. et Antiq. inscr.), Vicennalia, vel ludi vicennales. 

Anno Domini: Anno post Christum natum ... - Anno a Christo 
nato ... - Anno a reparata salute ... - Anno ... 

— Haud dixeris latine: Anno Domini, vel A. D. - In Lexico Epi- 
graphico Morcelliano locutio « Anno Domini Nostri », vel « Anno 
D. N. » non improbatur; mihi tamen videtur latinitatem • non sa- 
pere (Cf. Lex. *Ep. Morcellian., vol. I, p. 95). 

— A nonnullis ponitur « anno christiano ... ». Ita e. g. in Lex. Mor- 
celliano, vol. I, p. 95; itemque non semel in laudatissimis Tho- 
mae Vallaurii atque Antonii Angelihi inscriptionibus. 

Annullamento : V. Annichilamento eec. 

Annunziata: Maria Dei Parens designata (Morcelli) - Magna Virgo 
Dei Parens designata (Id.) - Maria Virgo Genetrix Dei designata 
(Id.). 

— Maria ab Angelo salutata. 
Anodino: V. Anestetico. 

Anomalia - Anomalo: Dissimilitudo (Cic). e'tiormitas (Quintil. — 
irregolarita); inaequalitas; inaequabilitas; haud apta corporis cdm- 
positio (irregolarita, anomalia nella conformazione del corpo). Anonimo- Anticlericalismo 33 Enormis (Tac.-Quintil. = irregolare); abnormis (Hor.); exlex, 

egis (Cic.); inaequabilis; v. g. inaequabilis venarum percussus 
(Plin. = polso irregolare). 

— Graec r e: Anomalia (Varr.); anomalos, vel anomalus (Diom. - Alfa 
privativa e ofiaXog = piano, nguale). 

Anonimo: Sine nomine - Sine auctore - Ignotus - Incertus - Ita 
. v. g.: versus sine auctore (Suet. = versi anonimi); litterae sine 
nomine scriptae (lettere anonime); carmina ab incertis scriptoribus 
vulgata (poesie anonime); ignotus, vel incertus auctor, scriptor 
(anonimo). 

— E^graeco fonte: Anonymus (dvmvv/Ms). 

-— Societa anonima: Societas nulli inscripta nomini; vel societas 

nullius inscripta nomini; anonyma societas. ■ 
Antenna della Radio : Antenna (vel antemna) radiophonica; antemna 

(antenna) radiotelephonica. 
Antepenultimb : Tertius ab extremo; rion autem « antepenultimus », 

vox cadentis latinitatis (Capell.). 
Anticamera: Procoeton, onis,. m. (Plin., Ep. II, 17). - Non autem, ut 

nonnulli scribunt, « amphithalamum », quod -erat cubiculum, ubi 

•ancillae commorabantur, prope dominam suam, ut ad ejus imperia 

praesto esse possent (Lex. Forcell.). 

— Diu multumque expectare debemus, donee admittamur ... (dob- 
biamo fare molta anticamera . per essere ricevuti). 

— Alicujus admissiones pro credito sibi munere curare (jar servi- 
zio di anticamera' per le udienze); vel: Admissiones apud aliquem 
pro demandato sibi munere curare. 

Anticamer^, Fqntificia: Procoeton Pontificis Maximi (in senso mate- 
riale e locale). - Vox « procoeton, onis, m. » est ex graeco fonte 
derivata et usurpatur a Plinio (Ep. II, 17); noonoircbv = anti- 
' camera. . 

— Nobilis coetus Pontificiae Aulae, addictus; vel nobilis coetus Pon- 
tificali Aulae addictus; vel nobilis coetus procoetoni Pontificio ad-, 
dictus (Nbbile Anticamera Pontificia, in senso personate). - No- 
bilis sacerdotum (vel Praesulurn) ordo Pontificiae Aulae addictus 
(Nobile Anticamera Ecclesiastica). - Nobilis laicorum virorum 
ordo Pontificiae Aulae addictus (Nobile Anticamera Laica Pon- 
tificia). 

Anticlericale - .Anticlericalismo: Clericorum. osor; sacrorum admi- 
nistrorum osor (anticlericale). - Clericorum (vel sacrorum admi- 
nistrorum) odium, simultas, offensio, taedium (anticlericalismo); 3 34 Anticristo-Antisemitisilio vel aliena a sacris administris voluntas; aliena .(aversa) a clericis 
voluntas; alienus (aversus) a clericis (a sacris administris) animus. 
- — ■ A sacris administris (a clericis) abhorrere (essere anticlericale); 
vel sacrps aversari administros; sacros fastidire atque aversari ad- 
ministros. 

Anticristo: Antichristus (Morcelli). 

Antimonio; Stibium, ii, n. (Plin. XXXIII, 6, 33). 

Antinef ritico : Nephriticis medendis curatio (cura antinefritica); ne- 
phriticis curandis medicamentum (medicina antinefriticd). 

Antinomia: Leges contrariae (Quintil. VII, 7 = antinomie). , 

— Graece: Antinomia, ae, f. {Quintil., ibidem et VII, 10). - Anti- ■ 
nomiae Kantianae (le antinomie di Kant). - avxi — contro " 
vofiog = legge. 

Antipapa: Non legitimus Pontifex - Pseudopontifex (Valiauri) - Pon- 
tifex Max. invita lege delectus. , ■> 
Antipasto : Promulsis, idis, f . (Cic. et a.). 

Antipatia: Adversus, vel alienus animus; aversa mens, vel voluntas 
ab aliquo; repugnantia; fuga, vel declinatio alicujus rei; taedium, 
fastidium, odium; naturalis animi repugnantia. 

— Graece: Antipathia, ae, f. (avxmaBsia) - Plinius habet; antrpa- 
thiam et sympathiam, quae est naturalis animi inclinatio in ali- 
quem vel in aliquid (XXXVII, 4, 15). 

Antipirina: Medicamentum antipyricum (ami = contro - uvq = 
fuoco) = medicina antifebbrile. - Latine dicitur: Febris reme- 
dium; medicamentum febrim midgans (Quintil?). 

Antipodi: Antipodes, odum, m. pi. (Cic. et a.) «f<[onne dicitis esse" 
e regione nobis, e contraria parte terrae, qui adversis vestigiis 
stent contra nostra vestigia, quos antipodas vocatis? » (Cic, Acad. 
IV, 39) « Contraria terrae pars - Aversa terrarum orbis pars - 
Qui aversam terrarum orbis partem incolunt (gli abitanti degli an- 
tipodi); vel,',e graeco fonte: Antipodes, odum (Cic.-Sen. et a. - 
dvrbiodsg). , 

Antisemita - Antisemitismo: Semitarum (vel. ludaeorum, Hebraeo- 
rum) osor, oris (antisemita). - Semitas (Hebraeos, ludaeos) aver- 
sari (essere antisemita); vel a Semitis (a Iudaeis, ab Hebraeis) ab- 
horrere. -• Semitas (Hebraeos) male habere, hostiliter habere, ho- 
stiliter consectari, vexare, exagitare, conflictare, lacessere; ciim Se- 
,mitis (Hebraeis) inimice agere; hostiliter agere Xperseguitare i 
Semiti, gli Ebrei). 

— Semitarum (Hebraeorum) odium, simultas (antisemitismo); vel Antiseptico-Antrdpolatra 35 aliena (aversa) a Semitis voluntas; alienus (aversus) a Semitis, a 
ludaeis, ab Hebraeis animus. 
Antiseptico : V. Septico. 

Antispasmodico : Mitigans; mitigatorius (Plin.); mitigatorium medi- 
camen vel medicamentum (un antispasmodico). « Contra renum, 
lumborum vesicaeque cruciatus in balnearum soliis pronos uri- 
nam reddere, mitigatorium habetur » (Plin. XXVIII, 6, 17). 

Antitesi: Verba relata contrarie (Cic, De Or. II, c. 65) « Ornant igitur 
in primis orationem verba relata contrarie ■» (Ibidem). - Opposi- N 
tio hegationis (Cic. Invent. 1, 28) «Disparatum est id, quod ab 
aliqua re per oppositionem negationis separatur hoc modo: sa- 
pere et non sapere» (Ibidem). 

Antitetico: Aversus, alienus ab...; contrarius alicui. - Graece: Antithe- 
ticusi a, um (avxi - Osois). 

Antologia: Scripta selecta; selecta latinitatis scripta (Antologia latina); 
selecta ■ graecitatis scripta (Antologia greed); vox tamen' « graecitas » 
serioris est latinitatis; selecta italici sermonis scripta (Antologia 
italiana); "cSirmina selecta (antologia poetica o di poesie), vel selecta 
poe'tarum carmina; selecti latinitatis flores (florilegio latino). 

— Graece: Anthologica, orum, n, pi. « Ex nostris... inscripsere 
aliqui libros anthologicon » (Plin. XXI, 3, 9). - Libri anthologicon 
(antologia); vox autem « anthologicon » casus est genetivus pluralis 
(dvdog = fiore - Xoyog = discorso). 

Antonomasia: Antonomasia, ae, f.; id est tropus, quo ponitur aliquid 
pro nomine proprio (Quint. VIII, 6) - Id tamen e graeco fonte; 
e latino autem fonte: pronominatio, onis -f. (Auct. ad Herenn. 
IV, 31)- 

Antrace - Antracite : Anthrax, acis, m. (v. gr.) = antrace; anthracites, 
ae, m. (Cf. Plin. XXXVI, 28, 38 = antracite - avdgaS = carbone, 
antracite). 

Antropofago - Antropofagia: Humanae carnis- edax (antropofagb). 
Graece: anthropophagus (Plin.). 

— Humana carne . vesci, ali; . humanam carnem edere, mandiicare- 
(essere antropofago). - Anthropophagia, ae, f. (v. gr.) = antropo- 
fagia. - Ex graecis vocibus avdQmnog = uomo - q>dym == mangio. 

Antropolatria - Antropolatra: Hominis adoratio (antropolatria). - 
Graece: Anthropolatria, ae, f. (dvdQmnoXarQsla) . 
— ■ Hominis adorator {antropolatra). - Graece: Anthrppolarra, ae, m. 
(Cod. Justinian.) - Vox « adoratio » adhibetur a Liyio, Plinio et 
a.; « adorator » a Tertulliano. 36 Antrop'ologia-Apocrifo Antropologia -.Antropologo: Humanae formae descriptio, doctrina, 
scientia; humanae naturae descriptio, doctrina, scientia (antropo- 
logia). - Graece: anthropologia, ae, f . (avdgconog - Xoyog) . 

— Humanae formae naturaeque describendae doctor; anthro'polo- 
giae doctor, cultor, peritus, peritissimus (antropologo); vel an- 
thropologus. 

AntropomorfLsmo - Antropomorfita - Antropomorf o : Eorum ratio 
(vel doctrina), qui Deo humanam formam tribuunt (antropomor- 
fismo). - Humanam Deo formam tribuens (antropomorfita). - Hu- 
' manam habens formam (antrbpomorfo). 

— Graece: Anthropomorphismus; anthropbmorphus; anthropomor- 
phita, ae, m. (S.- August.). - Ex graecis vocibus avOQwnos = uomq 
fiogqrf == forma. 

Anzitutto: Principio (Cic, Tusc. Ill, c. 16) - Primo loco - Primum - 
In primis. 

Aorta: Arteria magna (Vallauri); aorta, ae, f. {aoQxri). 

Apatia: Lentitudo, inis, f. (Cic, Tusc. IV, 43) - torpor, oris, m., 
, animi torpor. - Non autem, ut a nonnullis hac signrficatione po- - 
nitur : indolentia, ae, f.; qua voce sigmficatur assenza del dolore, 
I'esserjibero dal dolore (Cic.-Sen.), seu, ut Cicero saepius scribit, 
« doloris vacuitas ». 

— - Graece: apathia, ae (arcdBsia). - V. Incurante, indifferente, indiffe- , 

renza. 

A perf ezione : Ad unguem « Carmen decies castigare ad unguem » 
(Horat:). 

Aperitivo : Propoma, atis, n. (vox graeca a Palladio saec. IV p. Ch. 
n. usurpatd); seu potionis genus ex vino, melle, absinthio..., quod 
. ante cibum sumitur, - Potio apertiva, vel aperitiva. - Adjectivum 
tamen « apertivus, a, urn .» vel « aperitivus, a, um » cadentis est 
' latinitatis (Coel. Aurel.; Acut. Ill, 4). 
Apiressia - Apiretico: Febris remissio (Cels.); febris remissio ac 
def ectio (apiressia). 

— 'Febri carens (apiretico). - Febris decedit, intermittit (Cels. = 
entrare nello stato apiretico, cioe afebbrile). 

— Graece: Apyresis, is, f.; apyreticus, a, um (alfa privatiya e nvg 
== fuoco, colore). 

Apocrifo: Apocryphus, a, um; vox est e graeco ducta (dnoxQvyos). - 
Liber dubjae fidei, vel liber ignoti auctoris (libro apocrifo q, piic 
esattamente, libro di autore dubbio, o ignoto). 

— Subditivus, a, um (Plant. -Cic. -Senec. -Suet. = falso, illegittimo); Apologia- Appaltatore 37 vel subditicius, a, um. - Liber subditicius (Cf. Quintil. I, 4) ~ 
, libro apocrifo. 

Apologia: Defensio - Laudatio - Purgatio. - Aliquem dilaudare, laudi- 
bus efferre, ad caelum efferre, tollere (Cic.) = far I 'apologia. - Ali- 
quem defendere, vel pufgare de... (Cic.) far Vapologia in difesa. 

— Graece: Apologia ae, .f. (anokoyia) . 

Apoplessia - Paralisr:' Nervorum resolutio (Cels. YL, i); graece: apo- 
plexia, ae, vel apoplexis, is (anonkri^ia- - anonXt}^!.:); paralysis, is 
(Plin.). - E veteribus latinis nonnulli hunc morbum ictum san- 
guinis vocaverunt, cum crederent ab ictu sanguinis oriri. 

Apostasia - Apostata: A vera religione defectio - Religionis desertor; 
a vera religione transfuga; ad impietatem, vel ad falsam religio- 
nem transfuga (apostata). 

— E graeco fonte: Apostasia, ae, f. et' apostata, ae (anoaraala-ano- 
<rcdxt]g). t>\\ 

Apostema - Postema : Vomica, ae (Cic. Cels. et a.); supp;iratio, onis 
(Cels. II, 8); abscessus, us, m. (Cels. V, 18, 2); Graece: apostema, 
atis, n. (Plin. - a.7i6axr\(ia) . 

Apoteosi: I. Consecratio (Tacit., Ann. XIII, 2). - In Deos relatio 
(Forcellini) - In Deorum numerum cooptatio - In Deorum nume- 
rufn aliquem reponere (Cic, Nat. Deor. Ill, 19); aliquem Deum 
facere (Ibidem); honore Deorum immortalium aliquem consecrare 
(Ibidem); Deorum honore aliquem aflicere (Ibidem I, 15); Deo- 
rum religione aliquem consecrare (Cic, Verr. II, 2, 21) == far 
I'apoteosi di uno, divinizzare uno. - Vel etiam: Aliquem in Deo- 
rum numerum referre, vel cooptare. - In Deos novensiles ad- 
scribere. 

II. Consecratio usurpatur etiam pro « canonizatione.» (canoniz- 
zazione), per quam viri vel mulieres sanctitate praestantes in san- 
ctorum vel sanctarum caelitum numerum a Summo Pontifice re- 
feruntur. - Sollemnem ahcuius consecrationem in Vaticanae Ba- 
"silicae majestate coram sacro Pufpuratorum Patrum Collegio in- 

gentique multitudine pontificali ritu peragere. 
— V. vol. I, pag. 193 sq. 

III. Praeconium, ii, n. (elogio)- Praeconium tribuere alicui 
(Cic. — far I'apoteosi di uno con ample lodi) - Aliquem ad caelum 
laudibus efferre. - Aliquem, vel aliquid in caelum ferre, vel ad 
caelum tollere (Cic.) - Aliquem summis exornare laudibus - V. Ca- 
nonizzazione. < 

Appalto - Appaltare - Appaltatore: V. Cottimo ecc. 38 Apparenza-Appartametito Apparenza: Species - Simulacrum, vel fucata species (falsa appa- 
renza) - Per speciem honoris (sotto Vapparenza di ...) 

— Per speciem tutandae rei publicae, vel simulacro tutandae rei 
publicae (sotto Vapparenza di difendere la repubblica). 

— Fucata veri species, vel ementita veri species, vel simulata veri 
species, vel Veritas ementito nomine (apparenza di verita) - Si- 
mulacra virtutis (Cic, De Off. I, 15 = apparenza di virtii). 

— Interdum verba « apparenza e realta » « apparenza e sostanza » 
latine redduntur per «rem et umbram»; v; gr. « Novates chri- 
stiani nominis vix umbram retinetit, rem fere exuunt» (Acta- 
Leonis). ■ 

Apparizione: Visus, us, m. (jacoha visiva, vista, sguardo; ed anche 
apparizione, visione); ita verbi gratia: horribilis visus (Virg. = 
ornbile visione), nocturnus visus (Liv. VIII, 6 = apparizione not- 
turna). 

— Visio, onis, f. (Cic. et al.) est actus videndi atque etiam res ocu-, 
lis objecta: v. g. visio veri et falsi (Cic), doloris visio. (Cic); 
« Utrum igitur censemus dormientium animos per se ipsos in 
somniando moveri, an externe et adventicia visione pulsari? » (Cic, 
De Div., II, 58 = Quindi pensiamo noi forse che gli animi di 
coloro che dqrmono siano mossi nei loro sogni da se stessi, op- 
pure da una visione esterna, che sopravviene <lal di fuori?). 

— Visum, i, n. (Cic. et al.) significat solummodo rem ocub's obje- 
ctam (visione, fantasrna, apparizione) : v. g. « turpia visa » (Prop. 
II, 5, 19 =■ oggetti turpi, che si presenta.no alio sguardo); «mihi- 
discussit talia visa metus » (Idem, II, 20, 20); visa ; somniorum 
(Cic). 

— Manifestatio, onis, f. (Sulpic. Sever., Dial. Ill, 4), est actus mani- 
festandi se vel aliquid - Non autem hac significatione usurpari 
potest apparitio, onis (Cic. et a.); quae vox significat officium et 
obsequium ministri apparentis magistratui et ad jussa exsequenda 
parati (Forcellini); unde * apparitores, seu ministri magistratus 
(guardie, ordinanze). 

— Prodigialis visus (apparizione miracolosa); vel prodigialis visio; 
vel prodigiale visum. 

— B. Virgo Maria, cujusvis labis ab origine. expers, in Lapurdensi 
specu se conspiciendam dedit (Apparizione dell'Immacolata a 
Lourdes). 

Appartamento : Diaeta, ae, f. - Quae vox, e graeco fonte .derivata 
(Sicura), apud Ciceronem (Att. IV, 3) significat modo di vivere, t Appellare-Archeologia 39 dieta; apud Suetonium {Claud. 10), Statium, Plinium et alios in- 
dicat etiam luogo dove si vive, stanza, appartamento, o insieme di 
stanze; v. gr. « diaetae duae, quarum in altera cubicula quatuor, 
altera tria » (Plin., Ep. V, 6). 

— Gynaeceum, i, n. (Appartamento delle donne). 

— Diaetarchus, i (Inscript. Murat. = Sovrintendente all'appart. o 
maestro di casa). 

Appellare - Appello: V. Reclamare. - V. Giudice d'appello. 

Appendicite: Colicae appendicis morbus, vel vitium. - Adjectivum 
« colicus, a, cum », seu ad colon intestinum pertinens, usurpa- 
tur a Plinio, graecisque litteris a Celso. 

Apposta (appositamente) De industria - Consulto - Consilio - De- 
dita, vel data opera - Cogitate (pensatamente) - Studio (apposi- 
tamente). 

Approvvigionamento - Approvyigionare : V. Rifornimento, Rifornire. 
A priori: In antecessum (Sen. et a.)- 

Araldica: De gentiliciis insignibus honoribusque ratio ac doctrina. - 
V. Blasone. 

Arazzo: Aulaeum, i, n. (Cic. et a.) - Pictura textilis (Lucret. II, 35; 
Cic, Verr., VI, 1 = pittura intessuta o ricamata; arazzo); pictura 
in textili (Cic). 

— Peripetasmata, tun, n. pi. (Cic. = arazzi, tappezzerie, para- 
menti). 

— Peristrorna, atis, n. (Cic. = arazzo, tappeto). 

— Aulaeorum textor (arazziere). 

— Aulaeorum bfHcina (Fab brica di arazzi) - Mirae Raphaelis San- 
ctii imagines textoris ope expressae (Arazzi di Raffaello); vel 
textiles Raphaelis Sanctii picturae. 

Arbitrale - Arbitrato: Commissione arbitrate, v. Commissipne. - 

V. anche: Compromesso. 
Arcaismo - Arcaico: Priscum verbum (Cic., Balb. 16, 36 - Contra: 

usitatum verbum). - Verbum obsoletum; verbum ab obsoleta ve- 

tustate sumptum (parole arcaiche"). 
Archeologia: Ahtiquarum rerum doctrina; antiquitatum studia; anti- 

quitatum doctrina; antiquitates. - Vox « antiquitas », praesertim in 

plurali numerOj significat etiam = cose, monumenti, aweni- 

menti antichi. 

— Doctrinae quae ad antiquitatis monumenta spectant. 

— Antiquitatis monumenta. 

— Graece: Archaeologia, ae, f. (aQxawXoyia) . 40 Archeologo-Arcobaleno Archeologo : Antiquitatum studiosus. (Vox « antiquitates » significat 
monumenti antichi apud Taciturn, Plinium et Gellium). 

— Graece: Archaeologiae studiosus, cultor, doctor, peritus, peri- 
tissimus ; archaeologus 

Archet'ipo: V. Prototipo. 
Archiatra: V. Medico. 

Architmgio : Ballista ignivoma (Vallauri) - Ballistam ignivoman ex- 
plodere (Idem: sparare I'archibugio) - Ictus globi ab ignivoma 
ballista explosi (Id.: colpo di archibugio) - Manuballista igni- 
voma: 

— Nonnulli habent : « sclopetum », vel « scropetum », vel « sclo- 
pum » (jucile). - V. Fucile._ - Voces tamen « sclopetum », « scro- 
petum » et « sclopum » sunt barbarae latinitatis. . 

A*chiginnasio : Archigymnasium (Inscr. Murat.). 
Architrave: Epistylium, ii, n. (Varr.-Vitruv.). 

Archivio. - Archivista - Archiviare: Tabularium, ii. n. (non Ar- 
chivumj quae vox graeca necessaria non est, cum jam habeatur 
latina, hoc est « tabularium » = archivio). 

— Tabulae publicae, vel acta publica (documenti di archivio). 

— Praefectus tabularii (Morcelli: Capo dell' archivio). 

— Tabularius, ii, vel: A tabulario (Id.: archivista). 

— In tabularium referre (archiviare); vel in publicas tabulas re- 
ferre; tabulario consignare, mandare; in tabulario describere; in 
tabulis describere. 

Arciduca e Arciduchessa: Magnus Dux, cis, m. - Magna Dux, cis, 
f. - Archidux, ucis, m. et f. - Non autem Archiduchissa, ut non- 
nulli pqnunt. Etenim Dux; ucis est gen. m. et f. 

— Quam ad rem haec in Lexico Epigraphico Morcelliano (Vol. I, 
p. 116) notantur: « Heinneccius ... qui fere pro latina lingua 
pugnat acriter, et Latii fines contra peregrihitatem tuetur; non 
dubitat tamen, "ubi magna nos urgeat necessitas " (Fund. st. 
cult. part. I, c. 2, n. 5), vel iis vocibus _locum dare, quas grarri- 
matici hybridas nominant, cujusmodi quaedam antiquitus re- 
ceptae sunt, ut ,biclinium et epitogium (sopravveste): eosque 
probat, qui Austriae Principes malint Archiduces appellare, 
quam Magnos, aut Supremos Duces, quod neutro scilicet titulo 
satis vel designentur, vel distinguantur ». 

Arcobaleno: Arcus - Arcus caelestis (Cic. et a.) - Arcus pluvius (Ho^- 
rat.) - Imbrifer arcus (Tibul.) - « Arcus ipse ex nubibus efficitur 
quodam modo coloratus » (Cic, Nat. Dear. Ill, 20) - « Ceu nubi- Arcolaio- Areoplano 41 bus arcus mille jacit varios adverso sole cplores » (Virg., Aen. 
V, 88-89). 

Arcolaio: Sucula, ae, f. (Cf.Vitruv. X, 2 et Cato, R. R, 19 = Origi- 
nariamente q. parola signified porchetta; poi anche, argano, ar- 
colaio, naspo). - Aiabrum, i, n. (Isid.). - Girgillus, vel gyrgillus, 
i, m. (Gloss. Philox.). - Omnes tamen hae voces videntur potius 
significare genus rriachinae tractoriae, quam nos vocamus « ar- 
gano »; sed apiid seros latinitatis scriptores usurpantiir etiam pro 
« naspo, arcolaio ». 

— Arcus ad filum glomerandum (Vallauri). - Aliquem ut turbi- 
nem agere, vel circumagere (jar girare come I' arcolaio); veluti 
turbo agitur, vel circumagitur (gira come V arcolaio). 

Ardesia - Lavagna: Lapis sectilis (Plin.); niger sectilisque lapis. - 

Lapidea . tabula scriptoria (lavagna da scrivere). 
Areometro : Aeris index, icis, m.; ae'rometrum, i 3 -n. 
Areonauta: Aerius nauta; aeronauta, ae, m.; aerius viator, oris, m. 

— V. Aviere. 

Areonautica: Aeria classis (flotta* aerea); ars aeronautica; disciplina 
aeronautica; industria aeronautica (come scienza ed arte)', inventa 
aeronautica (invenzioni aeronautiche). 

— Supremum Consilium aeriae classi praepositum (Ministero del- 
V aeronautica) - Ab aeria classe (vel classi) Administer; -vel aeriae 
classi instruendae mpderandaeque praepositus, praeses (Ministro 
dell' areonautica). - V. Aviazione. 

Areoplano: Velivolum, i, n.; velivola navis; navis velivolans; navis 
yolans, pervolafis; aeria navis; cymba velivola, velivolans, pervo- 
'lans; aligera ratis - Adjectiva « velivolus, a, urn s ae « velivolans, 
amis » habentur apud Cic.-Ovid.-Lucret. et a. - Aeronavis; aerp- 
■ vehes, is, f. (Aug. Nardis, Carmina subseciva, p. 17). Vehes, is, f. 
(Plin.) idem significat ac vehiculum (Cic. et a.) - Aerovehiculum, 
i, n.; vel aerium vehiculum. 

— A nonnullis ponitur etiam: aeroplanum, monoplanum et bipla- 
num, i, n. (areoplano, monoplano e biplano). - Vox « aeroplanum» 
vel «aeroplanon» e graeco fonte ducitur, seu ex verbis d^gh et 
Tilavdco (aria, errare). Cf. P. L. Rocci: Nuove favole Latine, p. 13. - 
Idem dicendum est de voce « monoplanum, i, n. ». - Notandum 

, autem est verba, quae supra pbsuimus (velivolam riavem, ratem, 
aeriam nayem, aeronavem...), si orationis contextus non adjuvet, 
intellegi etiam posse nave a vela, dirigibile, aeronave, aerostato; 
dum contra vocabula graeca « aeroplanum », « monoplanum » 42 Areoporto-Aerosilurante etc., itemque vox nova « velivolum » rem clarius ac distinctius 
indicant. 

; — Velivolum ignivomis globis verberans, diruens, diffringens, con- 
fringens... (areoplano da bombardamento). - Velivolum ex im- 
proviso ad pefpendiculum aggrediens; vel velivolum ex impro- 
viso ad perpendiculum illabens atque ignivomis globis verberans, 
diruens. etc... (areoplano da bombardamento in picchiata). - Ve- 
livolum propulsans (areoplano da cac'cia). - Velivolum explorans 
(areoplano da ricognizione). - Velivolum incursitans, incursans, 
aggrediens, impugnans... (areoplano d'assalto). - Velivolum ra- 
dioelectricis undis gubernatum (areoplano radiocornandato). 

— Velivolum duobus, tribus, quattuor, pluribus machinamentis in- 
structum; vel aeria navis duobus, tribus, quattuor, pluribus ma- 
chinationibus instructa (areoplano bimotore, trimotore, ecc.)~- Ve- 
livola, vel aeronaves, vel aeriae naves inter se collidunt (scontro 
di areoplani). - Velivolorum, vel aeronavium incursio, seu incur-^ 
sus (incursione aered) - Aeronaves (velivola) incursionem faciunt 
in hostium fines, in hostium larbes, oppida ... - Hostiurh aeronaves 
(velivola) ab incursionibus prohibere; aerias incursiones arcere, 
cornpescere, prohibere; irruentia hostium velivola arcere, prohi- 
bere, profligare (azione contraerea). - Aeronaves classem insectan- 
tur, eamque, ignivomis (igniferis, displodentibus) demissis glo- 
bis deturbant, demoliuntur, submergunt (scontro areonavale). - 
Adiectivum « ignifer, a, um » usurpatur a Lucretio et ab Ovidio; 
« ignivomus, a, um » a Lactantio. 

— « Spectandus acer nauta per arduum 

« Caelum, procellis fortior arcticis, 5 
« Cum turbines inter nigrantes 
« Nubivaga properas carina ». 

(Ex Carmine V. Genovesi S. I., quod inscribitur « Ad aerios 
Nautas Italos »). 
• — 'V. vol. I, pag. ioo. 
— ■ Elicottero, Autogiro: V. Elicottero. 

— Flottiglia aerea: V. Squadriglia. 

Areoporto - Areodromo: Aeronavium portus, us, m.; aeroportus; 

aerodromus, i, m.; aerodromos, i, m. - Cf. « hippodromos, i, m. »; 

quae vox adhibetur a Plauto, Martiale, Plinio (ippodromo). 
Areosilurante - Aerosilurante : Aerovehes navibus demergendis - 

Aerovehiculum ad infringendas (vel diffringendas) naves instru- 

ctum - Aerovehes navibus diffringendis - Aeronavis igniferos Areostatica-Aritmetico 43 siluros jaculans - Aeria navis ignivomos siluros jactans - Ve- 
livolum (vel, aeria navis, vel aeronavis) ignivoma (vel ignifera) ma- 
chinamenta_ jactans. - Velivolum tranatantia missilia per maris 
undas jactans. - Velivolum ignivoma missilia per maris aequora 
jactans. 

— V. Siluro, Silurare. 

Areostatica: Ars aerostatica; disciplina aerostatica; industria aero- 
statical iaventa aerostatica (invenzioni dell' areostatica). 

Areostato: Folliculus . aerius, vel folliculus aerostaticus. - Folliculus 
est globus aere plenus, apud Suetonium {Aug. 83). 

— Globus aerostaticus; follis aerostaticus; navis aeria (P. L. Rocci: 
Nuove favole latine, p. 98). 

Argano: V. Arcolaio. 

Argentina: Argentina, ae, f.; Argentini, orum (gli abitanti); Bonae- 
ropolis (la capitale: Buenos Aires). 

Argento - Argenteria - Argentiere: Argentum - Argenteus (di ar- 
gento), vel argentarius, seu ad argentum pertinens. - Vasa ar gen- 
tea (vasellame d'argentd) - Argentum escarium (argenteria da ta- 
vola) - Argentum potorium (argenteria per bere) - Trulla argen- 
tea anaglypta (Morcelli: tazza di argento lavorata a basso rilievo) - 
Calix argenteus caelato opere ornatus (calice a basso rilievo) - 
Flatuarius auri et argent! monetarii (Morcelli: fonditore di mo- 
nete). 

. — ■ Argentaria, ae (Morcelli: miniera d' argento); vel metalla argen- 
taria; vel fodina argentaria. 

— Argenteus* i (Liv. XXXVIII, 11, 8 - Tacit., Germ. 5) = mo- 
neta d'argento. 

— Argentum probum (Morcelli: di buona lega). 

— Faber argentarius (argentiere). 

— Vascolarius argentarius (argentiere); vascularius, i (Cic, Verr. IV, 
54) = vqsaio, orafo, fabbricatore di vasi di metallo nobile. 

Arieggiare - Arieggiato: V. Ventilare, Ventilato. 
Aristocrazia - Aristocratici : Optimates (Cic); proceres (Cic); pri- 
mores civitatis (Liv.). - Non autem « aristocratia's. 

— Optimatium arbitrium (Cic, Rep. I, 26); vel optimatium (opti- 
matum) imperium (governo aristocraticd). - Exsistit ex rege do- 
minus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio (Cf . Cic, 
Rep. I, 45 = Nasce dalla monorchia la tirannide, dall' aristocra- 
zia la fazione, dalla democrazia I'a sommossa e il disordine). 

Aritmetica - Aritmetico: V. Matematiea, Matematico. 44 Armamenti-Armonium Armamenti : V. Corsa agli armamenti - Pace armata. 
Armeria - Arseuale: Armamentarium, ii (Cic. et a. = Armenia 4- 
Luogo ove si conservano le arrni). 

— Navale armamentarium (arsenate); vel navalia, ium, n. pi. 
(Cic-Caes.-Liv. et a. — cantieri navali). 

. — Armorum fabrica, vel officina (jabbrica d'armi - Bottega d'arma- 
iolo). - Armamentorum fa"brica, vel ofiicina (Jabbrica d'attrezzi 
guerreschi sopra tutto navali = armamenta). 
Armistizio : Indutiae, vel induciae, arum, f . pi. - Pacisci indutias XXX 
dierum cum hoste (Cic.) - Pax negata: indutiae biennii datae 
(Liv.) - Indutias impetrare (Liv.) - Indutias facere (Cic.) - Indu- 
tias aequis condicionibus inire (Plin.) - Indutias petere, conservare 
(Nep.) - Indutias tollere (Liv.) - Indutiarum tempore, vel per in- 
dutias (durante I' armistizio). - Indutias violare, vel indutiarum 
ridem rumpere. 

Armonia - Armonizzare : I. Concordia, convenientia, cohaerentia 
cum aliquo, vel cum aliqua re - Rerum cohaerentia atque Concor- 
dia - Conspiratio et quasi concentus voluntatum - Quaedam co- 
gitandi agendique similitudo (armonia di pensiero e d'azione). - 
Animorum conspiratio atque consensus - Numerus, i, m. (Cic. 
et a.) = rhisura, ritmo, armonia nella poesia e nella musica. - 
NumerosuS, a, ->um (Cic. et a.) = ritmico; armonioso. « Apta et 
numerosa oratio » (Cic). - Sonorum concentus; modulatus sono- 
rum concentus; modulata vocum Concordia (armonia musicale). 

— Graece: harmonia, ae, f. - Haec vox etiam apud Tulliurh inveni- 
tur, cum de sonorum cortcentu agitur, vel de cftrporum inter se 
cohaerentia (Tusc. I, c. n-c. 18). 

— Mundi cohaerentia (armonia del creato).- « Circuitus solis et 
lunae reliquorumque siderum, quamquam etiam ad mundi cohae- 
rentiam pertinent, tamen et spectaculiim hbminibus praebent » 
(Cic, Nat. Deor. II, 62). - Convenientia consensusque naturae 
(Cic, Nat. Deor. Ill, 11 = armonie del creato). 

— V. Proporzione, Simmetria. 

II. Concinere, congruere, converiire, consentire cum aliquo, vel 
inter se (armonizzare, concordare). - Resonare alicui; v. g.. glo- 
ria « virtuti resonat tamquam imago » (Cic, Tusc. Ill, c. 2). 

— Concinnare, conciliare, concordem reddere (trans.). 
■ — V. Accordarsi, Armonizzare. 

Armonium - Armonio: Plectrum pneumaticum (Cf.: Iasephi Ben- 
nini Can. Inscriptionum Fasciculus, p. 30). Arrendevole-Arti 45 Arrendevole - Arrendevolezza: I. Facilis, indulgens, mitis, tractabi- 
Iis. - « Virtus ... in arrticitia tenera atque tractabilis est » (Cic, De 
Antic, c. XIII). , 
— Obsequens aliciri (Ter. = condiscendente verso di uno). 
— Alicui, vel alicujus voluntati morem gerere - Morigerari alicui 
(mostrarsi arrendevole con uno). ^ 

II. Obsequentia (Caes., Bel. G. 7, 29, 4~= arrendevolezza; con- 
discendenza); facilitas; indulgentia; animi facilitas. 

Arricciare il naso: Nares corrugare - Aversari, vel fastidire aliquid 
(mostrare disgusto per qualche cosa) -n Aliquem, vel aliquid su- 
spendere naso (Hor.) « Naso suspendis adunco ignotos, ut me" 
libertino patre natum » (Id., Sat. I, 6, 5 = schernire, motteg- 
giare). - Cf . Hor., Sat. II, 7, 38. 

Arrivismo - Arrivista:I. Immodicus, effrenus ambitus, us, m.; im- 
modica, effrena ambitio (il correre smoderatamente verso qualche 
cosa per ottenerla). - Publicorum munerum ambitus, vel effre- 
natus publicorum munerum ambitus (arrivismo nelle cariche ci- 
vili e politi'che'j. - Gloriae ambitus, vel ambitio (Tec); immodi- 
cus et effrenatus gloriae ambitus (I'ambiziosa ■ corsa alia gloria). - 
Effrenatus lucri vel quaestus ambitus (la corsa al. denaro, al 
guadagno). - Lex de ambitu (Cic. = Legge contro I'arrivismo e 
il broglio per ottener cariche). - Ambitus aliquem accusare, vel 
damnare (Cic. = accusare uno di arrivismo, di broglio, di cor- 
ruzione nella caccia agli impieghi). 

II. Ambitiosus; ambitiosissimus; immoderate, immodice, effre- 
nate ambitiosus; v. g. publicorum munerum, lucri, quaestus capta- 
tor ambitiosissimus (.arrivista); vel in publica captanda munera (in 
lucra audaciter facienda, in quaestus audacter faciendos) ambi- 
tiosus, ambitiosissimus; in assequendas dignitates potestatesqiie 
ambitiosissimus; effrenatus et audax alicujus rei captator. 

Arrotino : Faber acurninarius. - Vox « acuminarius, a, urn » e latinita- 
tis" scriptoribus usurpatur a nemine; habetur tamen: Faber ti- 
gnarius (Cic), lignarius (Liv.), ferrarius etc .- Faber ferris acuen- 
dis peritus. 
Arrugginire: V. Ossidare, Ossidarsi. 

Arte - Arti: Ars, disciplina - Arte; ex arte; affabre; scite; scienter; 
scientissime (Cic. et a. = con arte, con molta arte) - Artem do- 
cere, tradere, exercere, prpfiteri (insegnare, esercitare, professare 
un'arte). 

— Artes fabriles, operosae, quaestuosae, sordidae (arti manualt). 46. Arteria- Artiglieria — Artes ingenuae, liberales, honestae, elegantes - Bonae, optimae, 
liberales artes, vel disciplinae - (Arti belle). 

— Artes et studia - Optima studia - Artes et disciplinae - Optimae 
artes et disciplinae (Arti e scienze). 

— Opus summo artificio factum - Opus summa, vel politissima arte 
perfectum (opera d'arte). 

— Belli pacisque artes (le arti della pace e della guerrd) - Ars ca- 
ligaria (del calzolaio) - Ars fabrilis (del fabbro) - Ars textrina (del 
tessitore) - Ars nova libraria (Morcelli: arte della stampa).- 

Arteria: Arteria, ae, f. (Cic. et a.); arteria, . orum (Lucr-) n. pi.; vel 
arteriae, arum. - Haec vox significat trachea atque etiam arteria' 
(Contra: vena). 

Arteriosclerosi : Arteriarum duritia, ae, f.; arteriarum durities, ei, *f. - 
Arteriosclerosis (v. med. - mfaqqaq = duro) = indurimento del 
tessuto dei vasi arteriosi che produce disordini circolatori ed al- 
tre alterazioni. - Arteriarum duritia laborans (arteriosclerotico); 
vel arteriosclerosi laborans. 

Arfcesiano: Artesianus, a, urn; puteus artesianus (pozzo artesiano). 

Artiglieria - Artigliere : I. Tormenta bellica - Instrumenta bellica 
(Morcelli). " " 

— Plumbivoma tormenta (L. Luciano, Vocdb. jraseologico Ital- 
Lat.) - Nova tormenta bellica (Idem). 

— Tormenta muralia (Bazzarini-Vallauri) - Tormenta muralia 
(Virg., Aen. XII, 931), murales machinae (Plin. VII, 56, 57), mu- 
rales ballistae (Sil. VI, 269) erant machinamenta bellica quatien- 
dis hostium maris apta. , 

"—r Pyroballista, ae, f. - Ballista ignivoma, vel incendiaria. . - Pyro- 
ballistae; seu ballistae ignivomae, vel incendiariae (artiglierie). 

— Praepositus manuballistariorum, vel praepositus machinariorum 
et instrumenti bellici (Morcelli: Comandante d' artiglieria); vel 
ignivomis ballisds praepositus; vel incendiariis ballistis praefe- 
ctus; vel tormentis bellicis ac militibus ballistariis praepositus. 

— Stfepitus tormentor um, vel tonitrus tormentor um (Id.: Spari 
d' artiglieria). 

II. Miles legionis manuballistariorum (Vallauri: artigliere). - 
Aptius fortasse : Milites ballistarii (artiglieri), vel milites pyro- 
ballistarii; vel pyroballistarii - Milites tormentis bellicis addicti- 
(artiglieri). ' 

— Nonnulli (Mariano, Nuovo Dizionario Ital.-L.at. - Luciano, Vo- 
cab. Ital.-Lat.) ponunt etiam « cohortem tormentariam », « mili- Artrite-Ascensore 47 tes tormeritarios »,• « tormentarios » (artiglieri). Attamen adject. 
- « tormentarius, a, um » apud latinos scriptores pptimos non in- 
venitur; et in Forcelliniano Lexico ponitur inter vocabula barbara 
« a nobis improbata et expulsa ». 
. — Fortasse rectius dixeris si « milites tormentis bellicis addictos » 
vel « milites ballistarios » pro artiglieri usurpaveris; et « milites 
manuballistarios» pro zmitraglieri, fucilieri. Atque ita pariter 
« tormenta bellica », vel « ballistas », vel « incendiarias ballistas » 
pro- cannoni, mortai; et « manuballistas », vel « ignivomas manu- 
ballistas », vel « incendiarias manuballistas », pro fucili, mitra- 
gliatrici usurpaveris. - Etenim baflistae sunt militares machinae, 
quibus ingentia saxa magno impetu jaciuntur; manuballistae vero, 
quibus minora tela jactantur. Item ballistarii sunt qui ballistas 
tractant; manuballistarii vero qui manuballistas (Veget-, Milit. 
II, 15; HI, 14; IV, 21). 
Artrite - Artritico: Articulorum morbus, articulorum dolores (Cic. 
et a.); articularis, vel articularius morbus, dolor (Cato, R. R. 157 - 
Suet., Galb. 21); graece: arthritis, idis (dgBQlrig) - « Vehementer 
, ejus artus laborabant » (Cic., Tusc. II, 25 = Sofjriva di artrite 
acutissimd). 

— Arthriticus, a, um (Cic, IX Fam.,' 23). Dixeris tamen latine: 
. articulari morbo affectus, vel laborans." 

Ascensione: Ascensus; ascensio - Festum Iesu Christi caelds ascen- 
dentis - Sollemnia divini Redemptoris ad caelum escendentis - 
Sospitator mortalium Deus Filius ad caejestia rediens (Morcelli). 

Ascensqre: Pegma scansorium - Cellula scansoria - Machina scanso- 
ria - Anahathrum, i, n. - Anabathrum aquae molimine actum 
(ascensore ad aequo) - Anabathrum electrica vi actum, vel anaba- 
thrum electricum (ascensore elettrico) - Per scansorium pegma 
ad tertiam domus tabulationem escendere (salire al III piano 
con Vascensore). 

— Pegma, atis, n. ex graeco fonte machinam significat ex pluribus 
tabulis aliisque rebus compactam, quae ad plures usus pertinebat, 
ut v. g. ad reponendos libros (Cic, Att. IV, 8) et ad sublevanda 
pondera. In theatro potissimum et in circo pegmata habebantur, 
quae occulta machinamento acta, vel attollebantur, vel deprime- 
bantur ut varia spectacula ad oblectationem repraesentarent (Cf. 
Senec, Ep. 88 - Iuvenal. IV, 122) - Adjectivum vero « scansorius, 
a, um » habetur apud Vitruvium X, 1, ac significat « ad scanden- 
dum pertinens ». Apte igitur pegma scansorium illam indicare po- 48 Ascesso-Asma test versatilem cellulam, quam nos vulgato nomine ascensore ap- 
pellamus. ° _ 

— Anabathrum vero, item ex graeco fonte, eamdem fere rem signi- 
ficat; haec vox mvenitur apud Iuvenalem VII, 45. 

— V. vol. I, pag. 65, 66, 148. 

Ascesso: Abscessus, us, m. (Cels., V, 18, 2); seu concursus mali hu- 
moris in aliquam corporis partem (Forcellini). 

Ascetismo - Asceta - Ascetico : I. Divinarum rerum contemplatio 
exercitatioque virtutum; caelestium (aeternarum) rerum contem- 
platio; ■ contemplativae vitae ratio (« contemplativus, a, um » le- 
gitur apud Senecam, Ep. 95, 10); umbratilis vita caelestibus con- 
templationibus dedita (Cf. Cic, Tusc. II, 27 : «. umbratilis vita » 
= vita contemplative!, dedita alia meditazione, alio studio ecc ); 
ascesis, eos, f. (A. Ap. Serf.); asceseos disciplina, doctrina, ratio; 
asceticae vitae ratio atque institutum = ascetismo come dottrina 
e come genere di vita. 

II. Divinarum rerum contemplator; caelestium (aeternarum) 
rerum contemplator; « asceta » qui dicitur; asceta, ae, m. (aaxrj- 
ty? — chi si esercita sia materialmente, sia intellettualmente e 
spiritualmente; in quest'ultimo senso ahche asceta). 

III. Ad divinarum rerum contemplationem virtutemque per- 
tinens; ad caelestium ('aeternarum) rerum contemplationem atti- 
nens; contemplativus (Sen., Ep. 95, 10); asceticus, a, um (A. Ap. 
Sedis) = ascetico. - V. Contemplative 

— Asceteria, iorum, n. pi., loca in quae secedunt homines caele- 
stium rerum contemplation^ addicti (Cf. Cod. Justinian. I, 3, 33 
et 41). ' * 

— Voces « ascesis, eos », « asceticus, a, um », « asceta, ,ae » et « asce- 
teria, iorum » ex graeco fonte derivantur (amsico = esercito, istrui- 
sco, educo, sempre perb col senso prevalente di esercitare - aata\- 

■ aiz = esercizio, ecc.); agitur tamen hoc in casu de exercitatione 
virtutum divinarumque rerum contemplatione. 

Aseptico: V. Septico. 1 

Asfissia: -Suffocatio, onis; venarum pulsus parvitas, deminutio, de- 
fectio; graece: asphyxia, ae. (iatpv^ia) . I v: -i .%%<\ 

Asindeto : Dissolutio (Cic); « Constructio verborum tum conjunctio- 
nibus copuletur, turn dissolutionibus relaxetur » (Cic, Partit. 6). - 
Dissolute dicere (Cic, Or. 39 =. parlare con asindeti, slegata- 
mente). - Graece: Asyndeton, vel asyntheton, i, n. (aovvSsvov) . 

Asma: Anhelatio, onis; anhetitus, us;-spiritus difficultas, vel spirandi Aspersorio-Assioma 49 difficultas; spirandi asperitas; graece: asthma, tis, n. et orthop- 
noea, ae, f. (Plin. XXXII, 4, 14 &o8,ua - OQdonvoia) . 
Aspersorio: Aspergillum, i, n.; haec vox legitur apud Sidonium (sae- 
cul. v p. Ch.) et in Glossario Labbaei. - Aspersorium, ii, n. (The- 
saurus novus latiniiatis, p.' 547). Utrumque vocabulum christia- 
nae est latinitatis. 

Aspettazione del Parto di M. V. : Exspectatio partus B. M. Virginis. 

— Sollemnia honori D. N. Deum pariturae (Morcelli: Festa dell'...). 
Aspirante: Candidatus, i, m.; v. g. candidatus sacerdotii (Senec, Be- 
ne}. VII, 28); quaesturae (Suet., Tib. 42), aedilitatis, consulates... - 
Candidatus atticae eloquentiae (Quintil., Prooem., 6); « Candi- 
datus non consulatus tantum sed immortalitatjs et gloriae » (Plin., 
Paneg. 63). - Candidata, ae, f. 

— Captator, oris, m. (chi cerca di afferrare, conquistare; aspirante; 
ambizioso); v, g. captator aurae popularis (Liv,. Ill, 33). -""Vox 
« captatrix, icis, f. » serioris est latinitatis (Apul.). 

— Tiro, onis, m. (principiante - novizio - recluta);'Uto alicujus rei, 
vel aliqua re, vel in aliqua re; v. g. tiro scientia (Cic, Rose. Amer. 
6); nulla in re tironem ac rudem (Id., Orat. I, 50); non provin- 
ciae rudis erat et tiro (Id., Verr. IV, 6). 

— (Aggettivo e participio — che aspira) : Cupidus,- avidus alicujus 
rei; appetens, concupiscens, expetens, discupiens, optans, ex- 
optans, affectans, aucupans aliquid; inhians aliquid,- vel alicui rei; 
contendens ad ...nitens ad ... (aspirante a ...); magna spectans (aspi- 
rante a grandi cose); laudi et gloriae inhians; ad majora conten- 
dens; ad victoriam nitens. 

— Pompa aspirante e premente: V. Pompa. 

Assegno Bancario: Nummaria alicujus mensae chartula 3 vel scidula; 
nummarium alicujus mensae mandatum; nummaria publicae 
mensae chartula, vel scidula; nummarium publicae mensae man- 
datum. 

Assioma: Pronuntiatum, i, n. (Cic, Tusc. I, c. 7); enuntiatum (Cic, 
Fat. 9 et 12); enuntiatio (Cic, Fat. 10 - Quintil. VII, 3, 2); erra- 
tum (Cic.-Senec); v. g. « &£iw(ia, quod est quasi effatum » (Cic, 
Acad. IV, 29); « Non corpus quidem est, quod nunc loquor, sed 
enuntiativumcde corpore: quod alii effatum vocant, alii enuncia- 
tum, alii edictum » (Senec, Ep. 117); « non omnis enuntiatio, 
quod df ('co/tct dialectici appellant, aut vera, aut falsa erit » (Cic, 
Fat. 10); « omne pronuntiatum — sic enim mihi in praesentia 
. occurrit ut appellarem aglcofia; utar post alio, si invenero, melius — 4 50 Assiomatico-Assistente id ergo est pronuntiatum, quod est verum aut falsum » Xttc., 
Tusc. I, 7). - Certa stabilisque sententia. 

— Graece: axioma, atis, n. (Apul.-Boet.). 

— Manifestior res est, quam ut declaranda, vel demonstranda sit. 
(& un assioma, che non ha bisogno di dimostrazione). 

Assiomatico - Assiomaticamente: I. Certus; certissimus; certa stabi- 
lique sententia edictus, vel pronuntiatus; certa firmaqwe ratione 
pronuntiatus, edictus (assiomatico). 

I. Certe; certissime; certa stabilique sententia; firma certaque 
ratione; sine ulla dubitatione (assiomaticamente). 

Assistente: Adjut6r,'oris,'m.; adjutrix, cis, f.; auxiliator, oris, f, (aiu- 
tante). - Custos (custode). - Curator (che ha curd). - Assidens 
(che sta vicino per consiglio, aiuto). - Consulens, ■ consiliarius 
(Cic), consiliator (Plin.) = consigliere, assistente. 
— • Assistente Medico: Medicus assidens; medicus auxiliarius, vel 
auxiliaris. 

— Assistente Ecclesiastica: Sacerdos consiliarius, vel consulens, vel 
assidens, vel curator (Assistente ecclesiastico in genere). - Sacer- 
dos consiliarius sodalitatis ab Actione Catholica (Assistente Ec- 
cles. dell'Azione Cattolicd); vel sacerdos Actionis Catholicae soda- 
libus consulens, assidens; vel sacerdos consociationis curator 
Actioni Catholicae provehendae; vel sacerdos Actionis Catholicae 
spcietati consiliarius addictus; vel sacerdos Actionis Catholicae 
sociis (sodalibus) addictus. 

— Sacerdos catholicorum juvenum sodalitatis (soeietatis) curator 
(Assistente Eccles. associazione giovanile . cattolica maschile); vel 
sacerdos catholicorum juvenum sodalitatis consiliarius; vel sacer- 
dos catholicorum juvenum sodalitati consulens, assidens; vel sa- 
cerdos catholicorum juvenum societati addictus. 

: — Sacerdos hominibus assidens -(vel consulens) in Actionis Catho- 
licae agminibus militantibus (Assistente Eccl. associazione uomini 
cattolici); 'sacerdos mulieribus consulens (vel assidens) Actionis 
Catholicae societati addictis (Assistente Eccl. associazione donne 
cattoliche); sacerdos puellis consulens (assidens) in Actionis Ca- 
tholicae societatem adscitis (Assistente Eccles. associazione delle 
giovani cattoliche). 

— Brevius did potest: Sacerdos consiliarius, vel sacerdos curator; 
v. gr. catholicorum hominum, juvenum; vel catholicarum mu- 
lierum, puellarum (Assistente Eccles. uomini cattolici, giovani. cat- 
tolici, ecc). Assistente al Sbglio-Assunzione 51 Assistente al Soglio, al Trono: Adstator ad Solium (Morcelli). 

. — Episcopus ad Pontificium Solium adstator, oris; vel Episcopus 
ad Solium Pontificis Maximi adstator; vel Episcopus Splio Pon- 
tificio adstans, ad Solium Pontificium adstans, ad Solium Ponti- 
ficis Maximi adstans (Vescovo assistente al Soglio). 

— Stator proximus a Solio Pontificis Maximi (Morcelli: Principe 
assistente al Soglio Pontificio); vel Princeps stator proximus a 
Solio Pontificis Maximi; vel Princeps ad Pontificium Solium ad- 
stans, Pontificio Solio adstans, ad Solium Pontificis Maximi ad- 
stans. 

Assolo - Assolista: V. Solista. , 

Assoluto - Relativo: Simplex, proprius (assoluto); cum aliis compa- 
ratus {relativo); v. g. modo simplici ac proprio (in modo assoluto). 
- Summum imperium (Cic. = potere supremo, potere assoluto); 
infinita, vel immoderata potestas; summa imperii (Caes.-Nep. = 
potere supremo, comando supremo); imperium infinitum (Cic), 
potestas infinita (Cic. — potere illimitato, assoluto). - Non autem 
hac significatione usurpari potest adjectivum « absolutus, a, um » 
(= completo, perfetto). 

— In senso assoluto... o relativo: Simpliciter aut comparate (Cic); 
« Cum quaeritur quale quid sit, aut simpliciter quaeritur, aut 
comparate: sinjpliciter, expetenda ne sit gloria; comparate, prae- 

" pbnenda ne sit divitiis gloria » (Cic, Top. 22). 

— Relativo: Pertinens ad ... attinens ad ... (relativo d .-.). - Compara- 
tus cum aliquo, cum aliqua re (paragonato a ... in relazione a ...). - 
Ceterorum (ceterarum rerum) collatione (comparatione) aestima- 
tus (in relazione die altre cose). - Relativus, a, um (Priscian. term, 
gram.); v. g. pronomen relativum. - Modus incertus (mezzo re- 
lativo). - Celeritas, quae pro ceterorum (ceterarum rerum) cele- 

• ritate aestimatur (velocita relativa). - Notiones, quae collatione 
habita (vel comparatione habita) intelleguntur (idee relative). - 
Saec omnia magis ex aliorum comparatione, quam ipsa per se 
dignosci atque intellegi possunt (Queste cose si possono conoscere 
piuttosto in modo relativo, che assoluto). - Ut cuiusque hominis 
condicio . et fortuna est, ita dives et pauper dici potest (la ric- 
chezza e la poverta sono cose relative). 

— V. Relativamente. 

Assunta - Assunzione: Caelestis Regina sideribus recepta (Mor- 
celli) = M. V. Assunta in cielo. 
— Deipara Virgo caelo recepta. 52 Asta-Atavismo — Sollemnia honori caelestis Reginae caelo receptae (JFesta del- 
I'Assunta). 

Asta: Hasta, ae - Licitatio, onis - Auctio, onisy f. - Hasta venditio- 
nis - Auctionem facere (Cic. = vendere all'asta) - Auctionari 
(Idem). - Hasta posita, bona vendere (Cic, De Off,, II, c. 8) - 
Ius hastae (Diritto di vendere iM'astd) - Sub hasta vendere (Liv.) - 
Hastae subicere (Suet.). 

Astrazione e astratto: Animi evagatio, animi alienatio (Vallaiiri) - 
Universalis ndtio (idea astratto) - Reconditae subtilioresque no- 
tiones (nozioni astratte) - Reconditae subtiliores„que disciplinae 
(scienze astratte); vel ratiocinantis mentis disciplinae; vel mentis 
a rerum concretione revocatae (vel abstractae) ratiocinatio. 

— Re postposita, vel re posthabita (jatto astrazione da una cosa) - 
SevocatuSj vel abstractus, vel sejunctus a sensibus (astratto) - Res 
neque visu, neque tactu manifestae, sed quae a ratiocinante mente 
solummodo attingi possunt (cose astratte); vel ratiocinantis men- 
tis species; mentis ratiocinantis formae. •» 

■. — « ... Qui — ut rudes sunt atque inculti — sive a rerum concre- 
tione enitendo ratiocinandoque discedere, sive ex causis earum 
effectus eruere, vel nolunt, vel saltern nequeunt » (Acta Ap. Sed. 
r 936, p. 255 : le persone rudi e incolte npn vogliono, o almeno 
non. possono procedere per astrazione o deduzione). 
Astronomia" - Astronomo - Astronomico: fSideralis scientia (Plin.), 
vel discipliria. t Spectandorum siderum disciplina, vel ars. 

— Graece: Astrologia, ae (Cic). « Eudoxius Platonis auditor, in 
astrologia facile princeps » (Cic, Divin. II, 42). - Astronomia, ae 
(Senec.-Petron.) - Mathematics, vel mathematice, es, f. (Senec. 
et a. — matematica ed anche astronomia, astrologia). 

— Siderum commutator (astronomo); vel caeli siderumque specta- 
tor; sp.ectandis sideribus peritus, peritissimus; astrdnomiae pefi- 
tus; astronomiae cultor; doctor, studiosus, studiosissimus. -.Astrb- 
logus, i, m. (Cic. = astrologo, astronomo); Astronomus, i, m. 
(Firmic. Mat.); mathematicus, i, m. (Cic.-Tac. = astronomo., 
astrologo, maiematico). - Spectandorum siderum arte pollere 
(essere un valente astronomo). 

— Ad sideralem disciplinam (vel ad sideralem rationem) pertinens, 
attinens (astronomico) - Graece: Astronomicus, a, 11m (Hyg-). 

Asuncion: Assumptionopolis (Capitale del Paraguay. - hat. di Cu- 
ria). 

Atavismo: Indoles ex atavis accepta, orta, habita, suscepta; peculia- Ateismo-Atomo 53 ris indoles ac natura ex avis (atavis) suscepta, namta, orta. - Ata- 
vismus qui audit (vel quem vocant, qui dicitur). 
Ateismo: Nulla religio - Dei negatio - Dei infitiatio - Deum esse ne- 
gare, vel infitiari" (professare Vateismo) - Atheismus qui audit; 
vel quern vocant. 

Ateismo di Stato: Nulla Civitatis religio; nulla rei publicae reli- 
gio; res publica a religione aliena; -res publica religionem repul- 
sanSj vel repudians; religio a rei publicae institutis (legibus, mo- 
deratoribus) rejecta. - « Atheam esse rem publicam oportere; in 
variis religipnis formis nullam esse causam, cur alia alii antepo- 
natur: eodem omnes loco habendas » (Acta Leonis 1884, p. 58). 

Ateneo: V. Universita. 

Ateo: Dei infitiator; Dei infitiator et osor; ifnpius. - Atheus (adeog) - 
Deum esse negate; Deum esse infitiari (essere ateo). . 

Atmosfera: Aer purus et tenuis (Cic, Nat. Deor. II, 16 = atmosfera 
pura e leggera) - Aer crassus (Cic, Acad. pf. II, 22 = aria densa) - 
Gravitas caeli (Cic, Alt. XI, 22 = aria pesante) - Aer tempera- 
tus (Cic, Div. II, 42 == clima temperata) - Caelum tenue purum- 
que et propterea salubre (Cic, Div. I, 57) - Aer terrae circumje- 
cxus,vel circumfusus (atmosfera) - Liberiore caelo frui (godere piu 
pura atmosfera) - Eodem caelo frui (vivere nella stessa atmo- 
sfera) - Inquinato vitiis aere afflari (translata verbi significatio- 
ne: = atmosfera viziata). 

Atomico : Atorriicus, a, urn (vox gr.). - Vis atomica (energia atomica, 
energia nucleare): 

— Bomba atomica: Pyrobolum atomicum, vel pyrobolus atomicus; 
globus atomica vi displodens. - V. Bomba. 

— Adjectivum « atomicus, a, um » id per se indicat, quod dividi 
nori potest (alfa privativa e re/ivco = divido). 

Atomismo : Doctrina, quae ex atomorum coagmentatione omnia con- 
stare retinet; doctrina, quae in atomorum coacervationem redigit 
omnia. - Atomismus qui dicitur (vel qui auditj vel quem vocant). - 
« Atomos, quas appellaf... censet... ita ferri, ut concussionibus in- 
ter se cohaerescant, ex quo efnciantur ea, quae sint, quaeque cer- 
. nantur, omnia » (Cf. Cic, De Fin. I, 6, 17). 

Atomo: Corpusculum individuum; corpusculum insecabile. 

—1 E graeco jonte: atomus, i, f. (Cic. et a.). - « Ille atomos, quas 
. appellat, id est corpora individua... » (Cic, Fin. I, 17). « In hac 
immensitate infinita vis volitat atomorum, quae, interjecto inani, 
cohaerescunt tamen inter se, et aliae alias apprehendentes, conti- 54 Atonia-Attivo nuantur » (Cic, Nat. D., I, 20). « Insecabilia corpora » (Vitruv. 

II, 2). 

— Vocabiilum, ex graeco ductum, atdmos, vel atomus, i, f. id per 
se. significat, -quod separari non potest (alfa privativa e reuvm = 
divido). 

Atonia: Torpor, oris; stomachi inertia, vel resolutio (Cels.); stoma- 
chus torpens, flaccus, flaccidus, enervatus (atonia di stomaco). 
« Vulgatissimum pessimumque stomachi vitium est resolutio, id 
est cum cibi teriax non est » (Cels. IV, 5 = atonia gravissima con 
vomito). — Graece: atonia, ae (arovia): 

Attache: (parola fraricese = addetto) Publicae Legationi addictus 
(Addetto di Legazione). - Sacro Consilio addictus publicis accu- 
randis Ecclesiae negotiis (Addetto della Segreteria di Staid). 

Atteggiarsi a ... (piu rettamente: darsi Varia di ...): Simulare aliquid, ' 
v. g. simulare aegrum (Liv. = atteggiarsi ad ammalato); simu- 

— lare apostolos Christi (atteggiarsi ad apostoli di Cristo). 
Attendibile : Propius fidem. « Invenio apud quosdam, idque propiiis 

fidem est ... » (hiv. II, 41) = Trovo presso alcuni'Z e rib e molto 
attendibile, che ... • 

— Credibilis (contra: incredibilis, vel: supra quam cuipiatn credi- 
bile est). 

— Veri similis, ej veri simillimum (Cic); similia veri, vel vero 
(Liv. — cose verosimili, attendibili). 

Att&nersi a...: Judicio alicujus stare (attenersi al giudizio di uno) - 
Stare ab aliquo, vel esse ab aliquo (Cic. ■= Attenersi al partita, 
■ alia dottrina ... di uno); v. g. stare a se potiusquam ab adversariis 
(Cic); erat ab Aristotele (Cic. = era un aristotelico). - Stare cum 
aliquo (Cic.-L.iv.); stare pro aliquo (Liv.-Quint.). - Temporum or- 
dinem servare (attenersi all'ordine cronologico). 

Attillato: Totus de capsula. - Compositus; comptus; elegans; bellus. - 
V. Cassa. 

Attivo: Industrius, navus, adsiduiis, irripiger, operosus'. 

— Activus (contra: contemplativus). Haec adjectiva verba a Seneca 
et a Quintiliano usurpantur solummodo, cum de rebus philoso- 
phicis agitur : « Philosophia autem et contemplativa est et activa : 
spectat simulque agit » (Sen., Ep. 95). « Hi thesin a causa sic di- 
stinguuntj.ut ilia sit spectativae partis, haec activae » (QuintiV. Ill, 
5). - Verbum agens, verbum patiendi (Gram.: verbo attivo-pas- 
sivo). 

— Actio vitae (Cic.,. De off. I, 5 = vita attiva). Atto notarile-AuIa 55 Atto notarile: V. Rogito. 

Attrattiva: Illecebra; v ; g. peccandi illecebra (Cic); vitiorum illece- 
bris se dedere (Cic.) Vox « illecebra » interdum, sed raro, bona 
cum significatione sumitur; e. g. « Suis te ? oportet illecebris ipsa 
virtus 'trahat ad verum decus » (Cic, Somn. Scip< 7) - Invitamen- 
tum; incitamenturh; suavitas; dulcedo; v. g. gloriae, orationis sua- 
vitas, dulcedo. 

Attuale: V. Virtuale. ■ 

Attuare : Efficere -. Aliquid ad effectiim, vel ad exitum, vel ad rem _ 

deducere, adducere (Cic. et al.). 
Augustp v - Augusteo: I. Augustus, a, um (augusto, venerabile, sacro) - 
Augustior - Augustissimus (Liv.). ^ 
' II. Augustus, a, um (di Augusto Imperatore) - Pax augusta - 
Mensis augustus - Domus augusta - Forum augustum - Aqua 
augusta (ab Augusto Imp. Romam perducta) - Aetas augusta 
(Ovid.-Plin.-Tacit.Suet.). - Mausoleum augustum (Cf. Suet., 
Aug. 100), vel Augusteum, i, rii (Itiscript. antiq.) — V Augusteo. 

III. Augusteus, a, um (vox est dubid apud Suet., Claud. 11) - 
Augustanus, a, um (Tacit., Ann. XIV, 15, de Nerone) - Augustia- 
nus (Suet., Ner., 25). - ■ -. 

Aula - Sala: I. Oecus, i, m. (Vitruv.-Plih. = sala per adunanze, con- 
vivi, ecc.) vox est e graeco fonte ducta. - Spectabilis magnitudine 
' oecus (magnifico salone) - « In his pecis fiunt convivia » (Plin.: 
• sala da pranzo). 

II. Triclinium, ii, n. (Cic: sala da pranzo). 

III. Exedra, ae, f. (Cic. — sala da conversazioni, discussion} 
scoperta o coperta, circondata da sedili o da portici, peristilii, 
etc.). - Exedriiirn, ii, n., vel parya exedra (salotto). 

IV. Conclave, is, n. (stanza) - Conclave magnum, vel maximum 
(Morcelli: sala): 

V. Auditorium, i, n. (sala per scuola, per audizioni, adunanze 
done etc.). Cf, Quintil. II, 11 et X, 1 - Suet., Tiber. 11 - Paul., 
Dig. XXXXIX, 9, 1. - Auditorium Principis (Ulp. IV, .4, 18 : sala 
d'udienza). 

VI. Atrium, ii, n. (Cic. et a.). Quod idem non est ac vestibu- 
lum, ut Gellius monet (XVI, 5); sed interior domus pars, saepe 
porticibus cincta, interdum. tecta, interdum vero arearri habens 
sub diu patentem. In atrio servari solebant majorum imagines, 
vel tabulae pictae et aliae pretiosae supellectiles, quibus custodien- 
dis servus atriensis praeerat (Cf. Forcellini). Haud satis recte igi- 56 Aureola- Autograft) tur nonnulli (Cl.Goelzer: Nonveau Dictionnaire Francais-Latin, 
v. salle) hoc vocabulum proponunt ad conclave illud significan- 
dum, quod nos sala vocamus. 

VII. Sellaria, ae, f. (Plin. XXXVI, m - Suet., Tib. 43),. seu 
. conclave in quo sellae, vel ampliores sedes disponuntur. 

VIII. A nonnullis (Cf.Lexicon Epigr. Morcellinianum, vol. IV, 
212) hac eadem significatione « aula » quoque usurpatur. Attamen 
hoc vocabulum significat cortile (cavaedium), corte, reggia. Usur- 
pari igitur potest solummodo, cum agitur de auditorio Principis 
(sala d'udienza del Sovrand), vel de ipsa domo regia (abitazione 
reale o Corte reale). 

— Aula Judiciorum (Morcelli: sala' o corte del tribunate) - Ma- 
gnum a centum diebus conclave (sala dei 100 giorni nella Cancel- 
leria Apost.) — Conclave diagrammatum (Morcelli: sala dei di- 
segni) - Chalcidicum, calchidicum, chalchidicum magnum Bi- 
bliothecae Vaticanae (Morcelli: aula magna delta Biblioteca Va- 
ticana). 

— V. vol. I, pag. 93, 197 seq. 

Aureola: Aureola corona - Adjectivum « aureolus, a, urn » (color 
d J oro, ornato d'oro, aureo) legitur apud Plautum, Varronem et 
alios. 

— Corona nitens, fulgehs, renidens, refulgens. - Lucis corona. - 
Gloriae laudibus florere (essere circondato da un'aureola di gloria). 

— Nimbus, i, m.; quae vox (= netnbo, tempesta) apud Virgilium 
et al. significat etiam. nube luminosa e raggiante. 

Australia: Australasia, ae, f. (Lat. di Curia). 
Autambiilanza - Autocarro: V. Automobile. 
Autenticare: V. Ratificare. 
Autenticazione: V. Ratifica. 

Autista. : Autoraedarius, i, m. (conduttore di automobile). « Raeda- 
rius » (colui che guida la raeda) legitur apud Cic, Mil. 29. 

— Ductor machinarius. Adjectivum « machinarius, a, urn » vox 
est serioris latinitatis (Apul.-Ulp. et a.). 

— V. vol. I, pag. 137. 
Autobiografla: V. Biografia. 

Autoblinda: Autocurrus loricatus; automatarius currus loricatus. 
Autocarro: V. Automobile. 
Autogiro: V. Elicottero. 

Autograf 0 - Chirografb : Mea, tua sua ... manu scriptus. - Graece: 
Autographus, a, urn (Suet., Aug. 71 et 87); v. g. epistula, litterae. Autoina-Autoveicolo 57 — Chirographum, i, n. (Cic. et a.); vel chirographus, i, m.'(scritto 
a mono, manoscritto, ed anche obbligazione, cambiale (Suet, 
et a.). 

Automa: Automatum (Suet., Claud. 34); automaton, i, n. (Petron.). - 

Se ipse rhovens; vel se ipsum movens. 
Automatico : Machinalis, e (Plin. VII, 37, 38 ;= meccanico, fatto a 

macchina, attinente a una macchina). 

— Automatarius, a, um (Paul., Dig. 30, 41 ad finem — che si 
muove da se). 

Automobile - Autoveicolo : Automatum, i, vel automaton, i, n. (Suet., 
Claud. 34), seu machina, quae interno machinamento sua sponte 
movetur (Cf. Forcellini). Quod vocabulum - ni fallor - ad hanc 
rem significandam primus invexit Josephus Bonavenia e Soc. Jesu 
(Cf. « Alma Roma » comment, a. 1939, p. 65). 
— ' Autocinetum, i, n. (P. Lorenzo Rocci: Nuove favole latine, p. 1 
et al.) - Haec vox, item e graeco fonte derivata, fere idem signi- 
fie^t ac automatum. Attamen, dum automatum usurpatur a Sue- 
tonio (Claud. 34,), autocinetum a nemine e latiriitatis scriptori- 
bus adhibetur. 

— A norlnullis ponitur : automobilis raeda, automobilis currus etc... - 
Adjectivum tamen « automobilis, e », partim ex graeca, partim ex 
latina lingua ductum, e latinitatis scriptoribus usurpatur a ne- 
mine. Ceterum vide quod de hisce vocabulis, quae grammatici 
hybrida vocant, ad vocem Arciduca scripsimus. 

— Aptius dicitur: automataria raeda (automobile) - automataria 
carruca (automobile berlina di lusso) - automatarius currus (au- 
tocarro, camion). 

— ■ Covinus automatarius (autocarro militare, carro armato). Co- 
vinus, i, m. genus erat vehiculi, quo in bello utebantur Britanni 
et Belgae, eius axes falcibus armantes, ut Mela III, 6 docet; qua- 
mobrerii milites, ejusmodi subvecti curru, in media agmina ad 
hostes interimendos irruebant - Automatarius covinus ignivomus 
(carro armato); vel covinus ignivomus; vel automatarius currus 
ignivomus; vel currus ignivomus. 

— Automatarium petoritum, vel petorritum (torpedone). « Peto- 
ritum, vel « petorritum » genus erat vehiculi (Hor.-Plin.), quod 
videtur quattuor habuisse rotas. 

— Automatarius, a, um, inveriitur apud Paul.- (Dig. 30,1. 41), Ulp. 
et inscript. antiq.; idque significat, quod, interna machinatione 
actum, sponte sua movetur. 58 Atitonomia-Autore — Motoria rheda (/. Bennini, Inscript. II, 35). Adjectivum « rhoto- 
rius a, um » invenitur apud Tertullianum (Anim. 14). 

— Autoraeda, ae, f. (automobile) :- autocurrus, us, m. (autocarro) - 
autovehiculum, i, m. (autoveicolo) - autoarcera, ae, f: vel aptius: 
automataria arcera (autoambidanza). Arcera, ae (Varr., L. L. IV, 
31 ad finem) significat plaustrum tectum undique, quo senes et 
aegroti cubantes vectebantur (Gf. Forcellini). 

— Autochamulcus, vel aptius: automatarius chamulcus (camion; 
Cf. Ammian. 17, 4). 

— Autoraedarius, i, m. (autista, conduttore di .automobile). « Rae- 
darius » (cocchiere, colui che guida la raeda) legitur apud Cic, 
Mil. 29, 

— Rotula moderatrix, ids (volante dell' automobile); moderatrix au- 
tomatariae raedae rotula. - Automatariae raedae fenestella (fi- 
nestrino dell' automobile). - Automatariae raedae ostiolum (spor- 
tello o porticina dell' automobile). « Ostiolum » legitur apud Pli- 
nium. - Automatariae raedae machinamentum, vel mashinatio 
(motore dell' automobile). 

— Sufflamen, inis, n. (freno). Haec vox (Juven., VIII, 148) signi- 
ficat freno a Scarpa per arrestare le mote). - Sufflaminare rotam 
(Sen., Apoc. XIV. 3) = frenare la ruota. 

— Automobile stafjena: V. Staffetta. 
— ■. Pneumaiici: V. Pneumatico. 

— Copertone: V. Gomma. 

— V. vol. I, pag. 76, no, 137, 249. 

Autbhomia: Suis legibus vivendi potestas (Forcellini). - Suis legibus 
vivere; suis legibus esse (avere I'autonomia); sui juris esse (Cic. 
et Senec. = esser padrone di se, nan dipendere da altri)', aliquem 
... proprii juris facere (Justin. = rendere uno autonomo, o indipen- 
dente); aliquem sui juris facere (Veil. II, 69 = rendersi alcuno 
soggetto, togliergli I'autonomia). - V. Indipendenza. 

— Graece: Autonomia, ae, f. (dvrovofiia) . Haec tamen vox in Lexi- 
co Forcelliniano ponitur inter vocabula « a nobis improbata et 
expulsa ». 

Autonomo: Nulli subjectus (Forcellini); nullius potestati obnoxius. 

— Graece: Autonomus, a, um (dvrovdfiog). Haec tamen vox in 
Lex. Forcell. improbatur. 

Autoparco: V. Autorimessa. 

Autore - Scrittore: I. Scriptor, oris, significat vel qui alius opera 
scribit ut amanuensis, scriptor librarius, servus a manu; vel qui Autorimessa-Avallo 59 propria, ut « bonarum artium scriptores » (Cic), ut optimi scri- 
ptores (i classici), ut rerum scriptores (Liv.: storici), vel historia-. 
rum scriptores (Quintil.). 

II. Auctor, oris, interdum eodem sensu accipitur ac scriptor, ut 
v. g. versus siiie auctore (Suet. = anonimo); auctor carminis (Ho- 
rat.); haudquaquam sjpernendus auctor (.Liv.); discrepat inter au- 
ctores (Liv. = vi e discrepanza fra gli storici); auctor bonus, opti- 
mus, locuples, fide dignus (Cic); launitatis auctor (Cic); optimus 
latinitatis auctor (classico latino). 

— Saepius " tamen significat causa, inventore, fondatore, fabbrica- 
tore, consigliere; v. g: auctor vulner'is, necis, mortis, sceleris, urbis, 
acceptae dignitatis etc.; alicui auctorem esse ut... vel cum genet, 
v. g. pacis), vel cum inf., vel ad. aliquid faciendum (= consi- 
gliare uno a ...). 

Autorimessa: Tabernaculum automatariis vehiculis adservandis -Ta- 
bernaculum automatariis raedis adservandis. - Tabernaculum au- 
to vehiculis adservandis. - Autoraedarum static - Autovehiculo- 
rum statio. 

— V. vol. I, pag. no. 

Autorizzare: Facultatem facere, vel dare, vel concedere. 

— Dare alicui facultatem ad dicendum (Cic). 

— Facere alicui facultatem judicandi .(Idem). 

— Alicui facultatem dare, facere, concedere ut ... (Cic. et a.). 
Autoscafo; Automataria scapha; navigium automatarium, vel auto- 

mataria linter, tris, f. - Scapha, ae, f. habetur apud Cic (Invent. 
II, 51), unde automataria scapha, vel, si mavis, autoscapha. 

— V. Motoscafo. 

Autotrenp: Aiitomatarhun plaustrum; vel sarracum automatarium; 
vel autoplaustrum; autosarracum. - Voces « plaustrum » et « sar- 
racum » significant genus vehiculi magrus oneribus ferendis (Cic 
et a.) - Non autem, ut nonnulli ponunt, « autotrahea », quia 
« trahea, ae, f. » (Virg.. et a.) significat treggia, slitta, o traino senza 
mote. 

Autoveicolo: V. Automobile. 

Autrice: Auctor, oris, f.; haec vox est'' communis generis (Cic et a.). 
- Femina . auctor mortis (Liv.). 

— Auctrix, icis, f. vox est cadentis latinitatis.^ 

— ■ Mulier auctor; vel mulier scriptorum, carmirium ... auctor (scrit- 
trice). 

Avallare - Avallo: Syngraphae alterum subscribere nomen cautio- 60 Avana-Avvicinarsi nis gratia (avallare una cambiale, cioe appore la seconda firma 
di sicurta). - Alterius nominis subscriptio in syngrapha cautionis 
causa (avallo di una cambiale). - Cf. Facere cautionem pecunia- 
rum (Gic. = fare sicurta per una somma); exlgere cautionem 
ab aliquo (Suet.); cautionem offeree, interppnere, polliceri (Dig.).. 

— Brevius dici potest: Syngraphae cautionem facere; syngraphae 
cautionem interponere. 

Avana: Habana, ae, f. (Capitale dell'isola di Cuba. - Lat. di Curia). 
Avanguardia: V. Guardia, in fine. 

Ave Maria: Salutatio angelica (preghiera dell' Ave Maria). - Matuti- 
nae (vespertinae) precationis sonitus (suono dell' Ave Maria). - 
Marialis coronae globulus, vel granum (un'Ave Maria o grano 
delta corona). 

Aviazione: Aeria classis. 

■■ — Aeriae Italorum naves, vel Italiae aeronautae igneis globis (vel 
incendiariis missilibus, vel ignivomis glandibus) oppidum verbe- 
rarunt (L'aviazione italiana ha bombardato etc. ..,). 
, — Aeriae classis Praefectus (Comandante dell' aviazione). - Aeriae 
classis Administer, vel Ab aeria classe (classi) Administer (Mini- 
stro dell' Aviazione) - V. Areonautica e Areoplano. 

Aviere - Aviatore: I. Viator aerius - Aerius nauta - Aeronauta, ae, 
m. (Aviatore in genere). 

— Aeronauta marconigrammatis addictus (Aviatore marconista); 
vel aerius nauta marconigrammatis addictus. - Ad hybridas ejus- 
modi voces quod attinet, ea confer, quae, ad vocabulum Arciduca 
notavimus. 

II. Miles aeriae classi addictus (aviere militare in genere); vel 
miles ae'ronaviurh classi addictus. - Delectus miles aeriae classi ad- 
dictus (prima aviere); aeriae classis miles marconigrammatis ad-r 
dictus (aviere marconista); aeronauta primi ordinis (primo pilota); 
aeronauta secundi ordinis (secondo pilota); miles machinamento 
velivoli addictus (motorista). vel aeronauta machinamento -velivoli 
addictusj aeronauta photographicae arti addictus (aviere jqtogra 
jo); aeronauta arrriis addictus (armiere); artifices, vel opifices ae- 
riae classi addicti (specialisti montatori e vari armieri). 
Awicinarsi a...: Prope, vel propius, vel proxime accedere ad... 

— Applicare se, vel animum ad... (Cic); v. g. se propius ad mul- 
titudinem applicare (Awicinarsi maggiormente al popolo per com- 
prenderlo, aiutarlo ...). - « Prodire in populum, in eoque saluta- 
riter versari opportunum esse, prout res sunt ac tempora, nbn Avvilimento-Awocato 61 semel Nobis, homines e clero allocutis, visum est affirmare » 
(Acta Leonis 1901, p. 17, Enc. « Graves de communi »). 
Awilimento - Vilta: I. Animi abjectio (Cfc); v. g. debilitatio atque 
abjectio animi (Cic, Pis. 88 = awilimento e scoraggiamento del- 
I'animo); abjectus animus (Cic. et al.); jacens animus (Cic. et al.); 
animum jacentem excitare (sollevare dall' awilimento o scoraggia- 
mento). 

II. Turpitudo; probrum; dedecus; flagitium; animi turpitudo, 
dedecus, ignavia (vilta d'animo); ignobilitas; ignominia. 

— Vilitas, atis, f . quae tamen vox significat basso prezzo, bucm mer- 
cato, v. g. annonae vilitas (Cic. et al. - Contra : annonae caritas = 
alto prezzo); itemque significat dispregio, poco pregio di se o di 
un altro; v, g. « in nullb deprehendes vilitatem sui, ne neglegen- 
tiarn quidem » (Cf. Senec, Clem. I, 4 - Cf. etiam Ep, I21). 

Avvilire: Deprimere; v. g. animos deprimere (Plin.); aliquem vel 
aliquid per contemptionem deprimere (Cic. et al. = screditare). 

— Frangere (Cic. et al. — umiliare, awilire, scoraggiare). - Abi- 
cere; v. g. se, aliquem, animum. abicere (Cic et al. = demoralize 
zare, umiliare, awilire). 

— Dedecoris labe (macula, nota) aliquem afficere; turpitudinis nota 
aliquem afficere; dedecoris (turpitudinis) notam alicui inurere 
(bollare uno col marchio della vilta o del disonore). 

Avvilirsi : I. Nel senso di scoraggiarsi: V. Svenirsi, Scoraggirsi, Smar- 
rirsi. 

II. Dedecoris macula se inficere (macchiarsi di vilta, di diso- 
nore); vel turpitudinis macula (labe, nota) se inficere. - Dede- 
coris (turpitudinis) notam sibi inurere. 
Awocato: I. Actor, oris, vel causarum actor, oris (Cic. et a ; ), est 
qui causas agit (awocato, procurators, colui che intenta processo 
e ne e esecutore, ordinariamente nei processi criminali, talora an- 
che nelle cause civili). 

II. Causidicus, i, item significat, qui causas agit; saepe tamen 
indicat awocato da strapazzo ( Qic. et a.). 

Til. Patronus, i, vel patronus causae (Cic. et a.), est qui causam 
dicit et in judicio defendit, causidicUm et oratorem agens. « Patro- 
num causae dare aliquem » (Cic). « Huic causae patronum exsi- 
stere » (Id.). 

IV. Advocatus, i; hoc nomine, Ciceronis - tempore, « significa- 
cabatur non is, qui causam agebat, sed is tantummodo, qui advo- 
cabatur ut consilio et... qiiacumque alia ratione in judicio cau- 62 Azienda-Bacchetta magica sam juvaret, jus suggereret etc. » (Forcellini). - Deinde verb haec 
-» vox idem significavit ac causae patronurn, causidicum, oratorem 

(Quint., Plin. et a.). 
— ■ Advocatus ad lites et maleficia (Morcelli: avvocato civile e 
criminate). 

— Advocatus sacri Consistorii (Idem: avvocato concistoriale). 

— Advocatus fisci (Id.: avvocato del fisco). 

— Advocatus plebis (Id. : avvocato dei poveri). 

V. Juris cognitor - Juris peritus (Cic. et a.). - Juris consultus, 
vel jure consultus (Cic. et a. = Giureconsulto; dott. in legge). ~ 
Legulejus (Cic. et a. = Avvocato cayillatore, leguleio). 

VI. Defensor oris (avvocato difensore). « Actor hie defensor- 
que causae meae » (Cic). « Adoptare sibi aliquem defensorem 
sui juris » (Idem). - « Constituere alicui defensorem » (Idem). 

— Causam agere, vel causam dicere pro aliquo, de aliqiia re (Cic. = 
fungere da avvocato per uno). 

Azienda: Administratio - procuratio; v. g. administration vel, procu- 
ratio rei domesticae (Azienda domestica); rei frumentariae, rei 
oleariae, rei caseariae, rei linteariae, rei sagariae etc. (Azienda di 
frumento,- di olio, di formaggi, di biancheria, di stoffe). 

Azione - Azioiiista: Collocatae pecuniae syngrapha (azione in senso 
commerciale) - Collocatae pecuniae syngraphae (vel syngrapha- 
rum) dominus (azionista). - Cf.. « collocare pecuniam » vel « col- 
locare pecuniam in aliqua re » (Cic. et a.) = investire denaro in 
una cosa. 

— V. Buono II. 

— Societa per azioni, a di azionisti: Societas -collocatae pecuniae 
syngr aphis coalescens; societas collocatae pecuniae dominis co- 
alescens; societas publicis nominibus coalescens: - V.. Obbliga- 
zione II. 

B 

Baccellierato - Baccelliere: Prima laurea (Fornari, Parvum antibar- 
barum = Baccellierato) - Prima laurea donatus (Idem = Baccel- 
liere) - Baccalaureatus, us, m. (Vallauri: Baccellierato). - Bac- 
calaureus, i (Mariano: Baccelliere). Quae tamen vocabula « bac- 
calaureatus », « baccalaureus » sunt barbarae latinitatis. 

Bacchetta .magica: Virgula divina (Cic, De Off. I, 44): « Quod si Bacchettoneria-Baionetta '63 omnia nobis, quae ad victum cultumque pertinent, quasi virgula 
divina, ut aiunt, suppeditarentur ». ' 

Bacchettoneria - Bacchettone -~Baciapile: Superstitio, onis (Cic: 
et a.) - Superstitiosae (vel impensae) pietatis ostentatio. - Super- 
" stitiosae (vel impensae) pietatis ostentator. - Adjectivum « super- 
stitiosus, a, um » us'urpatur a Cic. e a Liv. 

Bachicultura - BacMcnltore : Bombycum cultura (bachicultura) - 
Bpmbycum cultor (bachicultore). 

Bacillo: Corpusculum bacilli forrnarri habens; bacillum, i, n.; micro- 
bacillum (bastoncino microscopico). Haec vox, quamvis hybrida, 
seu partim ex graeco, partim ex latino fonte derivata, videtur rem 
satis apte significare. Tiphi bacilla (Luciano = bacilli del tifo); 
vel tiphi microbac'illa. - V. Batterio e Microscopio. 

Badessa: V. Abbadessa. 

Badia: V. Abbazia. 

Baffi: Superioris labri pili; superiora labra pilosa. - Faciem radere 
praeter labrum (lasciarsi i baffi). - Superioris labri pili succre- 
scunt. (crescono i baffi). - Occulte ridere; vel occulte subridere; 
occultare risumj tecte subridere (ridere sotto i baffi). - Risus oc- 
cultatio (rise sotto i ■ baffi). - A normullis hac significatione per- 
peram ponitur:. ridere in stomacho (Cic. = ridere con la rabbia 
in cuore). 

Bagarino - Bagarinaggio: - (voce dialettale romana = chi fa incetta 
per rialzare i prezzi; I'incetta stessa). V. Accaparratore - Accapar- 
ramento - Mercato nero. 

Bagdad: Babylon, onis, f. (= Babilonia; corrisponde forse all'at- 
tuale Bagdad, capitale dell'Iraq). 

Bagnasciuga: (parte della nave, che e a fior d'acqua) Immersionis li- 
mes (itis) in navibus; demersionis limes in. navibus. - Voces ta- 
men « immersio » (Arnob.) et « demersio » (Macrob.) serioris 
sunt latinitatis. 

Bagno a doccia: Balneae pensiles pi.). 

Baie - Freddure: Jocularia, ium, n. (Liv., Hor. et a.) - Ridiculum, 
i, n. (Cic. et a.) - Setitentiose ridicula dicere (Cic.) - Nugae, ine- 
ptiae - Campas dicere (Plant., True. V, 50). - Aliquem ludibrio 
habere (dor la baia a uno) - V. Freddura - Freddurista. 

Baionetta: Mucro, onis, m. (Vallauri) - Cuspis, idis, f.; mucro et 
cuspis fere idem significant (punta acuminata). 
— Framea, ae, f . Ita habet Tacitus (Germ. VI) : « Hastas, vel ipso- 
rum vocabulo, frameas gerunt, angusto et brevi ferro; sed ita 64 Balaustrata-Balcone acri et ad visum habili, ut.eodem telo, prout ratio poscit, vel co- 
minus, vel eminus pugnent ». 
— ■ Cuspidem praefigere (Georges-C'alonghi: innestare- la baio- 
netta) - Infestis cuspidibus concurrere (Id.: assaltare alia baio- 
netta). - Cuspide, manuballistae ignivomae praefixa, hostes pe- 
tere, lacessere, profligare (innestare la baionetta sul futile, assa- 
lire, inseguire, sbaragliare il nemico). 
Balaustrata: Lorica, ae, f. - Loricae septum, i, n. - Haec vox non 
modo significat munimentum pectoris et laterum (corazza) aliaque 
munimenta bellica (trincea, baluardd) ut videre est apud Cic, 
Caes. 3 Tacit., Veget., sed quaelibet etiam septa, quibus res circum- 
datur, munitur, protegitur (parapetto, riparo, balaustra, o balau- 
strata). 

— « Avkum altare cum omjii cultu et vetus loricae septum e mar- 
more facienda curavit» (Morcelli V, 28) - « Cellam sacramenti 
Augusti ... lorica marmorea protegendam curavit » (Id. V, 21). 

— ■ Nonnulli lexicographi hoc loco pohunt : « cancellos » « clathros » 
vel «clathra »; sed hae voces indicant potius cancello, grata, in- 
ferriata, ringhiera. 

— ■ Apud alios legitur hoc loco: crepido, inis, f. Sed haec vox si- 
gnificat potius locum editiorern, vel partem loci editiorem (para- 
petto o sostegno o baluqrdo contro le acque del mare o del fiume); 
anche base o .basamento « crepidines obelisci » (Plin.); vel in archi- 
tectura, membra quaedam excurrentia et projecta (Vitruv. TV, 6); 
vel denique viae margines (marciapiede), ut legitur apud Petron., 
Satyr. 9: « Vidi Gitona in crepidine semitae stantem ». 
Balcone - Terrazza - Loggia - Portico: Podium, ii, n., quod est 
pars domus extra parietem porrecta instar suggestus (Plin., Vi- 
truv. et a.) - Externum Vaticanae Basilicae podium (Loggia esterna 
delta Basilica Vaticana). 

— Maenianum, i, n. (Cic, Vitruv. et a.) est « tabulatum, vel lapis 
extra parietem projectus et ad prospiciendum aptus » (Forcellini), 
battatoio, loggetta. 

— Pacem ex aedium publicarum maeniano a Deo exorato imper- 
tire (Morcelli) - Civitarem salutari precatione de curiae maeniano 
lustrare (Idem: dare la benedizione dal balcone del palazzo pub- 
blico). 

— Xystus, i, m. - Xystum, i, n. apud Graecos erat pordcus, vel am- 
bulatio tecta; apud Romanos vero haec vox significat ambulationes, 
vel gestationes in viridariis et in hortis, interdum tectas, sed pie- Baldacchino-Banchiere 65 rumque apertas ad apricandum, ad, ambulandum, ad colloquen- 
dum (viale - loggiato - pergolato nei-giardini). 

— Peristylium, ii - Peristylum, i, n. (Cic.-Vitruv. et a. — loggia 

circondata da colonne) - Peristylia Vaticana, vel Peristylia San-- 
ctiana (Logge del Pal. Vatica.no, logge di Raffaello). 
„ — Porticusj i, f. (Portico). -.. ; 

— Solarium, ii, m. « locus editus supra domum, lithostroto payi- 
mento tectus, soli expositus, ad apricandum idoneus etc. » (Por- 
cellimf; = terrazza nella parte superiore della casq. 

— Vox « solarium » significat etiam horologium solarium (meri- 
diana)- 

Baldacchiao: Fastigium, ii, n. (Morcelli) - Aeneurn fastigium (Idem: 
baldacchino di bronzo) - « Sepulcrum Apostolorum fastigio aereo 
decoravit » (Idem: baldacchino di bronzo sopra la Confessione 
/ in S. Pietro) - Vocabulum « fastigium » rem apte significare Mor- 
.cellianum Lexicon (Lex. Epigr., vol. II) eruit ac declarat ex Hist. 
Nat. Plinii (XXXVI, c. 2, n. 2), ubi « fictilia Deorum f astigia » ni- 
hil aliud fuisse videntiir « nisi aedicula, seu tegumentum aedi- 
culae, vel statuae impositum, et quattuor columnis suffultum ... » 
(Cf. Murat., Inscr., Ill, p. ' 618). 

— Tentorium, ii, n. (Morcelli = Baldacchino di stoffa). 

— Nonnulli lexicographi hoc loco .ponunt umbellarn, vel umbra- 
culum (ombrello). Alii ponunt aulaeum, i, n. (arazzo), vel peri- 
stroma, atis, n. (tappeto - arazzo). - Attamen, ut facile cernere 
est, vocabula a Morcelliano Lexico data rem melius aptiusque si- 
gnificant. - 

Bali : Eques inajor (Morcelli) - Eques major Melitensis (Idem: BaU 

dell'Ordine di Malta). 
Ballatoio: V. Balcone ecc. 

Ballottaggio : (fr. « ballotfage y>; brutta parola, <s.ma non e possibile 
cacciarla ne con ragioni, ne con lepidezze ». Rigutini). Altera suf- 
fragiorum latio. *- « Latio suffragii » (il. votare) f legitur apud Li- 
. vium IX, 43, 24 et alibi. 

Ballptte: V. Bruciate. 

Bambola: Icuncula puellaris (Suet., Ner. 56); imaguncula puerilis 
(Idem); pupa, ae, f. (Varr. apud Non. II, 675 - Pers. II, 70). 

— V. Buraitino. ^ 

Banca - Banqhiere; Mensa argentaria; vel: Argentaria, ae, f. - Ar- 
gentaria taberna (Liv.) - Mensa publica (Banca di Stato). 

— Argentarius, ii, vel nummularius, ii (Cic. et a.,= banchiere) - 

- s . 66 Bancarotta-Bandita Mensariusj ii (Cassiere pubblico, magistrate) adetto alia «res 
nummaria » Liv. et a. - Banchiere., Suet., Aug. 4). 
Bancarotta: Argehtariae dissolutio. - Argentariam* dissplvere (jar 
bancarotta da parte di Una banco); argentaria : dissolvitur. - Apud 
Ciceronerri legitur : « argentaria dissoluta ». 

— Decoquere (Cic, Phil. II, 18); vel decoquere creditoribus (Plin., 
XXXIII, 10). = jar bancarotta, fallire. - Publici aerarii dissolutio 
(bancarotta dello Stato). 

— Tabulas novas polliceri, vel facere etc. ... (Sallust.-Cic" et a.). - Id 
nonnulli lexicographi significare scribunt publici aerarji dissolu- 
tionem (bancarotta di Stato). Rem tamen valde dissimilem indi- 
cat; eo enim spectabat « ut, abolitis prioribus debitis, novae ta- 
bulae creditorum conficerentur, et ipsi a persolvendis usuris et ca- 
pite liberarentur » (Forcellini) - « Tabulae vero novae quid ha- 
bent argumenti, nisi ut emas mea pecunia fundum, eum tu ha- 
beas, ego non habeam pecuniam? » (Cic.,- Ofjic. II, 23) - Qua- 
propter ad latine reddendum « bancarotta dello Stato » non « ta- 
bulas novas » dixeris, sed « publici aerarii dissolutionem ». - « Ta- 
bulae novae » significant condono e annullamento generate dei de- ' 
biti passati. 

— ■* In aere alieno vacillare (Cic. = esser vicino a far bancarotta o 
fallimentoj. - Greditores decoquendo fraudare (jar bancarotta 
fraudolenta). - Creditorum fraudator (chi fa bancarotta fraudo- 
lenta); vel decoctor fraudulentus. - Suorum bonorum decoctor 
(un fallito). » 

— Dissolutio; eversio; ruina; naufragium (bancarotta in senso di 
fallimento); v. g. patrimonii, rei- familiar is, fortunarum. . 

— Bancarotta delta civilta: Humani civilisque cultus naufragjum, 
eversio, ruina, dissolutio. 

Banda (di suonatori) : Symphonica solidalitas; symphoniacum ag- 
men; symphoniacorum societas,sodalitas, manus, cohors, agmeri, 
manipulus; - Tympanotribarum, tubicinurri fi'dicinumque soda- 
litas, manipulus, agmen, cohors., - Voces e graeco fonte deriyatae, 
« symphoniacus » et « symphoniaci, orum » (suonatori) leguntur 
apud Ciceronem et alios latinitatis scriptores; « tympanotriba » 
(suonatore di tamburo) usurpatur a Plauto; « tubicen, inis » (suo- 
natore di strumenti a fiato, trombettiere) habetur apud Livium 
et alios; « fidicen, inis » (suonatore di strumenti a cordd) legitur 
apud Ciceronem .et alios. 

Bandita: Privatus venationis locus (luogo di banditd). - Venationis Bandito-Baronia 67 vetitum (divieto di caccia) vel venationis interdictum, venationis 
interdictio. , ' 

— Privatum piscationis litus (luogo di banditd per la pesca); pisca- 
tionis vetitum, interdictam, ititerdictio . (banditd di pesca). 

Bandito : Patria extorris; exsul; profugus. - Latro; praedo (masnadiere). 

Baagalore: Bangalorium,--ii, n.; vel Bangaloria, ae, f. (Lot. di Curia). 

Bangkok: Bancochium, ii, n. (capitate delta Tailandia). 

Bar: (voce inglese entrata in quasi tutte le lingue) Taberna potoria 
(Luciano, Nuovissimo Vocabolario Fraseologico Ital.-Lat.) - Po- 
torius, a, um (Plin., attinente at bere) - Taberna pytissatoria (Al<z- 
riano, Nuovo Dizionario Ital.-Lat.). Ex verbo « pytissare » (Te- 
rent.: centellinare) - V. Caffe. 

Barbacaae: V. Contrafforte. 

Barbarismo : Barbaries, ei, f. (barbarie ed anche barbarismo, cf. Cic, 
Brut. 74); barbarica nomina (Suet,, Claud. 47); barbarismus, i, 
m. (Cf. Quintil.. I, 5); barbarae voces; barbara verba; barbarica 
verba. 

Barbarossa: Abenobarbus (More elli), vel aenobarbus; e. g. Frideri- 
cus Ahenobarbus. (Federico Barbarossa). 

Baricentro (ceritro di gravitazione dei corpi): Baricentrum, i, n. - 
Quae quidem vox hybrida. est, partim nempe ex graeco, partim 
ex latino fonte ducta (PctQog = peso - centrum = centro). Vide 
quae supra scripsimiis, cum de vocabulo arciduca ageremus. 
— ; V. Centripeto e Gravitazione. 

Barnabita: Barnabites" (Marcelli) - E Societate ' Pauli et Barnabae 
Magn. Apost. (Idem). , _ ■ 

Barocco : Turgida iUa (vel inflata ilia) artis ratio, quae saeculo prae- 
' sertim XVII invaluit - Ars, quam Barocam vocant; vel ars, quae 
Baroca audit - Hoc vocabulurh « Barocco » ex illo scholasticorum 
„ philosophorurh dicto' derivare "videtur :' « Sillogismo in Baroca ». 

Barometro: Index gravitatis (Morcelli) - Tubulus torricellianus (Baz- 
zarini-VqUauri). 

— Aeris gravitatis index. 

— Graece: Barometrum, i, n'. (/?rfoo? - -- graviia. - fiirgov = misura). 
Barone - B aroma: Baro, pnis - Baronatus, us (Baronia o Baronato); 

nobilis baronis dignitas, munus, dicio, regio, territorium (di- 
gnita, giurisdizione, regione, territorio dei Baronato). 

— Thomas Vallaurius in optimo ab. se exarato Lexico haec habet: 
. Optimas, atis; dynastes, ae, in. - Adlectus inter, primores. Romanl 

imperii (Barone del Romano Impero). Fere idem -habetur in Mor- 68 Earzelletta-Bassorilievo cellianp Lexico. Attamen quisriam cum haec legerit, de Bafone agi 
intellegat? Quamvis igitur Baro, onis aliam rem apud latinos si- 
gnified (apud Cic. et a.: stolto, fatuo), nihil tamen aliud invenio 
ad rem clare satis iridicandam.' Op£orturium tamen erit adjecti- 
vum « nobilis, e» adiicere, .ut v. g. Nobilis Baro - Ceterum apud 
cadentis latinitatis scriptores haec vox « Baro, onis » aliud signi- 
ficat, quod non omnino alierium a re nostra videtur, ut v. g. miles 
. strenuus, vir operosus et f ortis (Cf . Benoist et Goelzer, Nouveau 
Diet. Lat.-Francais - Thesaurus Linguae Latinae - Forcellini, 
Lex.) - Nobilis Baronis uxor, vel nobilis Baronis filia (Baronessa). 
Barzelletta: V. Freddura. 

Base -. Piedistallo : Basis, is, f . - Quamvis ex graeco forite ductum, 
vocabulum ihvenitur apud Cic, Ovid., Vitruv. etc. « In basi. sta- 
tuarum » (Cic, Verr. TV, 63) - « Basis columellae » (Id., Tusc. 
V, 23). 

— • Stylobata, ae vel stylobates, ae, vel stylobates, is, m. (Varr -Vi- 
truv. = base di una colonna) ,- « Supra stylobatas columnae di- 
sponendae » (Vitruv. Ill, 3). Vox est ex graeco fonte : axv'ko$6xr\c,. 

— Quadra, ae, f. (Vitruv. = base di forma quadrata); plirithus, i, 
in. (Vitruv. — piedistallo quadrato di . una colonna), vox est item 
e graeco fonte ducta. 

Basilica: Basilica, ae - Sacra Aedes Princeps - Templum Maximum. 

— Sacram aedem nomine et jure Basilicae donare (dichiarare ba- 
silica). 

— Princeps Ecclesiarum Basilica, vel .Templum Maximum in Late- 
•rano (Morcelli: S. Giov. in Laterano). 

— Petriana Basilica, vel Vatieana Basilica (Basilica di S. Pietro in 
Vat.). . , ■ ' 

— Aedes Mariana Major, vel Templum Liberianum, vel Liberia- 
num in Exquiliis Templum (Morcelli: S. Maria Maggiore). 

— Moles augusta Basilicae "Honorianae (Morcelli: S. Paolo fuori le 
mura) - Paulliana in via Ostiensi Basilica. 

Bassorilievo : Caelatum opus - Vasa caelata (Cic) -.Caelatum aurum 
et argentum (Idem). 

— Anaglyptus, a, um - Anaglypta, orum, n. pi., seu vasa caelata, 
apud Plinium (XXXIII, 11, 49) et apud Martialem (IV, 39 -ava- 
yXvnxa). 

— Ectypus, a, um - Ectypa, orum, sunt caelatae imagines ex ar- 
gilla, ut videre est apud Plin. XXXV, 12, 43; non autem altori- 
lievi, ut nonnulli putant (Cf. Forcellini). Battaglione-Bacterioiogia "69 , - — Ectypae imagines^ vel sculprurae dicuntur etiam quae in gem- 
mis scalpro figurantur (cammei), ut est apud Senec., Benef. Ill, 
26 et apud Plin. XXXVII, 10, 63 (exrvnog = figurato in rilievo). 

Battaglione : Phalanx, angis, f. (Morcelli). r V. Compdgnia. 

Battello sottomarino : Linter, quae proprio machinamento acta, mergi 
potest. - Linter, quae mersa, vel emersa, navigat. - Apud non- 
nullqs lexicographos hoc loco legitur: subaque'a linter, vel sub- 
marina linter, vel submergibilis ' linter, vel mersabilis linter - 
Attamen adjectiva « subaqueus » « submarinus » « submergibilis » 
« mersabilis, » apud • latinos scriptores optimos nequaquam inve- 
niuntur. ■ - 

— « Subaquaneus, a, . um » legitur apud Tertullianum (Anim. 32). 
Rectius igitur dici potest: « subaquanea linter », ,vel « navigium 
subaquaneum ». 

— Ac^fortasse sptius: Subnatans liburna; wZ-subnatans linter; 
vel navigium subnatans. - Verbum « subnatare » legitur apud 

. Apulejum (Met. de cutru Veneris, 4) et apud C. Silium .Italicum 
(XIV, 483) 

— Ex graeco fonte: Hypobrychion, ii, n.; vel hypobrychios, ii, m. 
(P. L. Rocci: Nuove favole latine, p. 94) = vxo-^qvx 10 ? (sot- 
t'acqua, sommerso). 

— Quotiescumque tamen fieri potest, opportunum est rem per aptum 
verborum ambitum latine reddere. Verbi gratia : Innumerae lintres, 
quae oecultae sub undis navigant, onerarias naves ex insidiis ad- 
grediuntur, atque ignivomis (igniferis) injectis telis (machina- 
mentis), eas vulnerant, dilfringunt, submergunt (innumerevoli sot- 
to'marini aggrediscono insidiosamente le navi tnercantili, 'le silii- 
rano, le squarciano, le sommergono). - Adjectivum « ignifer, ra, 
rum » habetiir apud Lucretium et Ovidium; ,« ignivomus, a, um » 
apud Lactantium. 

Batteria: Tormenta bellica (di guerra); V. Cannone e Artiglieria. ^ 
Vasa coquinaria (Plin. = Batteria di cucina). 

— Batteria elettrica: Pilae electride actae; pilae electrica vi actae; 
pilae electricae. - V. Pila elettrica. ■■ - 

— Adversus hostiles aeronavium incur siones tormenta bellica (Bat- 
teria antiaerea). 

Batterio - Bacterio - Bacteriologia : V. Bacillo e Microbio. 

— Graece: Bacterium, ii, n. (Baxxrjgla = bastone). 

— De bacteriis (vel de microbacillis) ratio, doctrina, disciplina. 
Bacteriologia, ae, f. (Batteriolagia). * . ' 70 Battesimo-Benedizione Battesimo - Battezzare - Battistero: Sacrum lavacrum - Expiatio- 
nis lavaerum.- Baptisma T atis, n. 

— Alicui albas imponere parentum vice (Morcelli: tenere a batte- 
simo). 

— Rite abluere (Morcelli: battezzare) - Baptismate sancto'rite ablu- 
tus, vel lotus {Idem: battezzato) - Aera ritu sanctissimo abluta 
(Idem:, campane battezzate) - Sacro" fonte expiare aliquem; lu- 
strali sacri fontis aqua aliquem expiare; sacro fonte lustrare ali- 
quem (battezzare). 

— Salutaris lavacri fons (Morcelli: Battistero). - Fontem salutaris 
lavacri expiare (Idem: fare la benedizione del ' Battistero). 

Bazar: (voce araba entrata in quasi tutte le lingue). Taberna ubi 
omne genus res venales prostant - Emporium, ii, n-. (Mariano, 
Nuovo Diz. Ital.-Lat.). Hoc tameh est rhercaturae locus, vel fo- 
rum nundinarum (Cic. et a.). - Aptius dixeris: institorium, ii, 
n. (Suet., Ner. 27), seu taberna institoris (luogo ove si vende al 
minuto). 

Beatificazione - Beatificare: Honores beatorum caelitum decernere - 
In beatorutn caelitum album referre, vel adscribere (beatificare) - 
Sollemnia in Petrianae Basilicae majestate habita ob decretos 
beatorum caelitum honores (Cerimonia detta Beatificazione) - 
Caeles beatus, vel caeles beata novensilis (Morcelli: Nuovo beato 
a beata). 

Becero - Becerume: V. Canaglia, Canagliume. 

Befana:- Puerorum strena (befana che si da aL$ambini). - Lamia be- 
. nigna (fata .eke porta la befana); vel larva benigna -V. Epifania. 
Belgio : * Belgica, ae, f . (sottiritesa Gallia), vel Belgica Gallia; v. g. 

« procurator Belgicae » (Tac, Hist. I, 58); Belgicae Galliae ratio- 

nes procurans (Plin. VII,- 16, 17). - Belgium, ii, n. (Caex.j B. G. 

V, 24). - Belgae, arum (gli abitanti); Bruxellae, arum (la. capitate: 

Bruxelles). 

Belgrade* : Singidunum, i, n. - Ab aliis ponitur : Taururium, i. n. . 
Bellimlmsto : Totus de capsula. - V. Cassa. 

Bemolle: Hemitonium (Vitruv. V, 4); semitonium (Macrob.) = se^ 
mitono. - Hemitonii signum; hemitonii nota (bemolle). 

Benedettino: Benedictinus (Morcelli) ^ Virgo Benedictina (Idem:- 
Monaca Benedettina) - Monachus Benedictinus Cassinensis-. 
(Idem). 

Benedire - Benedizione : Bene dicere, vel benedicere alicui (Cic.) si- 
gnifieat laudare aliquem (dir bene di uno; dir buone parole per- Benefizio Eccles.-Bere a centellini 71 uno). « Bene equidem tibi dico, qui-te„digna ut eveniant precor » 
(Plant., Rud. Ill, 2, 31). 

— Bene alicui precari, vel bene omnia alicui precari (benedire in 
.. senso religioso); vel salutaribus (sanctis) precationibus lustrare 

aliquid, aliquem (Ant. Angelini, Inscriptiones). 

— Expiare; lustrare; piare; fausta (vel salutari) precatione lustrare; 
fausta rite precari (Morcelli: benedire in senso religioso) - Aqua 
rite piata lustrare agros (Idem: benedire la campagna) - V. Ro~ 
gazioni. 

— Expiatus, lustratus, piatus, rite piatus (Idem: benedetto) - Cerei 
rite piati (Id.: candele benedette). 

— - Caelestis favor; Dei favor; caelestia munera, vel divina mu- 
nera, vel superna munera (Benedizioni -di Diq). 

— Vox « benedictio, onis » serioris est latinitatis (Apul.-l 'ertull. 
et a.); ac significat laudem, vel actum bene dicendi). 

Benefizio Ecclesiastico - Beneficiato: Sacerdotium vel Titulus (Mor- 
celli: Benefizio ecclesiastico) - Sacerdotium amplissimum asse- 
cutus est (Ha ottenuto un Benefizio ragguardevolissimo) - Majore 
titulo contempto, vel posthabito (Non curandosi di avere un 
Benefizio maggiore). 

— Munus sacrum. 

— . Beneficiurh ecclesiasticum. (Cod. Jur. Can.). 

— Beneficiarius (Morcelli: Beneficiato). - Vox « beneficiarius » ' le- 
gitur apud Caesarem et Vegetium, eumque significat, cui stipen- 
dia dabantur . (prebenda) vel ob hones-tiorem in militia gradum, 
in quo alicujus beneficio essetj vel ob exactam ,ex more militiam, 
vel denique ob militaris muneris vacationem praemii loco ac- 
ceptam. - Hac eadem fere significadone usurpatur interdum vox 
« beneficium ». (V. Forcellini). v , 

— ■ Curator rei beneficiariae (jMorcelli: Economo generate dei Be- . 
nefizi gcclesiastici). 
Benestare: Ratum dueere aliquid '(dare il benestare) - Ratum facere 

■ aliquid (ratificare, confermare qualche casa). 
Benpensanti: Viri incorrupte judicantes - Egregie cordati homines - 

Recte sentientes viri. 
Benzina: Benzinumj i, n. (Mariano, Nuovo Diz. Ital.-Lat.); vel ben-, 
ziniuni. 

Beone: Vinosus (Horat.) - Vinosissimus (Ovid.) - Vini capacissimus 

(Ovid., Art. am. I, 136). 
Bere a centellini: Sorbillare (Ter.) - Pytissare, vel pitissare (Idem). 72 Bergamotta-Bibliotecario Bergamotta: (sorta d'agrume) Citrus bergamia -vulgaris (Riss.) == 
I'albero. - Citreum bergamium (il frutto). - Citrei bergamii sub- 
tilissimus sucus (essenza di bergamotta). V. Quintessenza. 

Bergamotto : Pirus communis Falerna, vel pirOs Falerna (I'albero). , - 
Pira Falerna (Cf. Plin. XV, 15, 16) = le pere bergamotte (Cf. For- 
cellini). • - , 

Beri-Beri: (parola Cingalese — la malaitia del sonno) Somni morbus. 

Berlina: Automobile berlina: V. Automobile.. 

Berlino: Berolinum, i, n. 

Berretta: Pileus, vel pileum, i (Liv. et a. = berretto rotondo). 

— Galerus, vel galerum, i (Virg. et a. = berretto 'di pelliccia). 

— Quadratum pileum clericorum (Cordara = berretta da. prete); 
non autem biretunij quae vox est barbarae latinitatis. 

— Romanae purpurae, vel sacrae purpurae insigne alicui deferre 
(portare ad uno la berretta cardinalizia). 

— V. Cappello. 

Bersagliere: Manuballistarius, i (Morcelli). Quae tamen vox vide- 
tur potius significare balestriere, et quodam modo etiam juciliere, 
moschettiere. - V. Artiglieria, Fucile. . 

— Aptius dicitur: Plumatus miles, vel plumatus veles, itis, m. 
Bersaglio: Destinatum signumj propositum signum, destinatum, i, 

n.; v. g. destinatum petere (Liv.); destinata certo ictu ferire 
(Curt.); destinare aliquid, v. g. sagittas (lanciare al bersaglio). 

— Collineare (Cic: — cogliere nel bersaglio). « Quis est enim, qui 
totum diem jaculans, non. aliquando collineet? ». (Cic, De Div. 

II, 121). 

Bestemmia - Bestemmiare - Bestemmiatore: Maledicturn; exsecra- 
tioj'impia in Deum verba; exsecranda in Deum verba (bestemmia). 
Exsecrari Deum; exsecranda in Deum- proferre, vel evomere 
verba; maledictis Deum incessere; impias in Superos voces (im- 
pia verba) emittere, , vel jactare; scelesta lingua Deum lacessere 
(bestemmiare). . 

— Impiiis in Deum obtrectator; contumeliosus in Deum (Vallauri: 
bestemmiatore); contumeliosa in . Deum (bestemmiatrice). 

— Verba « blasphemare », « blasphemia », « blasphemator » sunt in- 
fimae latinitatis. 

Bibbia: V. Scrittura II (Sacra Scrittura). 
Biberon: (v. franc.) V. Poppatoio. x 
Biblioteca - Bibliotecario: Amalthea, ae, f., vel amaltheum, i, n. 
(Cic. et a.) - Bibliotheca, ae, f. (Cic. et a.) = biblioteca. Bibliotecario-Bicicletta 73 — Chalcidicum, vel calchidicum magnum Bibliothecae Vaticanae 
(Morcelli': aula magna della Biblioteca Vat.). 

— Abdere se in bibliothecam (Cic. = detto di chi si da tutto agli - 
siudii). - Bibliothecae praeesse (Suet.) - Bibliothecam suam grae- 
cam supplere (Cic. = completare la. propria biblioteca greca) - 
Bibliothecam comparare et digerere (Suet.). - Bibliothecam ordi- 
nare (Idem) - Aristotelis librum e bibliotheca promere (Gell.) - Ex 
armariis infinita volumina educere (Vitruv.) - Librorum corpus 

' (un insieme o collezione di libri); v. g. corpus juris Romani 
(Liv.). - Conficere bibliothecam (Cic. = fare una biblioteca); bi<- 
bliothecam instituere (Vitruv.): 

— Bibliothecarius (Corn. Fronto; Ep. ad M. Caes. IV, 5) = Biblio- 
tecario; vel a Bibliotheca; Curator a Bibliotheca; Praefectus Bi- 
bliothecae; Magister a Bibliotheca; esse a Bibliotheca (Morcelli). - 
Bibliothecarius" S. E. R. (Morcelli: Bibliotecario di S. Chiesa); 
Cardinalis Vaticanae Bibliothecae praepositus (Cardinale Biblio- 
tecario). 

— Bibliothecae aliquem praericere; vel praepositum Bibliothecae ali- 
quem constituere (fare alcuno Bibliotecario). 

Bicicletta: Birota,- ae, f. - Adjectivum « birotus, a, um » invenitur 
apud Noftium Marcellum grammaticum, II, 139, ac pertinet ad 
cujusvis generis vehiculum duas habens rotas. Vox « birota, ae, 
f. », seu raeda duas habens rotas, est apud Imp. Constantium 
(Cod. Theod. VIII, 5, 8). 

— Ocypes, pedis, m. (Vallauri = velocipede). Vox est partim ex 
graeco, partim ex latino fonte derivata (co«y; = veloce - pes = 
piede). - « Est qui ocypede insidens, hora una septem millia pas- 
suum cpnfecits (Vallauri). 

— Automataria birota (motocicletta), autobirota, - Adjectivum 
« automatarius, a, um » habetur apud Julium Paulum juriscons. 
(Dig. 30, I. 41 ad fin.), apud Ulpianum, et in antiq. inscriptioni- 
bus (Grut. 642, 5 - Murat. 935, 8). 

— Automataria birota cum-adjecto cisio (motocicletta col carroz- 
zino). 

— Birota vehi, vel ocypede vehi (andare in bicicletta) - Birota in- 
sistere (Luciano, Nuovissimo Vocabolario Fraseologico It.-Lat. = 
pedalare) - Birota insistens, alato pede currit. V. Pedaldre. 

— Bicyclula, ae, f . Ita venustissimum Ludovici Graziani carmen in- 
scribitur, anno mdcccc in poe'tico Amstelodami certamine prae- 
mio ornatum. - Haec vox, ut ocypes, hybrida est, partim nempe ex 74 Bidello-Eilaterale latino, partim ex graeco fonte derivata (bis et xtixAog), V. Arci- 
duca, Arciduckessa. 
^— Puerorum bicyclula (bicicletta da bambini); mulierum bicyclula 
(bicicletta da donne). 

— V. vol. I, pag. 7.0, 21, no. 

— Birotula, ae, f. (Luciano). Quod tamen vocabulam apud nullum 
invenio latinum scriptorem. 

— V '. Ciclismo, Ciclista. 

Bidello: Custos, odis, m.; e. g. sc'nolae custos; Iudorum custos; sedis 
sodalicii, vel sodalitatis custos (bidello di una scuola, societa ecc). 
Biglietto: Scida, scidula, scheda,- schedula (pezzo di carta). 

— Litterulae, arum, f, pi. (Cic, Att. XII, I : letterina) - Epistolium, 
ii (Catul. 68, 2). 

— Charta salutatrix, vel charta salutatoria, vel schedula salutatrix, 
■ salutatoria (Vallauri: biglietto da visita) - Vox « salutatrix » le- 

gitur apud Juvenal, et Martial.; adjectivum « salutatorius, a, um » 
apud Plin. - Nominalis charta, vel scida, scidula (biglietto da 
visita). 

— Charta nummaria (Mariano: biglietto di banco); vel Rei publi- 
cae syngrapha (Luciano: biglietto di Stato); numrnarium Rei pu- 
blicae mandatum (Buono di Stato). - « Chartam nummariam li- 
bellis mille valentem » (P. L. Rocci, Nuove favole latine, p. 72) 
= biglietto da mille. - V. Buono II. 

— Cursualis scida, scidula, charta, schedula (biglietto postale, o car- 
tolina postale). ' 

" — Biglietto ferroviario - Biglietto ferroviario di andata e titorno: 
V. Ferrovia. 

Bilancino: Equus additicius (cavallo a bilancino). - Adjectivum «ad-- 

diticius, a, um » legitur apud Celsum et a. 
Bilancio : Acceptorum et expensarum ratio - Acceptorum et datorum , 

ratio (bilancio). 

— Inire subducereque rationern (fare il bilancio) - Cf. Cic. fragm. 
apud Nonium IV, 436: « Ineundis subducendisque rationibus ». 

-r- Codicem dati et accepti habere (Vallauri: registro del bilancio); 
tabulas accepti et expensi conficere; codicem expensi et accepti. 
exhibere (Morcelli). 

— Ratio constat (Idem: il bilancio torna alia pari, il conto toma). 
Bilaterale: Anceps, iris (che ha due parti, anfibio, incerto), ut v. g. 

bestiae ancipites; bestiae quasi ancipites (Cic. = bestie an- 
fibie~); imago anceps, anceps montis acumen (Ovid. = immagine Biliardo- Biplano 75 bifronte, duplice cima di monte); bellurn anceps; peficulum an- 
ceps. 

— Mutuus, a, um (che obbliga due parti). 

— Graece: synallagmaticus, a, um; v. g. pactum synallagmaticum, 
conventio synallagmatica (ovvokhxyjxa == retazione scambievole). 

— A nonnullis ppnitur: Bilateralis, e. Haec tamen vox apud lati- 
. nos scriptores non invenitur. 

.Biliardo : Tabula ad pilis ludendum, vel alveus ad eburneis pilis lu- 
dendum accommodatum - Eburneis pilis in tabula ludere (gio- 
care al biliardo); vel clavis (clava) globulos impellere (Bazzarini). 
i fiimolle: V. Bemolle. 

"Bimotore : V. Areoplano. } 
Binario : V. Ferrovia. 

Binocplo : Telescopium geminatum, vel gerninurn telescopium. 

Biografia - Biografo - Autobiografia: Suae vitae narratio; meae 
vitae narratio... {autobiografia). Cf. « Suam ipsi vitam narrate fi- 
duciam potius rriorum, quarh adrogantiam arbitrati sunt » (Tac, 
De vita Agric. i). 

— Vitae narratio (biografia). Cf . « At nunc narraturo mihi vi- 
tam defuncti hominis venia opus fuit » (Tac., Ibidem). - Vitae me- 
moria. Cf. Vitae memoriam prosa oratione componere (Suet.) - 
Alicujus vitae commentarium (Una biografia). 

— _ Exponere vitam alicujus totam (Cic); exponere de vita Impera- 
torum (Nep.); facta moresque alicujus enarrare (Tac); alicujus 
res gestas narfare, enarrare, deseribere, exponere; alicujus gesta 
ac mores diserte copioseque exponere, deseribere, enarrare (fare la 
biografia di uno). 

— Rerum gestarum narrator, vel scriptor (biografo); vel vitae ali- 
cujus narrator, scriptor; qui vitam alicujus narrat, enarrat, ex- 
ponit, scribit, scripsit etc... 

— Ad vitam alicujus pertinens, attinens (biografico); exactae . vitae 
memoriae (ricordi biografict). 

Biologia Biologo - Biologico: Doctrina de anirriantium vita (bio- 
logia); vel doctrina de animandbus eorumque vitae rationibus - 
Graece: Biologia, ae, f. (/Hog = vita - Xoyog — discorso). 

— Biologiae studiosus (biologo); vel biologiae doctor; biologiae pe- 
ritus, peritisssimus; biologus. 

— Ad ardmantium vitam pertinens, vel attinens (biologico); ad bio- 
logiam pertinens, attinens; biologicus. 

Biplaao: V. Areoplano. 76 Birilli-Bloemfontein Birilli : Conorum ludus; vel coniludium (« Alma Roma » Cqmmen- 

tarius, 1942, p. 100) = gioco dei birilli. 
Birmarua: Birmania, ae,.f. 

Biscotti: Crustula, orum, n. pi. (Hor. - Sen. et a.). 

— Crustum, i, vel Crustulum, i, n. = pasta dolce, sottile e rive- 
stita di crosta. - Crustularius (Sen.) = venditor? di biscotti, pa- 
sticciere. ■ 

— Pastillum,- i, n. (Varr.); pastilhis, i, m. (Plin.) = pasticcino. 

— Panis nauticus (Plin. XXII, 25, 68 = pane biscottato, galletta; 
cost dicevasi perche si usava specialmente durante i tragitti ma- 
rittimi). 

Bisonte : Urus, i, m. (Caes. et a). 

Bisturi: Culter anatomicus (strumento per operazioni anatomiche e- 
chirurgiche). 

— Specillum, i, n. (Cic.-Cels. et a.); seu insttumentiim chirurgo- 
rum ad exploranda vulnera, ad inungendum, tergendum etc. 
(Forcellini) — strumento per medicare piaghe, aprire e medicare 
tumori, per malattie agli occhi, denti, orecchi-.. 

Blasone - Stemma: Generis insigne, is, n. - Gentilicium insigne - 
Gentilitatis insigne. 
— Nonnulli (Vallauri) hoc loco ponunt: stemma, atis; quae tamen 
vox significat potius albero genealogico (V. Albero). 

— Vallaurius item ponit : arma, orum, n. Lcci tamen, e quibus haec 
significatio deducitur (Virg., Aen. I, 247 - tlorat., Ep. I, I, 4, 
etc.) ejusmodi sunt, ut nihil certi inde erui possit. 

Blefarite: Palpebrarum inflatio; 'Uppitudo - Graece: Blepharites (fite- 

<paQos = palpebra). 
Blenorrea - Blenorragia: Urechrae destillatio;, vel distillatio; mi- 

ctualis viae destillatio'; urethrae inflammatio ac destillatio (inflam- 

mazione dell'uretra con emissione di catarro). 

— Graece: Blennorhagia, ae, f. (fiXsvva = muco - Qayq = eru- 
zione). ' ' '. 

Blindare - Blindato : (neologismo dal tedesco « blenden » = ren- 
der cieco, quindi. coprire, munire). Lorica munire; ferrea lorica 
munire (blindare). - Loricatus, a,"um (blindato); ,v. g. currus lo- 
ricatus, vel currus ferrea, lorica munitus (carro blindato). 

Bloemfontein: Antherocrenopolis (Citta dell' Africa Australe Inglese. 

- Questa parola si trova nel mappamondo della Segreteria di Stato 
in Vaticano, e rende con parole greche il vocabolo Bloemfontein 

— fonte fiorito). Bluff-Boicottaggio 77 Bluff : (parola inglese = foldta di vento, e quindi vanteria, millan- 
teria, smargiassata) Jactatio (Cic. = millanteria); inanis jactatio; 
verborum jactatio (Cic). - Venditatio atque pstentatio (Cic. = 
ostentazione, boria, millanteria). - Gloriatio (Cic. — vanteria, 
ostentazione). - Gloriosius se jactare; vel gloriosius de se praedi- 
care (Cic. = fare dei bluff, delle millanterie). - Jactanter aliquid 
minari (fare dei bluff minacciosi); jactanter fallaciterque aliquid 
minari. 

Bobina: (dal francese «bobine» =-- rocchetto; si usa come parola 
tecnica per indicare il rocchetto a cui si avvolgono i fdi metallici). 
Orbiculus ferreis (aeneis, aheneis) filis involutus; ferreis involven- 
dis filis orbiculus; aeneis refertus filis orbiculus. - V. Rocchetto. 

Bocca: Esse in sermone omnium (Cic, Philip. 10, 7 = Esser sulla 
bocca di tutti). 

— Tricena et amplius capita erant (Caes. = erano piu di 300 boc- , 
che). - Viginti ventres pasco et canes (Petron. = mantengo 20 
bocche senza i cam). - -Hoc illi verbum, semper in ore est (Cic. =- 
ha sempre questa parola in bocca). r Verbo uno me elinguem red- 
didisti (Cic. == mi hai ,chiuso la bocca can una parola sola). - 
Quod tibi in buccam venerit, ad me scribe (Cic); mihi in buc- 
cam venit, seu mihi in mentem venit (Cic); mihi succurrit. - 
Temere loqui (esser di bocca larga): - In Orci faucibus esse (in 
bocca alia morte). - Aliquid expiscari ab. aliquo (cavar di bocca). - 
Ab alicujus ore pendere (pendere dalla bocca d'uno)j vel internum 
os tenere (Virg.). - Interfari aliquem; alicujus sermonem incidere 
(Liv.), abrumpere (Cic); intercipere medium sermonem alicujus 
(Quintil.) =i romper la parola in bocca. - Fraudare se victu suo 
(Liv. = togliersi il cibo di bocca); vel cibum de mensa sua 
detrahere, 

Boccale: V. Bottiglia. 

Bocchino della pipa: V. Pipa. 

Bocciare all'esame: V. Esame. 

Boemia: Bohemia, ae, vel Boemia, ae, f. 

Bogota: Bogota, ae, f. (Capitate della Colombia). 

Boicottare - Boicottaggio : (Metodo di lotta politico-commerciale 
praticata primamente dai Land-Leaguers in Irlanda. II Capitano 
Boycott fu prima e notabile vittima del sistema- da esso il nome 
alia cosa. Cf. A. Panzini, Dizionario moderno): Intercludere 
aliquid alicui, vel intercludere aliquem ab aliqua re, , aliqua re; 
intercludere alicui commercium, operam; intercludere aliquem 78 Bolide-Bomba commercio, a commercio, ab opera. - Alicujus operam, commer- 
cium praepedire, praevertere, intercipere. - Aliquem a suo mu- 
nere, -commercio, opera impedire; vel alicujus cornmercium, ope- 
ram, munus impedire ( ==. boicottare). 

— Interclusio commercii, operae, muneris (boicottaggio); inter- 
cepts commercii, operae, muneris. - 

Bolide: V. Aereolito. 

Bolivia: Bolivia, ae, f.; Boliviani, orum (gli abitanti); Paxia, ae, f. (la 
capitale: La Paz). 

Bolla: Litterae Apostolicae - Litterae Apostolicae sub plumbo datae 
(Acta Leonis - Acta Pii X) - Litterae decretales (Bolle decretali). 

- Constitutiones Apostolicae (Acta Apost. Sed.: Costituzioni Apo- 
stoliche). 

— Bolla di sapone: V. Sapone. 

Bolletta - Bollettario : Scheda; scida; scidula (bolletta). - Scidarum- 
liber (bollettario). 

- Bollettino : Acta, orum, n. pi. ^ Acta publica (bollettino ufficiale). 

- Cornmentariolus; cbmmentariolum (Cic. et al.). 

Bomba: I. Ad inceptum, ad propositum, ad rem redire (tornare a 
bomba). - Ut illuc redeamus, unde initium sumpsimus... (tornando 
a bomba... al puntp di partenza). 
II, Telum . igriivomum, vel igniferum, vel ignitum. 

— Adissile igniferumj vel ignivomum. 

— Globus igneus, ignivomus, ignitus. 

— Pila incendiaria, pila fulminea (Vallauri) - Tela, vel missilia ih- 
cendiaria - Glandes ignivomae, vel incendiariae (Bombe incen-- 
diariae). 

— ■ Ignivoma (ignifera), quae disploduntur, machinamenta (bombe 
esplosive); vel displodentes globi; ignivomi displodentes globi. 

— Ignei globi dirumpentes, vel diruentes, wZ-discindentes (bombe 

— dirompenti). 

— ! Machinamenta stato temporis momento eruptura (bombe a oro- 
logerid). 

— Ignei globi diruptio, onis (esplosione di una bomba). 

_ — E graeco forite : pyrobolus, i, m. (bomba, proiettile); vel pyro- 
bolum, i, n. (nvq = fuoco, fidXXo — getto). Pyrobolarii autem ii 
dicebantur milites, qui ignita jacula vel tela jactabant. 

— Globus atomica vi displodens (bomba atomica); vel pyrobolus 
"atomicus; vel pyrobolum atomicurh. <• 

— V. vol. I, pag. 76? ioo, 101, Bombarda-Bordo 79 Bombarda: Ballista incendiaria, tormentum incendiarium (Vallauri). - 
V. Archibugio. 

-v Tormentum. "igniferis missilibus coniciendis (Luciano, Nuovis- 
simo Vocabolario Fraseologico It.-Lat.). 

— Bombarda, ae, f. (Cordara, Hist. II, p. 167): « Progressi ad por- 
tum Boniaeris, tit fuerunt in conspectu oppidi, extra ictum ta- 
men bombardae, jecerunt ancoras ». - Vox tamen « bombarda » 
(/Solo's — ~ crepitio, rimbombo, et « ardeo ») in Lexico Forcelli- 
niano jure meritoque ponitur inter barbara vocabula « a nobis 
improbata et expulsa ». 

Bombardare - Bombardamento: Complura tormentis tela coniicere 
(Cf. Cues., B. G. VII, 81, 5). 

— Tormentis, vel ballistis incendiariis oppugnare, quatere 5i petere 
(Vallauri). 

— Ignivomis (igniferis) globis, vel telis, vel pilis, vel glandibus, vel 
missilibus verberare, percutere, concutere", confringere, diffringere, 
diruere urbes, oppida, inermes multitudines. - « De evertendis 
autem diripiendisque urbibus, valde considerandum est ne quid 
temere, ,ne quid crudeliter » (Cic, De off. I, 24). 

— V. Areoplano (bombardamento aeronavale). 

— V. vol. 7, pag. 76 (bombardamento di Roma), et pag. 100, 101. 
Bpmbardiere: Ballistarius (Morcelli); miles ballistarius. - Vel aptius: 

Pyroballistarius; pyrobolarius. Quae tamen voces, e graeco fonte 
ductae, serioris sunt latinitatis (Cf. Forcellini). 

— Praefectus numeri ballistariorum (Idem: comandante dei bom- 
bardieri). - Numerus, i, m. (Cic.-Tac.-Plin.) significat etiam mol- 
titudine, trufpa o schiera di soldati. Quapropter: Pyroballista- 
riorum numeri praefectus (comandante di un corpo di bombar- 
dieri o di artiglieri); vel pyrobolariorum numeri praefectus. 

Bonifica - Boruficare : I. Regionem insalubrem saluberrimam red--« 
dere, vel facere. 

— Incultum silvestremque locum cultum fertilemque reddere. 

\ — Palustria loca exsiccare in arvorumque formam redigere (boni- 
ficare paludi). - 

, II. Ad frugem bonam reducere; vel in melius commutare; vel 
mores ad virtutem omnem conformare; vel correctio et emendatio 
morum (Bonifica morale). 
Borbone: Borbo, onis (Morcelli). 

— Borbonius, a, um (Idem: di Borbone). 

Bordo: Margo, inis, o; latus, eris, n.j havis latus, vel latera (bordo 80 Bordone-Botanica delta nave); in summa nave (navi) deambulare (passeggiare a. bar do 
b sopra-coperta); navem conscendere (Nep. = satire a bordo), vel 
cpnscendere in navem (Cic), ascendere in navem (Nep.); in na- 
vem imponere (Liv. = caricare a bordo; imbarcare); in nave 
(navi) vehere (portare a' bordo). 
— . Girar di bordo:' Ad alia devertere, vel divertere, vel transire. 

— Personaggio di alto bordo: Vir summae dignitatis; vir maximae 
auctoritatis] elati brdiriis vir. . ' 

Borddne: Baculum, vel baculus (propriamente bastone per appoggio 
o camminare); scipio =' per ornamento; fustis = per percuo- 
tere); peregrinantium baculum (bordone da pellegrino); baculo 

— innixus (Ov. =± appoggiato al bordone). 

— Xener bordone ad uno: Morem gerefe alicuij morigerari alicui 
(Pic.). 

— Falso bordone:, Rudis ac depressus musices. concentus, us (Val- 
lauri); rudem ac depressum concentum canere (Idem == can- 
tare in falso bordone). 

■ — Venire i bordoni; rizzarsi i bordoni: , ^Horrescere; arrigi; horrere; 
v. g. totus horreo (Ter.); capilli horrent (Tibul.); diriguere. co- 
mae (Ovid.); arrectae sunt comae (Virg.). 

Borneo : Borneum, i, n. (Vallauri). ' 

Borraecia: V. Bottiglia. • . 

Borsa : I. Sacculus, crumena, bulga, marsupium, zona (borsa stretta 
ai fianchi). - Marsupium bene nummatum, vel plenum • assium 
(borsa plena). . " 

— Sector zonarius (Plant., Trin. IV, 2, 20), vel manticiilarius (Ter- 
tul., Apol. 44) = borsaiolq. 

II. Annua pensio studiorum causa tribuenda, vel tributa (Borsa 
di studio); vel annuus reditus studiorum causa alicui tributusj seu 
tribuendus. - Annuam pensionem (vel annuum reditum) studio- 
rum causa alicui tribuere (assegnare una Borsa di studio). 
« III. Forum argentarium (Mariano: Borsa = luogo ove si com- 
merciano valori). 

— Mercandis nummis sedes (Sede della Borsa). 

— In mercandis nummis ' temerario au'su, vel teinere ludere (gio- 
care in Borsa); vel in pecuniam temere ludere; nummos temere 
mercari. 

Borsa ner &: V. Mercato nero. 

Borsaidlo: V. Borsa I. ... 
Botanica: Herbaria ars, doctrinaj scientia - Herbaria, ae, f. (Plin.). Botanico-Boy-Scout 81 -« Herbariam et medicamentariam a Chirone volunt repertam » 
(Plin. VII, 5 6, 57)- . ' 

— Herbariam arbbrumque doctrina, ars, scientia. - « Stirpium na- 
tures omniumq'ue fere rerum, quae e terra gignuntur, causas at- 
que rationes persequi (Cic, Fin. V, io = studiare la botanica). 

— Botanica ars, doctrina, disciplina. - Vox « botanicus, a, urn », a 
graeco fqnte ducta, usurpatur ab Isid. (De Orig., IV, io - {Soravi- 
xov). ■ 

Botanico: Herbarius, ii (JPiin.) seu herbarum peritus; botanicae artis 
studiosus; botanicae disciplinae doctor, peritus, peritdssimus; bo- 
tanicae doctrinae professor. - Hortus herbarius (ortb botanico); 
vel hortus botanicus. 

Botola: Valvatum pavimenti foramen; valvatum tabulati foramen; 
pavimenti foricula, ae, f . - « Valvatus » legitur apud Varronem et 
Vitruvium; « foricula » apud Varronem (imposta, piccolo, porta). 

Bottiglia - Boccale - Borraccia: Lagoena, vel lagena, ae, f. (Cic. 
et a.) = vaso a collo strett.o, crdinariamente di terra, talora di 
vetro, per contener liquidi - Laguncula; laguncula parva (Plin., 
ep. II, 6 = bottiglietta). - Lagoenam exsiccare (Cf. Q. Tullius 
Cicero in Fam. XVI, 26 = bere una* bottiglia). - V. Fiasco. 

Eottiglieria: V. Fiaschetteria. 

Bottone: I. Globulus (Vailauri); vestis globulus. - Fibula (Liv. et a. 
= fibbia); fibulatio (Vitruv. = affibbiatura, abbottdnatura). 

— A norinullis ponitur: bulla; quae tamen vox, praeter alia, signi- 
ficat: borchia. - Ab aliis ponitur: malleolus; quae tamen vox si- 
gnificat martello, magliuolo di una pianta, sorta di dardo. Apud 
cadentis latinitatis auctores significat etiam bottone per fissare le 
correggie delle scarpe (S. Isid.). 

II. Calyculus, i, m. (Plin. = bottone, o bocciolo di un fiore). 

— In nonnullis lexicis hoc loco ponitur: Folliculus, i, m. (Sen. et 
a. = involucro, o follicolo, che contiene grano o altro seme). 

Boxe - Boxeur: (v. franc. = pugilato, pugilatore) Pugillatus, us,. 
m. (Cic, De Leg., II, 38). - Pugil, ilis, m. (Cic. — pugillatore). - 
Pugillatu certare, concertare; pugnis "jludere, certare, concertare 
(giocare a boxe). 

— Aliquem superare pugnis (Hor. = vincere al pugilato). - Cer- 
tare pugnis (Cic, Tusc. V, 27); pugnis aliquem contendere 
(Plaut., Ill, 3, 46), onerare, obtundere, incursare, caedere (Idem). 

Boy-Scout: (espressione inglese: boy — ragdzzo; scout — esplora- 
tore, battistrada) Puer explorator; juvenis explorator. 

6 §2 ' Bozza-Breviario Bozza di stampa: Scriptionis typis edendae experiment;' typis exa- 
ratae paginae (vel plagulae) emendandae, vel emendatae (bozze 
da correggere o gia corrette); prelo excusae plagulae, vel paginae 
emendandae, vel emendatae. 

— Mendosae paginae typis impressae (Jbozze scorrette). / 

— Paginas typis impressas mihi reddidit, ut iterum corrigantur, 
vel corrigerentur (Mi ha consegnato - mi consegnb - le 2 e bozze 
da correggere) - Paginae typis impressae, primoj secundo, tertio ... 
recognitae, vel recognoscendae (Prima:, seconda, terza revisione 
di bozze). 

Bozzetto: Opus adumbratum (Javoro abbozzato) - Operis adumbratio 
(Cic, Orat. 103 = abbozzo). - Picta imaguncula (bozzetto in pit- 
turd) - Adumbrata imago (immagine abbozzata). - Narratiun- 
cula (Quintil.-PUn. — raccontino; bozzetto; componime'nto let- 
terario). 

Brachicef alo : Brachycephalus (v. graec. - jSga^'s = breve - xecpaXrj 
~ capo). 

Bramini: Brachmanae, arum (Acta Leonis). 

Brasile: Brasilia, ae, f.; Foederatae Brasiliae Civitates (Stati Uniti 

del Brasile). - Brasiliani, orum (gli abitanti); Rivus Januarius, vel 

Rivi Januarii urbs (la capitale: Rio de Janeiro). 
Bref otrpfio : Domus proli incertorum patrum recipiendae - Spuriae 

subolis hospitiiun (Luciano, Nuovo Vocabolario Fraseologico It- 

Lat.). 

— E graeco fonte: Brephotropheum; brephotrophium, ii, n. (ft?s- 
cpotQoq>£Lav) . 

Breve: Litterae Apostolicae (Acta Apost. , Sedis.: Brevi Apostolici). 

— Litterae Apostolicae sub Anulo Piscatoris (Acta Leonis). 

— Litterae Apostolicae in forma brevi (Acta Leonis - Acta Pii X). 

— A Diplomatis Pont. Max. (Morcelli: Cancelliere dei Brevi) - 
V. Diploma. 

— Epistulae ad Principes, vel ad Principes Viros (Brevi ai Prin- 
cipi); epistulae Sumqni Pont, ad Principes (Id). 

— ■ Ab Epistulis ad Principes (Segretario dei Brevi ai Principi); vel 
Ab Epistulis Pontificis Max. ad Principes. 
Breviario: Preces horariae (Acta Leonis, 1880, p. 126 = ore cano- 
niche). 

— Horarias preces recitare (recitare il breviario) - Adjectivum 
« horarius, a, urn » invenitur apud Suetonium. 

— Breviarium, ii, n. apud Senecam significat cpmpendio, somma- Brigadiere-Buddista 83 rio di uno scritto; apud Suetonium idem est ac rationarium (ih- 
ventario statistico); v. g. breviarium imperii, i 

— Summarium, ii, n. (Senec., Ep. 39 = sutito,' compendia). 
Brigadiere : Praefectus manipularis, vel manipularius; praefectus mani- 

— pularis militum a publica tutela {brigadiere dei gendarmi). 
Brigadiere Generate: V.. Generate. 

Brigata:- V. Compagnia. 

Brindisi - Briadare: Propinatio (Senec!) - Propinare alicui (Cic, 
Tusc. I, 40 =. brindare alia salute di uno). - Propino tibi saluterh 
plenis faucibus {Plant., Stick. Ill, 2, 15) ^ Praebibere alicui (Cjc. 
et a. = brindare ad uno) - Venerium alicui praebibere (Cic, Tusc. 
I, 40 = prender veleno brindando alia salute di uno). 

Brochure: (Voce francese, che significa cucire insieme i fogli di un 
libra e poi coprirli con una semplice coperiina. - Si usa anche 
nel senso di un libro o fascicolo cost cucito e coperta). Librum 
(vel libellum) filo compingere crassioreque charta tegere, conte- 
gere, munire (fare dei libri in brochure). - Liber Quel libellus) 
filo cbmpactus crassioreque charta munitus (in senso concreto: 
un libro o fascicolo in brochure). 

— V. Rilegare, Rilegatura. 

Broglio elettorale : Ambitus, us, m. (Cic. et a..); ambitus suffragiorum 
(Tac. = compra di voti); sancire leges de ambitu (Cic, Plane. 
18, 44: sancire leggi contro i brogli); ambitus aliquem accusare, 
darnnare (Cic. • = accusare, condarinare uno di broglio). 

Bronchi - Bronchite:. Arteria aspera (Cic. = canale della respira- 
zione; propriamente la trachea; per estensione anche i bronchi). - 
Arteria, ae, f.; arteria, orum, n. pi. (Lucr. == candle della respira- 
zidne). - Spirandi meatus (Plin.); animae canalis (Cels.-Plirp.); 
transitus spiritus (Plin.) = canale della respirazione, bronchu 

— Arteriae asperae inflammatio (bronchite); vel arteriae inflamma- 
tio; arteriorum inflammatio; animae canalis inflammatio; spirandi 
meatuum inflammatio. 

Bruciate - Ballotte: Castaneae assae (bruciate), vel tostae casta- 
neae. - Castaneae molles (Virg., Eel. II, 52), vel elixae (Ballotte): 
Bruxelles: Bruxellae, arum (Capitale del Belgio). 
Buca delle poste: V. Posta. 

Bucarest: Bucarestinum, i, n. (Capitale della Romania). 
Budapest: Budapestinum, i y n. (Capitale dell'Ungheria). 
Budda - Buddista: Buddha, ae (Acta^Ap. Sedis). 

— Buddhae sectator, vel assecla; Buddhista, ae. 84 Buenos Aires-Burattinata Buenos Aires: Bonaerbpolis (Capitate dell' Argentina). 
Buffet : (v. franc. - credenza) - V. Credenza.- • 

— « Bufetagium.» vox est omnino barbara (Ducange: Glossarium 
mediae et infvmae latinitatis). 

Bugia (cdndeliere): . Candelabrum capulo instructum (ydlauri) - Pal- 

matoria, ae, f. {hat. Eccles.). 
Bulgaria: Bulgaria, ae, f. (corrisponde all'antica Moesia inferiqre); 

Bulgari, orum (gli abitanti); Sophia, ae, f. (la capitale). 
Bulino - Oesello - Cesellare: Cestrum (Plin.); viriculum (Plin.) = 

bulino. 

— Pingere cestro in ebore (Plin. XXXV, II, 41); encausto pingendi 
duo fuisse antiquitus genera constat, cera, et in ebore cestro, id 
est vinculo (Plin., ibid.). 1 

. — Cestro, vel vinculo exsculpere, pingere, caelare (cesellare); aera 
caesim punctimque caelare (Vallauri = intagliare a bulino); en- 
causto pingere, sculpere, caelare (dipingere a juoco, cesellare); 
imagines cestro, vel viriculo describere, exornare etc. 
Buone opere: Recte facta; bene facta. . 

Buono : I. Pingui minerva (alia buona) - « Agamus igitur, ut ajunt, 
pingui minerva » (Cic, De Amic. V). 

— Vinum bonae notae, vel vinum generosum (Ovid., Metam. VII, 
594) = m'iw buono. 

— Recta via, vel rectum iter (buona via). 

— Aequo animo (di buon animo; contra: aegre ferre, vel gravate 
ferre = sopportare di cattivo animo, con dispiacere). 

,, II. Tessera, ae, f. (buono sost.) ~ Tessera frumentaria, numma-' 
ria etc. (Suet. = Buono per ritirare frumento, denaro, etc.). 

— Nummarium rei publicae mandatum. (Buono dello Stato). 

— Nummaria alicujus mensae charnila, vel scidula (buono banca- 
rio, cheque), vel nummarium alicujus mensae mandatum. 

— Publica syngrapha, e qua demptis codicillis (seu scidulis), an- 
nua usura percipitur (Buoni del Tesoro fruttiferi coi relativi cu- 
poni). , 

— Publicae syngraphae ad novem annos valiturae (Buoni noven- 
nali del tesoro). 

. Burattino - Burattinaio - Burattinata : Neurospaston (veug,6anaarov) 
vel neurospastum, i, n.; quae vox graeca a Gellio et ab a. usur- 
pata, imagunculam significat, tali artificio intus compactam, ut si 
occultum nervum trahas, ad speciem hominis vivi movere mem- 
bra videatur (Cfr. Forcellini) = Burattino* Burocrazia-Bussolante 85 — Nervis alienis mobile lignum (Hor.) - Icuncula lusoria; imagun- 
cula lusoria; ludicra imaguncula. puellaris, imaguncula puerilis. - 
V. Bambola. - " 

— Homo inconstans, mutabilis (burattino; in senso figurato). - Alio- 
rum arbitrio moveri, agi (essere un burattino); «duceris ut nervis 
alienis mobile lignum » (Hor., Sat, II, 7, 82); non homines, « sed 
ludicra et ridenda quaedam neurospasta esse videantur, si nihil 
sua sponte, nihil arbitratu suo faciunt » (Gell. XIV, 1). 

— Neurospastorum agitator, vel moderator (burdttinaio). 

— Inconstantiae actus, f acinus, spectaculum (burattinata); futti- 
litas; ridiculum; levitas. 

Burocrazia: (neologismo di largo uso, derivante dalla v. francese 
« bureau » = ufficio, scrittoio) : Officiates; administri; ministri 
(al concrete, cioe gli impiegati, i funzionari). - V. Impiegato, 
junzionario. - Officialium vel administrorum multitudo {I'insieme 
degli impiegati e funzionari). - Nimia officialium, vel administro- 
rum multitudo (eccessiva burocrazia); nimia officialium, vel admi- 
nistrorum morositas {eccessiva burocrazia; cioe burocrazia fasti- 
diosa, pedantesca, ecc); publicorum officialium habitus, vel usus, 
vel agendi ratio (rrietodo, sisierha burocratico). 

Bussola: I. Nautica pixis, idis, f. (Vallauri = bussola del marinai). 

— Acus magnetica nautarum (Calonghi-Gecrges, vol. II). 

— Nauticus index, icis {Luciano). 

— Mentis suae non esse (Cels. = perder. la bussola); contra: men- . 
tis suae esse (Cic). - De potestate exire (pic); de mente exire 
(Id.); de gradu deici (perder la bussola; rimaner sconcertato, ed 
anche perdere il propria postp. Cf. Cic. Off. I, 23); perturbari; 
valde perturbari; merite perturbari; omnino mente perturbari 
(perdere del tutto la bussola). 

II. In senso di portantina: V. Sedia Gestatqria e Portantina. 

III. Porta interna, 0 2* porta: Interior porta; porta antica (an- 
tiporta): - Contra: = porta postica. 

IV. Arnese per spazzolare: V. Spazzola. 

Bussolante: Aulicus (vel honorarius) januae custos; aulicus (vel ho- 
norarius) janitor; aulicus ostiarius (bussolante in genere). - Ho- 
norarius Pohtificiae domus janitor; honorarius Pontiliciae aulae 
janitor, vel ostiarius; ornamentarius Pontificiae aulae janitor, vel 
ostiarius (Nella Corte Pontificia sono addetti ad accdmpagnare i 
personaggi e ad aprire loro le bussole q porte. - Nel senso di por- 
tatare della sedia gestatoria, detta anche bussola, v. Sediario; oggi 86 Busta-Cadenzato pera i Bussolanti hanno incarico differente dai Sediari, come e 
detto sopra). 

Busta: Involucrum ■ (Cic.); chartarum involucrum (Plin. = busta per 
carte)} tegumentum .(Cic. et a.); tegimentum, vel tegmentum 
(Senec.-Plin.); integumentum (Cic); operimentum (Cic). 

— Epistulae involucrum, vel epistulae integumentum, vel epistulae 
tegumentum (busta per lettere). 

— Epistulam obsignare et occluder? (Cic.: chiudere e sigillare una 
lettera). 

— Vincula epistulae laxare, vel rumpere (Nep. et a. = aprire una 
lettera). 

C 

OaTDotaggio: (Questo neologismo, detto v. voce necessarian dal P. Gu- 
glielmotti, significa la navigazione litoranea da porto a porto). - 
Navigatio litoralis (Plin.), vel litorea (Ovid.). 

— Navis, vel navicula oraria (Plin., X, 15 (26) et 17 (28) == nave 
da cabotaggio). 

Cabul: Cabulia, ae, f. (Capitate dell' Afghanistan); vel Cabulium, ii, n. 
■Cacao: Faba mexicana (Morcelli); faba mexicana potioni matutinae 
parandae (Idem.). 

— Theobroma, atis, n. (Vallauri = teobroma, cioe pianta del cacao 
e il cacao stesso); quae quidem vox, ex graeco fonte derivata, 
«deorum cibums significat (deog — Dio - Pq&fia — cibo). 

— . Mexicanae fabae pulvis, eris, m. (f.) (cacao in polvere); vel theo- 
bromatis pulvis. 

— Potio ex -faba mexicana (bevanda di cacao); vel potio ex theo- 
broma te confecta. 

Cacciatorpediniera: Rates torpedinarias naves depellens, vel depul- 
sura; rates torpedinariis navibus depellendis - V. Torpediniera. 
Cachessia: Malus corporis habitus (Cels. 111,22); graece: cachexia, ae. 

Cadavere: Corpus exanimatum, vel exanime, vel exanimum (Liv. 
et a.). 1 

— Cadaver, eris, n. (corpo in putrefazione). 
— ■ Exuviae, arum (spoglie); mortales exuviae. 

Cadenzato : Numerosus (ritmico, armonico); v. g. « numerosos ponere 
gressus » (Ovid., Pont. IV, 2, 33); numerosus in omnibus sonis 
atque vocibus (Cic). Cadetto-Caffe 87 — In numerum (in cadenza); e. g. in numerum aera pulsare 
(Lucr.); in numerum ludere, brachia tollere (Virg.). 

— A passo cadenzato: passibus in numerum. 

« Tympana tunsa tonant; plangoribus ampla resultant 
« Compita funereis; it taciturria viam 
« Passibus in numerum, lacrimis comitata feretrum 
«Plebs pia Romulidum ... » (V. Genovesi S. I., In junere Gu- 
lielmi Marconi). 

Oadetto: Natu minor; junior; v. g. f rater natu minor (fratello ca- 
detto). 

— Cadetto in senso militare: Nobilis miles natu minor (nel senso 
originario delta parold). - Optio, onis, m. significat (Varr-Veget. 
et al.) = luogotenente, aiutante, sostituto del « tribunus militum ». 
(C/. Van., L. L. IV, 16). ed anche nfficiale subalterno. - V. Esente. 

— Cadetti delta Guardia Nobile: Nobiles Cohortis Pontiflciae optio- 
nes; vel Nobiles Cohortis' proteptorum .sacri lateris Pontificis 
option'es. 

Caduto in guerra: Bello caducus (Virg. Aen., VI, 481). 
Caffe: Cafaeum, i, n. (Bazzarini, Protolessico Ital.-Lat.). 

— Baba arabica (Danet, Dictionriaire F rang. -Latin.}. 

— Ex Arabia quaedam delata fabula (Vallauri). - Calida ex arabi- 
bus fabulis tostis ac tritis potio (Idem). 

' — Coffea, ae, f. (Linneo). 

— Faba arabica (Alma Roma, 1937, p. 12); Potio arabica (Ibidem); 
kaffearia semina, kaflearia potio, kaffearia taberna (Ibidem). 

— Thermopoliumj ii, n. Quod quidem vocabulum cauponam si- 
gnificat, ubi calida venduntur (Plant., Cure. II, 3, 13 - Trin. TV, 
3, 6). A nonnullis igitur pro kaffearia taberna accipitur (C£. Ma- 
riano): 

— Thermopotare (Plaut., Trin. IV. 3, 6) significat calida bibere; 
. quapropter usurpari potest pro bere un caffe, frequentare il caffe. 

— Cafadopola, ae, m. (Mariano: caffettiere). Thermopola, ae, m. 
(Luciano: venditor e di bevande calde, caffettiere). 

— Post prandium et post cenam calidam ex faba arabica potionem 

— leniter dulcissimeque sorbillare (centellinare un caffe dopo pran- 
zo, dopo cena). 

— Arabicam potionem exiguis haustibus bibere, vel pytissare (cen- 
tellinare un caffe). 

— Potio arabica coram expressa; vel potio ex faba arabica coram 
expressa (caffe espresso). Cairo-Oalice — V. vol. I, pag. 26. 
Cairo: Cairus, i, m. . (Vallauri). 

Calamaio: I. Calamaria theca (Suet., Claud. 35 = portapenne). 
— ■ Atramentarium, ii, n.; quod quidem apud serioris latinitatis scri- 
ptores vas illud indicat atramentum scriptorium continens. 

— V. vol. I, pag. 23. 

II. Lolligo, inis, f. (Cic. et a. = calamaio pesce); lolliguncula, 
ae, f. (Plaut. — piccolo calamaio). 
Calamita: V. Magnete. 

Calcestruzzo: Opus calce structum (lavoro in calcestruzzo); vel opus 

glarea calceque structum. 
Calcografia: Chalcographia, ae, f. (vox gr., xahcoq = rame - yqaipm 

= scrivo, disegno); chalcographica ars vel disciplina (arte calco- 

grafica); chalcographica imago (una calcografia, un'immagine cal- 

cografica). 

Calcolosi: Calculorum morbus; vesicae calculorum morbus. - Ve- 
sicae dolore, calculis per orinam ejectis, levari (Suet. = alleviare 
il dolore della vescica espellendo i calcoli con I'orind). - Calculos 
eicere, pellere, minuere, rumpere (Plin.). 1 

Calcotipia: Chalcotypia, ae, f. (v. gr., %o.ln6c, = rame - rvnog = 
forma, figura); chalcotypica ars (arte della calcotipia); chalcoty- 
pica imago, chalcotypica incisio (una calcotipia, un'incisione in 
ranie, un cliche). 

Caldarrostaio : Castanearum tostarum institor (venditore di bruciate, 

o castagne arrostite). 
Caleidoscopio : Caleidoscopium, ii, n. (specie di cannocchiale inven- 

tato dallo scozzese Brewster, 1781-1868; la parola, derivata dal 

grecQ, significa letteralmente =~vista di cose belle - xaldq = bello 

- eldoQ = figura - anoneco — osservo). 
Calendario: V. Almanacco. 

Calice liturgico: Calix sacrificus; calix sacrificalis; calix sacrificialis; 
calix sacerdotalis; calix sacer. - Adjectivum « sacrificus, a, um » 
(= chi compie il sacrificio; ed anche attinente al sacrificio), v. g. 
« sacrifica securis » (Ovid.). - Adjectivum autem « sacrificalis, e » 
(Tac, Ann. II, 69 = attinente al sacrificio) scribitur etiam « sa- 
crificialis, e ». 

— A nonnullis hac significatione pdnitur: patera, ae, f.; quae ta- 
men vox _significat poculi genus planum ac patens, cujus usus 
erat etiam in sacris peragendis (vaso piatto per bere, usato anche 
nei sacrificii, fatto come una coppa o tazza aperta e larga). Calif ornia-Cambiale 89 California: Caliphornia, ae, f.. (Vallauri). 
Callifugo: Callorum medicamentum. 

Oalligrafia: Scribendi modus, yel ratio. - Alicujus manus (calligra- 
fia, modo di scrivere di uno); v. g. alia manus (Cic. — calligra- 
fia di un altro), redii ad meam manum (scrivo di nuovo di mio 
pugno). 

— Gr aece: calligraphia, ae, f. (xaKXiyQcupia) . 

— « Accepi tuam epistulam vacillantibus litterulis » (Cic, Fam. 
XVI, 15 = lettera scritta in calligrafia vacillante - contra: litterulae 
compositissimae'et clarissimae; Cic. =-- calligrafia'ordinata e chiara). 

Callista: Callorum medicus. 
Calmiere: Praefinitum pretium. 

— Statutum alicujus rei pretium. 

— Pretium publica auctoritate statutum. 
— ■ Pretium ex auctoritate decretum. 

— Pretium ex auctoritate praefinire, decernere, statuere (Mettere 
il calmiere). 

Oaloscie (scarpe di gomma): - V. Gomma. 

Calvinista: Calvinianus; Calvinianae doctrinae sectator, vel assectator. 
Oalza: Tibialia, ium, n. pi. (Suet., Aug. 82). 

— Tibiale, is, n. (Paul, Dig. XLIX, 16, 14, 1). 

— Arcanum ab aliquo expiscari (tirar, giu le calze a uno = inda- 
garne i segreti). « Expiscari » hac significatione usurpatur a Ci- 
cerone et ab aliis. 

Calzoleria - Calzaturificio : Taberna sutrina (Tac. === bottega da cal- 
zolaio); vel sutrina, ae, f. (PZin.). - Sutrinam facere (Vitruv. et 
Varr. = tener bottega da calzolaio). - Sutrinae tabernae alumnus 
(Tac. — alUevo calzolaio). 

— Calceamentorum officina; sutorum oflacina (calzaturificio, fabbrica 
di scarpe). ' ■ 

Camaldolese: Camaldulensis; monachus camaldulensis; coenobiarca 
camaldulensis; in ordiriem camaldulensium adlectus, vel adscitus. 

Camauro : Galericulum, i, n.; galericulum Pontificis Maximi (specie di 
copricapo dei Romani Pontefici). - V. Zucchetto. 

Cambiale: Syngrapha, ae, f. (Cic. = obbligazione scritta) -*Syngra- 
pham facere cum aliquo (Cic, Dom. 50) - Alicui pecuniam per 
syngrapham credere (Idem, De Harusp. '13) - Postulare aliquid ex 
syngrapha (Idem, Att. V, 21 ~ esigere in jorza di una cambiale) - 
Agere ex syngrapha (Idem, Mur. 17 = far lite per una scrittura 
d'obbligo, ed anche jar lite per una cambiale non soddisfatta). 90 Cambiario-Camera — Syngrapham obsignando alicui inscribere (fare la girata di una 
cambiale ad una). 

— Protestors una cambiale: Syngrapham praefinito tempore non 
solutam pubblicae auctoritati deferre, vel demandare (presentare 
una cambiale per il protesto). - Syngrapham definito tempore 
non solutam (non exsolutam) publice expostulare (far protesto 
cambiario nel senso originario della parola); vel: de syngrapha 
stato tempore non soluta publice expostulare;. de nori soluta stato 
tempore syngrapha publicam expostulationem facere. - Apud Ci- 
ceronem dictiones « expostulare aliquid », «' expostulare de aliqua 
re », « expostulationem facere de aliqua re » significant = prote- 
stare, fare rimostranze chiedendo riparazione. 

— V. Protesta, Protestare. 

— Protesto di cambiale: Publica de non soluta stato tempore syn- 
grapha expostulatio; legitima de non exsoluta praefinito tempore 
syngrapha expostulatio; de non soluta syngrapha expostulatio pu- 
blice (legitime) facta. 

: — Obbligazione scritta di denaro in prestito: V. Obbligaziane, II. 
Cambiario: Ad collybum pertinens; ad pecuniae permutationem, vel 
ad^nummorum commutationem attinens (riguardante il cambio); 
ad argentariam pertinens; ad nurnmularios, ad mensularios, ad 
argentarios attinens (attinente ai cambiavalute). 

— Obbligazione cambiaria, protesto cambiario: V. Cambiale. 
Cambiavalute - Cambista: Argentarius (Ct'c. et al. = propriamente 

banchiere, ed anche cambista); nummularius (Sen.Suet, et 
al. — banchiere, cambista ed anche cassiere di banca); mensa- 
rius (Suet. Aug. 4 et al. = come sopra); mensularius (Senec, 
Contr. IX, 1 [24], 12); nummulariolus (Idem, Apoc. IX, 4 = pic- 
colo cambista o cambiavalute). 
Cambio: Pecuniae permutatio; nummorum permuiatio, vel commu- 
tatio. 

— Ex graeco fonte: Collybus, i, m. (Cic. et a. - xSnvfiog) « Vide 
ne qua lacuna sit in auro. Ego ista novi: sed certe in collybo est 
detrimenti satis » (Cic, An. XII, 6). Cf. Suet., Aug. 4. - Collybus 
ponitur etiam pro pretio, quod a nummulariis accipitur in pecu- 
niis permutandis = aggio. 

— Cambio della moneta: Publica permutatio pecuniae (Cic, Fam. 
Ill, 5). 

Camera - Camera Apostolica - Camera dei Deputati - Camera 
del lavoro; I. (Camera). Conclave (camera o stanza in generale); Camera-Camera Apostolica 91 cubiculum (camera da letto); triclinium (camera da pranzo), - 
V. Aula, Sola. 

— Ab admissionibus, pel Magister admissionum (Morcelli: Mae- 
stro di camera). - Praefectus cubiculi secreti, vel intimi Summi 
Pontificis (Lat. Eccies. - V. Annuario Pontifieio). 

— <- Proximus ab admissionibus (Idem: sotto Maestro di camera). 
— Officium admissionum (Suet., Vesp. 14 = Ufficio del Maestro di 
camera per le udienze). 

— Honorarius admissionum Magister (Morcelli: Maestro di camera 
onorario). 

— Deeurialis cubicularius; vel A cubiculo (Idem: gentiluomo di ca- 
mera). 

— Cella lugubris (Idem, camera mortuaria); vel cella corporibus 
defunctorum adversandis. 

II. (Camera Apostolica) Mensa Publica Pont. Max. (Idem: Rev. 
Camera Apostolica). - In praesens tamen, mutatis rebus, rectius 
dixeris : Consilium Apostolicae Sedis bonis (vel opibus ac redi- 
tibus) per interregnum administrandis. Vel: Consilium aerario 
Apostolicae Sedis per interregnum praepositum. 

— Praefectus aerarii Apostolicae Sedis per interregnum (Camer- 
lengo della Rev. Camera Apostolica); vel: Eminentissimus vir 
Apostolicae Sedis bonis per interregnum administrandis prae- 
positus. ■ ' 

— Proximus a Praefecto aerarii Apostolicae Sedis per interregnum 
(Vicecamerlengo); vel: Alter a Praefecto aerarii Apostolicae Se- 
dis per interregnum; vel: Proquaestor aerarii Ap. Sedis per inter- 
regnum. 

— Arcarius Mensae Publicae Pontificis Maximi per interregnum 
(Tesoriere generate della Rev. Camera Apostolica); vel: Arcarius 

aerarii Apostolicae Sedis per interregnum; vel: Thesaurarius ae- 
rarii Apostolicae Sedis per interregnum; vel: Custps aerarii Apo- 
stolicae Sedis per interregnum. - Voces tamen « Arcarius » et 
« Thesaurarius » sunt serioris latinitatis. 
. — XII viri Urbi curahdae, vel curatores Urbis (Idem: Chierici della 
Rev. Camera Apostolica). - In praesens tamen aptius dicitur: 
Praesules Consilii aerario Apostolicae Sedis' per interregnum prae- 
positi; vel Praesules Consilii bonis Ap. Sedis per interregnum 
administrandis. 

— Dictiones- autem, quae sequuntur, infimae sunt latinitatis : Rev. 
Camera Apostolica; Card. Camerarius Rev. Camerae Apost.; Vi- 92 Camera d. Beputati-Camerieri Segr. Part. cecamerarius Rev. Camerae Ap.; Auditor generalis Rev. Camerae 
Ap.; Thesaurarius generalis Rev. Camerae Ap.; Collegium Prae- 
latorum Clericorum Rev. Camerae Ap. (Lat. Eccles.; Cf. Gu- 
glielmo Felici, La Rev. Camera Apostolica, Studio storicd-giu- 
ridico). 

III. (Camera dei Deputati) Publicus legumlatorum coetus; vel: 
Legumlatorum coetus; vel: Popularium legumlatorum coetus; vel: 
Popularium. legatorum coetus; vel: Popularium oratorum coetus. 

— « Legatus popularis » vel'« orator pupularis » (= rappresentante 
del popolo, deputato). V. Deputatd. 

IV. {Camera del lavoro). Corporatorum opificum consilium; 
generate consilium opificum utilitatibus decernendis provehen- 
disque; generate consilium opificum condicioni evehendae (pro- 
vehendae, promovendae). - Adjectivum « corporatus, a, um » 
apud Ciceronem et alios Iatinitatis scriptores optimos fere idem 
significat ac « corpcreus » (Cic), vel « corporalis » (Senec); v. g. 
mundus est undique corporatus (Cic). In antiquissimis autem 
inscriptibnibus adjectivum-. « corporatus, a, um » translata etiam 
significatione usurpatur; ita e. g. « corporati homines » ii dicun- 
tur, qui in aliquo corpore seu collegio sunt. 

— Generale (vel supremum) foederatorum opificum consiliiun; ge- 
nerale (vel supremum) consilium opificum rationibus decernen- 
dis moderandisque; supremum consilium foederatorum opificum 
condicioni evehendae (vel provehendae, vel promovendae). 

Cameriere: Cubicularius (Cic. et a.); vel: A cubiculo. 

— Inter intimos cubicularios Pont. Max. adlectus (Morcelli:- an- 
noverato fra i camerieri segreti di S. Santita). 

— Cubicularius intimus ab ense et lacerna (Cameriere segreto di 
spada e cappa). 

— Cubicularius honorarius, vel ornamentarius (Morcelli: Came- 
riere d'onore). 

— Cubicularius honorarius, vel ornamentarius ab ense et lacerna 
(Cameriere d'onore di spada -e cappa). 

— Cubicularius intimus supra numerum (cameriere segreto sopran- 
numerarid). 

Camerieri Segreti Partecipanti: Cubicularii intimi Pontificiam men- 
sam participantes (tale era anticamente la loro prerogativa, di 
partecipare cioe alia mensa Pontifkia). 

— Hodie tamen apdus veriusque dicitur: Cubicularii intimi Pon- 
tificiae Aulae addicti. - Cubicularii intimi Pontificio procoetoni Camerlengo-Canuneo 93 addicti. - Procoetonis Pontificis Maximi cubicularii intimi. - 
« Procoeton, onis, m. » vox est ex graeco fonte ducta (pigoxoncov) 
atque usurpatur a Plinio (Ep. II, 17) ad significandam antica- 
mera. 

Camerlengo: Quaestor aerarii; vel: Praefectus aerarii; vel: Praetor 
aerarii (Morcelli: camerlengo). 

— Praefectus decuriae curatorum Urbis; vel: Praefectus decuriae 
curatorum Urbis e.t vectigalium {Morcelli: Cardinale Camer- 
lengo) - In praesens vero rectius dixeris : Praefectus aerarii Apo- 
stolicae Sedis per interregnum (Cardinale Camerlengo di S. Ro- 
mano. Chiesa); vel: Eminentissimus vir Apostolicae Sedis bonis 
per interregnum administrandis ^praepositus. - Aerarii Praefectus 
Sacri Purpuratorum Patrum Collegii (Camerlengo del Sacro 
Collegio). 

— Proximus a Praefecto aerarii Apostolicae Sedis per interregnum; 
vel: Alter a Praefecto aerarii Apostolicae Sedis per interregnum; 
vel: ProqUaestor aerarii Apostolicae Sedis per interregnum (Vice- 
camerlengo di S.> R. C). 

— Camerarius, ii (Camerlengo); quae tamen vox est infimae lati- 
nitatis. 

— Card. Camerarius S. R. E. (Lot. Eccles.: Card. Camerlengo di 
S. Rom. Chiesa). 

Camice : Lintea sacerdotalis tunica (Vallauri); lintea sacerdotis tunica. 

— Alba tunica; vestis alba; alba, ae, f. 

Camicia - Camiciola: Intusium, ii, n. (Varr., Ling. Lot. IV, 30); vel 
indusium (Non. XIV, 18). Videtur fuisse proprium mulierum. 

— Inducula, ae, f. (Plaut.); tunica intimai quae videtur item fuisse 
propria mulierum. 

— Subucula, ae, f; (Horat.-Varr. et a.). Videtur fuisse : propria vi- 
rorum. 

— Nigra subucula indutus (camicia nera, cioe fascista vestito di 
c. n.) - O vos, nigra subucula induti .(Camicie nerel). 

— Rubra subucula indutus (camicia rossa, cioe garibaldino vestito 
> di c. i".). 

— « Subuculae thorace laneo muniri » (Suet., Aug. 82 : munirsi di 
camiciola di lana). - Laneus thorax, vel lanea subucula (camiciola 
di lana). 

Camion: V. Automobile. 

Oammeo: Gemma ectypa; ectypae imagines (Cf. Senec, Benef. Ill, 
26; Plin. XXXVII, 10, 63 - tjxrvnog = figurato in rilievo). 94 Camorra-Canada ' Camorra - Camorrista: (v. spagn.) V. Canaglia - Canagliume. 
Campaaa - Campanello - Campanile - Campanaro: I. Aera; /sa- 
cra aera; sacra, templi aera. - Cf . « Tinnulaque aera sonant » 
(Ovid., Met. IV, 393). 

— Aera templbrum ac turrium sonant (Marcelli). - Aera ritu san- 
ctissimo abluta (Idem: = campane benedette). - Aera pulsare; 
sacra pulsare aera (= sonare le campane). - Aera sonant, per- 
sonam, tinniunt, canunt, concinunt (= le campane suonano); sa- 
cra e turri aera sonant; ex municipii turri aera sonant. 

— Sacra aera vita functos plangunt (= le campane suonano a 
mono); vel sacra aera funebrem concentum tinniunt, sonant, per- 
sonam etc. 

— Aera (sacra aera) pacem viventibus ac vita functis tinniunt, so- 
nant, personam etc.; sonantia aera festivum diem nuntiant; aera 
(sacra aera) tristia, vel laeta tinniunt, sonant etc. (= le campane 
suonano pace ai vivi e ai morti; annunziano la festa; cantano. cose 
tristi o liexe). 

— Aera (sacra aera) una dumtaxat parte pulsantur (= le campane 
suonano a rintocchi). - Aera (sacra aera) utraque, parte pulsan- 
tur (= le campane suonano a distesa). - Aera pulsantur in nume- 
rum (Lucr.); vel: Sacra aera pulsantur in numerum (le campane 
suonano ritmicamente, armoniosamente). 

— « Nola, ae » ac « campana, ae », itemque « aes campanum » vo- 
ces sunt, incertae ac serae latinitatis. 

II. Tintinnabulum, i, n. (Plant. -Senec. et al. ~ piccola cam- 
pana, campanello, sonaglio, per chiamare seryi, per dare ordini, 
come ornamento alle bestie ecc). 

III. Sacra turris; sacra templi turris (campanile). 

IV. Sacrae -turris custos (campanaro). 

Campo di concenfcramento : Publicae custodiae locus. - In publicae 
custodiae loco detineri (Esser detenuto in campo di concentra- 
mento). 

Campo minato: Locus (ager, campus) ignivomis consitus globis. - 
V. Mina. 

Campo Santo - Cimitero: Sepulcretum, i, n. (Catul. 59, 2). 

— Caemeterium, ii, n. (e graeco fonte = dormitorio). 

— Cepotaphium, ii, n. (Morcelli); quod, item e graeco fonte, si- 
gniricat giardino-cimitero et invenitur in antiq. inscript. - V. Se- 
polcro. 

Canada: Canadia, ae, f.; canadensis Natio (latino di Curia). Canaglia-Cancelliere 95 Canaglia - Ganagliume: Perditi homines; abjecti ac„perditi homi- 
nes; homines . nequissimi; pessimi homines ac scelesti; civitatis 
sordes (feccia); plebeculae sordes (la feccia del popolo). 

Canale: Alveus, alveus manu factus (scavato a mono); rivus; canalis; 
canaliculus; canalicula (canaletto, acquedotto, gorello); cuniculus 
(Cf. Liv. V, 19 = canale o cunicolo sotterraneo); fossa. - Fossam 
facere, vel deprimere; cuniculum agere (Caes. = scavare un ca- 
nale). Canaticulatus, a, um (Plin. = .disposto a canaletti). 

— Euripus Suetiensis (Alma Roma, Commentarius = Canale di 
Suez). - Euripus, i, m. est fretum maris angustum. 

— Fretum Britannicum (Canale della Monica). 

Canape - Diyano - Sofa: (canape e v. francese; divano = dioudn, 
e sofa = soffha, sono voci arabe). Lecticula, ae, f. (divano, o ca- 
nape), v. g. lucubratoria lecticula (Suet., Aug. 78 = divano per 
studiare, scrivere). Quae vox significat etiam piccolo, lettiga (Cic- 
Liv.), e cataletto per portar via i morti (Nep.). 

— Lectulus, i, m. (Cic. —■ lettuccio per dormirvi ed anche per leg- 
gere, per conversare, per mangiare - Tac-, Ann. XVI, 11. = ca- 
taletto)*. 

— Stibadium, ii, n. '(J?lin. et al. = divano di forma semicircolare). 

— « Canapeum, i,.n.» vox est infimae latinitatis. 
Cancelleria: Curia, ae (Morcelli). - Aptius tamen dicitur: 

— Munus Em. Viri a diplomatis Pontificis Maximi (Officio della 
Cancelleria Apostolica); vel: Sacrum Consilium diplomatis ex- 
pediences Pontificis Maximi praepositum"; vel: Sacrum Consilium 
diplomatibus Pontificis Maximi expediendis. 

— Sedes Em. Viri a diplomatis Pontificis Maximi (Sede della Can- 
celleria Apostolica); vel: Sedes Sacri Gonsilii diplomatis expedien- 
ces Pontificis Maximi; vel: Sedes Sacri Consilii diplomatibus ex- 
pediendis Pontificis Maximi. 

— Curia Riaria (Idem: Palazzo della Cancelleria Apostolica). - 
V. vol. I, pag. 72. 

— Cancellaria Apostolica (Cod. Jur. Can.). Vox tamen « Cancella- 
ria » est iruirnae latinitatis. - 

— Alter ab (vel proximus ab) Em. Viro diplomatis- (vel diplomati- 
bus) Pontificis Maximi expediendis praeposita (Reggente della 
Cancelleria Apostolica). 

— Cancellariam Apostolicam Regens (Lat. Eccles. = Reggente della 
Cancelleria Apostolica). 

Cancellwre: Ab actis; vel: A diplomatis (Morcelli); vel: A diplomati- 96 Cancrena-Cane bus (Cf. Suet., Aug. 50; Inscript. Murat. 885, 4). - Diploma, atis, 
n. (Cic, Suet, et a. == atto o rescritto della pubblica autorita, con 
cui si testimoniava qualche ufficio, si concedeva qudlche favor e 
0 incarico, o si faceva commendatizia ufficiale). 
— . Ab actis Senatus (Morcelli: Cancelliere del Senatd). 

— Ab actis Pontificii sophorum Collegii' doctririis provehendis 
{Cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze). 

— E. V. Cardinalis a diplomatis Pont. Max. (Cardinale Cancelliere 
di S. R. C); Pater Cardinalis a diplomatis Pont. Max., vel a cli- 
plomatibus Pont. Max. 

— A diplomatis Pontificis Maximi, vel: A diplomatibus Pont. Max. 
(Cancelliere dei Brevi Apostolici). 

— Cancellarius, ii; quae tamen vox est infimae latinitatis. 

— S. R. E. Cancellarius (Lat. Eccles. — Cancelliere- di S. Romana 
Chiesd). - Cancellarius Brevium Apostolicorum (Lat. Eccles. = 
Cancelliere dei Brevi Apostolici). 

— V. vol. I, pag. 140. 

Cancrena - Cancrenoso: Ulceris tabes (cancrena, piaga cancre- 
nosa). - Tabida ossium caries (Cancrena delle ossa). Tabidus 
(cancrenoso). - Rei publicae funus, vel ulcus, vel pestis (Cic.) — 
cancrena dello Stato. 

Cancro - Canceroso : Cancer, cri, m. (Cels.-Ovid.). - Canceraticus 
(Veget. — canceroso). 

Candidato - Candldatura: Candidatus (Cic. = aspirante ad una 
pubblica carica); v. g. candidatus cohsularis, praetorius, tribuni- 
cius, sacerdotii, quaesturae etc.; candidatus immortalitatis, glo- 
riae (Plin.,' Paneg.). 

— Ambitio (istanza o briga per una ,carica); candidatoria ambitio, 
vel candidati ambitio (candidatura); candidatoria petitio, vel candi- 
dal petitio; candidatorium munus (Cic, Att. I, 1, 2). 

Cane: I. Cards, is, m. f. - Canis venaticus (Cic, Verr. II, 4, 13 == 
can.e da caccia) - Vertagus (Martial. — cane >. levriero, veltro) - 
Molossus, vel molossus canis (Hor.-Virg. et a. —cane molosso) - 
Vigilans canis (Col. = cane da guardia) - Pastoralis, vel pecua- 
rius canis (Col. — cane da pastore) - Canis marinus (Virg. = 
pesce cane), vel marina canicula, ae, f. (Plin.) - Oleum et ope- 
rant perdere (raddirizzare le gambe ai cant). 

II. Rostrum, i, n. (Vallauri, Vocabolario Italiano-Latino; Baz- 
zarini e Bellini, Protolessico Italiano-Latino — cane del fucile, o 
deU'archibuso etc.). Cannone-Canuoccliiale * 97 — Forceps, ids, f.; vel dentarpaga, ae, f. (Varr. — ferro dei cava- 
denti, detto volgarmente cane). 

Cannone - Cannoneggiare - Cannonata: Tormentum bellicum; tor- 
mentum aeneum; tormentum murale (Bazzarini-Bellini, Protoles- 
sico Ital.-Lat.) - Ballista ignivoma; ballista incendiaria; pyrobal- 
lista (cannone). - V. Artiglieria. 
— . Quatuor tormenti emissionibus salutare .(Ibidem: salutare con 
quattro colpi di cannone) - Extra globorum, qui a tormentis emit- 
tuntiir, jactum esse (Ibidem: esser fuori del tiro dei cannoni) - 
Displosis tormentis quatere (Ibidem: cannpneggiare); vel bellica 
tormenta explodere (Ibidem) - Ballistis incendiariis, vel bellicis 
tormentis quatere urbem (Ibidem). - Arcem tormentis muralibus 
verberare (Cic.) - Tormentorum tonitrus, vel strepitus (Morcelli: 
cannoneggiamento) - Tonitrus tormentorum ab arce fiunt (Idem). 
■ Dies festus inter tormentorum strepitus indicitur (Idem). 
■ — Tormenti bellici ictus, us; vel tormentorum emissio, onis (Baz- 
zarini-Bellini = cannonata). Quam ad rem hunc Ciceronis locum 
ref erre opportunum videtur : « Ut enim ballistae lapidum et re- 
liqua tormenta telorum eo graviores emissiones habent, quo sunt 
contenta atque adducta vehementius, sic vox, stccursus, sic plaga 
hoc gravior, quo est missa contentius » (Tusc. II, 24). 

Cannone antiaereo: Tormentum bellicum (vel pyroballista, vel bal- 
lista ignivoma) aerovehiculis praecipitandis, vel profligandis; bel- 
licum tormentum aeriae classi propulsandae. 

Cannoniere : . Ballistarius, vel librator (Morcelli). , 

— Tormenti bellici librator, oris. - Pyroballistarius; pyrobolarius. 
Quae tamen voces, ex graeco fonte ductae, serioris sunt latinita- 
tis (miQ == fuoca - fi&Tifao = lancio). 

Cannuccia della pipa: V. Pipa. 

Canocchiale 0 CannoccMale : Telescopium, ii, n. - Vox graeca « te- 
lescopium » primum reperta et in usum dediicta f uit a Friderico 
Cesi (Cf. Ediz. Nazionale Opere di Galileo Galilei, Firenze 1900, 
vol. XI, pag. 611). - V. Telescopio. 

— In locum hujus vocaboli, e graeco fonte ducti, nonnulli sufn- 
ciunt: Instrumentum speculatoriurn; instrumentum procul spe 
culans. « 

— Ab aliis yero pohitur : conspicillum tubulatum (Bazzarini-Bellini, 
Protolessico Ital.-Lat.). Vox tamen « conspicillum », vel « conspici- 
lium » locum significat, unde aliquid conspici potest (vedetta). Cf . 
« Thesaurus Linguae Latinae », vol. IV, fasc. Ill, col. 495. - For- 

7 98 Candnica-Canonizzare cellini, Lex. vol. I - Benoist et Goelzer, Dictionnaire LatrFrang. 

— In « Sidereo Nuntio » G. Galilaei usurpatur vox « perspicillum » 
(nel senso di lente ed anche di canocchiale o telescopio); v. . g. 
« Quae omnia ope perspicilli a me excogitati, divina prius illumi- 
nante gratia, paucis abhinc diebus, ireperta atque observata fue- 
runt... Tubum primo plumbeum mihi paravi, in cujus extremita- 
tibus ^vitrea duo perspicilla, ambo ex altera parte plana, ex altera 
vero uniun sphaerice convexum, alterum vero cavum aptavi; ocu- 
lum deinde ad cavum admovens objecta satis magna et propinqua 

, intuitus sum ... » (Cf . « Sidereus Nuntius » ed. Firenze 1892, 
■ vol. Ill, pag. 60-61). Vox tamen « perspicillum » apud nullum 
legitur optimae latinitatis scriptorem. 

— A Keplero autem usurpatur : « tubus bilens, entis » (Cf. Ediz. 
Nazianale delle Opere di Galileo, Firenze 1900, vol. X, pag. 486). - 
A Batavo quodam, cujus nomen ignoratur, ad rem ejusmodi- si- 
gnificandam dictio adhibita fuit : « Batavica dioptra ». (Cf . Ed. cit., 
Firenze 1901, vol. XI, pag. 404). 

Canonica: Curia; curialis domus; curiales aedes. - V. Parrocchia. 

— Curionis domus, vel sedes; curiae domus, vel sedes. '- Ita res 
latine redditur ab optimis inscriptionum auctoribus. 

Canonico - Capitolo: Canonicus - Canonicus admissis paenitentium 
expiandis (Vallauri: canonico penitenziere) - Canonicus ornamen- 
tarius (canonico onbrario). 

— Collegium canonicorum, vel ordo canonicorum (Morcelli: Ca- 
pitolo ,dei can.). 

— Metropolitanum canonicorum Collegium (Idem: Capit. della 
Metropolitand). 

v — Maximum, vel summum canonicorum Collegium (Idem: Ca- 
pitolo della Cattedyale). 

— Collegio Canonicorum insignia pontificalia tribuere (Idem: con- 
cedere ai canonici le insegne vescovili). 

— Stalli dei canonici: V. Stalli. 

Canonizzazione - Canordzzare : I. Consecratio, onis, f. (V. Apo- 
teosi, II). 

— Caelestes relligiones decretae, vel caelestes honores decreti (Mor- 
celli). ^ ,» 

— Sanctorum caelitum honores decreti. 

— In sanctorum numerum relatio, onis (Goelzer, Nouveau Diction- 
naire Frangais-Latin). « Relatio » tamen hac significatione non in- 
venitur apud optimos latinitatis scriptores. Relatio enim signi- Cantina-Capitale A 99 ficat: a) riguardo , o relazione, o rapporto ad una cosa: relatio 
ad aliquid (Cf. Paul, Dig. I, i, n et Quint. VIII, 4, 21); b) espcr 
sizione, narrazione, racconto: relazione di una proposta fatta da 
un magistrate* (Cic, Quint., Tac), v. g. relatio causarum, dicto- 
rum (Quint.), rerum gestarum; c) ripetizione" rettorica (Cic, 
Quint.); d) il rendere o- ricambiare: v. g. gratiae relatio (Sen., Ep. 
74, 13); e) il respingere giuridicamente una accusa: v. g. relatio 
criminis (Cic); f) il ripqrtare avanti e indietro;. v. g. crebra manus 
relatio Cf. Quint. X, 3, 31 = il portare e riportare spesso la mano 
al calathaio). 

— Canonizatio, onis, f. (Du Cange). Quae tamen vox infimae est 
latinitatis. 

II. In sanctorum numero censere (canonizzare). Cf. Cic, Flacc; 
32 : « censere, in aliqua tribu ». 

— Fastis Sanctorum adscribere (Morcelli). 

— In sanctorum caelitum numerum, vel album referre, vel ad- 
scribere. 

— Sanctitatis infula decorare; sanctitudinis honore decorare; san- 
ctitatis laurea honestare, vel decorare. 

— Sanctorum caelitum honores alicui decernere; caelestes relligio- 
nes vel caelestes honores alicui decernere (Morcelli). 

— V. vol' I, pag. 193 sq. 
Cantina: Cella vinaria (cantina, iinaia,). 

— t Doliariunij ii, n. (Cajus, Dig. XVIII, 1, 3$, 7); cella ubi repo- 
nuntur dolia ad vinum, vel oleum asservandum. 

— Apotheca, ae, f. (Cic. et a.). - Cella vinaria statuebatur in ima 
aedium parte; apotheca vero in editiore, ut vinum familiae usui 
praesto esset; in hac amphorae, cadi, ceteraque minora vasa re- 
ponebahtur (Dispensa per vino). 

Oapitale (pitta): Urbs princeps; urbs caput; v. g. urbs Nationis ve- 
strae caput; urbs Nationis nostrae princeps. '"■ 

Oapitale e Interesse: I. Caput, is, n. (Cic. et a. — capitale). Caput 
dicitur e quo usurae percipiuntur - E capite deducere (Cic. — de- 
trarre dal capitale) - Nihil detrahere de vivo (Cic, Flac. 37 = 
nulla togliere dal capitale); de vivo aliquid resecare (Cic, V err. II, 
3, 50 = metter mano al capitale). 

— Sors, tis, f. (Cic. et a.); quasi id quod alicui sorte contingit (ca- 
pitale). ■ 

— Peculium ii, n. (capitale originariamente in bestiame, poi in altri 
beni e in denaro; detto particolarmente come beni, .0 peculib di 100 Capitale-Interesse una persona singola; anche come beni parafernali,' Cf. Suet., Tib. 
50 et Ulp., Dig. XXIII, 3, 9, 3; peculium castrense: se acquistato 
col servizio militare; peculium profecticium, se ceduto dal padre; 
peculium adventicium, se ereditato dalla madre). - Pecuniae 
summa; vel pecuniae vis (capitale in denaro). 

— Opes (gli avert); bona (i beni); facilitates (le sostanze); fortu- 
nae (gli averi)y divitiae. (le ricchezze); fundi (i beni immobili). 

— Res et opera (capitale e lavoro); v. g. ii qui rem, et ii qui dant 
operam (capitalist elavor atari). 

— Non ires sine opera, nec sine re potest opera consisfere (Acta 
Leonis 1891, p. 109: Lift. Eric. « Rerum novarumv = Non pud 
il capitale reggersi senza il lavoro, ne il lavoro reggersi senza il 
capitale). 

II Usura, ae, f. (interesse come rendita da riscuotere e come 
jrutto'che paga il debitore per Vuso del capitale prestato); usura 
menstrua (Cic. = interesse mensile); usurae gravissimae (Caes. 
= interesse esorbitante). 

— Foenus, oris, n. (interesse da pagare, . come guadagno di chi 
presto). 

— Pecuniam dare foenori, vel foenore; pecuniam apud aliquem oc- 
cupare foenore; pecuniam alicui leniore, vel leviore, vel graviore, 
vel grandi, vel iniquissimo foenore dare (Cic. et a.).' 

— Semisses (semis, issis, m.) = Vinteresse del 6 %. 

— Semissibus magna copia est (Cic.) = Al sei per cento si pub 
aver molto denaro. 

— Foenus" unciarium (Liv. VII, 16, I - Tac, Ann. VI, 16) = in- 
teresse di un dodicesimo del capitale all' anno. 

— ■ Perpetuum foenus (Cic. Att. V, 21 = interesse semplice) - Ana- 
tocismus (Cic, Att. V, 21 == interesse composio) - 'Pecuniam bi- 
nis centesimis foenerari (Cic, Verr. II, 3, 70 == prestare il de- 
naro al due per cento al mese) - Iniquissimo foenore versuram 
facere (Cic, Att. XVI, 15 = ottenere un prestito ad un interesse 
esorbitante): 

— Usuram ab aliquo accipere; usuram alicui pendere, vel solvere 
(Cic. et a.). 

— Pecuniam collocare in aliqua re (Cf. Cic, De Off. II, c. 12) = 
meitere a frutto o investire un capitale, v. g. in fundo, in domo ; 

— ^suras perscribere (Cic = capitalizzare gli interessi, cioe re- 
gistrare gl'interessi nel debito). 

— Sors, vel caput fit ex usuris (gli interessi vengono capitalizzati). Capitalismo-Capitolare 101 — Multiplici jam sorte exsoluta, ... obrutum foenore esse » (Liv. 
VI, c. 14 = Dopo aver consurtiato I'intero capitale ... essere ctrccora 
sommerso dagli interessi da pagare). 

Capitalismo - Supercapitalismo: Nimius divitiarum congestus, us, m. 

— Ingentes divitiae (vel fere omnes divitiae) in paucorum homi- 
num ordinem congestae (capitaiismo privato). 

— Omnes divitiae possessionesque ad Rempublicam vindicatae (ca- 
pitalismo, supercapitalismo di Statd); vel oeconomicus Reipubli- 
cae potentatus, dominatus; vel omnes (fere omnes) divitias pos- 
sessionesque Respublica sibi sumit, assumit, adsciscit, arrogat, 
tribuit, attribuit, vindicat; vel divitias possessionesque omnes (fere 
omnes) in se trahit Respublica (supercapitalismo di Statd). 

Capitalists e lavoratori: Res et opera (capitale e lavorp); atque adeo: 
ii qui rem, et ii qui dant operam (capitalisti e lavoratori). Cf. 
, Acta Leonis 1891, L. Enc. « Rerum Novarumv. 

— Domini, eri vel heri, possessores, locupletissimi, praedivites, 
perdivites, homines pecuniosi, pecuniosissimi, bene nummati,. for- 
tunatiores, fortunatissimi (capitalisti). 

— Operarii, opifices, artifices, opefae; operaria plebs, aeraria plebs, 
proletaria plebs (gli operai, il proletariato). 

— Qui vel in edita, vel in afflicta f ortuna versantur (poveri e ricchi). 
Capitalizzare : Pecuniam in aliqua re occupare, vel collocare (Cic. = 

investire il derw.ro in beni); nummos expendere nominibus certis 
(investire il denaro in prestiti sicuri); sors, vel caput fit ex usuris 
(gl'interessi vengono capitalizzati); usuras perscribere (Cic. = 
capitalizzare gli interessi; registrare gl'interessi nel debito); pecu- 
niae summam in praedio vel in fundo collocare (investire denaro 
in immo'bili). 

Capitano: Centurio, onis, m. (Morcelli; la traduzione perb e neces- 
sariamente dpprossimativa); centuriatus, us, m. (Idem, grado di 
capitano). Hae tamen voces ad centuriae ducem pertinent. 

— Mercenariorum dux (capitano di ventura). 

— Navis praefectus (Capitano di vascello); bellicae navis praefe j 
ctus. - Hae tamen voces rem non ornnino nec proprie, sed gene- 
rali modo reddunt. 

— Imperator, vel dux, vel strategus (comandante d'esercito). 

— Tribunus plebis (capitano del popolo). 

Capitolare (Vicario): Ecclesiae Brixiensi praepositus vicaria pote- 
state per interregnum (Morcelli: Vicario Capit. di Brescia). 

— Ad Collegium canonicorum pertinens (membro di un Capitolo di 102 Capitolazione-Capo ufficio canonici) - Ad Coetum (vel ad Consilium) religiosae communita- 
tis pertinens; sodalis Consilii religiosae communitatis (capitolare 
di Una Congregazione Religiosa). - Vox « capitularis » infimae 
est latinitatis. ' 
Oapitolazione - Capitolare: Deditio, onis, f. - V. Dedizione. 

— Arma per pactionem tradere (Liv. = capitolare); vel deditionem 
facere (Caes.-Sall.); in deditionem venire' (Caes.); facere deditio- 
nem hosti, vel ad hostem (Liv. -Quint.); se dedere alicui, vel dedi 
alicui (Caes.-Liv.); se atque oppidum Caesari dedere (Caes.). - 
Aliquem in deditionem dare (Liv. = costringere uno alia oapi- 
tolazione); aliquem in deditionem accipere (Caes. = accettare 
la oapitolazione di uno). 

Capitolo: I. (partizione di uno scritto) Caput, alicujus libri caput 
(capitolo di un libro); alicujus libri locus (Cic. = parte, o brario 
di un libro). 

II. (dei canonici) Canonicorum collegium, ordo, coetus, con- 
ventus. - Canonicorum coetus sedes; canonicorum coetus audi- 
torium (luogo o sola, ove i canonici adunano il capitolo).. 

III. (dei religiosi) Monachorum conventus (Vallauri = capi- 
tolo, o adunanza di monad); sacrum religiosae communitatis prae-_ 
sidum concilium, vel comitium; sacer religiosae communitatis 
praesidum coetus, vel conventus (capitolo di una Comunita Re- 
ligiosa); generale religiosae communitatis consilium, vel conci- 
lium, vel comitium (capitolo generale di una Comunita Religiosa); 
generale religiosae communitatis consilium convocare, vel cogere 
(adunare il capitolo generale). - Generalis consilii religiosae com- 
munitatis auditorium (luogo o sola del capitolo generale di una Co- 
munita Religiosa). 

— Vox « capitulum » infimae est latinitatis. i 

Capo del personale: Operariorum (opificum). moderator (se si trattd di 
operai od artieri). - Ministrorum moderator; officialium moderator 
(se si tratta di impiegati o funzionarii). V. Impjegato, Funzionario. 

Capo del protocollo : Officiorum magister; vel: Ab officiis. 

Caporale: Decurio, onis, m. (Vallauri); equitum decurio (Morcelli: 
caporale di cavalleria); militum decurio (caporale dell'esercito; 
la traduzione perb e necessariamente approssimaiiva = capo di 
una decuria). 

Capo ufficio: Primiscrinius, ii (Vallauri) - Vox « primiscrinius » ha- 
betur in Cod. Anastas., Theodos., Valent. Imper. et in antiq. in- 
script; eaque significatur « primus scriniarius » seu primus cu- Cappa-Cappelletta 103 stos scriniorum, vel praepositus scriniis praesertim in aula Prin- 
cipis. In 'Scriniis autem asservabantur res pretiosae et arcanae, 
praesertim • acta, epistulae, commentaria, chartae et cetera ejiis- 
modi, quae vel ad domum Principis vel ad rem publicam perti- 
nebant. 

— Aptius fortasse dicitur: Officialium primus; vel officialis prima- 
rius. - V. Ufficiale. 

Cappa: Pallium; v. g. canonicorum pallium, 

— Sodalis albatus, atratus, russatus ... (confratello vestito di cappa 
bianca, scura, rossastra ...). Adiectiva « albatus, a, um » et « atra- 
tus, a, um » usurpantur a Cicerone; « russatus, a, um » iegitur 
apud Plinium. 

Cappella - Cappelletta: Aedes, aedicula, cella, sacellum. 

— Cella usurpaur cum de parte -nobiliore agitur alicujus templi, in 
qua signa Deorum ponuntur, v. g. cella Concordiae (Cic, Phil- 
Ill, 12), cella Jovis (Liv.) etc. Jnterdum vero usurpatur pro na- 
vata (Vitruy. Ill, 1 et IV, 1). Itaque dici potest cella maxima 
(cappella maggiore o navatd maggiore); cella Sacramenti Augu- 
sti (cappella del Sacramento); cella corporum Sanctorum, vel * 
Sanctorum exuviis asservandis (cappella delle reliquie). 

— Aedicula (Liv. et a.) — piccolo santuario, tempietto, cappella; 
v. g. « Aedicula Victoriae N virginis prope aedem Victoriae » (Liv.) - 
Haec vox significat etiam loculamentum simulacri, seu nicchia 
nelle pareti dei templi e delle case, 0 edicola negli angoli spor- 
genti degli ediflcii (Plin. et a.) - In plurali numero plerumque 
significat piccole abitazibni, casette. 

— Sacrarium (santuario) - Avitum sacrariunr (Morcelli: cappella 
gentilizia), vel sacrarium gentis, vel sacrarium gentilicium, vel 
suae gentis sacellum. 

— Sacrarium privum (Morcelli: cappella privata); vel privatum 
sacellum; vel sacellum privum. 

— Aediculae ab Aloisio Gonzaga nuncupatae (Cappellette di 
S. Luigi a Roma). 

— Aedes Paullina (Cap. Paolina in Vat.); Aedes Xystina, vel Sixtina 
(Cap. Sistina). 

— Xystinus (Sixtinus) cantorum coetus (Cappella Sistina dei can- 
tori), vel Sixtinus chorus. - Julianus cantorum coetus, vel Julia- 
nus chorus (Cappella Giulia). 

— Xystini (Sixtini) chori magister perpetuus (Direttore perpetuo 
della Cappella Sistina). 104 Cappellania-Cappelio — Maestro di Cappella: V. Maestro e Musica, Musicare, Musi- 
cista. 

— Sacrum adstante Pont. Max. celebratum (Cappella Papale). 

— Sacrum soUemne adstantibus Patribus Cardinalibus; vel: Con- 
ventus Patrum Cardinalium sacri sollemnis causa (Morcelli: Cap- 
pella cardinalizia). 

Cappellania: Curionis minoris munus; vel munus adjutoris curio- 
. nis (cappellania dipendente da una parrocchid). 

— Cappellania della Guardia Nobile, della Guardia Svizzera, ecc: 
Munus magistri pietatis etc.; vel munus sacrae disciplinae etc... 

— V. Guardia, Gendarme. 

Cappellano: Curio minor, vel adjutor curionis (Morcelli = cappel- 
lano in una parrocchid). 

— Magister pietatis, vel magister sacrae disciplinae (cappellano 
presso qualche istituto). - Curio, vel sacerdos militibus addictus 
(cappellano militare); vel sacrae disciplinae milifum magister; vel 
militum religioni fovendae praepositus. 

— Cappellano della Gendarmeria Pontifkia: V. Gendarme. 

— Cappellano della Guardia Nobile, della Guardia Svizzera, della 
Guardia Palatina: V. Guardia. 

Cappelletto - Oappelletti: I. V. Cappello. 

II. Obstraguli ornamenturh (cappelletto = pezzetto di pelle 
cucito in punta al tomaio delle scarpe). - Obstraguli fulcimen- 
(Vallauri = pezzo di cuoio posto a sostegno del tomaio). - pb- 
stragulum, i, n. (= tomaio) usurpatur a Plinio IX, 35, 56 
^ III. Cappelletti: V. Tortelli, Tortellini. 

Cappello: Pileus, i, m. vel pileum ij n. (Liv. et a. — berretto in forma 
di mezzo novo), capitis tegumentum, quod apud Romanos erat 
libertatis insigne - Pileolus, vel pileolum (berrettino, zucchetto) - 
Pileatus, a, urn (coperto di piled). 

— Petasus, i, m. (cappello da viaggio a larghe falde) - Petasatus, 
a, urn, seu petaso tectus (Cic). 

— Causea, vel causia, ae, f. (Val. Max. — cappello a larga tesa 
per il sole). 

— Galerus, i, m., vel galerum, i, n. (Virg. = berretta per sacerdoti 
ed aliri) - Galericulum (Suet, et a. = cuffia, camauro, par- 
ruccd) - Galeritus, a, um, seu galero tectus (Propert.) - Apex, icis, 
m. (copricapo di forma conica sormontato da una verghetta, pro- 
pria dei sacerdoti, re e satrapi asiatici) - Tutulus, i, m. (copri- 
capo del flamine). Cappuccino-Cardia 105 — Purpuratorum Patrum insigne, galerus, galerum {cappello cardi- 
nalizio). 

— V. Berretta. 

Cappuccino: Sodalis Franciscalis capulatus (Morcelli); vel Francisca-- 
lis capulatus. 

— Franciscalis capulata (monaca cappuccino); vel, ut Morcellius 
scribit: Virgo devota ex Ordine Franciscalium Capulatorum. 

— Adjectivum « capulatus, a, urn » legitur in antiquissimis inscri- 
ptionibus; e. g.. « sacerdotes capulati », « collegium capulatorum 
sacerdotum Dianae » {Morcelli, III, 87), « Salius martialis capula- 
tus » {Idem, III, 69) : eoque vocabulo ille significari videtur, qui 
capulum habet, seu apicem in pileo {che ha acuminato il copri- 
capo. Civ. « Forcellini » et « Thesaurus linguae latinae »). 

Carabina: V. Fucile e Archibugio. 
Caralriniere: Miles a publica tutela - V. Gendarme. 
Caracas: Garacae, arum (capitale del Venezuela). 
Caramella: Bellaria, orum, n. pi. 

— Bellaria scidulis involuta (caramelle incartate). 

— Vitrum ocularium (lente che taluni pongono nell'orbita dell'oc- 
chio) - V. Occhiali. 

Carattere: I. Ingenium, indoles, natura, animus. - « Naturam expel- 
Ias furca, tamen usque recurret » (Hor., Ep. I, 10, 24) = il ca- 
. rattere si reprime difjicilmente. 

— Sua natura propria, vel ingenium proprium (temperamento; Cf. 
Cic, De Off. I, c. XXXI). 

II. Litterarum notae {Cic, Tusc. I, 25, et Divin. II, 41) - Lit- 
' terarum formae {Cic, Nat. D. II, 37) = caratteri nello scritto; e 

nella stampa - Urdus et viginti formae litterarum {Cic, Ibidem = 
le 21 lettere dell'alfabeto) - V. Alfabeto. 

— Gtpece: Ty pi, orum (xvnoc). 

— Litterae formatae in cunei modum {Vallauri: caratteri cunei- 
formi). 

III. Carattere sacramentale : Indelebillis sacramentorum nbta; 
indelebilis animi nota, quam character em vocant. - Graece: cha- 
racter, eris, m. (jcagcwnjg) . 

Caratteristica: V. Proprieta. 
Carbon fossile: V. Fossile, Antracite, Lignite. 
Carcinoma: Carcinoma, atis, n. {Cels.-Plin. et a.). , 
Cardia: Superius stomachi foramen. - Graece: Cardia, ae, m. (t. 
med.). 106 Cardinalato-Cardiopauno Cardinalato: Purpuratorum Patrum dignitas, vel munus. - Patrum 
Cardinalium dignitas - Romana Purpura, vel Sacra Purpura (se- 
cbndo i varii significati). 

— Adlectus inter Partes Cardinales; vel: Romanae Ecclesiae laticla- 
fc vio ornatus, vel honestatus, vel decoratus (Promosso al cardina- 
lato). 

— Sacrae Purpurae honore se abdicare (Rinunziare al cardinalato). 
Cardinale: Pater Cardinalis; Purpuratus Pater; Vir Eminentissimus; 

sacro laticlavio donatus, honestatus, decoratus - Cardinalem agere, 
vel gerere (esser Cardinale); Romana ' purpura, vel Sacra Purpura 
decorari, honestari, donari (diventar Cardinale). 

— Cardinalis vice sacra Urbis Antistes (Morcelli: Cardinal Vica- 
rio), vel Cardinalis vicaria potestate Urbis Antistes. 

— Card, a publicis Ecclesiae negotiis (Card. Segretario di Stato); 
vel Em. Pater Cardinalis publicis Ecclesiae negotiis praepositus. 

— ■ Protodiaconus Cardinalis (Id. = Card. i° Diacono). 

— Princeps Sacri Senatus (Id. = Card. Decano); vel Patrum Car- 
dinalium senior; Purpuratorum Patrum senior; Purpuratorum Pa- 
trum primus. - V. Decano. 

— Surnmus Magister berieficiis dandis attribuendis (Id.: Card. Da- 
tario); vel Surnmus Magister sacerdotiis dandis attribuendis. 

— V. vol. I, pag. 73. 

— Surnmus Magister criminibus expiandis (Card. Penitenziere). 

— Cardinalis Patronus etc. ... (Card. Protettore). 

— Patrum Cardinalium Collegium, vel: Augustus Purpuratorum 
Patrum Senatus (Sacro Collegio). 

— Patribus Cardinalibus adscribere; vel in Patrum Cardinalium 
Collegium adlegere, sublegere, cooptare;. vel aliquem Cardinalem 
dicere, facere, jubere; vel alieui Sacrae Purpurae honorem (digni- 
tatem) deferre (Morcelli: create un Cardinale). 

— Aliquem in amplissimum Purpuratorum Patrum Collegium jam 
adlectum designatumque pronunciare (pubblicare un Card., gia 
riservato in pectore). 

Cardiografia - Cardiologia: Cordis descriptio (cardiografia) - Do- 
ctrina de cordis conformatione ac natura (cardiologia) - Graece: 
Caridiographia, ae, f.; cardiologia, ae, f. (Kagdia = cuore - yQ&fco 
= descrivo - loyoc, = discorso, ragionamerito). 

Cardiopalmo: Cordis palpitatio; nimia et exlex cordis palpitatio. - 
Graece: Cardiopalmos, i, m. ( naQ&ia = cuore - naliim — pal- 
-pito). Cardiopatia-Carmeiitano 107 Cardiopatia : Cordis angor, vel dolor. - Graece: Cardiopathiai, ae, f . 
(xaqdla = cuore - nddog = malattia). 

Cardiopericardite: Cordis ac pericardii mflarnmatio, vel inflatio; pe- 
ricardii cordisque inflammatio, vel inflatio (infiammazione del 
cuore e del pericardio). 

Cardioressia: Cordis laceratio. 

Cardiosclerosi : Cordis musculorum duritia, ae, f.; cordis musculorum 
durities, ei, f.; cordis duritia, vel durities. - Graece: Cardiosclero- 
■ sis, is, f. (naqdia = cuore - axXrjQog = duro). 

Cardite: Cordis inflammatio, vel inflatio; cordis musculorum inflam- 
matio, vel inflatio. - Graece: Cardites, is, f. (t. med.). 

Caricare: Onerare aliquid aliqua re; gravare aliquem aliqua re; onus 
imponere alicui; labores alicui injungere (caricare uno di lavoro); 
merces in navem, in plaustrum imponere (caricare una nave, un 
carro), vel navem, plaustrum onerare mercibus. 

— Caricare la pipd: Infumibulum nicotianis foliis farcire - Nico- 
tiana folia in infumibulum farcire. 

— Caricare I'orologio: Horologio machinationem dare; « machina- 
tionem dare alicui » leginu: apud Cic, De N. Deor. II, 48; vel 
horologii machinationem agere. - 

— Caricare di bastonate, d'ingiurie...: Aliquem verberibus, inju- 
riis, conviciis onerare; incursare aliquem pugnis et calcibus (Plaut.). 

— Caricare di tasse: . Onerare populum vectigalibus (Plin. fun.). 

— Caricare fucili, pistole cannoni: Ignivomam manuballistam (ma- 
nuballistulam), tormenta bellica... pulvere ignescenti et plum- 
beis glandibus (vel globis plumbeis) implere. - V. Fucile, Pistola, 
Cannone, Proiettile. 

— Caricare giumenti: Onera in jumenta extollere (Varr., R. R.j II, 
10); jumentis onera imponere. 

— Caricare la mono...: Gravius agere; vehementer agere; violen- 
ter agere cum aliquo. 

— Caricarsi di debiti: Aere alieno obaeratum esse (Liv.); aere alieno 
oppressum esse (Liv.); animam debere (Ter., Phorm. 661 = avere 
in debito anche I'anima). 

Carita (Congregazione di): Collegium, vel coetus rei subsidiafiae ad- 

mihistrandas (Morcelli). 
Carmelitana: Carmelitis, idis; karmelitis, idis, f. (Morcelli). 
Carmelitano : Carmelita, ae; Carmelites, is; sodalis carmelites (Id.); 

vel karmelita, ae, etc... 

— Carmelita excalciatus; Carmelites excalciatus (Id.) = Carmeli- 108 Carmine-Carrozzabile tano scalzo. — Vox « excalciatus » vel fortasse melius « excalcea- 
tus» legitur apud Senecam, Svetonium et alios. 

— D. N. Maria Carmelitis (Id.: Madonna del Carmine). - Carme- 
litis, idis; vel karmelitis, idis (Id. = del Carmine, Carmelitana). - 

Carmine: V. Madonna del Carmine e Carmelitano. 
Caruevale - Oarnevalesco : Bacchanalia, ium (iorum), n. pi. (Vallauri 
= camevale). - Ad bacchanalia pertinens (Idem = carnevalesco). 

— Qui dies a nobis vulgato nomine camevale vocantur eorum die- 
rum imaginem . referunt, quibus veteres Romani Bacchanalia et 
Saturnalia celebrabant. Ad rem tamen clarius significandam dici 
potest:, tripudii dies ante quadragenarii jejimii tempora. 

Caro-vita - Rincaro-vita : Caritas; annonae caritas (Cic); ferum om- 
nium caritas (rincaro-vitd). - Contra: vilitas; annonae vilitas; 
annona laxior (Liv.). -Rerum pretium exardescit in immensum 
(Cf. Suet., Tib. 34) = rincaro enorme della vita. - Annonam ex- 
candefacere, incendere (Cf. Varr., R. R. Ill, 2) == produrre un 
enorme rincaro della vita. - Flagellare annonam (incettare i viveri 
per rincararli enormemente). - Cf. Plin. XXXIII, 13, 57: Praeva- 
lehs manceps annonam flagellat (appaltatore affarista che fa Tin- 
cettatore per rincarare i prezzi). 

— Aucta merces' ob annonae caritatem (il caro-vita, come aumento 
di paga). - Stipendii (vel salarii) additamentum ob annonae cari- 
tatem (caro-vita, come aumento alio stipendio); stipendium adau- 
ctum ob rerum omnium caritatem. 

— Stipendii (salarii) additamentum ob annonae caritatem alicui 
tribuere, attribuere, impertire, concedere (assegnare, dare, conce- 
dere il caro-vita ad uno). 

Carpentiere : Artifex carpentariusj f aber carpentarius. - Adjectivum 
« carpentarius, a, um » legitur apud Plinium XVI, 8, 10; « car- 
pentum » autem, ex qua voce hoc adjectivum ducitur, genus ve- 
hiculi erat. Apud Lampridium (Alex. Sev. 52) legitur: « artifex 
carpentarius »; apud T. Tarruntenum Paternum (Dig. L, 6, 6) 
legitur : « carpentarius, ii, m. ». 

Camera: V. Corso I. 

Carro-Ambulanza: Vehiculum vulneratis militibus excipiendis (Val- 
lauri). 

— Vehiculum excipiendis infirmis, aegrotis, sauciatis etc. - V. Au- 
■ tomobile(aittoambulanza). 

Carro armato: V. Automobile. 
Carrozzafoile: V. Roiabile. Carta bianca-Cartone 109 Carta bianca: Aliquid alicujus arbitrio permittere, vel committere 

(dare carta bianca a una). 
Carta da visita: V. Biglietto. 
Carta d'identita: V. Identita. 

Cartagloria: Precatoriae altaris tabellae. - Altaris tabellae (quasdam) 
Eucharistici Sacrificii formulas exhibentes. - « Chartae gloriae » 
quae dicuntur. - Altare trinis linteis trinisque precatoriis tabellis 
ornare (mettere sull'altare le tre tovaglie e le tre cartaglorie). 

Cartapesta: Charta... in formis durata (Vallauri). - Charta formis 
durata; charta durata. 

Cartastraccia - Carta da involti: Charta emporetica (Plin. XIII, 
12, 23); charta scribendo inutilis (Ibidem). Charta rebus invol- 
vendis. 

Carta sugante: Charta bibula (Plin., Bp. VIII, 15). - Adjectivum 
« bibulus, a, iirh » hac fere significatione adhibetur etiam a Vir- 
gilio et ab aliis. 

Carte , da giuoco: Scidae, vel scidulae lusoriae; chartulae lusoriae; 
. lusbrius scidularum fasciculus (mazzo delle carte); scidularum, 

vel chartularum lusus, us (giuoco delle carte). 
Carteggio: Epistularum comrnercium; accipiendae mittendaeque lit- 

terae; missae atque acceptae litterae. 
Cartella: Scidula, pagella, chartula (piccola carta, cartellino). - Theca 

libraria, vel theca scriptoria (Vallauri) = involucro o busta di 

cuoio ecc. per conservare carte, scritti, libri. 
Cartelle di rendita: V. Buono, II. 

Cartiera - Cartoleria: Chartariae officinae (Plin. XVIII, 10, 19, n. 2), 

vel chartaria officina (Cartiera). - Chartaria taberna,,wZ chartarum 

taberna (cartoleria). - Chartarius, ii, m. (Inscript. antiq.) seu qui 

chartas conficit aut vendit. ~ ~ 
Cartoccio: Chartae involucrum (Plin. XIII, 12, 23). - Cucullus, *i, 

m. (Martial?); chartae cucullus (Idem, III, 2) = cartoccio in forma 

di cono per involgere.- 
Cartolina illustrata: Chartula, vel scida, vel scidula lucis ope picta. 
— Picta publici cursus chartula, vel scidula. 
— ~ V. vol. I, pag. .242, Epist. III. 
Cartolina postale : Publici cursus chartula, vel scida, vel scidula - 

-Cursualis chartula, vel scida. 
Cartolina vaglia: Nummarium publici cursus mandatum - Numma- 

ria publici cursus chartula, vel scidula. - V. Posta. 
Cartone: Charta spissa, vel crassa charta (Vallauri). no Cartuccia-Cassa — Nel senso di tnodello per pitture: Picturae exemplar. - Graphis, 
idos, f. (yitruv.-Plin.). 

Cartuccia: Tubulus displodens; tubulus pyricus; pyrobolus, i. m.; 
pyrobolum, a, n. (= cartuccia, projettile; nvQ = fuoco, ;8dA- 
Aa>-= getto). 

Cartuccera: Pyrobolorum theca; displodentium tubulorum theca. 

— Pyrobolorum fascia vel cingulum (cartuccera in forma di cingolo 
o fascia); vel displodentium tubulorum cingulum, seu fascia. 

Casa d'esercizi spirituali: Asceterium, quod resipiscentium animo- 
rum perfugio patet (Morcelli). - Asceterium (domus, sedes) re- 
parandis pietate animis; vel asceterium (domus, sedes) excitandis 
ad virtutem animis; vel asceterium (domus, sedes) reparandis in 
melius animis. 

Casa di correzione: Custodiarium ad pueros custodiendos exercen- 
dosque (Morcelli); vel: Domus pueris custodiendis educandisque. 

Casamatta: Cella loricata tormentisque bellicis instructa. 

Casa Religiosa: Eamilia Deo devota (Morcelli) - Sacrarum virginum 
domus (casa religiosa di suore), vel sanctimomalium domus; mo- 
nachorum domus (casa religiosa di monact). - V. Cenobib, Con- 
vento, Monastero. 

Cascina - Cascinale : Villa casearia. - Adjectivum « casearius, a, um », 
seu ad caseum pertinens, legitur apud Ulpianum, Dig. VIII, 5, 8. 

— A nonnullis (v. g. Vallauri) ponitur : caseale, is, n., ex loco Colu- 
mellae (II, 15). Locus tarrien omnino dubius atque incertus est; 
plurimi enim ibidem legendum putant « caprile, . is, n. » (stalla 
da capre). 

Casella - Casellario:Loculus, i, m. (casella), vel loculamentum, i, n. 
'- Loculamenta, orum, n. pi. (casellario). - Publici cursus loculus, 
vel loculamentum (casella postal/); vel rei tabellariae loculus, lo- 
* culamentum. - Publici cursus, vel rei tabellariae loculamenta (ca- 
sellario postale) - V. Posta: 

— V. Schedario. ' 

Caserma: Militum contubernia, orum, n. pi. (Cordara); militum con- 
• tubernium; militare contuberhium (Sall.-Tac); militum statio 
(Caes. et a. = luogo di guardia per soldati); castra stativa,. vel 
stativa, orum, n. pi. (Liv. et a. = accarhpamento, alloggiamento 
delV esercito). 

Caso: (& il caso - Non e il caso) Operae pretium est (inf.); hue atti- 

"net... (inf.); hue profecto non attinet; hue vix attinet dicere... 
Cassa: Area; area nummaria; theca nummaria (Cic. et a. = cassa per Cassetta postale-Oatacombe 111 conservare denaro) - Nummos ex area proferre (Cic, Rose- Com. 
II, 29); aurum ex armario promere (Cic, Gael. 21, 52); expilare 
armarium (Cic, Clu. 64, 181 = saccheggiare la cassa). 

— Scrinium (specialmente per Won); capsa (per libri, vestiario, 
etc.); capsula (per oggetti di vestiario, etc) - « Totus de capsula » 
(Senec, Ep. 115, 2: attillato, bellimbusto, zerbinotto), veluti de 
capsula npvis vestibus indutus exierit. 

— Pecuniae calendarium (Morcelli: giornale di cassa). 

— Codex experisi et accepti (Id. : registro di cassa). 

— Mensa ad ruricolarum mutuationes (Acta Leonis 1901, p. 5, 
Enc. « Graves de communi » = Cassa rurale). 

— Mensa parsimoniae provehendae (Cassa di risparmio). 

— Nummaria area loricata (Gassaforte). 
Cassetjta postale: V. Posta. 

Cassiere: Mensarius, ii, m. (Li'». VII, 21; Cic, Place 19 et a. — cas- 
siere pubblico) - Mensarius erat magistratus pecuniae publicae 
custodiae deputatus siib quaestoribus. 

— Arcarius, ii, m.; qui est arcae nummariae custpdiendae addictus 
(Cassiere). Vox est tamen serioris latiriitatis. 

_ — Quaestor arcae publicae (Morcelli: cassiere dell'erario publico). 
Cassino - Cassinese: Casinum, i, n. (Montecassino); quod vocabu- 
lum legitur apud Plin. Ill, 5, 9, ac significat « oppidum Vblsco- 
rum in Latio ad radices mentis, qui olim castrum Casinum, nunc 
Monte Cassino appellatur » (Forcellini). - In nonnullis lexicis 
scribitur « Cassiriuin »; rectior tamen videtur eorum ratio, qui 
« Casinum » ,scribunt. 

— Casinas, atis (Cic.-Plin.) = abitante di Montecassino, attinente 
, a Montecassino; e. g. Casinas ager, Casinas fundus (Cic, Agr. II, 

25; et Phil. II, 40). - Nonnulli scribunt : Cassinas, atis et Cassi- . 
nehsis, is. r Cf . tamen quae supra scripsimus. 

— Cassinenses; N Casinates (Morcelli: Cassinesi). 

— Monachus sacri ordinis Cassinensium; monachus casinas; mona- 
chus Benedictinus Cassinensis (Idem). 

CastaSnaccio : Castanear'um puis, tis, f.; castanearum piilmentum i, 

n.; castanearum pulmentarium, ii, n. 
Castagneto: Locus castaneis consitus; mons castaneis consitus. - Ca- 

stanetum (Colum. IV, 33). 
Oastaldo: V. Agente. 
Castel S. Angelo: V. Angelo. 

C.atacombe : Arenaria, ae, f.; et arenarium, ii, n. (Cic-Vitruv. et .a.), 112 Catafalco-Catecumeno locus ubi arena, fossicia effoditur; arenariae cuniculi (catacombe). 

— Catacumbae, arum (Inscript.); hypogeum, i, n. (Morcelli); cry- 
ptae; v. g. cryptae Vaticanae, Callistianae etc. 

Catafalco: Tumulus honorarius (Cfr. Suet:, Claud, i). 

— Moles funebris (Bettelli, Inscriptiones). 

— Funebre pegma, atis (Vallauri). 
Cataplasma: V. Impiastro. 

Catarro: Humoris noxii destillatio; destillatio ex naribus, ex fauci- 
busj ex ventre, ex capite (Cf. Ceh. I, 2) - Graece: catarrhus, i, m. 
(xard§Qoog\. 

Catarsi: (parola greca usata dai filosofi Pitagorici e Platonici per in- 
dicate il periodo di espiazione o purificazione a cui sono obbligate 
le anime dei trapassati prima di essere ammesse alia sede dei 
beati) Manium expiatio; Manium purificatio. - Vox « purifica- 
tio » usurpatur a Plinio XV, 30, 40. 

— Graece: Catharsis, is, f. (xddagoig) . 

Catartico: Alvum purgans. - Graece: catharticus (Ceh. - xadaQnxdg). 

- V. Purgante. 
Catasto: Census, us, m. (Morcelli). 

— Tabulae publicae censoriae (Calonghi-Georges, vol? II). - Adje- 
ctivutn « censorius, a, urn » (Cic. et a.) significat sive quod ad 
censorem, sive quod ad censum pertinet (sia riguardante la cen- 
sura dei costumi, sia riguardante il censimento degli averi). - Pu- 
blicae census tabulae. 

— Censum habere (Cic. et a.); censum agere (Suet. — fare il censi- 
mento dei cittadini e degli averi). - Publicas census tabulas con- 
ficere, describere (fare il catasto); publicas census tabulas reno,- 
vare, vel novas census tabulas describere (fare un nuovo catasto). - ' 
« Curatores legit universae regioni censendae » (Th. Vallauri: In- 
script = Nomind una commissione per fare il catasto generale). 

Catechismo - Catechista: Christianae doctrinae. praecepta, vel ele- 
menta (catechismo). 

— Christianae doctrinae institutio, vel traditio (insegnamento del 
catechismo). 

— Catechesis, eos, f. (xarijxvoig) ■ 

— Christianae doctrinae institutor, vel praeceptor (Catechista); vel 
elementorum christianae doctrinae institutor; vel catecheseos in- 
stitutor. 

Catecumeno: Christianae religionis candidatus. - Graece: catechu- 
menus (Tertull. - xa.Tri%ov[j,ei'os) . Gateratta-Cavalierato 113 Cateratta;: Cataracta, vel catarrhacta, ae, f.; vel cataractes, ae, m.; 
quae quidem vox, e graeco fonte derivata, significat turn locum 
-angustum et praeruptum ubi fluminis aqua magno impetu ruit 
(Vitruv.-S'enec.-Plin. = cascata), turn etiam claustrum arte fa- 
ctum, quo fluminis cursus temperatur; v. g. « cataractis aquae cur- 
sum temperare » (Plin., Ep. X, 69). , s - 

— Oculbrum suffusio (Cels.-Plin. = cateratta 'degli occhi). 
Catetometro: Cathetometrum, i, n. (strumento per misurare la difje- 

renza fra due punti, siano o no sulla medesima linea verticale). 
Haec vox ex graeco fonte ducitur (xdderog = linea perpendico- 
lare - fiszoov — misura). Hac significatione vocabulum cafhetus, 
i, f. legitur apud Vitruv. Ill, 3. 

Cattedra (d'insegnamento) : Magisterium, ii, ri. (Vallauri). Augere ma- 
gisteria (au'mentare le cattedre d'insegnamento). 
' — (vescovile, pontificale): Pohtificale solium. - Ad pontificale solium 
aliquem evehere (innalzare urio alia cattedra vescovile), vel ad 
pontificalem dignitatem evehere, vel aliquem pontificali dignitate 
augere, decorare, ornare, honestare. ' 

Cattedrale: Aedesxprincepsj sacra aedes princeps; templum maxi- 
mum. 

Oattolicismo - Cattolicesimo : Catholica religio; catholica doctrina; 
catholica praecepta. - Catholici homines (in senso concreto); qui 
catholico censentur nomine; qui catholico gloriantur nomine; ca 7 
tholici populi; catholicae gentes; catholici nominis gentes. * 

Caudatario: A syrmate; syrmatis geirulus (portatore dello strascico o 
coda). - Esse a syrmate (esser caudatario); aliquem a syrmate sibi 
deligere (nominare uno proprio caudatario). - Syrma, atis, n., vel 
syrma, ae, f. (Senec.-Juven.) vox est e graeco fonte derivata, ac 
significat veste lunga con strascico o coda. 

— « Qui eum a syrmate et ab admissionibus alius ex alio sibi de- 
legere » (Bettelli, Inscript., p. 197 = i qiiali lo elessero successiva- 
mente proprio caudatario e maestro di camera). 

— Caudatarius (Vallauri); vox est tamen infimae latinitatis. 
Caunas 0 Kaunas : Caunae, arum (Capitale della Lituania. - Lat. di 

Curia); vel Kannae, arum." 
Causalita: Causae ratio; causae vis; ratio efficiens; v. g. ratio aliquid 

efficiens. 
Cavadenti: V. Dentista. 

Oavalierato : Equestris dignitas; equester honor (dignita equestre, ca- 
valierato). 

8 114 Cavaliere-Cavallerizzo M. di S. S. — Qonferire ad uno il cavalierato: Aliquerft equestri dignitate de- 
cprare, ornare, honestare, insignire. 

Cavaliere: Eques, itis; equestri dignitate ornatus; equestri ordine in- 
signitus, exornatus. \ 

— Eques ordinis primi (cav. di prima classe). 

— Eques Constantjjneanus, Georgianus, Michaelianus, Iacobianus, 
Stephanianus {cavaliere costantinianp, di S. Giorgio, di S. Mi- 
chele, di S. Giacomo, di S. Stefano). 

— Eques Hierosolymarius (Morcelli: cav. Gerosolimitano). 

— Eques Melitensis; eques Melitensis ordinis primi; eques orna- 
meritarius Melitensis (cav. di Malta, di prima classe, onorario). 

— Eques Mauritianus (cav. dei Ss. Maurizio e Lazzaro); eques 
emeritus Mauritianus (cav. smerito etc.); eques Mauritianus et 

. Lazarianus (Vallauri). 

— Eques vellere aureo exornatus; eques aurei velleris insignibus 
exornatus, vel honoratus, vel decoratus, vel honestdtus (Morcelli: 
cav. del Toson d'oro\ 

— Eques Legionis honoratorum (Vallauri: cavaliere della Legion 
d'onore). 

— Eques torquatus et balteatus (Id.: cav. di gran Croce e- decor ato 
del gran Cordone). 

— Eques balteatus Ordinis etc. (Gran cordone dell'Ordine etc.). 

— Aulicus (cav. di Cone); vel eques aulicus. 

— s Eques Ordinis Supremi Virginis ab . Angelo. salutatae (Vallaurii 
Inscript. p. 208 = cav. della SS. Annunziatd). 

— Collare della SS. Annunziata: V. Collare. 

— Eques a regio Italiae diademate (Cavaliere della Corona d'ltalia). 

— Eques ob merita civilia Ordinis Sabaudiae '(Vallauri: cav. del- 
l'Ordine civile di Savoia). ~ 

— Eques Cruce magna exornatus (Morcelli: cav. di gran Croce). 
~ Eques Pianus; vel Eques Ordinis Piani (Cav. dell'Ordine Piano); 

Eques- Gregorianus, vel Eques Ordinis Gregoriani (Cav. dell'Or- 
dine di S. Gregorio M.); Eques Silvestrianus, vel Eques Ordinis 
Silvestriani (Cav. dell'Ordine di S. Silvestro); Eques Militiae 
Auratae (Cav. dell'Ordine dello Speron d'Oro); Eques Supremi 
Ordinis Christi (Cav. dell'Ordine Supremo di Cristo); Eques Co- 
lumbianus (Cavaliere di Colombo). 

— V. Ordine. 

Oavallerizzo Maggiore di Sua Santita: Praefectus Stabuli Pontificis 
Maximi. Cavallo-Cemento Armato 115 Cavallo : :'*Equus, i, m. {Cic. et- al.); caballus, i, m. {Hor.-Sen. et al. — 
cavallo da lavoro); "'mannus, i, m. {Hor.-Sen. et al.. — piccolo ca- 
vallo agile e veloce,- simile pressapoco al pony inglese); veredus 
i, m. {Martial, et al. — cavallo veloce, e specialmente cavallo da 
post a e da caccia); equus cursorius, .vel equus cursualis {Cod. 
Theod. = cavallo da posta); equus bellator {Virg. = cavallo da 
guerrd). ' , 

— A ''cavallo: Equo vectiis; equo irisidens; in equo sedens. - Equo 
vehi, equo insidere, equo vectari {stare a cavallo, andare a ca- 
vallo). - Consccndere equum {salire a cavallo); se in equum su- 
bicere {Liv.-Virg. et al. = saltare a cavallo). 

— Essere a cavallo di una cosa o di un'impresa: Rem, vel causam 
superavimus; difficultatem superavimus; difficultatis discrimen 
eluctati sumus; in tuto jam sumus {siamo a cavallo). 

— A caval donato non si guarda in bocca: Equi donati dentes non 
inspiciuntur {Hieron., Prooem. epist. ad Ephes); donum, quod- 

" cumque dat aliquis, proba {apud Strabon.); donum, quidquid est, 
laudator. 

— Tutte le mosche sui'cavalli magri: Afflicts afflictis adduhtur. 
Cavatappi: Tormentum cochleatum {«.Alma Romay> Commentarius, 

1942, p. 100) - Tormentum {Cic. et a. = strumento atto a tor- 
cere, gir'are, premere, scagliare); cochleatus a, um (jatto a chioc- 
ciola, o vite), vox est apud Cassianum {saec. V p. Ch- n.). 

Cecoslqvacchia: Cecoslovachia, ae, f.; Cecoslovafchi, orum (gli abi- 
tanti); Praga, ae, f. {la capitale). 

Oedola: Scida; scidula; scheda; schedula. - V. Cupone. 

Cementare: Malthare {Plin. = in senso letterale). - Coagmentare, 
firmare; solidarej conglutinare {in senso metaforico). 

— Conglutinare amicitiam {Cic. — cementare Vamicizia). 
Cemento - Cemento Armato: Lithocolla, ae, f. {Calonghi-Georges, 

vol. II); quae" tamen vok apud nullos invenitur latinos scriptores. 

— Nonnulli ponunt : arenatum, i, n.; quae vox significat mistura di 
, calce e reha {Vitruv.-Plin.). 

— Alii ponunt: intrita, ae, f.; quae vox apud Plinium et alios si- 
gnificat calcina bagnata, impasto di calcina, pane bagnato, pappa 

■: etc 

— Alii: maltha, ae, f. {Plin. et a.); quae vox significat stucco, maltaj 
seu genus tectorii, quod parietibus inducitur. Atque ita verbum 
maltho, as, avi ... apud Plinium significat « maltha conglutinare 
vel solidare ». 116 Cenobita-Centrale — Alii denique: caementum, i, n. (Cic.-Liv.-Viiruv.), quod tamen 
res omnino alia est, nempe pietre tagliate per murare; itaque « cae- 

. menta calce durata » (Liv.)~ = pietre fermate con la calce. 

— Arenatunj ferro roboratum, vel ferro duratum (cemento armato). 
Cenobita - Cenobio: Coenobium (noivog' = comune,; flios = vita) - 

Asceterium (Cod. Justinian. - acxtirrjgiov). - Quae tamen vocabula, 
'.. e graeco fonte derivata, a serioris sunt latinitatis auctoribus adhi- 
bita. - V. Convehto, <. • 

— Coenobita, ae, m. (v.gr.) = cenobita - Coenobiarcha, ae, m. = 
capo di un cenobio (v. gr.). 

— Koenobiarcha, ae (Morcelli) = capo di un cenobio (v. gr-). 
Cenotafio: Cenothaphium, ii, n. (Ulp., Dig. XI, 7, 6); seu tumulus va- 
cuus, vel sepulcrum vacuum honoris causa positum. Vox est e 
graeco fonte ducta (xevo; = vuoto - raxpoq = sepolcro). 

— Tumulus honorarius (Suet., Claud. 1). 

— Cenotaphiolum (Inscript. Murat.), seu parvum cenotaphium. 
Censimento : Census, us, m. (delle persone e degli avert). 

— Censum habere (Cic. et a.); censum agere (Suet-); censere fa- 
milias pecuniasque (Cic, Leg. Ill, 3). , - 

— Rationarium, ii, n. (Registro del censimento) - « Magistratibus 
et Senatu liomum adscitis, rationarium imperii tradidit » (Suet., 
Aug. 28). 

Centellinare: Sorbillare; pytissare (Ter. et al.). - «Vinum paulatim 
labellis minuens, sorbillat dulciter » (Apul., Met., 2). 

— Hxiguis huustibus bibere (Ovid.). 
Centenario (nomeri); Expletum saeculum a... 

— Revplutum saeculum a ... 

— Centesimo exeunte, vel exacto saeculo ab ... - Primo, secundo, 
tertio ... exeunte, vel exacto, vel revoluto saeculo a ... (ricorrendo 
il primo, secondo, terzo, centenario da quando ...). 

— Centenarius, a, urn (adject.). - Hoc adjectivum, scilicet ad nu- 
merum centum pertinens, legitur apud Varronem et Plinium. 

Centimetro: C^entesima mensurae primariae pars. - Digitus (circa 
cm. 1,8); palmus (quasi . cent.' 24); quibus verbis hoc mensurae 
geuus aptc reddi potest: y. gr. quattuor digitos altum esse (essere 
alto circa cm. 7,2); decern digitorum ladtudinem non excedere 
(non oltrepassare i 18 cm.). - V. Metro, n. II in 'fine. 

Oentrale: Medius, a, urn; media Europa, media Italia (Europa cen- 
trale, Italia centrale). 
■ — Praecipuus, primarius; v. gr. primarium alicujus societatis con- Centralizzare-Cerimoniere ' 1 1 7 silium (Consiglio centrale); res vel pars praecipua, vel primaria 
(punto centrale). 

— Centralis, e. Hoc adjectivum invenitur apud Plinium (II, 23, 21), 
ubi legitur: « terra centralis », hoc est quae in centra mundi po- 
sita est. Turn solummodo usurpari potest cum de centro alicujus 
orbis vel globi agitur. Perperam igitur a nonnullis dicitur: Italia 
centralis, vel Europa centralis. 

— Una Centrale: -Primaria sedes; v. g. : Primaria publici cursus 
'sedes; vel primarium publici cursus diribitorium {Centrale della 

' posia); primaria telephonii sedes {Centrale telefonicd); primaria 
telegraphii sedes (Centrale tele grafted); primaria electrici machi- 
. namenti, vel electricae machinationis sedes (Centrale elettrica).^ 
Centralizzare - Centralizzazione: Aliquid in unum cogere, ad unum 
ordinare,' confofmare, conglobare (centralizzare, aecentr'are). - 
Omnia in unum cogere, conglobare, ordinare, conformare (cen- 
tralizzare, accentrare tuttd). 

— Cqnglobatio (Sen.-Tac. = centralizzazione, accentramento in 
senso materiale). - Ordinatio, vel conforma'tio in unum (in senso 
metaforico). 

Centrare: Aliquid in medio disponere (mettere neVcentro). - Medium 
ferire (Cic. = colpire nel centro). - Collineo, as (Cic. = col- 
pir nel segno). 

Centrifugo: Mediam partem fugiens; medium fugiens; centrum fu- 
giens; - V. Centro. ' 

— Naturae vis a medio avertens extrema (forza centrifugo); vel 
nisus a medio avertens extrema. 

Centripeto: Mediam partens petens; medium^petens; centrum petens. - 

V. Centro. • £ 
— : Vis gravitatis; vis gravitatis et ponderum (forza centripeta, forza 

di gravitazione); yel naturae vis, quae ad medium rapit- extrema; 

terrae nisus medium in orbem vergens (Cf. Lucr. VI, 482). 
Centro: Centrum, i, n. Vox est e graeco fonte ducta, qua significatur 

media pars circuli, vel globi (Plin.-Vitruv. et a.). 

— Nodus ac coitus; v. g. venarum (punto a cui convergono le vene). 

— Pars media alicujus rei (centro in una cosa); media insula (cen- 
tro di un'isola); sedes, domicilium; v. g. imperii sedes, vel domi- 
cilium (centro dell'impero). 

— Cum de translate significatione agitur, res ita reddi potest: res 
praecipua, vel primaria; alicujus rei caput ac veluti centrum etc. 

Cerimoniere : A caerimoniis Antistes (Morcelli). Cerimonioso-Certificato — A caerimoniis. 

. — A caerimoniis pontificalibus (Cerim. Pontif.); vel a caerimoniis 
Pont. Max. 

— Antistes caerimoniarum secundus (Morcelli: 2° cerimoniere). 
Cerimonioso: Officiosus; obsequii, uaZ.observantiae plenus; officiorum ' 

plenus - Homo officiorum nirnius, vel in praestandis oflficiis 
nimiuSj vel ad satietatem officiosus, vel immodicae urbanitatis. 
homo, vel urbanitatem plus nimio affectans persona troppo ceri- 
moniosa, affettata). 

— Non autem : « Caerimoniosus », quae vox barbarae est latinita- 
tis; neque « caerimoniarum observantissimus », quia caerimonia 
significat rito sacro. 

'Cerini: Cereofi sulphurati; cereoli sulphure illiti. - Cf. ram.entum 
sulphur atum (Martial. X,,$ = zolfanelli) - Vox « cereolus, a, urn » 
legitur apud Columellam; et « cereolus, i » apud S. Hieronymum. 

— Mercis sulphuratae institor (Martial. XII, 57 = venditor -e di ce- 
rini, di fiammiferi). - Theca cereolis sulphuratis asservandis (sca- 
tola di cerini). 

Cerotto: Pittacium medicamento illitum (Cf. Cels. Ill, 10). 

— Ceratum, i, rt. (Cels. IV, 20). . 

— Cerotum, i, n. g (Martial.-Plin. et a.). 

— Infirma semper imbecillaque valetudine esse (essere un cerotto). 
Certezza: Explorata Veritas; ornnino explorata Veritas (plena certezza); 

ceria cognitio, sententia, vel notitia; res certa; res omnino explo- 
rata. , • 1 

— Firmitas (sicurezza); sententiae firmitas (certezza d'opinione); 
fides; certa fides, v. g. tuendae pacis (piena fiducia); historiae fi- 
des (certezza storied). 

— Mini certum, comperturn, exploratum, exploratissimurri, per- 
suasum, persuasissimum est (So con certezza). 

— Sententia quae ex.communi agendi ratiorie tuta haberi potest 
(certezza morale); vel opinio ex communi agendi ratione certa. 

— Certitudo, inis, f. vox est cadentis latinitatis, atque adeo non 
usurpahda. 

Certificare - Certificate): Fidem facere alicui (acc. inf.); testari; te- 
stificari (certificare). 

— Testimonium (attestazione orale o scritta); v. g. testimonium di- 
cere, dare,- impertire alicui (Cic. = attestazione orale); testimo- 
nia scribere, legere (Cic. = scrivere, leggere attestazioni). 

— Documentum (tutto cib, con cui si pud apprendere o testimo- Certosini-Chiesa 119 niare qualche costi); v. g. documentum alicujus rei dare (Liv.); 
documentum dare {ace. - inf.). 

— Consignatiqnes (Quintil. XII, 8 = documento provveduto di si- 
gillo e firma). - V. Testimonial!. 

Certosini - Certosa: Cartusiani, orum (Morcelli — Certosini); Car- 
tusianorum Coenobium (Certosa). . . 

— Ab aliis scribitur: Carthusiani, orum. 
Cesello - Cesellare: V. Bulino. 

Cestinare: In cistulam, vel cistellam proicere (in senso letterale). - 
Aliquid explodere (Cic. et al. — respingere, disapprovare); ali- 
quid improbare, reprobare, abicere. 

Ceylon: Ceylanum, i, n. (Vallauri); Ceylani insula (Idem). Ab aliis 
scribitur : Ceylonum. 

Chauffeur: V. Autista. 

Cheque: (cheque e traduzione francese della parola inglese check, che 
in buon itaKano si dice assegno bancario). V. Assegno Bancario. 

Chiaravalle: Clara <vallis; Claravallensis (Morcelli: di Chiaravalle); 
Coenobium Clarayallense (Abbazia di Chiaravalle). ' 

Chiaroscuro: Monochromatos pictura; vel monochromaton, i, n. 
(Plin. XXXV, 3, 5) = pittura a un solo colore, a chiaroscuro- - 
« Monochromata pingere » (Idem). « Pinxit et monochromata ex 
albo » (Idem). - Apud Plin. XXXV, 5, II legitur etiam adjecti- 
vum « monochromateus, a, um »; v. g. « monochromatea genera 
picturae » (fiovog — - solo - XQ^ 0 - = colore). 

— Asperitas, atis, f. - Vitriivius tam de architectura, quam de pi- 
ctura loquens, asperitatem vocat quod nos vulgari voce chiaro- 
scuro appellamus (Archit. Ill, 3 - VII, 5). 

■ — V. Dipingere. ' 

Chiave: Claves urbis in argumentum delati imperii deferre (Mor- 
celli: Offrire le chiavi della citta).- 

Chierica: Tonsura, ae, f. (Varr.-Ov.); sacra tonsura; sacerdotalis ton- 
sura. 

Chierici: Iuventus templis addicta (Morcelli). 

— Clerici, orum - Adlectus inter clericos. 

— Sacrorum alumnus; sacricola, ae, m. 

— V. Seminarista. 

— Sodalis Barnabites (Chierico Reg. di S. Paolo). 

— Sodalis Teatinus (Chier. Reg. Teatino). 

Chiesa: I. Ecqlesia exoriens, vel originibus proxima (Chiesa nascente). 

— Ecclesia militans; Ecclesia laborans (Chiesa militante). 120 Ohile-Chilowatt — Ecclesia triumphans, vel in caelo triumphans (Chiesa trion- 
jante). 

— Ecclesia labes expians (Chiesa purgante). - V. Purgante. 

IT. Aedes absoluta riteque expiata {Chiesa compiuta e bene- 
deita). 

— Aedes jure sacrorum privata (Morcelli: Chiesa interdettd). 

— ■ Templum, vel sedes honoris sui, vel tituli sui (Id.: * Chiesa del 

proprio Beneficio o del proprio titolo). 
— ■ Curiale templum; aedes curialis (Id.: Chiesa parrocchiale). 

— Aedes curiae vicaria (Id.: Chiesa sussidiale). 
' — Hypogeum (Id.: Chiesa sotterr'anea, cripta). 

— Templum sollemnibus caerimoniis ante lustratum rite consecrare 
(Id.: consacrare una chiesa gict henedetta). 

— Templum festo culm exornare (Id.: addobbare una chiesa). 

— Aedem Basilicae nomine et jure donare (Id.: dichiarare basilica 
una chiesa). 

— ■ Aeditumus; vel aedituus (Id.: Sacrestano, custode di una chiesa), 
vel aeditimus, i, m. - Quae voces inveniuritur apud Plautum, Var- 
ronem, Ciceronem et alios, hac fere significatione - Aedituare, 
vel aedituari (Inscript.); vel aeditumari, vel aeditimari (Gell- 
Non.) = Esser custode di un tempio. 

Chile: Chilia, ae 3 f.; Chilenses, ium, vel Chilienses (gli abitanti); Jaco- 
bopolis (la capitale: S. Jacopo del Chile). 

Chilogrammo : Chilogramma, atis, n. (Bazzarini-Bellini, Protolessico 
Ital.-Lat.). 

— Hoc mensurae genus latine redditur per verba « libra, ae », vel 
« porido » (= gr. 369); atque « uncia, ae », quae • est duodecima 
pars librae; « semuncia, ae » (mezz'oncia); ac denique « sCripuIum, ■ 
i, n. », quod est XXIV pars unciae, ac modo veritati proximo pon- 
cferis mensuram signiflcat, quam nos vulgato nomine grammo di- 
cimus. 

— A-nonnuIlis ponitur « bilibra »; quod tamen, ut patet, rei non 
respondet. ^ 

Chilametro : Hoc mensurae genus latine redditur per verbun> «,pas- 
susj us, m. (= m. 1479), vel « pes, edis, m. »; quinque autem pe- 
des fere passum unum efHciunt. 

— Mille passus (un miglio = ,m, 1479). - Decern milia passuum 
(died miglia = km. 14,790 circa). - V. Metro, n. . II. 

— Chilametro quadrato: Quadrato. - Chilometro cubo: V- Cubo. 
Chilowatt: V. Watt. Ohimica-Cielo 121 Chimica - Chiittico: V. Alchimia, Alchimista. 

Chiosco : (neologismo che sembra derivato dal persiano « Kusck » 
in turco « Kiusck »; in italiano edicola) Trichila, ae, f. (Caes.- 
Virg. = chiosco in* giardino, pergola). - Diurnorum tabernula 
(chiosco dei giornali); vel diariorum tabernula; commentariorum 
tabernula; ephemeridum tabernula. 

Chiromante - Chiromanzia : Hariolus ex manibus (chiromante); vel 
ex manibus fatiloquus; ex manibus sortilegus. - Ex manibus ha- 
riolatio, vel divinatio (chiromanzia). - Ex manibus hariolari, vel 
divinare (esercitare chiromanzia). 

Chirurgia; Medicina vulneraria; seu ea medicinae pars, cujus est in- 
firma ac noxia corporis membra resecare. - Graece: Chirurgia, ae, 
f. (Cic.-Cels. et a. - xeiQOVQyia). 

Chirurgo: Medicus vulnerarius (Pin. XXIX, i, 6). - Graece: chirur- 

gus/ i (Cels. et a.). 
— V. vol. I, pag. 141. 

Ciamberlano : Cubicularius, vel: A cubiculo (Morcelli); Cubicula- 

rius ornamentarius (Ciamberlano d'onore). 
Cianosi: Cyanosis, is, f.. - Ex graeca voce xvavkoc, = azzurro cupo, 
■ paonazzo (t. med. indicante la colorazione che prende la pelle per 

un turbamento nella circolazione del sangue). 
Ciarlatano - Ciarlatanesco : V. Venditore ambulante. 
Ciarpa: V. Collar e. 
Cifoorio: V. Tabernacolo. 
Ciccare: Nicotiana folia mandere, vel sugere. 

Cicerone (guida) : Monstrator, oris, m. (Tac.-Sen.); v. g. « ignotarum 
urbium monstrator» ( Sen.). 

— Mystagogus, i, m. (Cic.) - « Qui hospites ad ea, quae visenda 
sunt, ducere solent, et unumquidque ostendere, quos illi mysta- 
gogos vocant » (Id., Verr. VI, 59). 

Ciclismo - Ciclista: Birota viator, vel viatrix; ocypede viator, vel via- 
trix; ocypedi (vel birotae) insidens. - Vox tamen « viatrix » est 
serioris latinitatis (Capell. et antiq. inscript.). (ciclista). 

— Ars se birota vehendi; ars se ocypede vehendi (ciclismo). - Stii- 
dium se birota vehendi; studium se vehendi ocypede (passione 
del ciclismo). 

— Brevius did potest: Ocypedis (vel birotae) exercitatio, exerci- 
tium, ars, studium (secondo i vari significati). - V. Bicicletta. 

Ciclostilo: Cyclostilus, vel cyclo'stylus, i, m. (xvxhog-OTvXog) . 

Cielo: Abire ad ca.elestes, vel ad superos; caelestibus adnumerari 122 Cifosi-Cin.ematografo (andare in cielo = morire); eaelo receptus; caelo aptus; caelo 
maturus (Morcelli). 

— Ad caelum extollere (Cic, Tusc. V, 30), vel ad astra ferre, vel 
laudibus ferrCj efferre, extollere aliquera (lodando und). 

— Caelum digito attihgere {Cic, Att. II, 1 = toccare il cielo con 
un ditd). 

Cifosi: Gibber, eris, m. (Plin. et al. — curvatura anormale delta 

spina dorsale, gobba). r Graece: Cyphosis, is, f. (nxxpcoaig). 
Oile: V. Chile. • ' 

Cilindro - Oilindrare - Cilindrico: Cylindrus, i, m. (Cic. et a. — ci- 
lindro). - Cylindratus, a, urn (Plin.); vel cylindrus, a, urn (Gell. 
r VI, 2) = cilindrico, seu cylin'dri formam habens. 

— Cylindro aecfuare (Virg., .Ge. I, 178), coaequare (Cato, R. R. 129), 
calcare (Plin. XIX, 8, 46), exaequare (Vitruv. X, 6) = cilindrare. 

Oilizio: Cilicium, ii, n. (Cic. et a.), seu vestis ex caprarum et hircorum 
pilis contexts. 

— Cilicinus thorax, acis, m. (Cordara =. sottoveste 0 camiciotto di 
cilizio) - Zona ferreis rigens cuspidibus (Ant. Ahgelini, Ellogia, 
Commentarii, Orationes, Appendix, p. 1). = Cilizio con punte di 
ferro. « Corpus flagellis et zona ferreis rigerite cuspidibus fran- 
gere » (iSidem — domare il corpo coi flagelli e il cilizio). 

Cimitero: V. Camposanto. 

Cimnrro: Nasi mucus; pituita, vel nasi pituita - Mucusque et mala . 

pituita nasi (Catul. XXIII, 17). 
Ciaa: Sinae, arum. - Sinenses, ium (Cinesi). 

Cinegetica: Ars venatoria; graece: cynegetica ars. - Adjectivum « cy- 

negeticus, a, um » (xvvrjyezixos = venatorius) legitur apud Gra- 

tium Faliscum et Olympium Nemesianum. 
Oinematograf are : Cinematographica arte imprimere, reddere; cine- 

matographica ope imprimere vel reddere. t- V. Cinematografo. 
Cinematografia : Ars cinematographica; res -cinematographica; spe- 

ctacula cinematographica. - V. Cinematografo. 
Cinematografo: Machinatip, qua imagines, versabiU luce expressae, 

continuato ordine conspiciuntur. 

— Cinematographeum, i, ri. (Acta Ap. Sed. 1936, Epist. Enc. « Vi- 
gilanti cura »" p. 249). - Ab aliis scribitur : cinematographium, ii, 
n. - Cinematographei album (schermo del cinematografo). Al- 
bum, i, n. = tavola bianca su cui si notavano avvenimenti, nomi, 
decreti ecc. 

— Cinematographica ars; cinematographica spectacula; cinemato- Cinico-Cioccolato 123 graphicae scaenae; cinematographici ludi; "cinematographicae 
scriptiones. vulgo . editae; cinematographica res; cinematographica 
visio; cinematographica spectacula cum congruentibus voci- 
bus copulantur (cinematografo sonar o o parlato); cinematogra- 
phicae pelliculae, vel imagines; cinematographicae imaginum se- 
ries, vel ordines (films). Cf. ibidem, pagg. 249-263. - Cinemato- 
grapheum vocibus intersertum (cinematografo sonoro); cinema- 
tographeum canticis sermonibusque ' intersertum (cinematografo 
sonoro e parlato); vel cinematographica visio vocibus copulata; 
cinematographica spectacula canticis sermonibusque interserta. 

— « Cinematographeum » vox est ex graeco fonte derivata (xiveco 
— muovo - yqaqxa — scrivo, delineo). 

Cinico: Cynicae sectae philosophus; cynicus, i (Cic.-Hor.); cynicus, 
a, um (Plaut.-Tac,); cynice (Plaut. = cinicamente). ~ Quae vo- 
ces ex graeco fonte ducuntur (kwixoq). 

— Cynico, vel cynicorum more (cinicamente); procaciter, impu- 
denter, procacissime (Liv.); perfricata facie, vel fronte (Cic. — 
faccia tosta). 

— Cynica, vel cynicorum discipliria (= cinismo, dottrina dei ci- 
riici); procacitas, impudentia (cinismo). 
Cioccolato: V. Cacao. ' 

Concretio ex faba mexicana; concretus ex faba mexicana; co- 
agulum ex faba mexicana (cioccolato in genere). - Concretio, onis 
usurpatur 3 Cicerone; concretus, us legitur apud Plinium; coagu- 
lum, i habetur apud'Varronem, Plinium et a. 

— Quadrae ^x' faba mexicana (tavolette di cioccolato). - Quadra, 
ae, f. (Virg.-Hor. et a.) significat fette quadrate di focaccia o pane. 

— Crustum, vel crustulum ex faba mexicana (biscotto alia ciocco- 
lata) - Crustum, vel .crustulum, i, n. == confetto, focaccia dolce, 
biscotto. 

— Cuppediae ex faba "mexicana (cioccolatini). - Cuppedia, ae, f., 
vel cupedia, ae (Cic. et a.) = cibo squisito, ghiottoneria, confetto. 

— Bellaria ex faba mexicana (dolci, paste alia cioccolato). - Bella- 
ria, orum, n. = dolce, biscotto, etc. 

— Puis mexicana, vel puis- ex faba mexicana - Puis, tis, f., ac puis 
fabata, vel fabacia (Cic.-Plin. et a.) = focaccia dolce. 

— Theobromatis concretio, concretus, coagulum (cioccolato in ge- 
nere) - Theobromatis quadrae (tavolette di cioccolato) - Theobro- 
matis crustum, crustulum, cuppediae, bellaria, puis (varie confet- 
ture di cioccolato). 124 Circonferenza-Civilizzare Circonf erenza : Linea circumcurrens (Quint.); linea rotundationis (Vi- 
truv.); Circinatio (Vitruv.), v. g. circinationem circuli desc'ribere 
(Jdem: tirare la circonferenza col compasso' = circinus); linea in 
gyrum ducta, vel in orbem reflexa; linea in orbem ducta. 

"Circonlocuzione : V. Ferifrasi. 

Oirrosi: Chirrhosis, is, f. (t. med. = malattia del fegato). - Quae 

vox ex graeco fonte ducitur (x l 4s°S = rosso). 
Ciste o Cisti: Vesica, ae, f, (Cic. et al.); vesicula, ae, f. (pibcola 

ciste); Fellis vesicula; bilis vesicula (vescichetta del fiele). - Graece: 

Cystis, is, f. (mane, = vescicd). , 
Cisti co : Cysticus, a, um (v. gr. xvcnis = vescica, cisti). - Canalis 

cysticus (Redi = il candle cistico per cui la bile entra nell'inte- 

stino duodeno).. 

Cistifelea o Cistifellea: (vescichetta del fiele) Fel, fellis, n. (— • vesci- 
chetta del fiele ed anche il fiele stesso - Bilis, is, f . .= il fiele 
, come liquido). - Bilis vesicula (cistifelea). - Graece: Cystis fellis, 
vel cystis bilis. 

Cistite: Cystis inflatio, vel inflammatio. - V. Ciste o Cisti. 

Cittadinanza : Civitas, atis, f. - Recipere aliquem in civitatem (Cic-)'; 
accipere aliquem in civitatem (Cic); dare alicui civitatem (Cic); 
impertire alicui civitatem (Cic.); 'donare aliquem civitate (Cic.) — 
ricevere, concedere la cittadinanza. - Civitatem amittere (Cic); 
civitatem alicui adimere (Cic); nihil de jure civitatis deperdere 
(Cic); expellere aliquem de civitate (Cic). - V. Naturalizzazione, 
Naturalizzare. 

Civilta - Civilizzare: Civilis cultus - Humanioris- vitae cultus. 

— Cultioris vitae usus - Cultus et humanitas - Humanitatis cul- 
tus - Humanus civilisque cultus (Cic, De Orat. I, 8). 

— Non autem « civilitas » (Suei.-Eutr.); quae vox significat affdbi- 
lita, gentilezza. 

— Christiana gentium humanitate- parta (Acta heonit: Dopo sorta 
la civilta cristiana). 

— Civilis culturae humanitatisque causa (Ibidem: La causa della 
civilta). 

— Excultae ad humanitatem gentes (Ibidem: I popoli civili). 

— ■ Ab agresti cultu ferisque moribus ad oirinem civilis vitae huma- 
nitatem traducere (Ibidem: civilizzare). 

— Deposita barbaria, efferitateque mansuefacta, ad humanioris vi- 
tae- cultum pervenire (civilizzarsi). 

— Gentes ad humanitatem. civilemque cultum informare, vel con- Clarisse-Classici 125 f ormare; homines ad cultioris vitae usum txaducere (civilizzare). 

— Homines a fera agrestiqu© vita ad humanum cultum civilqm- 
que deducere (Cic, De Orat. I, 8 = civilizzare'). 

— Urbane; honeste; ut excultos homines decet (civilmente) - Ci- 
viliter, civilius, civihssime (Cic. = cortesemente, civilmente, 
molto civilmente'). 

— Inurbanus , (Cic. et a.), moribus inconditus (incivile, rozzo) - 
•Inurbane, moribus inconditis (incivilmente, rozzamente). 

Clarisse: Clarales, vel clarenses virgines (Morcelli). 

— Clarales, vel clarenses virgines Deo devotae (consacrate. a Did). 
Classe: I. Classis, is, f. (della scuola); pueros in classes distribuere 

- Classem ducere (Quint. = Essere il primo della classe). 

II. Classis, is; ordo, inis (classi sociali) - Civium ordines, vel 
classes. 

— Disuguaglianza delle classi sociali - Classium, vel civium ordi- 
' num inaequalitas, disparilitas, disparitas. -. Quam ad rem, haec, 

quae sequuntur, opportune notanda videntur : Inaequalitas tunicae 
(Varr.), coloris (Quint.), temporum (Plin.) - Disparilitas vocis 
(Varr., L. L. IX, 2), 'rerum (Gell., Praef.) - Disparitas autem vox 
est serioris latinitads (Thesaurus Novus Latinitatis, p. 423) - 
Dissimilitudo vero significat nan somiglianza, differenza, disso- 
miglianza; v. g. morum dissimilitudo dissociat- amicitias (Cic, 
Amic. 20); dissimilitudo locorum (Idem); bonorum malorumque 
(Idem); varietas et dissimilitudo ildem); dissimilitudo ab aliqua 
re,, cum aliqua re (Idem). 

— Uguaglianza, equilibrio delle classi sociali - Classium aequalitas, 
aequabilitas, aequilibritas - V. Uguaglianza. 

— Concordia fra le classi sociali - Civium ordinum consensus ac 
mutua conspiratio. 

— Cooperazione delle classi sociali - Classium adjutrix opera et 
arnica conspiratio; vel civium ordinum adjutrix opera et arnica 
conspiratio. - V. Cooperazione IV. 

— Lotta di classe - Ordinum inter ipsos dimicatio (Acta Leonis), 
vel civilium ordinum inter ipsos dimicatio; vel civitatis ordinum 
(classium) inter ipsos (ipsas) dimicatio. 

— « Deus in communitate generis humarii esse jussit classium dispa- 
ritatem et quamdam inter ipsas ex arnica conspiratione aequabili- 
tatem » (Acta Leonis 1895, p. 259). 

Classici: Scriptores optimi, praecipui, pfaestantissimi, elegantes, poli- 
tissimi. 126 Clavicembalo-Climaterico — Non autem «classici scriptOEes »; nam « classicus, a, um » signi- ■ 
neat attinente alia flotta, all'esereito; e. g. classica bella (Propert.), 
classicum certamen (Veil. = battagliq navale), classica legio 
(Tac.) - Legitur tamen apud Gellium : « Classicus assiduusque 
scriptor, non proletarius » (Gell. XIX, 8), quibus verbis is signi- 
ficant scriptor, qui non ex proletaria plebe est, sed ex civium 
classibus censu, nobilitate ac fide dignis. 

— Boni Latinitatis" auctores (Cic); optimi Graecitatis auctores 
(Classici latini, greet). 

— Antiquitas docta et erudita (Calonghi-Georges, vol. II: antichita 
classica) - Graeci latinique aureae aetatis scriptores (AntOnii An- 
gelina S. I. Orationes etc., vol. I, p. 8). 

Clavicembalo,: Clavicymbaium, i, li. (detto cost dalle claves o ma- 
nuelle di legno can cui si percuotono le corde di questo stru- 
mento, che precorre il pianoforte). - V. Pianoforte. 

Cleptomania: Furandi libido; insita furandi libido. 

Clericale - Clericalismo : Clericorum vel cleri fautor (m.); clerico- 
rum vel cleri fautrix (f.); sacrorum administrorum fautor, vel 
fautrix. 

— Favor erga clerum vel clericos; favor in clerum vel clericos; fa- 
vor in (erga) sacrorum administros.. - Cf. Favor -in regem (Liv.). 

— « Clericales » qui dicuntur; « clericalismus » qui dicitur; « cle- 
ricalismus » quern vocant. 

Olero Indigeno: V. Indigeno. 

Clessidra: V. Otologic 

Cliche: (v. franc.). V. Calcotipia. 

Clima: Caell natura; caeli status; caelum. - Torridum. caelum (clima 
torrido); glaciate caelum (clima glaciale); caeli temperies (Ov.- 
Plin.), vel caeli temperatib (clima temperato); aer torridus (Prop.); 
caeli salubritas, salubre caelum (clima sano); caeli- gravitas (clima 
pesante); aer pestilens (clima malsano); caeli asperitas (clima 
aspro); caeli varietas (clima vario). 

— V. Acclimarsi. 

Climaterico : Climactericus, a, um (Plin. = ogni settimo anno delta 
vita, creduto pericoloso); habes climactericum tempus, sed evades 
(Plin., Ep. II, 20). - Climacter, eris^ m. (Plin. et a. = anno cli- 
materico, doe ogni 7° anno delta vita). - Ex graeco vocabulo 
xttfiaS = scala. ■ - ' 

— Scansilis annorum lex (Plin. VII, 49, 50 = regola degli ami cli- 
materici). - Vox « climactericus, a, um », ex graeco forite ducta, Clinico-Codice 127 latine redditur scansilis, seu scalaris. - Septimo quoque anno recur- 
rens (climaterico). 
Olinico - Clinica - Policlinico : Medicus dinicus (Morcelli). 

— Praefectus clinicae tradendae (Idem: professore di clinica); vel 
clinices professor; ciinicae disciplinae praeceptor. 

— Clinice, es, f., vel clinica disciplina (Plin. = propriamente I'arte 
di curare gli ammalati a letto, da aXivr] = lettd). « Hippocrates 
traditur instituisse medicinam hanc, quae clinice vocatur » (Plin. 
XXX, ii 3 2$). 

: — Polyclinicum valetudinarium; polyclihicum nosocomium (Poli- . 
clinico). 

— V. Ospedale. 

Clistere: Intestinorum lavatio; alvi ductio (Cels. IV3 24 et II, 12); in- 
tesdnprum vel alvi lotio (Quae postrema locutio dubia est apud 
Celsum II, 12). - Graece: Clyster, eris, m. (Cels. - Suet. - Plin.); 
clysterium, ii, n. (Fest.-Scribon.); enteroclysma, atis, n. (evregov 
= intestino - xAv£m = lavo). — V. Enteroclisma. 

— Humorem clystere intus adigere (Cels. VII, 27)5 immittere ali- 
quid per clysterem (Suet., Claud. 44); clysteribus marinam aquam 
infundere tepefactam (Plin. XXXI, 6, 33); purgari clystere (Suet., 
Ner. 20); medicamentum alicui infundere vel ore, vel clystere 
(Ulp.); siibducere alvum (Cels. Ill, 4); alvum iniecta medicata 
aqua purgare; clysterizare Q/egeX., Veterin. I, 42) = dare, pren- 
dere un clistere. 

Club: (voce ingl'ese di uso internazionale =-circolo, riunione) Coetus; 

consociation sodalitas; societas. . ' 

Coadiutore: V. Cooperatore. 

Coca - Cocaina: Erytroxilon coca (ham. == coca). - Cocae vis, su- 

cus, pulvis (cocaina). ' ' 

Coccarda: Insigne, is, n. 

Cocolla: Cucullus, i, m. (Juvenal.-Martial: — veste con cappuccio). - 
Cucullatus, a, um (Colum. = vestito di cocolla). 

Codice: Delictorum poenarumque codex. (A. Leonis 1888, p. 200: 
codice penale), vel poenalium legum codex. 
— Civilium legum codex (codice civile); legum codex ad mercatu- 
ram pertinentium (codice . commerciale); legum codex ad classem 
pertinentium, vel classicarum legum codex (codice rnprittimo); 

> legum codex ad exercitum pertinentium, vel militarium legum 
codex (codice militare). 

— Nativus Bibliorum codex (codice originale della Bibbia). 128 ( Colazione-Collare della SS; Annunziata • — Primigenia Bibliorum exemplaria {codici originali, opp, i primi 
, codici della Bibbia). 

Colazione: Jentaculum, i, n. (Plant -Suet. -Martial.); quae vox signi- 
ficat matutinatn cibi gustationem, ipsumque cibum eo tempore 
sumptum; v. g. : . Epulas trifariam semper, interdum quadrifa- 
riam dispertiebat : in jentacula, et prandia,, et coenas, comissa- 
tionesque... » (Suet., Vitell. 13); « Surgite, jam vendit-pueris jen- 
tacula pistor » (Martial. XIV 223). 

Colera - Coleroso : Cholera, ae, f . (Cels,. et a-). « Qiolera Iaborare » 
(Id. II, 13 = soffrire di colera). « Primo facienda mentio est cho- 
lerae, quia commune id stomachi atque intestinorum vitium » 
(Id. IV, 11).. 

— Cholera .affectus; cholera laborans (coleroso); cholericus (Plin. 
XXIV, 13, 72). ■ '" 

— Asiaticus morbus (P. S. Chiavarelli S. I.: Inscriptiones et epi~ 
grammata, p. 48). 

Colica: Colicus dolor; colicus morbus; constipatio atque inflammatio 
alvr; tormina, urn, n.; graece: chordapsus, i (Cels. IV, 14); vel 
ileus, i; ileos, i, m. (Plin.-Cels. - xogdaifoq - ei'Asds) . 

Collaborare - Collaboratore - Collaborazione : V. Cooperare, ecc. 

Collare: Collare, is, n. (Varr. et a. = per card, schiavi etc.); numella, 
ae, f. (Plaut., Asin. Ill, 2, 5 et al. = tormento per schiavi, con 
cui si stringono collo e piedi). 

— A nonnullis ponitur: focale, is, n. Hac tamen voce significatur 
« fascia, qua aegroti "et recitaturi obvolvebant fauces » (Forcellini) 
= ciarpa. 

— Fascia linea (Vallauri =-- collare per uomo, per prete ...),. Fascia 
linea collum cingere (ynettersi il collare). 

— Initum sacerdotale munus deserere (gettare il collare alle or- 
tiche). 

— Torquis, is (vel-raro) torques, is, m. (raro j.) — collare o col- 
lana come ornamento, m&nile ecc; v. gr. aureus torquis' (Lit).). 

Collare della SS. Annunziata: Eques torquatus Ordinis M. V. ab 
e Angelo salutatae (= la persona insignita di questa onorificenza); 

vel: Eques torquatus ornamentarii Ordinis a M. V. Dei geriitrice 
designata; eques torquatus honorarii Ordinis JVL V. Dei Matris 
designatae. - V. .Annunziata. 

— Torquis ornamentarius Ordinis M. V. ab Angelo salutatae (il 
Collare stesso); vel torquis honorarius Ordinis M. V. Dei Geni- 
tricis designatae. Cbllasso-CoUegio (Seminario) 129 Collasso - Collapso: Animae defectio (svenimento, collasso nelle ma- 
lattie); v. gr. « animae defectione rnoriuntur » (Cels. VII, 33). 
— • Morbi discrimen; vitae discrimen (collasso della malattia; col- 
lasso della morte); in discrimine ultimo vitae esse (Liv. == essere 
agli estremi). • 

— Animi defectio (Cic. et .al. — collasso morale, scoraggiamento, 
sbigottimento). 

— Animorum rerumque omnium defectio ac perturbatio (collasso 
in senso generate). ' 

— Virium debilitatio, extenuatio, defectio (Cic. et al. = , collasso, 
sfinimento delle forze). 

. — Non autem « collapsus, us »; etenim apud optimos latinitatis 
scriptores habetur solummodo partic. « collapsus, a, urn » = co- 
duto. 

Collaterale : Transverso cognationis gradu con ; :tus (collaterale nella 
parentela). - Trans versus cognationis gradu, "'uriscons. = linea 
collaterale nella parentela). 

— Ex latere coghatus, ex lateribus cognatus (Paul., Dig. = parente 
collaterale). 

— Alicui assidens; qui alicui assidet (chi sta a fianco di uno per 
aiuto, consiglio, ecc). 

— « Collateralis » vox est infimae latinitatis. 

Collegiale: Ephebei sodalis; collegii sodalis; alicujus ephebei, vel aK- 
cujus collegii sodalis, alumnus. 

— Sy;nephebii orum, m. pi. (Stat. Caec. apud Cic., De fin. I, 4; et 
al.) = giovani del.medesimo efebeo. - Synephebi J>acri Seminarii 
(Bettelli, Inscript. p. 198 = collegiali di un Seminario, o semi- 
■naristi). 

— Ad collegium pertinens, vel attinens (adject.); vel ad coeturn atti- 
nens, pertinens, spectans. - Collegii coetus (adunanza collegiale), 
vel collegiorurn coetus. 

Collegiata: Canpnicorum CpEcgium (Morcelli). - Gollegiariusj vel 
collegialis Canonicorum ordo. Voces tamen « collegiarius, a, urn » 
et « collegialis, e » serioris sunt latinitatis. 

— Sacra aedes Canonicorum Collegio honestata, vel decorata; sacra 
aedes collegiario (collegiali) Canonicorum. ordine honestata, vel 
decorata (Chiesa collegiata). 

Collegio - Seminario: I. Collegium," Corpus, Coetus, Societas (cor- 
porazione - collegio). 

— Ephebeuth (convittp di giovani - luogo dove i giovani vengono 9 130 CoHettivismo-Colonnello esercitati - palestra per giovanetti). Vox est e graeco fonte ducta 
et a Vitruvio usurpata. 

— Domus, vel aedes juventuti instituehdae (casa, o sede del col- 
legio). , ■' 

— Ephebeum Urbanianum, vel Collegium alumnorum christiano 
nomini propagando (Morcelli = Collegio Urbano di Propaganda). 

. — Collegium. Maximianum (P. S. Chiavarelli S. J., Inscriptiones 
et epigrammata, p. 46 = collegio Massimo a Roma); vel Colle- 
gium Maximianum ad thermas {Ibid. p. 47). 
II. Sacrum Seminarium, vel Sacrum Ephebeum (Seminario). 

— Domus sacrorum alumnis rite instituendis; aedes juventuti ad 
sacra instituendae; domus juventuti in spem Ecclesiae instituen- 
dae (Seminario). 

— Magister pietatis sacro seminario- excolendo (Morcelli: Dirett. 
Spirit, in Seminario). 

— Doctor Theologus alumnis sacri ordinis instituendis (Idem: Pro- 
fessore di teologid). 

— Sacrorum alumnus; sacri ordinis alumnus; sacri ephebei alum- 
nus; sacrae militiae tiro, onis; sacri rninisterii tiro; sacerdotii can- 
didates; adolescens clerus; clerus in spem Ecclesiae adolescens; 
sacricola, ae (Seminarista). 

— V. vol. I, pag. 140, 143. 

Collettivismo: V. Comunismo, Socialismo, Socializzazione. 

Collettivizzare - Socializzare: Bona publicare - Verbum « publica- 
re » significat etiam confiscare e rendere di uso publico. « Privata 
publicare » (Cic); « Silvas maritimas omnes publicavit » (Id., 
De Rep. II, 18); « Circumjectas silvas et ambulationes in usum 
populi publicare » (Suet.). 

— Singulorum bona universis communia facere; omnia communia 
reddere, veluti unum omnium patrimonium (collettivizzare tutti 
i beni privati). - Privata bona in commune redig'ere (socializzare 
i beni privati); vel privata bona societati tribuere, attribuere; vel 
privata bona societati administranda tribuere (socializzare, se- 
condo i varii significati delta parola). 

— V. Socialismo, e Socializzazione - Socializzare. 
Collezione: V. Raccoha. 

Colombia Columbia, ae> f.; Columbiana natio; Columbiana Respu- 
blica - Columbiani, orum (gli abitanti); Bogota, ae, f. (la capitale). 
Colonnello: Tribunus militum; praefectus cohortis, (Morcelli). 

Dictiones « tribuni * militum >> vel « tribuni militares * apud Colpir nel segno : Commenda 131 ( Caesarem et al. significant i set comandanti di una legione 
(la iraduzione di questo termine militate, « colonnello » oggi non 
, pub essere che molto approssimativa). 

— Praefectus turmae regiae protectorum (Idl: colonnello della 
guardia reale). 

Colpir nel segno : Cpllineo, as... « Quis est enim,' qui totum diem 
jaculans, non aliquando collineet? », (Cic, De Div. II, 121). - V. 
Bersaglio. 

— Rectam proferre, vel edicere sententiani; rectum proferre judi- 
cium (colpir nel segno sentenziando). 

-Comandante: Imperator; praefectus; praepositus; dux. 

' — Praepositus " ballistariorum (Com. di ariiglieria); vel pyroballi- 
stariorum praefectus, dux. - V. Artiglieria, Artigliere. 

— Praefectus classis praesidiariae (Morcelli: Com. delle navi guar- 
dacoste). . - 

^- Praepositus Leg. honoratorum (Idem. Com. della Leg. d'onore). 

— Praefectus equitum loricatorum (Id. : Com. dei corazzieri a' 
cavallo). 

— 'Comandante' della gendarmeria pontificia: V. Gendarme. - Co- 
mandante della guardia palatina e della guardia Svizzera: V. 
Guardia. - , 

Comare: V.-Padrino. 

Comatose) : Veternosus; lethargicus. 

Cometa: Stella erinita (Cic. et' a.); Stella cincinnata. - Graece: Co- 
metes, ae, m. (Cic); sidus cometes, Stella cometes (Tac) - « Stel- 
lis his quas Graeci cometas, nostri cincinnatas vocant » (Cic, 
Nat. D. II, 5). Plurimi tamen hoc loco legendum putant non « cin- 
cinnatas », sed « crinitas ». - Vox graeca « cometes » est ex vo- 
cabulo.«d fit]'— chioma. "' v 

Comitato: Consilium; coetus; virorum consilium vel coetus. - Non 
autem hac significatione'« comitatiis » (= comitiva, carovana, ac- 
. compagnamento, seguito, corieggio). 

— Virorum consilium alicui rei exsequehdae (Comitato esecutivo), 
vel coetus rei exsequendae; consilium honoris causa constitutum, 
vel delectum (Comitata d'onore), vel virorum coetus honoris 
causa delectum. 

Commenda: Commenda, ae, f. (Vallauri)., Rectius tamen dicitur : . Equir 
tis torquati munus, vel digriitas; vox enim « commenda » infimae 
est latinitatis. - 'Equitis torquati dignitate aliqiiem insignire, de- 
corare, ornare, honestare (conferire ad uno la. commenda). 132 Cojnmendatore-Commercio Commendatore : Torquatus eques (Morcelli); a voce torques, is = 
collana; unde habetur adjectivum « torquatus, a, um » apud Ovid- 
Plin. et' alios; vel Eques beneficiarius (Morcelli-Vallauri). - Vox 
« beneficiarius » legitur apud Caesarem et Vegetium, eumque si- 
gnificat,- cui stipendia dabantur (prebenda) vel ob honestiorem in 
militia gradum, in quo alicujus beneficio ~ esset, - vel ob exactam 
ex more militiam, vel denique pb militaris niuneris vacationem 
praemii loco acceptam. Quapropter « eques beneficiarius » signi- 
ficare potest commendatore con prebenda. 

— Summus Magister Collegii S. Spiritus (Morcelli: Commendatore 
di S. Spirito). 

— Eques Melitensis beneficiarius (Id.: Comm. dell'Ordine di 
Malta); Eques Major Melitensis (Bali). 

— Torquatus eques a corona ferrea (Id.: Comm. dell'Ordine della 
corona di ferro). 

— Eques torquatus Msuritianus (Vallauri: Comm. dell'Ordine Mau- 
riziano); Eques torquatus Mauritianus Lazarianus (Id., Inscript. 
p. 210: = Comm. dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro). 

— Torquatus Eques Ordinis Piani (Commendatore dell'Ordine 
Piano); Torquatus Eques Ordinis Gregoriani (Commendatore 
dell'Ordine di S. Gfegorio Magno); Torquatus Eques Silvestriani 
Ordinis (Commendatore dell'Ordine di S. Silvestro Papa). 

— Commendatore e Commendatore con placca nell'uso di Curia: 
Eques commendator (Lat. Eccles. .= commendatore); Eques com- 
mendator cum norriismate (commendatore con placca). - Vox 
tamen « commendator » (Plin., Ep. VI, 23, 4) significat == rac- 
comandatore, protettore. ~ Rectius dicitur: Eques phaleratus 
(commendatore con placca), sew phaleris decoratus, ornatus. - 
Vox « phaleratus, a, urns (=± ornato di borchia decorativa) usur- 
patur a^Petronio (Satyr. 28) et ab aliis, ac "rem optime significat; 
etenim « phalerae, arum, f. pi. » erant « ornamenta ' ex aiiro vel 
argento, bullarum forma, quae viri nobiles ac praesertim. milites^ 
honoris causa, in pectore pensilia gestabant,» (Forcellini =■ bar-; 
chie decorative, decorazioni). « Pro concione postero die laudati 
donatique a C. Calpurnio equites phaleris » (Liv. XXXIX, 31). - 
V. Placca. 

Commercio: Commercium, mercatura, negotiatio. 

s Mercaturae provehendae Administer, vel Praefectus; commer- 
cio proyehendo Administer, vel Praefectus.' A commercio pro- 
vehendo Administer (Ministro del commercio). Commesso di negozio-Commissione 133 Oommesso 'di negozio o di bottega ; Negotiatoris administer, vel mi- 
nister; institor, oris, m. (Cic.-Hor. et a.) - V. Agente. 
Commissario: Curator, procurator (Morcelli). Praefectus {Idem). 

— Publicae tutelae procurator (Commissario di pubblica sicurezza). 
Commissione : .Curatio; mandatum; munus; negotium. 

— Curatio annonae (Moxcelli: Comm. per i viveri). 

— Curatio aquae ductus reficiendi (Idem: Comm. per restaur are 
I'acquedotto). ' 

— Praepositus sanitati tuendae (Id.: Presidente .della Cpmmissione 
di sanita). 

— Consilium alicui rei faciendae, procurandae, administrandae, pro- 
vehendae. (Commissione come ceto di persone incaricaie . di ...); 
consilium virorum alicui rei faciendae etc. ...; corpus virorum ali- 
cui rei faciendae etc... 5 Patrum Cardinalium Consilium (Commis- 
sione cardinalizia). " 

— Praeses Consilii alicui rei faciendae, procurandae, administran- 
dae, provehendae... (Presidente della Commissione ecc...). - Ab 
actis consilii alicui: rei curandae, accurandae, administrandae... 
(Segretario della Commissione ecc...). 

— Pontificium Consilium studiis Bibliorum provehendis, vel: Pon- 
tificium Consilium de re biblica (Pontificia Commissione per gli 
studii biblid). - Pontificium Consilium Codici juris canonici le- 
gitime -interpretando (Pontificia Commissione per Vinterpretazione 
autentica, del Codice di diritto canonico).. - Pontificium Consilium 
Codici juris canonici Ecclesiae Orientalis legitime redigendo (Pon- 
tif. Commissione per. la redazione del Codice di diritto canonico 
orientate). - Pontificium Consilium Vulgatae Bibliorum interpre- 
tationi recognoscendae emendandaeque (Pontificia Commissione 
per la revisione ed emendazione della Volgata). - Pontificium Con- 
silium sacrae provehendae archaeologiae (Commissione Pontificia 
di archeologia sacra). - Pontificium- Consilium sacris tutaridis Ita- 
.liae monumentis (Pontificia Commissione per- I'arte sacra in Ita- 
lia). - Patrum Cardinalium Consilium sacris administrandis tu- 
tandisque Pompejanis Aedibus (Commissione Cardinalizia di vi- 
gilanza sul Pontificio Santuario di Pompei). - Pontificium Consi- 
lium Civitati Vaticanae administrandae moderandaeque (Pontifi- 

% . / cia Commissione per lo Stato della Ciita del Vaticano). - Pon- 
tificiae Aulae Consilium gentilic'iis honoribus decernendis (Com- 
missione araldica per la Corte Pontificia). - Pontificium Consilium 
bello infortunatis releyandis, vel allevandis, vel adjuvandis (Pon- 134 Compaesano-Compagnia (Corpo d'A.) tificia Commissions di assistenza sinistrati di guerra); Pontificiiim 
Consilium calamitosis adjuvandis, vel relevandis, vel allevandis 
(Commissione Pontificia di assistenza), vel: Pontificium Consilium 
egentibus adjuvandis. .. 

— « Si qui ex alterutro ordine (dominorum et opificum) violatum se 
ulla re putarit, nihil optandum magis,, quam adesse ejusdem cor- 
poris viros prudenfes atque integros, quorum arbitrio litem di- 
rimi leges, ipsae sociales jubeanf » (Acta Lednis 1 891: Enc. 

rum Noparumyt, pp. 140-141 = Commissioni arbitrali obbliga- 
torie). t 

— Non. autem « comrriissio, onis » (lotta, gara). 
Compae^ano: V. Abitante. 

Compagnia - Battaglione - Brigata, - Squadrone - Reggimento - 
Corpo d'Armata: 

— Compagnia: I. Societas; coetus; sodalitasj sodalicium; circulus 
(v. gr. circulus amicorum); comitatus (accompagnamento,.seguito, 
corfeggio, carovana). - Sodalitas ab Augusto, Sacramento (Com- 
pagnia del SS. Sacramento). 

II. Manipulus, i, m. (in senso militare; dai 60 ai 120 soldati; 
3 manipoli formavano una coorte). - Manipularii, vel manipula- 
res (t soldati di una compagnia). 

— Battaglione: Phalanx, angis, f. (Morcelli). 

— Brigata: I. Caterva; turma; coetus; circulus (v. gr. circulus ami- 
corum = brigata d'amici); comitafus (brigata nel senso di per r 
sone che accompagnano). 

II. Cohors; cohors miliaria, vel milliaria (Mprcelli: Brigata in 
. senso militare). ■ . 

— Ductor cohortis milliariae (Idem: Generale di Brigata). 

■ — Squadrone: Turma; turma equitum (Caes.-Cic. et al. = squa- 
drone di cavalleria). ' • 

— Reggimento: Legio, onisj f. (Morcelli). , . 

— Divisione: I. Sectio, onis, £ (divisione, taglio); divisio, onis, f. 
(v. gr. agrorum, praediorum, orbis terrae); partitio; distributio'; 
separatio; discriptio (ripartizione, v. gr. civium, equitum, civita- 
tis, urbis) - Discidium; dissensib; discrepantia; discordia (nel 
senso di disunione, discordia). 

II. Trina Legio (Divisione .in senso militare: doe un complesso 
di tre legioni; e poiche una legione si ■ componeva di 10 coorti, 
ed ogni coorte di 3 manipoli, oppure ,.di 6 centurie, quindi un 
complesso di soldati che pateva variare dai 10.000 ai 18.000 circa). Compare-Competenza 135 — Corpo d'armata: Corpus exercitus (Tutte queste denominazioni 
militari sono necessariamente molto approssimative). 

Compare: V. Padrino. 

Compartecipazione : V.Comunanza. ... . 
Comperidio - Compendiare: Breviarium, ii, n. {Senec, Ep. 39 et a.).- 
« Peragere breviarium totius culturae » (Plin. XVIII, 26, 62). 

— Summarium, ii, n. (Senec, Ep. 39). 

— Epitome, ts-, f. (Cic). Quod vocabulum e graeco fonte deriva- 
tur (im-cofj-rj) . 

— Enchiridion, ii, n. (Dig. = un manuale, un compendia). Vox 
, est e graeco fonte ducta (iyxeiQidiov). Latine dicitur: liber ma- 

nualis. 

— Non autem hac significatione « compendium » (= risparmio - 
scorciatoia - frase sintetica e compendiosd), v. g. viae compen- 
dium (Plin. = scorciatoia), ligni compendium (Idem = risparmio 
di legno), operae compendium (Idem = risparmio di lavorp), 
compendium facere (Plaut. = risparmiare). - Legitur autem apud 
Quintilianum (I, 1): « Brevia docendi monstrare compendia »; et 
apud Plautum (Mil. Ill, 1, 186): « verba conferre maxime ad 
compendium » (dire in meno parole che e possibile); « coiiipendio 
dicere.» (Censorin., De die not. 5 = dire in poche parole); « com- 

.. pendium edictorum » (Ulp., Dig. V, 1, 72 = pubblicando un solo 
editto, che vale per tutti gli altri simili). 

— Compendiare: Paucis, breviter, presse, summatim (Cic), ca- 
pitulatim (Nep.), praecise (Cic. = concisamente) dicere, scri- 
bere, perscribere, attingere, exponere. - Verba conferre ad com- 
pendium (Plaut. v. s.) - Aliquid in epitomen cogere (Auson.) - 
V. Riepilogare, Sintetizzare. 

Competence : I. Legitimus; idoneus atque legitimus, v. g. judex. - 

« Cpmpetens » est vox serioris latinitatis : Judex competens (Ulp., 

Dig.); tribunal competens (Idem). 

II. Peritus;- juris peritus,-«eZ jure peritus (Cic); linguae peritus 

(Liv.); litterarum peritus (Cic); rei navalis peritior, peritissimus 

(Caes.); peritus ad aliquid (Cic). 
Competenza: I. Jus; jurisdictio; potestas; facultas. 

— Judicis legitima potestas (competenza del giudice); hoc est (vel 
non est) facultatis meae (questo e - non e - di mia competenza). 

— Non autem « competehtia »; quae vox est serioris latinitatis, ac 
significat convenienza, coricorso, simmetria (Gell.). , 

II. Peritia; doctrina; artis vel doctrinae praestantia. 136 Compieta-Compromesso (Accomodamento) Compieta: Postremae Korariae preces. - y. Breviario. 
'— 4 Completorium, ii, n. (Lat. Eccl:). 

Complessione : Firma, vel infirma corporis affectio (Cic, Tusc. V. 
27). - Gracilitas corporis (Cic. = complessione gracile); corporis 
gracilitates (contra; habitus corporis opimi) cf. Cic, Brut. 64. 

— Corporis figura (complessione esterna del corpo). 

— Corporis concretio (costituzione tnateriale, materialita del...). 
Complice - Complicita: Conscius, socius, particeps alicujus rei; v. g. 

conscius tanti facinor'is," tanti sceleris (Tec), conjurationis (Sail.). 

— Socius, particeps; v. g. consilii, latrocinii, sceleris. 

— Vox « complex, icis » serioris est latinitatis (Prudent.). 

— Societas (complicita), v. g. societas consilii, sceleris, necis, con- 
jurationis; vel consociatio sceleris, facinoris... 

Complimento -' Complimentosb : Officium; obsequium; , officiosa ver- 
ba; observantiae significationes; verborum honos (complimento). - 
, Officipsus (pieno di complimenti, complimentoso); officiose, offi- 
ciosissime (Cic. — con molti complimenti, cortesie). Alicui offi- 
cia praestate, vel aliquem officiis prosequi (far complimenti, cor^ 
tesie ad uno). - Citra honorem verborum (senza complimenti); 
sine verborum fiico ac fallaciis (senza falsi complimenti). 

Composto : Concretio, onis, f . (Cic. = composto materiale, organismo) 
~— Constare ex ... (esser composto di ...). « Cum constemus ex animo 
et corpore » (Cic, Tusc III, 1). 

Comprensione : Captus, us, m.; percipiendi . vis; intellegentia; judi- 
cium. - Justurn alicujus rei judicium; vel rectum alicujus rei ju- 
dicium; recta alicujus rei aestimatio (giusta comprensione di una 
cosa). 

— Aliquid recte intellegere, percipere, judicare (avere comprensione, 
o giusto spirito di comprensione per una cosa). 

Comprensione mutua: Mutua rerum animorumque cognitio (ita ut 
alter alterius animum, propositum necessitatesque agnoscat). 

— Mutua rerum animorumque aestimatio. 

. — Mutua et aequa rerum rationumque aestimatio (mutua ~e giusta 
comprensione). 

Compromesso - Accomodamento: Compromissum, i, n. (Cic. — 
compromesso, arbitrato); seu . promissio invicem facta controver- 
siam componendi arbitrio alicujus (cf. Cic, Fam. XII, 30). 

— Compromissum facere-de aliqua re (Cic;:-Rosc. Com. 4). 

— Compositio, coriciliatio (accomodamento). 

— Per ambages et compromissa (Con- ripieghi e compromessi). Compiitista-Commiione \ 37 Computista - Ragioniere - Computisteria - Contabilita: Ratioci- 

nator, oris (Cic, Att. I, 12 — computista). 
■ — Computator, oris (Senec, Ep. 87, 5). 

— Ratibnarius, ii; et calculator, oris (Modestin., Dig. XXVII, 1, 15). 

— A rationibus (Morcelli: computista); adjutof a rationibus (Id.: 
aiutante computista). 

— Computatio (Senec.-Plin. et al. = contabilita, computo, conto). - 
Computandi ratio, doctrina, disciplina (computisteria, ragioneria, 
contabilita). - « Computare » apud Cic. et al. significat etiam fare 
i conti, cdnteggiare. - Ratiocinandi ratio, doctrina, disciplina (com- 
putisteria). - « Ratiocinari » apud Cic. et alios significat etiam 
calcolare, far conti. 

Conriinanza. - Partecipazione - Oompartecipazione: Communio, 
onis, f., e. g. legis, juris, fortunae, litterarum (Cic). - Communio 
sanguinis (Suet.). 

— Communitas, atis, f. (Cic. = comunanza e anche societa). Con- 
• sociatio hominum atque cOmmunitas; societas et communitas ge- 
neris humani (Cic). ~ Communitas vitae atque victus; junctum 
esse alicui commuflitate. (Idem) - « Omnium rerum, quas ad com- 
munem hominum usum natura genuit ... servanda communitas » 
(Cic, Be Off. I, 16). 

— - Comunicatio, onis, f. (Cic. = partecipazione) est actus communi- 
candi. - Communicatio civitatis (Cic. = partecipazione della citta- 
dinanza); societas et communicatio utilitatum (Cic. = comparteci- 
pazione agli utili); communicatio sermonis, consilii (Idem). ' 

— Commercium, ii, n. (Cic. et a.: linguae, sermonis, epistularum, 
studiorurri commercium); habere commercium cum Musis, cum 
virtute etc. (Cic) - Rerum commercium. 

— Participatio, onis f., vox est iftfimae latinitatis. 

Comunioiie : I. Sacrorum communione carere (Morcelli: esser fuori 
della com. dejla Chiesa). 

— Ad sacra aliquem recipere; sacris communibus aliquem reddere; 
in sacrorum communionem aliquem recipere (Id.: riammettere 
alia com. della Chiesa). 

II. Caelestis convivii pastio (Id.: Com. eucaristica). 

— Angelorurn panis; caeleste pabulum; caeleste epulum; caelestes 
dapes; ' sacra synaxis; Eucharistica daps, vel mensa; Euchairisti- 
cum convivium. 

— Synaxis menstrua (Morcelli: Com. mensile); crebrior, vel creber- 
rima divinae mensae consuetudo (Comunione frequente); quam 138 Comunismo-Comtmista creberrime sancta de altari libare, caelesti dape refici, angelorum 
pane enutriri, caelesti convivio interesse, Eucharisticam partici- 
pate mensam etc (Jare la Comunione frequenti). 

— Far la S. Comunione: .Sancta de altari libare (Id.); caelesti pa- 
bulo, vel dape refici; angelorum pane enutriri; ad sacranv synaxim 
accedere; caelesti convivio interesse; caelestis epuli participem fieri; 
caeleste corivivium participare; ad Eucharisticam mensam ac- 
cedere; Eucharistico convivio, pabulo, epulo enutriri, vel pasci. 

— . Amministrafe la S. Comunione: Porrigere manu sua populo' dona 
caelestis convivii (Id.); sacra synaxi, divina dape, caelesti pabulo 
aliquem: pascere, reficere; caelestis panis alimenta, divinae mensae 
dona alicui praebere, impertire, largiri. 

— Comunione generale: ■ Totius populi cbetus ad epulum caeleste 
celebrandum; epulum eucharisticum frequenti populo imperti- 
tum; sacrum convivium frequenti populo datum; conventus to- 
tius populi ad Christi Corpus participandum. 

— Comunione Pasquale: Sancta de altari libayi acto Paschate; adfui 
ad Pascha sanctum et pavit me Christus de mensa sua; f estis pa- 
schalibus Iesus mensa me sua dignatus est; Paschate indicto Iesus 
me Deus.convivam excepit; per "Paschales ferias donum accepi te 
ipsum, Iesu suavissime (Id.: fare la S. Com. Pasquale). 

— Pascha quod egeris, tesseram habe catholicam de mensa Domini. 
Disce ex tessera paschale donum (Idem: attestato della celebra- 
zione pasquale); vel: Acti Paschatis' tessera, documentum, testi- 

' monium. ' 

— Comunione spirituale: Sacrb Christi corpori votis (saltern) se 
conjungere; sacrae mensae votis (saltern) convivam esse; votis "(sal- 
tern) Eucharisticam dapem surnere; animi (saltern) desiderio An- 
gelorum cibo vesci (fare la Cdmunibne spirituale). - Christiani, si 
Eucharisticam dapem reapse sumere haud facile queant, animi 
saltern votis earn sumant (i cristiani, qualora non possano fare la 
Comunione sacramentale, procurino . almeno di fare quella spi- 

' fituale). 

Comunismo - Comunista: Bonorum aequatio (Cic, De Off. II, 21) - 
« Aequationem communionemque omnium bonorum » (Acta Leo- 
nis 1884, p 58). - « Capitalis oratio est, ad aequationem bonorum 
pertinens; qua peste quae potest esse major? Hanc enim ob causam 
maxime, ut sua tenerentur, res publicae ciyitatesque constitutae 
sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe 
custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebarit ». (Cic, Concentramento-Concesso cio.. 139 Off. II, 21 = Questo suo modo. di parlare [del< tribuno Filippo] 
era condahnabilissimo e mirava al comunismb: e quale rovina pud 
immaginarsi piil. graride di questo? Infatti le citta e gli Stati si 
sono cosiituiti sopra tuito per the ciascunq possa conservare la sua 
proprieta; e benche sia stata la naturd stessa a spingere gli uomini 
,a vivere in societa, essi tuttavid appunto per questa ragidne hanno 
cercatp riparo nelle citta, e cioe perche mossi dalla speranza di 
poter custodire le loro sostanze ». 

— Privatorum bonorum publicatio in usum omnium (V. Colletti- 
vizzare), ■ • " 

— Ius dominii delendum, et quidquid fortunarum est singulis, 
ipsaque instrumenta vitae, communia 'habenda (Acta Leonis 1901, 

' p. 6, Enc. « Graves de communi »). 

—r Communistarum secta, vel factio, vel doctrina (comunismo) - 
Conjmunismus, i, m., vel communismus, quern vocant (Acta Ap. 
' Sed.).\ : ' 

— Aequandorum bonorum fautor, oris; vel aequationis bqnorum 
fautor (comunista, socialisia); bonorum omnium communionis 
fautor; publicandorum bonorum omnium fautor; publicationis 
bonorum omnium fautor (comunista). 

— Omnia communia reddere veluti urium omnium patrimonium 
(attuare il comunismo). 

■ — « Qui aequationem cogitant " communionemque omnium bono- 

, rum deleto ordinum et fortunarum in civitate discrirriine » (Acta 
Leonis 18S4, p. 58) = comunisti, socialisti. 
— - V. Socialisms, Socialista, Socializzazione. 

— «' Quae bona quisque park, cunctis communia simto » (V. Ge- 

— novesi, S. J., « Carmina Patriae », p. 45, « Communismus »). 
Ooncentramento : V. Campo di ccmcentramento. ' 

Concerto musicale: Concentus; musicus concentus. - Concentus mu- 
sicis ins'trumentis datus (concerto strumentale). - « Vocum et ti- 

■ ' bianim nervorumque cantus (Cf. Cic, Rose. Am. 46 = concerto 

vocale e strumentale). -Graece: Symphonia, ae, f. (ovfiipcovcq) . 
Concesso cio ... : «Hoc probata, consequens est beatam- vitam vir- 
tute esse cpritentam » (Cic, Tusc, V, 7); « Id sumunt pro con- 
cesso "et probate » (Ibidem). 

— Quo concesso - Quibus concessis et probatis (Cio concesso - Le 
quali cose concesse e approvate ...). 

Facile dabis, vel: Haud facile dabis ... (Dovrai o non dovrai con- 
. cedere che ...). 140 Concezione Immacolata-Concorso' Concezione Irninacolata: Intaminatus, vel .intemeratus Mariae Vir- 
ginis conceptus. 

— Deipara Virgo cujusvis labis ab origine nescia, vel ab origine 
expers; Maria Virgo quavis labe ab origine intacta. 

— Maria Sancta ab origine immaculata (Mqrcelli) - Adjectivum 
' « immaciilatus, a, um» usurpatur a M. A. Lucano (Phars, II, 

, 736). • ' ' / 

— ' « Ad . . memoriam . fausti . felicisqile . diei . 'VI . id . Dec . 
an . MDCCCLIIII . quo . Mariam . Augustam . ab . origine, . 
labis . nesciam . rite . prbnuntiavit . in . area . ante . ephe- 
beum. . Urbarrianurn . columnam . marmdream . bracteatam . 
erigi . eique . statuam . aeream . Virginis . Matris . ' imponi -. 
. jussit y> (Th. Vallauri Inscriptiones: Fasti rerum gestarum a 
Pio IX Pont'. Max., p. 293). 
Concisamente: Presse, presse breviterque; summatim; capitulatim 
(Cic. ei a.). 

— Eraecise dicere. (Cic. — dire concisamente)? praecise negare 
(Cic. = negare decisamehte). 

.Concistofo: Consistorium, ii 3 n.; ita appellabatur Principis consilium 
Imperatorum Romanorum tempore (Cod. Arcad., Honor., Theo- 
dos.; Inscript. Grut.). 

Concittadino: V. Abitante.. , . . 

Conclave: Sacrum Purpuratorum Patturh comitium Summo Ponti- 
fiqi eligendo. 

Concorso : I. Concursus (I'accorrere insieme); hominum 'concursus in 
forum (Cic); concursum hominum facere, fieri (Cic.); concursum 
facereex„. ad... {Cic. et a). 

— Frequentia (afjollamento, concorso); maxima vulgi. frequentia 
(Cic). - Gelebritas (afjollamento, concorso ed anche celebrazione, 
celebrita, rinomanza); v. g. virorum ac mulieriim celebritas (Cic. 
= afjollamento di ...); theatrum celebritate refertissimum (Cic-); 
in celebritate vefsari (Nep. = essere in mezzo all' afjollamento). 
» II. Cer^amen; publicum certamen (concorso pubblico); certa- 
men musicum, gymnieum, equestre (Suet.). - Certamen ponere 
(Virg. = ofdinare un concorso, una gara); certamen indicere.; vin- 
cere, superare; in certamen venire (Cic. = prerider parte a un 
concorso, a una gara); proponere certamen eloquentiae' inter ju- 
venes (Quintil.); est mihi certamen de ... (Nep.% res ad certamen 
venit .(Sail.). 

— Periculum facere (Cic. el a. = fare un concorso, cipe dare un COhdoglianzs-Conferenza -141 -saggio, una prova delta propria capacitd); periculum facere In 
aliqua re; periclitari de ... in aliqua re (dor saggio o prova di ...). - 
«Fac periculum in litteris, fac in palaestra, in musicis... » (Ter., 
Eun. Ill, i, 23). 

Condoglianze: Commiseration comrniserationem suam . alicui signifi- 
"care ob excessum patris, matris etc. (fare ad uno le condoglianze 
per la perdita del padre, della madre ...); vel dolorem suum alicui 
testari 6b patris, matris... obitum; weZ.casum luctumque alicujus 
dolere ob vel consolafi maestitiam alicujus .:.; suurti alicui de- 
clarare dolorem ob „.; alicujus dolorem participate ob suum 
alicui maerorem testari ob ... 

— Litterae. consolatoriae (Cic. 'et al. = letter e di confbrto, di con- 
doglianze). 

— Aegritudinis societas (Vattauri, Less. = eondoglianza); partici- 
pati doloris declaratio, vel significatio (espressioni di eondo- 
glianza). y 

Condom - Condoma: (preservativo venereo, la cui irvvenzione e at- 
tribuita ad un medico inglese, a nome Conton, vissuto a Londra 
nel sec'. XVIII) Penis (vel mentulae) integumentum (tegumentum); 
penis (vel mentulae) involucrum; penis (vel mentulae) operculum; 
■•' penis (vel ' mentulae) cucullus. - Praemuniens penis integumen- 
tum; praemuriiens penis cucullus; praemuniens penis opercu- 

— lum; penis operculum (integumentum, cucullus) contra veriereos 
morbos praemuniens. ' 

— V. Preservativo. • 

Conestabile: Tribunus militum (Vallauri); Comestabilis (alto dignita- 

rio), seu comes stabUis. Quae tamen vox est cadentis latinitatis. 
Conferenza: I. Consultatio, colloquium, consilium, conventus, coetus. 

— Conventus, vel coetus, vel consilium paci instaurandae, vel rediri- 
tegrandae (conf erenza della 'pace). 

— Conventus, vel coetus, vel consilium ex omnibus Natipnibus paci 
redintegrandae, vel ad pacem redintegrandam (conferenza interna- 
zionale per la pade). ■ '■ 

— Conventus apparatui militari irnminuendo (conferenza per il di- 
sarmo); vel conventus apparatui militari intra certos fines redu- 
cendo, coe'reendo. 

— Coetus Vincentiani (confer -enze di S. Vincenzo); vel Coetus Vin- 
centiani a Friderico Ozanamio inducti; vel Collationes Vincentia- 
nae (Acta Ap. Sedis .1930, p. 516). Collatio tamen significat con- 
tribuzione, contributo o offerta di denaro, v. g. collatio stipjs aut 142 Conf erimento all ' ammasso-Conf ormita decimae (Liv.); itemque significat comparazione, similitudine, con- 
fronto (Cic. et a.).. 

II. Disputatio (Cic. et a.); dissertatio (Plin.-Gell); auditio (Cic. 
et a. .—■ lezidne); graece: acroasis, is (Cic. et a. = conferenza pri- 
vata, o pubblica dissertazione - axgoaaig). . 
Conf erimento all'ammasso: V. Ammasso. 

Confessarsi: Admissa rite accusare; criminum confessione rite se 
. abluere; paenitentia expiari; admissa expiare (Morcelli) - Animi 
sordes apud sacerdotem rite expiare; paenitentiae sacramentum 
obire; commissa -rite accusare. 

— Paenitentiae sacramento rite expiatus; admissorum confessione rite 
ablutus^con/essafa). 

Confessione: Admissorum confessio rite peracta; paenitentiae sa- 
cramentum (sacramento delta confessione); criminum, vet com- 
missorum confessio expiationis causa peracta. 

— Per s'acram totius anteactae vitae s accusationem contractas animi 
sordes eluere (far la confessione generate); vet: a puero admissa 
per accusationem rite peractam expiare, delere, obliterare, ex- 
pungere; vel: totius vitae commissorum confessionem- rite pera- 
gere. . - Aures admissa fatentibus patientes praebere (A. Ange- 
lina S. J., Inscriptiones III, 193 = ascoltare con molta pazienza 
le confessionisacram.). 

Confessionale - Conf essionario : Tribunal admissis, vel commissis 
expiandis (Morcelli). - Sacrum paenitentiae tribunal. .- Paeniten- 
tiae sacramenti tribunal. 

Confessore: Sacerdos expiator (Vallauri); Sacrae Paenitentiae admi- 
nister - Aliquem habere suae conscientiae judicem; aliquo uti con- 
scientiae judice; a sacris corifessionibus alicui esse (aver uno per 
confessore). 

N — Confessarius (Lot. Eccles.); noh autem, hac significatione, voca- 
bulum « confessor » adhiberi potest. 
Conf ormita: Conformata ratio; ratio mutuo conformata; ratio invicem 
conformata. ' ' , 

— Agendi ratio divina voluntate omnino conformata, vet ad diviham 
voluntatem omnino conformata, vet divinae voluntati omnino 
conformata (totale conf ormita at volere di Dio) - Conformari ali- 
qua re (Cic); ad aliquid. (Cic.); alicui (Tac). 

— Non auterh « conformitas », quae vox est infimae latinitati's - 
Neque « conformatio », quae vox significat configurazione, forma, 
giusta disposizione; v. g. conformatio lineamentorum (Cic), cor- Congedare-Congregazione 143 poris (Cic), vocis (Cic), verborum et sententiarum (Cic-), ratio 
conformatioque doctrinae (Cic. = scienza metodica e ordinata). 
Congedare: Exauctorare milites (Liv.-Plin. et a.) = sciogliere dal 
giuramento - Exauctorare se (Liv. = congedarsi). 

— Rude donai'e aliquem - Rude donari - « Rudis » erat virga, qua 
gladiatores, milites... donabantur, cum dimitterentur exacto mu- 
nere. 

-»- Commeatum alicui dare; commeatum 'accipere (tanto per i sol- 
dati che per i magistrati in congedo); missum facere aliquem (con- 
gedare uno). '■ 

— Missicius, vel missicius miles (Cf. Suet., Ner.^S = soldato con- 
gedato). 

Congo: Congus, i, m. (Lat. di Curia). 

Congrega-zioiie : I. Collegium, consilium, societas, sodalitas, coetus - 
Vox autem « congregatio » significat cpnjunctionem rerum homi- 
numve; vel actum se congregandi. 

— Collegium rei subsidiariae, vel coetus rei subsidiariae admini- 
strandae (Congregazione di carita). , 

— Coetus christianae doctrinae tradendae (Congregazione della dot- 
trina cristiana). 

II. Sacrum Consilium christiano riomini propagando (Morcelli: 
Congregazione di Propaganda fide); vel Sacrum Consilium rei 
catholicae propagandae. 
— . Sacrum Consilium Tridentinis decretis interpretandis' (Idem == 
5. Congreg. del Concilio) - In praesens vero aptius dixeris : Sa- 
crum Consilium provehendae catechesi et cleri populique disci- 
plinae (Acta Leonis); vel Sacrum Consilium cl'eri populique di- 
sciplinae praepositum. 

— Sacrum Consilium legitimis ritibus cognoscendis (Id: = S. Con- 
gregazione dei riti - Cf. etiam Acta Leonis 1880, p. 136); vel: Sa- 
crum Consilium Religionis 'ritibus praepositum; vel: Supremum 
Consilium sacris ritibus praepositum. 

■ — Sacrum Consilium perduellibus Ecclesiae yindicandis (Morcelli: 
S. Congregaz. del S. Ufficio); sed aptius fortasse in praesens : Sa- 
crum ac supremum Consilium catholicae fidei morumque inte- 
gritati tutandae. 

• — Sacrum Consilium libris notandis (Ant. Angelini, Inscript. = 
S. Congregazione dell'Indice) - Judex libris notandis, vel libro- 
rum notandorum (Morcelli — Consultore della S. Congregazione 
dell'Indice). 144 Congresso-Conseguenza — Sacrum Consilium caerimoniis praepositum (S. Congregazione 
cerimoniale). 

— Sacrum Consilium extraordinariis, procurandis, vel tractandis, 
vel expediendis Ecclesiae negotiis praepositum (5. G. d. Affari 
Eccles. Straordinari). 

— Sacrum Consilium Seminariis studiorumque Universitatibus 
praepositum (5. C. dei Semin. e. Universita). 

, — Sacrum Consiliurn" Sacramentorum disciplinae praepositum 
S. C. dei Sacramenti). 

— Sacrum Consilium Ordinibus Sodalitatibusque Deo devotis prae- 
positum (S. C. dei Religiosi). 

— Sacrum Consilium Ecclesiae Orientali praepositum (S. C. per la 
Chiesa Orientale). 

— Supremum Consilium sacrorum Antistitibus deligendis mode- 
randisque (S. Congregazione Concistoriale); vel Sacrum Consi- 
lium Episcopis deligendis moderandisque. 

— Sacrum Consilium Petrianae Basilicae adservandae; vel: Sacrum 
Consilium Petrianae Fabricae adservandae (S. Congregazione della 
Rev. Fabbrica di^S. Pietro). 

— ■ Suprema Sacra Congregatio S. Officii; Sacra Congregatio Con- 
sistorialis; Sacra Congregatio propagandae fidei etc... (Lat. Eccles.). 
.Congressa: V. Conferenza. ■ 

— Eucharisticus ex universa Natione .Conventus, vel Congressus 
(Congres$o Eucaristico Nazionale). 

— Eucharisticus ex omnibus Nationibus Conventus (Congresso 
Eucar. Inter nazionale). 

Coniare : Nurnrnos cudere, signare (coniare monete). 

— Aes, argentum, aurumve publice signare (Morcelli). 

— ■ Flaturarius auri et argenti monetarii (Idem: coniatore o fondi- 
tore di monete). 

— Flator, flaturarius, signator monetarius, suppostor monetae, mo- 
netae signator {Coniatore, fonditore di monete). Quae voces .in 
antiq. inscriptionibus leguntur. 

— "Nova effingere vocabula (coniare nuove parole). 
Conseguenza : Exitus; eventus; eventus qui consequuntur; ea, quae 
consequuntur. 

— Consecutio, onis, f. (= conseguenza logica). - «. Ipsa detractio 
molestiae consecutionem affert voluptatis » (Cic, Fin. I, II = il 
toglier la molestia porta per conseguenza il piacere). - « Simplex 
conclusio ex necessaria consecutione conficitur » (Idem, Invent. Conserva-Consigliera 145 I, 29 - Cf. etiam ibidem I, 40) - Consecutio autem verborum 
(Cic.) significat rectam verborum constructionem secundum leges 
grammaticae. 

— Consectarius, a, urn; et consectaria, orum, n. pi. (= conseguenza 
di una cosa, o di un'argomentazione, I'argomentazione stessa) - 
«Illud vero minime consectarium » (Cic, Fin. IV, 18). - « Con- 
sectaria me stoicorum brevia et acuta delectant. Concluduntur 
eorum arguments sic: quod est bonum, omne laudabile est; quod 
autem laudabile est, omne honestum est. Bonum igitur quod est, 
hbnestum est » (Cic, Fin. Ill, 8). 

— Consequentia, n. pi. (consequens, entis); velr»ea, quae conse- 
quuntur (= le cose che ne conseguono). - « Cernere~consequen- 

' tia, repugnantia videre, ambigua distinguere » (Cic, Ordt. c. IV). 

— Consequentia, ae, f. (Cic. = concatenazione, connessione ~e suc- 
cession^: v. g. « cursus rerum eventorumque consequentia » (Cic, 
Divin. I, 56); « necessaria naturae consequentia » (Gell. XII, 5 
= naturale connessione); « per consequentiam » (Papinian. Dig. 
IVj 3j 9 = per conseguenza); ex iis, quae consequuntur (dalle 
conseguenze; per conseguenza). 

— Consequens est ut ... (vel cum inf.); consequitur ut sequitur 
ut ... (vel cum inf.) Ne viene di conseguenza che ... (Cic. et at.). 

Conserva: V. Marmellata. - Conserva di pomodoro: V. Pomodoro. 
Conservatore - Conservatorismo : Servator; conservator; auctor (con- 
servatore in generate). 

— Rerum conservandarum ordinisque publici studiosi (Acta Leo- 
nis = Conservatori "in politico); rerum conservandarum studiosus; 
rrioris majorum tenacissumus. 

— Rerum conservandarum publicique ordinis studium; vel: De pu- 
blicis institutis servandis tutandisque doctrma (conservatorismo 
politico). 

Conservatore delle ipoteche: Publicus hypothecarum custos. 
Conservatorio : Gynaeceum (Morcelli: Cons, di ' fanciulle). 

— Domus pupillarum, vel: Gynaeceum puellis a pupillatu tutandis 
(Morcelli: Conservatorio di orfanelle), vel Domus pupillaris 

- (Orfanotrofio). 

Consigliere - Gonsigliera: Auctor ; consiliarius; a consiliis; adlectus 
in consilium, vel adscitus in consilium (facente parte di un Con- 
siglio); consultor, oris (Sail, et a. = chi da consiglio). Apud 
Ciceronem vero et alios haec vox etiam significat chi si consiglia, 
o consulta uno. 

10 146 Consiglio-Contemplativo — Auctorem esse' ut... (consigliare a...). s 

— Consiliarius a publicis negotiis (Morcelli: consigliere di Stato); 
vel: A consiliis negotiorum publicorum. - Curatores rei munici- 
palis (M. Ricci: Varia Latinitas, p. 408 = Consiglieri comunali). 

— Consultrix, icis, f. (Cic, Nat. Dear., II, 58 = consigliera). 
Consiglio: Benesuada Virgo Maria, vel: Bene suadens Virgo Maria 

(Madonna del Buon Consiglio). 

— Supremum Consilium publicae rei administrandae, vel procu- 
randae, v.el moderandae (Consiglio dei Ministri). 

— Consilium municipio administrando (Consiglio Comunale). 
Consolazione: Maria sblatrix gementium (Morcelli: Madonna delta 

Consolazione); Maria Virgo a consolatione, Deipara Virgo Ma- 
ria a consolatione.' 
Consultore: Consultor (Sail.); a consiliis; consiliarius (Cic). 

— Adlectus inter judices contra haeresim (Morcelli: consultore 
delta S. Inquisizione). 

— Judex librorum notandorum (Idem: Consultore delta S. Con- 
gregaz. dell'Indice). ■ 

— Consultore di una Sacra Gongregazione: Consultor, vel consi- 
liarius Sacri Consilii etc. (V. Congregazione). 

Contabile: (neologismo) V. Computista, Ragioniere. 
Contabilita: V. Computista, Computisteria. 

Contanti: Repraesentatione (Cic. = in contanti), v. g. repraesenta- 
tione emere (comprare in contanti). 

— Pecunia praesens, vel numerata (Cic. et a. = contanti); vel 
numriii "praesentes. 

— Praesentibus numeratisque nummis solvere, vel emere (pagare 
in contanti). 

Conte: Comes, itis (Morcelli); vel Comarchus (Idem); Toparcha 
(Idem). 

Contea: Comitis munus ac dignitas; vel Comarchi munus ac dignitas; 
vel Toparchae munus ac dignitas. 
— f Comarchi regio, onis, f. (territorio di una Contea). 

Contemperamento: V. Uguaglianza ed equilibrio. 

Oontemplativo : Contemplativus, a, um (Senec); spectativus, a, um 
(Quint.). Haec tamen verba a Seneca et a Quintiliano usurpantur 
solummodo cum de disciplina philosophica agitur. - « Philoso- 
phia autem et contemplativa est et activa: spectat simulque agit » 
(Sen., Ep. 95) - « Hi thesin a causa sic dTstinguunt, ut ilia sit 
spectativae partis, haec acfivae » (Quintil. Ill, 5). Contessa-Controllore 147 — Umbratilis, e (Cic. et a.) - Umbratilis vita caelestium rerum con- 
templationi dedita (vita contemplativa). 

Contessa: Comes, itis, f. (Morcelli). Nobilis comes. Nobilis Comitis 

uxor, filia (Contessa, Contessina). 
Contestabile : I. Comes stabilis (Morcelli). 

— Comes stabilis magnus (Id.: Gran Contestabile). 

II. Qui, quae, quod impugnari potest (adject.). 
Contingente — Contingenza: (adjeetivum) Fortuitus; cash eveniens; 
forte contingens; haud necessarius. 

— (nomen) Certus numerus; certa pars; rata pars (un contingente); 
v. g. certus militum numerus. 

— Casus (contingenza); quod casu contingit, evenit; quae forte 
contingunt, accidunt, eveniunt. - Fortuita, orum, n. pi. (Tac, 
Ann. XIV, 3 = cohtingenze, casi fortuiti). 

Contrabbando -Cttntrabbandiere:' Vectigalium, vel portorii frauda- 
tio - Vectigalium, vel portorii fraudator. 

— Clamac furtim merces importare, vel expdrtare (esercitare il con- 
trabbando). - 1 

Contrabbasso : Cithara maxima (Luciano). 

Contrafforte : Munimentum, fulcirnentum; graece: anterides, urri, f.; 

vel erisma, ae, f., erisma, atis, n. (Vitruv. - dvrr]QtSeg - iosiajxa) . 
Contrariamente: Contra; ex contrario; ex adverse 

— Contra ac ... atque ... quam. «. Contra quam tu mecum egeras » 
(Cic.) - «Vides omnia, contra ac dicta suit, evenisse» (Idem). 

— «Ex adverso» significat etiam dirimpeno; in adversum = di 
fronte. 

Contrattaccare - Contrattacco : V. Offensiva, Controffensiva. 

Contribuzione : Conlatio, vel collatio, onis, f. (Liv.-Tacit.-Plin. et a.) 
significat actum conferendi atque rem ipsam, quae in unum con- 
fertur (contributo in denaro o in- altro). Stipis, vel pecuniae colla- 
tio (Liv. V, 25); excollatione facta (ricavato dalla colletta) - Col- 
lationem speciosam facere (Liv. IV, 60). 

. — Contributio, onis, f. vox^est serioris latinitatis (Paul., Dig.-Ulp.- 
Modestin.), idemque significat. 

— Aere conlato; stipe conlata; ex aere conlato; de pecunia conlata; 
ex collatione; ex pecunia collaticia; collaticia stipe; ex collatione 
plebis; ex aere a populo collato (Morcelli). 

Controllare - Controllo - Controllore: Inspicere; inspectare; reco- 
gnoscere; examinare; explorare; exquirere (controllare). 

— InspectiOj v. g. tabularum (Quint., V, $), rationum (Traj. in Plin. 148 Controffensiva-Cooperativa ep. X, 57); inquisitio; spectatio; judicium; recognitio (gitidiziOj esa- 
me, controllo). 

— Inspector, oris (Sen., De Ben. I, 9, 3) = ispettore, controllore. 
Controffensiva: V. Offerisiva. 

Contromina: V. Mina. 

Controproposta : Contra allata condicio; condicio invicem proposita, 
vel allata; consilium, vel propositum dissentiens; contrarium, vel ■ 
diversum consilium, propositum. 

Contusione : V. Ecchimosi. 

Convento: Coenobium (v. gr. xoivog ----- comune; ' fttog == vita); asce- 
terium (Cod. Justinian. - aaxrjtrigiov); sacra domus; f amilia Deo de- 
vota; non autem « conventus » (adunanza). 

— Monasterium, ii, n. vox est seripris latinitatis (5. Augustin., Ep. 
86 ad Casuldn.~). 

Conventual? : Franciscalis atratus (=-■ jrancescano Conventuale - Cf. 
Phil. Schiassi, Specimen inscriptionum Coem. Bonon. ed. 1809, 
p. 124 et 131). - Vox « atratus, a, urn » apud Cic. et al. significat 
= vestito di nero. - Vox autem « conventualis » est infimae lati- 
nitatis. s ; 

— V. Francescano. 
Conversa: V. Monaco. 

Oonvertire - Conversione: I. Aliquem ad frugem bonam reducere. 
— r Ad bonam frugem se recipere (convertirsi). 

— Vetere superstitione deleta, gentea ad christianam religionem 
christlanumque cultum traducere (Convertire le nazioni al cristia- 
nesimo). 

1 II. -Morum emendatio; ad frugem bonam sui ipsius conversio; 

reditus ad- bonam frugem (conversione morale). - Vox « conver- 
sio » apud Cic. et alios latinitatis auctores optimos significat ri- 
volgimento, cambiamento, trqsformazione, traduzione, e I'atto del 
rivolgersi... 

— Ad Deum conversio; ad veri Numinis cultum conversio; ad chri- 
stianam (catholicam) ,religionem conversio vel reditus (= conver- 
sione religiosa). 

Gonvulsione: Distentio nervorum (Cels. II, 1 - et VII, 26, 2); nervo- 
rum convulsio, vel contractio, vel retractio; musculorum rigor; 
graece: spasmus, i, m., vel spasma, atis, n. (Plin., Cels. et a. - ana- 
c/*6g - (mdopa) : , . , | ■ ■ ' (•'•-, | 1 

Gooperativa: Societas adjutricem ac mutuam sodalibus opem prae- 
stans; consoeiatio adjutricem ac mutuam sodalibus opem ferens. Cooperazione-Cooperatore 149 Cooperazione - Codperare - Cooperatore : I. Adjutrix opera; adju-- 
tricis operae collatio; mutua conspiratio et opera; mutua adjutri- 
cis operae collatio; concors actio. - Cooperatio, onis, f., vox est 
dubia apud Quintilianum (Declaim. XVI, 11). 

II. Adjutricem operam navare, vel praestare alicui (cooperare 
con uno). Auxiliari alicui; adjuvare aliquem in aliqua re; adjuto- 
rem se impertire alicui - Id advocatam postulat laicorum homi- 
num operam, industriam ... (Acta Leonis = Cib richiede la coo- 
perazione del laicato). 

III. Lahoris, vel operis socius (cooperatore); vel laboris con- 
sors; vel adjutor; oris, m. alicujus rei, in.aliqua re, ad aliquid (Cic. 
et a.); adjutrix, icis, f. (Cic. et a. = cooperatrice); auxiliator, oris, 
m. (Quintil.-Tacit.); auxiliatrix, icis, f. (Cassiod.); auxiliarius, a, 
um (Cic, Liv. et a.); auxiliaris, e (Caes.-Tac.-Ovid.);, non autem 
« cooperator », haec est enim vox serioris latinitatis (Hieronym., 
Ep. 143)- 

IV. Cooperazione delle classi sociali: «Quo modo in corpore 
diversa inter se membra conveniunt, unde illud exsistit tempera- 
mentum habitudinis, quarri symmetriam recte dixeris, eodem 
modo naturam in Civitate praecepisse ut geminae illae classes con- 
gruant inter se concorditer, sibique convenienter ad aequilibrita- 
tem respondeant » (Acta Leonis i8gi, vol. XI, p. 109, Enc. « Re- 
rum novarum »). , 

— « Quarum cognitione rerum (a religione data) facile in fortunatis 
deprimitur tumens animus, in aerumnosis demissus extollitur: 
alteri ad facilitatem, alteri ad modestiam flectuntur. Sic cupitum 
superbiae intervallum efficitur brevius, nec dif&culter impetrabi- 
tur ut ordinis utriusque, junctis amice dextris, copulentur volun- 
tates » (Ibidemj p. 115). 

— « Deus in communitate generis humani esse jussit classium dispa- 
ritatem, et quandam inter ipsas ex arnica conspiratione aequabi-r 
litatem » (Acta Leonis 1895, p. 259 = disugitglianza, cooperazione 
ed equilibrio delle classi sociali). 

— Civium ordines mutua inter se. concilientur officiorum conjun- 
ctione (Acta Leonis = Le classi sociali si accordino fra loro nella 
mutua cooperazione dei proprii doveri). 

— Arnica inter civium ordines conspiratio (Ibidem). 

— « Student ... moderari cum aequitate vincula, quibus invicem arti- 
fices et-domini inter se continentur » (Enc. « Rerum Novarum », 
A. Leonis 1891, vol. XI, p. 137). 150 Copenaghen-Corazzata — r- « Jura officiaque dominorum cum juribus officiisque opificum 
apte convenient » {Ibidem^ p. -140). 
' — V. Classe. 

Copenaghen: Codania, vel Haphnia, ae, f. (Vallauri). - Ab aliis scri- 
bitur : Haunia; Hafnia (Cap. della Danimarca). 

Coperta: Stragulum, i, n. (Cic. = coperta da letto - Suet. = coltre 
. funebre). « Collocari jussit hominem in aureo lecto, strato pul- 
cherrimo, textili stragulo, magnificis operibus picto » (Cic, Tusc. 
V, 21). - Operimeiltum (Sail. . fragtn. =' coperta dei eavalli; co- 
perchio; qualsiasi cosa atta a coprire). - Opertorium (Sen., Ep. 87, 
2 = coperta in genere). - Lbdix, icis, f. (Mart, et a. — coltre, co- 
perta dd letto). - Stratum, instratum, i, n. (Cic.-Liv. = materasso, 
coperta, gualdrappa). - Tegumen, tegimen, tegumentum, integu- 
mentum, involucrum (cib che copre). 

Copertina: Libri operimentum; vel operimentum libelli (di un libro 
o di un quademo). 

— Integumentum, tegumentum, tegmentum; libri, libelli, fasciculi 
tegurrientum, integumentum (di un libro, quaderno, fascicolo). 

Copertone: (dell'automobile)>V. Gomma. 

Coprifuoco: Lex de ' restinguendis, vel obscurandis luminibus (legge 
del coprifuoco). - Signum restinguendi, vel obscurandi lumina 
(segnale del coprifuoco). - Hora restinguendi, vel obscurandi lu- 
mina (era del coprifuoco). 

. — V. Oscuramento. 

Coprofagia: Choprophagia, ae, f. (v. graec. - x° n e°S = escremento - 

<pdyco = mangio). 
Coprolalia: Turpiter loquendi libido; verborum turpium libido; ob- 

scena dicacitas. - « Turpiloquium » vox est serioris latinitatis (Ter- 

tull). 

— Graece: Crioprolalia, ae, f. (xotiqo; = stereo AaAeZv — par- 
lore). 

Copronorrea: Ventris fluor, oris (Cels. Ill, 6); ventris profluvium; 

alvi profluvium; tormina, um (Cic). - Graece: diarrhoea, ae, f.; 

dysenteria, ae, f. - V. Diarrea, Dissenteria: 
Coprostasia: V. Stitichezza. 
Corazzata: Loricata navis (Vallauri). 

— Cataphracta navis - Cataphractus, a um, seu cataphracta muni- 
tus, vox est ex graeco fonte ducta (== coperto di corazza); sed 
invenitur apud Livium (XXXVII, 40), Sallustium et alios. - Est 
ex graeco verbo xaxa<pQ&oaa> = copro, corazzo. 151 Gorazziere: Loricati equir.es, vel loricati milites. 

— Cataphracti equites, vel milites. 

— Clibanarius, ii, m.; seu riiiles lorica munitus non ex squamis 
confecta, sed ex solido ferro (cf. Forcellini). Vox est tamen ca- 

' dentis Iatinitatis. 

— Praefectus equitum loricatorum (Morcelli: comandante dei co- 
razzieri a cavallo). 

Cordiale: (Adjectivum) comis; benevolens; benevolus; sincerus; fa- 
miliaris. - Ex animo (cordialmente). 

— (Nomeri) jus ovo infusum; corroborans jus ovo infusum - Ju- 
sculum ovo infusurri (un piccolo cordiale). - Potio cor roborans 
(mm cordiale nel senso generico di bibita corroborante). 

.Cordone : Gran Cordone: V. Cavaliere. 

Corea: Corea, ae, f. (regione in Asia Or. - hat. di Curia). 

Coreografia - Ooreografico : Ars scaenica - Ad artem -scaenicam per- 

tinens, attinens - Ludi scaenici; spectacula scaenica (giochi, spet- 

tacoli coreografici). 
Oorizaa: (v. gr. - xogiiga = raffreddore) V. Infreddatura. 
Cornamusa: (piva nel sacco): Tibia utriculo infixa (Vallauri); vel 

tibia utriculo inserta. - Tibia utriculo inserta canere; vel utriculo 

canere (suonare la cornamusa). 

— Utricularius, ii, m. (Suet., Ner. 54 = suonatore di cornamusa). 
- Graece: Ascaules, is, m. (Martial. X, 3); &oxavh)g = suonatore 
di cornamusa. 

Cornea: Cornea oculorum membranula; cornea oculorum tunicula; 

oculorum tuniculae (Plin. XXVI, 12, 76; XXIX 6, 38).. 
Cornice: Regula, ae, f.; septum, i, n. 
— ■ Imagines pictae septo ac fastigio clusae, vel clausae (Morcelli: 

pitture in cornice con arnamento in cima). 
— ■ Picta imago aptis regulis clausa, vel clusa. 

— Picturam in forma lignea includere; picturam tabula marginata 
includere (Calonghi-Georges, vol. II). 

Corollario: V. Conseguenza. 
Corona del rosario: V. Rosario. 

Coronazione: Coronatio vox est infimae Iatinitatis; in Lexico Forcel- 
liniano improbatur, ac redditur « coronae inductio ». 

— Festum D. N. spinarum sertum gestantis (Festa della corona- 
zione di spine di N. Sighore). 

— ■ Pontifex Maximus sacrorum sollemnibus initiatus est (Morcelli: 
■ Coronazione del Papa). 152 Corpo d'Armata-Corporazione N — Quo die Rex (vel Imperator) sollemni ritu inauguratus est (nel 
giorno dell'incoronazione del Re o Imperator e). 

— Anniversario die, quo Pontifex Maximus Summi Pontificatus 
insigne sollemni ritu suscepit (Nell'anniversario dell'incorona- 
zione del Papa). . 

Corpo d'Armata: V. Compagnia. 

Corporale : I. (Adjectivum) Corporeus (Cic); corporalis (Senec); cor- 
poratus (Cic. et a.); e. g. res corporeae (Cic); ^corporalia bona . 
(Quintil. = i beni materiali); quaedam corporalia esse, quaedam 
incorporalia (Senec); mundus est undique corporatus (Cic). - 
Bona externa, res externae (Cic. == i beni materiali, esterni). Con- 
tra: Bona animi (i beni intericrri dello spirito). 

II. {Nomeny Eucharistici Sacrificii linteum, vel linteolum (pic- 
cola tovaglia per il Sacrificio Eucaristico dettd comunemente cor- 
porate)^ vel: Eucharistici panis linteum, linteolum; Eucharisticae 
dapis linteolum; divini pabuli linteolum. - Interdum vero bre- 
yior locutio usurpari potest, hoc est: « sacrum linteum, vel sa- 
crum linteolum »; v. g. <l divina hostia in sacro linteo reposita » 
(la sacra Ostia posta sul corporale). 

— Corporale, is, n. (Lat. Eccl.); seu corporale linteum; vel lin- 
teolum. 

Corporativo - Corporativismo : Qui, quae, quod ad civium corpora, 
seu collegia, seu sodalicia pertinet; qui, quae, quod ad corporatos 
homines attinet (corporativo). - V. Sindacale. 

— Corporatorum hominurri (vel corporatorum opificum) ratio, di- 
sciplina, coetus, societas (corporativismo secondo i 'vari signifi- 
cati). '- V. Corporazione e Sindacalismo. 

— « Corporativus, a, um» habetur apud Coel. . Aurel.; hac tamen 
voce significatur quod est « nutriens, corroborans et corpus fa- 
ciens » (Forcellini). - 

Corporazione: Corpus; coetus; collegium; sodalicium; decuria. 

— Civium corpora (Corporazioni di cittadini). 

— Opificum collegium, corpus, sodalicium, consociatio (Corpora- 
zione operdia). 

— Corporatorum hominum collegium (Acta Leonis). - « Corpora- ' 
tus, a, urn » apud Ciceronem et alios latinitatis scriptores fere 
idem significat ac « corporeus » (Cic), vel « corporalis » (Sen-); 
v. g. « mundus est undique corporatus » (Cic), « corporeum omne 
necesse est esse, quod natum est » (Cic), « res corporeae » (Cic. 
= i beni materiali), « dicimus quaedam corporalia esse, quaedam Corporeita-Corrispettivita, 153 incorporalia » (Sen.), « corporalia^bona » (Quintil. = i beni ma- 
terial!). - In antiquis. autem inscriptionibus adjectivum « corpo- 
ratus, a, urn » translata significatione accipitur; v. g. « corporati 
homines » ii dicuritur qui in aliquo corpore, seu collegio sunt 
(uniti.in una corporazione). 

— Corporati lenuncularii (Morcelli: La corporazione dei barcaioli). 

— Corpus piscatorum (Idem: Corpor. dei pescatori). 

— Collegium fabrurh tignariorum (Idem: Corporazione dei fale- 
• gnami o dei carpentieri); : vel collegium, corpus, sodalicium fa- 

brum lignariorum. 

— Decuria doctorum (Idem: Corporazione dei Professori). 

— Decuria publicanorum (Idem: Corpor. degli impiegati di finanza 
6 meglio dei gabellieri). 

Corporeita: Concretio; corporis concretio (Cic). 
Oorporeo: V. Corporate I. 

Corpus Domini (Festa del):. Sollerrinia ob Corpus D. N. nobis divi- 
nitus datum; Sollemnia Sacramenti Augusti (Morcelli). 

— Urbani decreto festus per Ecclesias dies institutus, quo sacro- 
sanctum. Corpus D. N. Jesu sollemni pompa vicatim circumfer- 
tur (Idem). 

Correttofe: Corrector; emendator. 

— Praepositus libellis paenitentium recognoscendis (Morcelli: Cor- 
rett. della Penitenzierid). 

Corridqio: V. Andito. 

Corriere diplomatico: Publicorum Legatorum cursor; vel epistula- 
rum cursor ad publicas -Civitaturn rationes pertinentium; vel bre- 
vius: Pubiicarum episnilarum cursor. :' - V. Valigia diplomatica. 

Corrispondente - Correlatiyo - Corrispettivo : Conveniens cum ali- 
qua re, alicui rei, ad aliquid, inter se (Cic), in aliqua re (Liv.), 
in aliquid (Veil.). - Respondens alicui, alicui rei. - Cohaerens cum 
aliqua re, alicui, inter se (Cic). - Conformatus ad ... (Cic), alicui 
(Tac). - Congruens cum aliqua re, alicui rei (Cic). 
— ■ Dignus, v. g. poena digna scelere (pena .corrispondente al de- 
litto). - Par, v. g. temporibus par, rerum condicionibus par, so- 
cietatis .condicionibus par (corrispondente ai tempi, alle condir 
zioni, ecc). 

— Ad aliquid pertinens, attinens (correlativo, corrispettivo). 
Corrispondenza - Correlazione - Oorrelativita - Corrispettivita : 

I. Congruentia, ae, f. (Suet.-Plin.); cohaerentia, ae, f. (Cic. et a.); 
convenientia alicujus rei cum aliqua re (Cic); consequentia, ae, f. 154 (Gic.-Gell. — successione ~e correlazione delle cose, degli eventi: 
V. Conseguenzd); ratio, onis, f. (relazione, relativita), v. g. cohae- 
rentiae ratio, convenientiae ratio. 

— V. Armonia e Proporzione. 

II. Obtemperatio (alicui); gr.atus animus; grata voluntas erga 
aliquem (corrisppndenza, obbedienza, gratiiudine); consensio; 
voluntas concors, corisentiens. 
Corsa agli armamenti: Increscens armorum, vel apparatus militaris 
studium; certatio, vel concertatio, vel contentio ad apparatum mi- 
litarem in immensum .adaugendum. 

— Arma apparatiimque militarem citatiore coadie cursu in im- 
mensum congerere. 

— Certatim intenditur undique militaris instrumenti irnmanitas 
. (Acta Leonis). 

■ — V. Pace armata. 

Gorsa di cavalli: Equiria, ium, n. pi. (Ovid., Fast. II, 859, et ah). 

Corsaro: Praedo maritimus (Nep.); praedonum dux (Cic. = capo dei 
corsari o pirati). - Graece: Pirata, ae^, m. (Cic. et ah); arehipirata, 
ae, m. (Cic. et al. = capo dei corsari). - Piraticam facere (Cic. = 
esercitare la pirateria, fare il corsaro). - Piratica, ae, f. (pirateria). - 
Bellum piraticum (Cic. et al.~). 

— Praedatorius, a, um ( Liv. et al.); v. g. navis praedatoria (Liv. = 
nave corsara). - Graece: Piraticus, a, um (nsiQany.og); v. g. na- 
vis piratica (Liv. = nave corsara). 

Corsia: V. Andito. 

Cor so: I. Cursus; curriculum; lustratio; conversio. - Cursus equo- 
rum, navium (Caes.),- honorum tuorum (Cic. = cdrrierq), vitae 
(Cic), gloriae (Cic.) temporum (Cic), rerum (Cic); cursum fle- 
ctere, deflectere, torquere, mutare, dirigere (Cic). - Curriculum 
vitae (Cic), curriculum vivendi (Cic), curricula mentis, exerci- 
tationes ingenii (Cic). - Lustratio solis (Cic. = corsa del sole). - 
Conversiones rerum; rerum publicarum conversiones (Cic. — 
corso delle cose, degli awenimenti; ed anche mutamento, trasfor- 
mazione, rivolgimento delle cose). - Conversiones stellarum, astro- 
rum errantium, mensium, annorum (Cic). 

— Nummorurn, vel pecuniae pretium (corso del denaro). - Hie 
nummus in omnium usu est (denaro in. corso). - Nummi reprobi, 
vel reprobati (Ulp. Dig. = denaro. fuori corso). 

II. Primaria, vel princeps via (corso, o via principale); prima- 
ria, vel princeps urbis via. - Via lata (Morcelli = Corso in Roma). Corte-Coscienza 155 Corte: Cavaedium, ii, n., vel cavum aedium est interior ac subdialis 
pars domus (cortile). 

— Aula, ae, f. idem significat; sed accipitur saepenumero pro ca- 
vaedio domus regiae vel principis; atque etiam pro ipsa domo 
regia: Aula, vel Aula regia (= Reggia, Corte Reale). 

— Conors, vel Chors, vel Cors, ortis, f. (cortile per bestiame); dein 
vero militum . turmam significat. 

— Caulae, vel caullae, arum (Juogo chiuso per armenti) - Lupus 
fremit ad caulas (Virg.). 

— Inter honorarias Aulae Etruscae matronas adlecta (Marcelli: 
Dama d'onore alia Corte di Toscana). 

— Aula Damasiana (Cortile S. Damaso); Aula Bramantiana, vel 
cavaedium Bramantianum (Cortile del Belvedere). - V. vol. I, 
pag. 65, 148. 

•Corte d'appello: Consilium judiciis publicis cognoscendis (Vallauri); 

vel: Consilium judiciis publicis recognoscendis. 
Corte dei conti: Censorium collegium publicis recognoscendis re- 

ditibus-ac sumpdbus (autorita collegiale il cui ufficio e sindacare 

I'arkministrazione dello Stato). 
Coscienza: Conscientia (Cic. et a. — conoscenza, consapevolezza; 

intimo sentimento dell'animo; coscienza). - Animi conscientia 

(Cic. et a. = coscienza, come intimo sentimento dell'animo). 

- Officii conscientia (Cic. et a. — senso del dovere, coscienza del 

dovere). 

— .Buona coscienza: Optimae mentis conscientia (Cic); praeclara 
conscientia (idem); recta conscientia (Idem); optima conscientia 
(Plin.); recte factorum conscientia; v. g. consolari se conscien- 
tia optimae • mentis "(Cic, Brut-. 71); sustentari praeclara conscien- 
tia (Idem, Att. X, 4); mea mini conscientia pluris est, quam 
omnium sermo (Idem, Att. XII, 27); in omni vita sua quemque 
a recta conscientia transversum ungiiem non oportet discedere 
(Idem, XIII, 20); conscientia rectae voluntatis maxima est con- 
solatio rerum humanarum (Idem); bona conscientia (Quintil., 

- VI, 1.) 

— In buona coscienza: Ex officii conscientia; ex rectae conscientiae 
norma; quod sine peccato meo fiat (Cic); nullius culpae mihi 

..conscius sum (Cic); nihil fnihi conscius sum (Cic). 

— In coscienza: Ex animi sententia; ex animo; sincero animo; 
integra mente; ex fide; salvo officio (Cic); salva conscientia 
(Senec); salva officii conscientia, incorrupta integraque mente 156 Coscienziosamente-Cosmogonia agere (agire in coscienza); ex animi sententia jurare (giurare 
in coscienza, secondo coscienza). 

— Cattiva coscienza - Rimorsi di . coscienza: Mala conscientia; v. 
g. ex mala conscientia digna timere (Sallust., Jug.; 66). - Scele- 
rum conscientia; , conscientiae stimuli, angores, cruciatus; v. g. 
morderi conscientia (Cic); oppressus conscientia scelerum (Idem, 
Pis. ij); ex peccatorum conscientia timor exoritur (Idem, Parad. 
V, 3); te conscientiae stimulant maleficiorum tuorum (Idem, Pa- 
rad. 2); conscientia flagellantur facinora mala (Senec, Ep. 97 in 
fine); stimulante conscientia (Curt.). 

— Coscienza rigida, lassa...: Severa conscientia; severissima judicii 
conscientia. - Conscientia facilis, indulgens, perindulgeris (in ali- 
qua re), nimis indulgens, neglegens, tarda ac neglegens, hebes, 
hebescens, plumbea (insensibile). 

— Aliquid religioni habere (Cic. — avere a coscienza, a scrupolo 
di coscienza). - Religio obsistit ne... (Liv. — la coscienza impe- 
disce di...); religio mihi non est, quominus id faciam (Cic. = non 
ho coscienza di poter far cib). - Judicum religiones (la coscienza, 
il dovere -dei giudici). - A recta conscientia discedere (operare 
contro coscienza). - Homo sine ulla religione (uomo senza co- 
scienza), vel homo pravus, perditus... - Religiosi homines; reli- 
giosissimi homines (persone di coscienza). 

— Nullis conscientiae stimulis pungitur (Cic. = non ha co- 
scienza). - Conscientiam suam exonerafe (Curt. — liberare la pro- 
pria coscienza di un grave peso); vel liberare atque exonerare fi- 
dem suam (Cic). 

— In interiore animi sacrario (A. Leonis = nel santuarid delta co- 
scienza). - V. Sacrestia. 

— Liberta di coscienza: V. Liberta. 

— Scrupoli di coscienza: V. Scrupoli. 

— V. Esame di coscienza. 

Coscienziosamente : Religiose; diligenter religioseque; pie diligenter- 

que; sancte; severe. 
Coscienziosita : Fides (lealta); religio; officii religio; conscientia officii. 
Coscienzioso : Incorruptus; religiosus; pius, maxime pius; sanctus ac 

religiosus; justus ac diligens. 
Coscritti - Reclute: Tirones milites '(Cic, Philip. XI, 15); exercitus 

tirones (Cic et a.); militiae tirones. 
Cosmogonia: De mundi origine doctrina, vel disciplina. - Graece: 

Cosmogonia, ae, f . (xoa/j,oyov[a) . Cosmografia-Cotone 157 Cosmografia: Terrarum orbis descriptio. 

— Graece: Cosmographia, ae, f. (KoopoyQayia) . 

Cosmopolita : Mundanus (Cic.) - « Socrates quidem, cum interroga- 
retur cujatem se esse diceret : mundanum, iriquit; totius enim 
mundi se incolam et civem arbitrabatur » (Tusc. V, 37). 

— Mundi civis et incola {Cic, ibid. = cittadino del mondo, 'costno- 
politaj. 

Costarica: Costarica, ae, f. (Lot. di Curia); vel Costaricensis Respu- 
blica; Josephopolis, is, f. (la capitale: S. Jose de Costarica). 

Costituzionale: Cum primaria rei publicae lege concors, vel con- 
grue'ns; reipublicae. institutis conveniens; legitimus (conforme alia 
legge jondamentale dello Stato; legittimo). 

— Ad corporis constitutionem, vel conformationem attinens; v v gr. 
morbus, infirmitas (attinente alia complessione o conformazione 
fisica, p. es. malattia costituzionale). 

Co&tituzione - Statuto: I. Constitutio, onis, f. (complessione, com- 
posizione, disposizione, ordinamento); v. gr. corporis (Cic. — 
complessione fisica); naturae (Idem); populi (Idem); civitatis (or- 
dinamento dello Stato); religionum (Cic. =' dei riti, o cerimonie). 

II. Primaria civitatis lex; primaria rei publicae lex; primaria 
rei publicae instituta (la Costituzione, o Statuto). - Civitatis, vel 
rei publicae forma:, ordinatio, conformatio (ordinamento dello 
Stato). 

— V. Statuto. 

Costo : Annonae caritas (Cic. = costo della vita, prezzp alto delta vita). 
Contra: Annonae yilitas (Cic). - Alicujus rei pretium (costo • di 
una cosa) - Magno pretio, parvo pretio (a costo alto, basso). - Pre- 
tium constituere; pretium conficere (Cic. = fissare il prezzo). - 
(Cic); esse in pretio (Liv.). - Magno pretio, vel parvo pretio 
emere (Cic). 

— (ad ogni costo) Omni ratione; viribus omnibus; velis remisque 
(Cic); unguibus et rostro; omni contentione; pugnis et calcibus; 
manibus pedibusque (Ter.); toto cprpore atque omnibus ungulis 
(Cic, Tusc' II, c. 24). - Taetra ... res est ... omni contentione, ve- 
lis, ut ita dicam, remisque fugienda (Cic, fuse. Ill, n). 

Ootechino - Coteghino: V. Mortadella. 
Cotognata: Cydonites, ae, m. et f. (Pallad. XI, 20). 
Cotoletta: V. Focaccia. 

Cotone: Xilon, i, n., vel gossypion, ii, n. vel gossipion, ii, n. (Plin.) 
= Cotone pianta. 158 Cotta-Credenza — Linum Xilinum (Cf. Plin. XIX, 14); lana de'ligno (Ulp., Dig.- 
XXXII 1, 70, 9) = cotpne per stoffe ecc. 

Cotta: Superpelliceum (Lat. .Eccl); lineus amictus, us, m. (Vallauri); 
quae tamen vox videtur potius significare sacerdotale velum, quod 
vulgata lingua Amitto vocamus. 

Cottimo -Appalto - Appaltare - Appaltatore: Locatio (il dare a 
fitto, ed anche a cottimo); v. g. locatio operis (opera data a cot- 
timo). «■ Conductio (il prendere a pigionej a cottimo, in appalto); 
v. g. conductio operis (opera presa a cottimo). - Redemptio (ap- 
palto, il prendere. in appalto). - Redemptura (appalto, impresa in 
appalto); v. g. « redemptions auxisse p'atrimonium » (Liv. XXIII, 
48, 10 = avere accresciuto il patrimonio con le imprese in ap- 
palto). - Clarius tamen dicitur : Locatio, vel conductio, vel re- 
demptio ex condicto (ex condicto pretio) = cottimo, appalto nei 
vari semi sopra indicati; v. g. locatio operis ex condicto; redem- 
ptio operis ex condicto pretio etc. 

— Locare opus, locare opus ex condicto (pretio) dare, a cottimo o 
in appalto. - Locator operis ex condicto (pretio) = chi da a cot- 
timo o in appalto. - Conducere opus ex condicto (pretio) = pren- 
dere a cottimo o in appalto. - Conductor operis; conductor ope- 
ris ex condicto (pretio) = chi prende in appalto - Redimere ali- 
quid (appaltare, prendere in appalto); vel redimere aliquid ex con- 
dicto; redimere opus ex condicto (pretio). - Redemptor (appalta- 
tore, impresario); operis redemptor; operis redemptor ex con- 
dicto. 

■ — Opus facere ex condicto; vel opus facere ex condicto pretio (la- 
vorare a cottimo). 

Crack (voce inglese di largo uso — crollo). Quassatio, conquassatio, 
ruina, lapsus (crollo). - Strepens quassatio ac ruina (crollo fra- 
goroso). 

— Crack bancario, finanziario: V. Bancarotta. 

Grampo: Nervorum distentio (Cels.); nervorum rigor (Idem); spa- 
smus (Idem); spasma, tis, n. (Plin.); spasmus stomachi (Cels. — 
crampo di stomaco); spasmo laborare, vexari (soffrire di crampi). 

Craniotomia : Calvae, vel calvariae perf oratio; graece: craniotomia, ae 
(xqaviov == cranio - rofitf = taglio). 

Creatura: Creata res; creatus animans; creata vis. Non autem crea- 
tura, ae. 

Credenza: I. Fides, opinio, mens - Deorum opinio (Cic, Tusc. I, 13 = 
credenza negli Dei). Credenziali-Credo 159 II. Abacus, i, m. (Cic. et a.) - « Abacos complures ornavit ar- 
gento auroque caelato» (Cic, Tusc. V, 21) - Latine autem: Ar- 
marium, ii, n. - Delphica mensa (Cic), vel delphica, ae (Mart. - 
Plin.) = crederiza per espctrre vasellame. - V. Buffet. 
Oredenziali (Lettere): Litterae alicujus rei, v. g. legationis fidem fa- 
cientes; litterae demandati, vel crediti muneris testes. 

— Litterae fiduciariae (Vallauri). Adjectivum « fiduciarius, a, um, » 
■ usurpatur' a Caek, Liv. et aliis; v. g. .urbs fiduciaria (Lro. = affi- 

data fiduciariamente a unoy, oper3rri fiiduciariam obtinere (Caes.); 
fiduciarium imperium (Curt.); heres fiduciarius (Dig.). 

— Auctoritates, vel publicae auctoritates. Vox enim « auctoritas » 
saepe a Cic. et alii's hac ipsa significatipne usurpatur, atque indi- 
cat litteras Principum, vel Magistratuum alicujus rei testimonium, 
vel fidem facientes. - « Tot graves ab ainicissirnis Civitatibus le- 
gationes cum publicis auctoritatibus et testimoniis ... » (Cic, Verr. 
II 3). 

Credere in Dio: Deum esse credere (Cic, Tusc. I, 13). Credere Deos 
(Sen.) — credere in Dio; negli Dei. - Deos non putare (Cic, De 
Div. I, 46 = nan credere negli Dei) - Fidem suam et religionem 
pecunia commutare (Cic, Cluent. 46 = vendere la propria fede 
religiosa). 

— « Ut porro firmissimum hoc adferri videtur, cur Deos esse cre- 
damus, quod nulla gens tarn fera, nemo omnium tam sit immanis, 
cujus mentem non imbuerit Deorum opinio (multi de Dis prava 
sentiunt; id enim vitioso more effici solet; omhes tamen esse vim 
et naturam divinam arbitrantur, nec vero id conlocutio hominum 
aut consensus effecit, non institutis opinio est confirmata, non le- 
gibus; omni autem in re consensio omnium gentium lex naturae 
putanda .est) ». (Cic, Tusc. I, 13). - « Omnibus enim innatum 
est et -in ariimo quasi insculptum esse Deos » (Cic, De Nat. Dear. 
H,5) ; 

Crediljilita: Fides (—fede, fiducia); fides certa, vel incerta; auctoritas; 
v. g. fidem alicujus imminuere, infirmare, confirmare, negare, de-. 
mere (diminuire, togliere, negare, confermare la credibilita, la 
fiducia...); argumentum certae (incertae) auctoritatis; historiae fi- 
des (credibilita storica); alicui, alicui rei. abrogare fidem (Cic. = 
negare credibilita, fiducia). - Probabilitas (Cic. = verosimiglianza, 
credibilita). - Fidei ratio; auctoritatis ratio; probabilitatis ratio 
(ragione di credibilita). 

Credo: Sacramentum catholicae fidei. « Non ausim equidem aflSrmare 160 Cremisi-Criticare quo quisque animo sacramentum catholicae fidei dixerit » (Cor- 
dara, Hist.). 

Cremisi: Coccum, i, n. (Hor- Plin. = grana di un albero a cui ade- 
riscono cocciniglie di color rosso chiaro, con cui si tinge in scar- 
latto; lo stesso colore scarlatto; ed anche stoffa di colore scarlatto). 
- Coccineus, a,um (Justin. = di colore cremisi). - Coccinatus, 
a, um (Suet., Dom. 4 == vestito di scarlatto). 

Cresima: Sacra confirmatio, onis, f. (Vallauri); sacrum chrisma. 

— Sacro chrismate inungere (Idem: cresimare), roborare, signare, 
obsignare. 

— Almo chrismate inuncti christianum sacramentum dixere (Mor- 
celli: ricevuta la Cresima recitarono I'atto di fede). 

Cripta: V. Catacombe. 

Crisi: Crisis, is i. (piega decisiva, mutamento). - Haec tamen vox, e 
graeco fonte ducta (xQlaig — scioglimento), turn solummodo 
usurpatur, cum de subita morbi immutatione agitur. « Hie qui- 
dem, ait, nos eamdem crisim habere, quia unique denies ca- 
dunt » (Senec, Ep. 83). 
— ■ Discrimen; rerum discrimen; rerum publicarurh discrimen (crisi 
sociale). - Rerum publicarum mutatio (Cic. = crisi politica); re- 
rum publicarum conversio (Cic. ■ — rivolgimento politico). 

— Publica res in ancipiti versatur; vel in ruinae periculo versatur;- 
vel in gravissimo rerum discrimine est (crisi sociale). 

Orisi del Governo - del Ministero : V. Dimissioni. 

Cristianesimo : Christiana dpctrina; Christiana praecepta (come in- 
segnamento). - Christiana res; christianum nomen; Christiana res 
publica; Christiana civitas; christiani homines (I'insieme dei cri- 
stiani; la cristianita). 

Oristiano: Christianus (Tac.-Plin.-Suet.) - Christicola, ae (Prudent.) 
Christias, adis - Christifidelis, is (Acta Leonis). - Jesu Chri- 
sti cultores - Jesu Christi sectatores, vel assectatores - Qui chri- 
stiano censentur nomine - Qui christiano gloriantur nomine. 

Critica - Critico - Criticare": I. Censura; judicium; sententia. - Vox 
« censura » significat a) munus censoris, prout in romana repu- 
blica gerebatur; b) atque etiam esame rigoroso, giudizio severo, 
critica - Censuram agere (Ov.); censuram gerere (Suet.) - Ali- 
quem, aliquid maledico dente carpere (Cic. = denigrare); ali- 
cujus farham carpere, lacerare (Liv.) - V. Denigrare. 

II. Critica ars (critica come arte). - Vox « criticus, a, um » 
quamvis e graeco fonte ducta, usurpatur a Cicerone, Horatio, Croazia-Crociata 161 Quintiliano et aliis, cum agitur de judicio ferendo circa scripta 
veterum auctorum. 

— Critice, es; vel critica, ae, f. (la criticd). 

— Criticus, i (un critico); . homo emunctae 'naris (Hor. = critico 
arguto,.frizzante); critici scaenici, vel judices scaenici (critici tea-, 
trait) - « Ego tamquam criticus antiquus judicaturus sum ... » 
(Cic, Fam. IX, 10). 

— Censoria virgula notare (Quintil. — criticare); vel aliquid carpere, 
reprehendere; nasute. destringere (Phaedr. = fare, I'ipercriticn; 
criticare rnordacemente); naribus uti (Hor. — darsi alia critica), 
vel naribus indulgere (Pers.); summa cum libertate cuncta no- 
tare, carpere (Hor. = criticare tutto liberamente); minutius et 
scrupolosius rimatur omnia (Quint. = critica tutto pedante- 
mente); censoris animum sumere (Hor. = atteggiarsi a critico); 
aiiquem, vel aliquid^adunco suspendere naso (Hor. — fare una 
critica mordace, far le beffe di uno o di una cosa). 

III. Incertus; dubius; anceps. - Res dubiae ac suspensae - 
Tempora impeditissima; res impeditissimae (circostanze critiche); 
rei-publicae tempora impeditissima (Cic. — momenti critici per 
lo Stato). 

Croazia: Croatia, ae, f.; Croatae, arum (gli abitanti); Zagrabia, ae, f. 
(Zagabria, capoluogo). 

Croce: Encolpium, ii, n. (O. Jozzi, Lexicon Epigraphicum = croce 
pettorale dei Vescovi ecc), vgl aptius; Crux encolpia - Adjecti- 
vum « encolpius, a, um » invenitur in antiq. inscript., est e graeco 
f onte ductum, ac significat « quod in sinu, vel pectore gestatur » 
(eykohtioQ)! ! i * ] i ] ■■ ! ; ; ;- i !| . !: i j * i j j j i ■ i ; !. ! «■ ; : -j; ~|., 

— Sollerhnia ob memoriam augustae Crucis Hierosolymis -inventae 
(Festa dell'invenzione delta Croce), 

— Festiun sacrosanctae Crucis de Persis receptae (Festa dell'esalta- 
zione delta S. Croce). , 

— Signo Crucis se munire (farsi it segno delta Croce). 

— Via Crucis: V. Esercizio. 

— Aedes Sessoriana (S. Croce in Oerusalemme). 

Croce Kossa : Societas a Cruce Rubra; Dunantiana a Cruce Rubra so- 
cietas (dal ginevrino Enrico Dunant, 1828-1910, ideatore e fonda- 
tore di questa benefica istituzione). 

Crociata: Sacrum .bellum sub Crucis signo susceptum (Vallauri), vel 
indicium. 

-r Sacrum bellum Cruce signatorum. 11 162 Crocicchio-Orusca — Sacrum bellum sub Crucis signo suscipere (jare la crociata). 

— Milites Cruce signati (i crociati); vel sacri belli milites; vel tesse- 
rarius sacrae Crucis exercitus. - Adjectivum « tesserarius, a, urn » 
usurpatur a Vegetio (_Milit. ll, l), et a Tacito (Hist. J, 25) ac signi- 
ficat soldato che ha ricevuto la tessera a distintivo. ■ 

— Sacra precum contentio (crociata di preghiere). 

Crocicchio - Cro'cevia: Compitum, i, n. (Cic. et a. = luogo ove s'in- 
crociano piii vie). - Trivium, ii, n. (Cic. et a. = Ipiogo ove s'in- 
contrano tre vie; luogo popolaresco, ove convengono persone 
volgari).- 1 

— Trivius, a, -urn (attinente a un trivio o crocevia; che si venera 
sopra un trivio o crocicchio di strode); v. g. dea trivia (Prop.); virgo 
trivia (Lucr.); trivia imago, trivium simulacrum. - V. vol. I, 
pagg. 22. , ' . 

Crociflsso - Crocifiggere: I. Christi cruci fi*i effigies, imago/signum 
(sostantivo). 

— ■ Christi de cruce pendentis effigies (Vallauri). 

— Jesu Christi in crucem acti effigies; J. Christi cruci affixi effigies; 

— J. Christi cruci suffixi effigies; J. Christi in cruce suffixi effigies; 
■ J. Christi in crucem suffixi effigies (il Crocifisso). 

II. Aliquem in crucem agere (Cic., Fin. V, 21); aliquem cruci 
affigere (Liv.); aliquem hi cruce figere (Cic); aliquem ; cruci figere 
(Suet.); corpus in crucem figere (Justin.); aliquem cruci suffigere 
(Cic); aliquem in cruce suffigere (Hor.); aliquem in crucem suf- 
figere (Justin.) = crocifiggere. 
Crollo: V. Crack. 

Cronico: Invaletudo diuturna, vel perpetua (malattia cronicd); inva- 
letudine diuturna, vel perpetua affectus (ammalato cronico, affetto 
di malattia cronicd). ' ^ 

Cronologia - Cronologico - Cronologicamente : Tempprum (vel an- 
norum) ratio, -digestio, ordo, descriptio, series (cronologia). 

— Temporum servare .gradus (Cic, Part, or at. IV, 12 = conser- 
vare I'ordine cronologico); temporum servare ordinem; servare 
ac notare tempora. 

— Temporum servato ordine (cronologicamente). < 

— Graece: Chronologia, ae, f.; chronologicus, a, um (%(>ovoloyia- 
XQovoXoyixog) . 

Cronometro: Horarum index perfectissimus. - Graece: Chrorio- 

metrum (xQovofiercgov) . 
Crusca: (celebre accademia sorta a Firenze nel 1583) V. Accademia. Cuba-Cuore 163 Cuba: Cuba, ae, f.; Cuba insula; Cubanus (di Cuba); Habana, ae, f. 
(Cap. dell'isola di Cuba. - Lot. di Curia)'. 

Cubo - Cubico: Cubus, i, m. (cubo) vox est ex graeco fonte ducta, 
atque usurpatur a Vitruvio et aliis. Item adjectivum «cubicus, 
a, um». Haec vocabula a nonnullis scribuntur: cybus, i; cybi- 
cus, a, urn. - « Cubus aircem est corpus sex "lateribus aequali la- 
titudine planitiarum perquadratum » (Vitruv. V, Praef. = il cubo- 
■ e un corpo di sei lati uguali e piani). « Pythagorae ... placuit cu- 
bicis rationibus praecepta in voluminibu's scribere » (Vitruv. 
ibid.). 

— Numerus cubicus, vel cubus (Cf. Gell. I, 20) dicitur « cum omne 
latus ejusdem numeri aequaliter in sese solvitur, sicuti fit, cum 
ter tenia ducuntur, atque ipse numerus triplicatur » (Forcellini — 
numero al cubo). 

— Pes cubicus; passus cubicus; vel pes in cubum ductus, passus in • 
cubum ductus; vel pes cubicis rationibus ductus (misura di un 
piede o di un passo al cubo). - Decern pedes in cubum ducti 
(died piedi al cubo> cioe circa tre tnetri cubi); decern passus in 
cubum ducti (died passi al cubo, doe circa quindici metri cubi). - 
V. Metro-Childmetro. 

Cuneif orme : Litterae formatae in cunei modum (Vallauri: caratteri 
' cuneifqrmi). 

Cupre: Ex animo (di cuore), non . autem ex corde. - Toto pectore (di 
gran cuore); toto pectore amare, cogitare (Cic.) = con trasporto, 
-con entusiasmo. 

— Aperto pectore (a cuore aperto, Cic, De Ami'c. c. 26). 

— Mini cordi est; mihi in deliciis est; mini curae est; mihi in me- 
dullis haeret; mihi in amoribus, vel in amore est (Cic- et d. = .mi ■ 
sta a cuore) - Nihil mihi antiquius est, vel nihil potius est quam 
ut.i.vel cum inf. (niente mi sta piu a cuore che ...). 

— Nel cuore deWinverno: Summa' hieme. t « Erat hiems- summa, 
tempestas perfrigida » (Cic, Verr. II, 4, 40). 

— Nel cuor della notte: Multa nocte (Cic); vel de multa nocte (Cic. 
= a notte avanzata, nel cuor delta notte); concubia nocte (Cic. = 
nel cuor della none; cioe quando si e nehprimo sonno); ad.mul- 
tam noctem (Caes. = fino a notte inoltrata, fi.no al cuor della 

notte ' ) ' 

— Cuore della citta: Urbis sinus; v. gr. « in sinu urbis sunt ho- 
stes » (Sail.). - Urbis caput (punto principale della citta); media 
urbs (il centro della citta); in media urbe (nel centra della citta). 164 Cupola-Dama Cupola: Tholus, i, m.; hemisphaerium, ii,-n.; testudo, inis, f. 

— Hemisphaerium immensae molis attolli jussit (Morcelli: delld 
Cupola di S.. Pietro). 

— Testudo sacri forrtis in Laterano (Idem: Cupola, del Battistero 
di S. Giovanni). 

— Petrianae Basilicae tholus, concavi caeli imago pulcherrima (Cu- 
pola' di • S. Pietro, splendida immagine dell'emisjero celeste). 

Cupone: (francesismo —■ coupon; in italiano — cedola) Publicae 
syngraphae codicillus, vel scidula. 

— Scidula nummaria - V. Buono, II. 
Curato: V. Parroco. 

Custode: Angelo custo'de: V. Angelo. 
Czar - Czarina: V. Zar, Zarina. 

D 

Daltonismo : Daltoniana oculorum infirjmitas (dal fisico inglese G. Dal- 
ton, 1766-1844; malattia della vista per cui non si distinguono bene ■ 
alcuni colori, specialmente il rosso e il verde; e detta anche acro- 
matopsia). 

— Graece: Achromatopsia, ae, f. (alfa privativa - XQ&pa = colore - 
oyiig = vista). ■' , 

■ Dama: I. Matrona; illustris, vel nobilis femina. 
. — Inter honorarias Aulae matronas adlecta (Morcelli: dama di 
corte). 

II. L'udus duodecim scriptorum (Quintil.),-vel calculorum lu- 
. dus (Plin. Jun. et Cael. Aur. — gioco molto simile a quello che 
noi chiamiamo la Dama). Duodecim scriptis, vel duodecim cal- 
~ culis ludere: (Cic. = giocare d dama, la quale era segnata da 
12 Unee incrociate obliquamente, o « scripta », con cui si - divi- ' 
deva il tavoliere in 25 riquadri). -r Calculorum lusu laxare ani- 
mum (Plin. J.). - In lusu duodecim scriptorum prior calculum 
promovet (Quintil. = gioca per primo -a dama) - Calculus, i, m. 
(pedina) r . Abacus, i, m. (Suet.-Macrob. — tavola degli scacchi 
e della dama) vel alveus lusorius (Plin.-Suet.-Val. Max-); vel al- 
veolus lusorius (Varr.); vel tabula lusoria. Hac significatione sae- 
pissime alveus sine adjectivo usurpatur; v. g. : In alveo ludere 
(Suet.) - Alveo et calculis vacare (Val. Max. VIII, 8, 2). 

— A nonnullis vero hoc loco ponitur : Latrunculorum ludus, vel Damaso-Dataria Apostolica 165 lusus. Id genus tamen liidendi videtur fere esse potius quod nos 
vocamus : . gioco degli scacchi (Cf. Goelzer, Nouveau Dictionnaire 
Franc.-Lat.) - Latrunculis ludere (Varr., L. L. XXII; Senec, 
Bp. 106, ii; Plin. VIII, 215) videtur igitur significare gibcare d 
scacchi. - Atque idem videtur esse quod Ovidius (Art. Amat. Ill, 
357) dicit « proelia latronum ludere »; hoc nempe ludendi genus ei 
valde simile esse videtur, quod nos gioco degli scacchi vocamus 
(Cf. Forcellini). 

— In Thomae Vallauri Lexico (Voc. lial.-L.at., Lat.-Iial.) hoc loco 
legitur : « Scfupis ludere ». (Cic. = giocare a dama) vel « duodecim 
scrupis ludere ». Id eruitur ex duobus Ciceronis - locis (Oral. I, 
50, Fragm. apud Non. II, 781), in quibus a nonnullis non « scri- 
ptis », sed « scrupis » (scilicet , calculis = sassolini) legitur. Res 
tamen valde est dubia, ac plerique hoc quoque loco legendurri pu- 
tant ut in ceteris, quos supra rettulimus, locis: duodecim scri- 
ptis (non autem scrupis) ludere. 

Damaso: Aula Damasiana (Cortile S-. Damaso). 
- — Basilica Damasi Laufentiana (Morc/iHi: San Lorenzo in Da- 
maso). 

— Ad Laurentii et .Damasi (Id.: A S. Lorenzo in Damaso). 
D'Angio: Andeganvensis (Morcelli). 

Danimarca: Dania, ae, f.; Dani, orum (Danesi); Codania, vel Haph- . 
nia, ae (Vallauri: la capitale = Copenaghen). 

Dante: Dantes; Dantes Aligherius (A. Leonis 1892, p. 59-60; et Acta 
Ap. Sedis 1921, p. 209). - « Dantes Alagherir florentinus et exiil 
inrneritus... ». Ita legitur in eius epistulis, quae has inscriptiones 
habent : « Universis et ' singulis Italiae Regibus. et Senatoribus 
almae Urbis... »; « Scelestissimis Florentinis intrinsecis »; .« San- 
ctissimo, glpriosissimo' atque felicissimo... Henrico divina Provi- 
dentia Romanorum Regi et semper Augusto »^ 

Danzica:' Dantiscum, i, n.; Gedanum, i, n. (Vallauri). 

Darvinismo: Darviniana doctrina; darvinianum commentum;' darvi- 
niaria rerum omnium per gradus immutatio, conversion darvi- 
niana viventium (animantium) per gradus mutatio, conversio 
(La parola. e derivata dal celebre naturalista inglese Carlo Dar- 
. win, 1809-1882). 

Dataria Apostolica: Munus Summi Magistri sacerdotiis (vel bene- 
ficiis) dandis attribuendis (U.fficio della Dataria Ap.) - Sedes 
Summi Magistri sacerdotiis (vel beneficiis) dandis attribuendis 
(Sede della Dataria Ap.). 166 • Datario-Dattilografo * — ■ Dataria Apostolica (Cod. J, C). Vox tamen « Dataria »-.est in- 
fimae latifiitatis. 

— V. vol. I, pag. 73. 

Datario: Summus Magister beneficiis dandis attribuendis (Mor- 
celli: Card. Datario). - Summus Magister sacerdotiis dandis attri- 
buendis. - Em. Vir ... Summus Magister sacerdotiis dandis attri- 
buendis. - 

— Proximus a Summo Magistro sacerdotiis (vel beneficiis) dandis 
attribuendis (Vice Datario). 

— Card. Datarius -(Cod. J. Can.). Vox tamen « Datarius » est in- 
-fimae latinitatis. 

— V. vol. I, pag. 73. 

Datore e prestatore di lavoro: Operarum conductor (chi prende a 
opra; chi assolda lavoratori). - Operariorum, vel opificum, vel 
artificum conductor (prestatore di lavoro, chi assume lavoratori). 
, Cf. conductores histrionum (Plant., Asin. Prol. 3); conducere ali- 
quem (Cic), conducere praeceptores (Plin., Ep. TV, 13), condu- 
cere coquos (Plaut., Aul. II, 4, 1) = assumere -uno ad.un-.lavoro, 
come precettore, cuoco ecc. - Opera, ae (Cic.-Liv. = lavoro ed 
anche lavoratore). 

— Ii qui rem, et ii qui dant operam (Cf. Acta Leonis 1891, Litt. 
Enc. «. Rerum Novarum ») = datori e prestatori di lavoro. 

— Operae; operarii; artifices; opifices; operaria plebs (prestatori 
di lavoro). - Conducticii operarii, vel artifices, vel opifices. - 
Adjectivum « conducticius, a, um » hac significatione (preso a 
opra - preso in affitto) legitur apud Plautum, Varr. et Nep.; v. g. 
«fidicina conducticia,» (Plaut., Epid' II, 3, 8 et V, 2, 41 .= suq- 

"natrice di cetra, che presta la sua opera a pagamento); conducti- 
ciae liberorum operae (Varr.,'R. R. I, 17). 
Dattilograf are - Dattilograf 0 »etc. : Manuale prelum, vel praelum 
(macchina dattilografica) - Adjectivum « manualis, e» apud Ta- 
citurn, Plinium et alios significat maneggevole, facile a adoperarsi 
con le mani. Vel dactylographicum prelum; vel scriptorium pre- 
lum; vel machina dactylographica; vel machina scriptoria (P. L. 
Rocci, Nuove favole latine, p. 47). 

— Dactylographico (vel dactylico) prelo scribere vel exarare (dattilo- 
graf are); vel manuali prelo scribere, exarare. - Verbum « exarare » 
apud Ciceronem et a. significat etiam hotare, disegnare, scrivere. 

— Paginae manuali prelo scriptae, vel exaratae (fogli dattilografati). 

— Dactylographica. ars (daitilografia). - Dactylographicam artem Dazio-Decano 167 tradere, addiscere etc. ... (insegnare o imparare -la dattilografia). 
Dactylographies arte excellere. 

— Dactylographicae artis peritus (un bravo dattildgrafd); dactylo- 
' ■. graphici, vel manualis, vel scriptorii preli opif ex (operaio datti- 

. lografo); dactylographus, i, m. ■ 

— Voces « dactylographia », « dactylographicus, a, urn » ex' graeco 
fonte ducuntur (ddrnvhiq =. dito - yQ&<pu> = scrivo). 

Dazio - G-abella -Dogana - Imposta: Vectigal (imposta indiretta, 
entrate dello Stato, dazio); portorium {dogana, dazio del porto); 
foricularium (dazio di deposito o di magazzinaggio); ansarium 
(dazio per deposito in dogana). Quae duo postrema vocabula in 
Inscript. Murat. inveniuntur, ac varias habent interpretationes. 

— Scriptura (Cic. et a. = imposta sui pascoli); v. , g. vectigal ex 
scriptura (Cic. = entrata delle impaste sui pascoli). 

— Tributum (Cic. et d. = imposta direttd); e. g. tributa, aut vecti- 
galia (Tac. ==' imposte dirette e indirette); tributum in capita 
singula servorum ac liberorum imponere (Caes.); tributum im- 
perare (Liy.), imponere (Caes.), conferre, facere, pendere (Cic). 

— Vectigal ponitur etiam pro entrate, rendiie private; v. g. « meum 
tenue vectigal » (Cic); « magnum Tectigal est parsimonia » (Cic, 
Parad. VI 3 49). V. , 

. — Vectigal novum ex salaria annona (Morcelli: nuovo dazio per 
lo spaccio del sale)., 

— Quidquid usuarium invehitur ansarium noa debet (Idem: Quel 
che s'importa per uso proprio non paga dogana). 

— Vectigal, vel portorium imponere alicui rei (Cic. = imporre 
tasse, dazio o dogana); portorium exigere (Cic). 

— Vectigal pendere (Cic. = pagare la tassa o il dazio). 

— Pro aliqua re portorium dare (Cic. = pagare la dogana per una 
cosa). 

: — V. Tassa. . 

— Daziere: V. Doganiere, Gabelliere. 
Debiti : V. Ingolfarsi nei debiti. , , . 

Decaraetrp : V. Metro, n. II, e tradurre con le antiche misure Romane 
equipardte al sisiema metrico decimale. 

Decano: Senior, vel primus (Morcelli). - A nonnullis ponitur: de- 
curio, onis, m.j quae vox significat a) capo di una decuria, b) capo 
■ di un collegio, o capo del personate di qualche carica di corte, 
v. g. cubiculariorum decurio (Suet., Dom. 17 = capo dei came-, 
rieri di corte, ciambellano). 168 Decentrare-Decorazloni Princeps sacri Senatus, vel Purpuratorum Patrum senior (Mor- 
celli: Decano del S. Collegio), vel Patrum Cardinalium primus. - 
Senior curionurn {decano dei parroci). 

— Doctorum decurialium primus, vel senior (decano di un collegio 
d'insegnanti); doct6rum decurialium primus humanioribus litter is • 
tradendis (decano delle Facolta di Lettere); doctorum decurialium 
primus medicinae tradendae, vel medicinae praeceptis tradendis 
(decano della Facolta di medicina); dodtorum decurialium primus 
sacris disciplinis tradendis (decano della Facolta di scienze sacre).- 

— Adjectivum « decurialis', e » seu ad decuriam vel ad quemlibet 
coetum pertinens, legitur in antiquiss. inscriptionibus, atque adeo 
hac significatione usurpari potest. Ita in Lexicb Morceliiano le- 
gitur (vol. I, p. 357): « Doctor decurialis disciplinae morum tra- 
dendae »." « Doctor decurialis sacris disciplinis tradendis ». 

— « Decanus » vox est e graeco f onte derivata, eumque significat 
. <r. qui decern praeerat militibus, ita ut ipse esset undecimus ... Idem 

caput contubernii nominabatur » (Forcellini - Cf. Veget., Milit. 
II, 8). - .Haec vox apud serioris. latinitatfs auctore^ iis ' etiam tri- 
buitur, qui ceteris brdinibus praesunt, ut-»coenobitarum coetibus 
(Augustin.-Hieronym.). 

— Decano della Sacra R. Rota: V. Rota. v 
Decentrare - Decentramento : V. Dicentrare - Dwentramento. 
•Decima: Decima, vel decurria, ae, f. (Cic et,a.). 

— Decumanus (Cic. = Appaltatore delle decime). 

— Decumas imperare, pel imponere alicui (Cic). 

— Decimas dare, solvere alicui (Cic). 
Decimale : Decumanus, vel decimanus (Cic. et a.). 

— Sistemaimetrico decimale: V. Sistema. 

Decimetro : Decima mensurae primariae pars. - V. Metro, n. II in 
fine; Centimetro e Millimetro.. 

Decollare — Decollaggio: Se expedire; se extollere; se expedire at- 
que extollere; extolli. 

— V. Idroplana. 

Decorazione : Ornatus; ornatio; ornamentum , (decorazione in- genere). 
Decorazioni: Honoris insigne; honoris insignia;' honoris signurh; ho- 
noris documenturn (decorazioni che si danno per onorificenza). 

— Phalerae, arum, f. pi. (decorazioni in forma di borchia 6 me- 
daglia che si dava.no per onore militare o civile). « Ornamenta ex 
auro vel argento, bullarum forma, quae viri nobiles ac praesertim 
milites, honoris causa, - in pectore pensilia gestabant » (Forcel- Dedizione-Delegazione 169 lini). — « Pro concione postero die laudati donatique a C. Calpur- 
nio equites phaleris » (Lk XXXIX, 31). . 

— V. Placca e Commendatore con placca: 

Dedizione: I. Deditio, onis, f. (resa, atto di arrendersi). - Venire in 
deditionem; recipere aliquem in deditionem; compellere ad de- 
ditionem; facere deditionem oppidi; barbaros ad deditionem tra- 
here etc. (Cic.-Liv.). 

II. Devotio, onis, f. est actus devovendi se ad sacra praesertim 
quod attinet; devotio vitae, devotio capitis (consacrazione di se 
agli Dei). Potest etiam usurpari pro sacrificio o dedizione di se 
ad una causa santa. 

— Non tamen significat cultum erga Deum, vel erga Deum pieta- 
tem (devozione). - V. Devozione. ' 

— Devovendi se studium (ardore di dedizione, spirfto di sacrificio). 
— . V. Sacrificio. 

Defalco - Defalcare: V. Sconto. 

Deficit: Lacuna, ae, f. (Cic. — disavanzo). " 

'— a Lacunam explere (Cic., Verr. IV, 55) = colmare il deficit. 
Definire - Definizione : Definire; describere; circumscribere - Rem 
pressius definire (Cic, T-Usc. IV, 7.) - Est Zenonis haec definitio 
ut... (Cic.) -.Zeno ita definit ut... (.Idem). 
— . Rem definiendo explicare (Cic, Orat. c. IV). 
— ■ « Definis tu mihi, non tollis dolorem, cum dicis asperum, con- 
tra naturarn etc. ... » (Cic, Tusc. II, 13). 

— « Probe definkur a Stoicis fortitudo, cum earn virtutem esse ' 
dicunt propugnatem pro aequitate » . (Cic, De Off. I, 19). 

— Finitio (Quint, et a.); definitio (Cic et a.); discriptio (Cf. Cic, 
Tusc. TV, 5) = esplicazione, ripartizione; descriptio (Cic.) = de- 
scrizione, esp.osizione, determinazione, , definizione. 

Dejeuner (v. francese — colazione, asciolvere) V. Colazione. 

Delegare - Delegazione : Committere, concredere", demandare aliquid 
alicui - Delegare aliquid alicui; provinciam, vel curam alicujus 
rei alicui delegare. (Quintil.), vel demandare - Imagines descri- 
bendas pingendasque" delegare (Plin., Ep. IV, 28); 

— Delegare, vel legare aliquem ad .:. significat aliquem ad aliquem 
mittere alicujus negotii causa, v. gr. & Aliquem ad senatuth de- 
legare » (Liv,). 

— Delegatio, onis, f.; muneris delegation vel provinciae detegatio 
(delegazione di un uffcio). - Vox « delegatio » duplicem habet si- 
gnificationem, nempe mandato di pagamento (Cic; Att. XII, 3, 170 Demanio-Dente Oapsulato . 2); vel significat aliquid alicui concredere, qui alterius vices agat 
(delega); v. g. « Delegationem res ista non accipit » (Senec, Ep. . 
XXVII,. 4 = la cosa non si pud fare per. mezzo di altri). 

— Mandato munere (per delegazione); vel mandato -munere ac 
communicatione potestatis (per delega). 

— Delegatio Apostolica (Delegazione Apostolica). 

Demanio; Bona publica; pqssessiones publicae; rei publicae bona, 
vel possessiones (i beni dello Stato). - Officium. (munus) rei pu- 
blicae bonis (possessionibus).administrandis (ufficio del Demanio). 
- Sedes r ei publicae bonis {possessionibus) adtninistrandis (sede 
del Demanio). K 

Demiurgo: Demiurgos, i, m.; demiurgus, i, m. (t. filosofico dal 
gr. drjfiiovQydg = operaio; un essere divino che ordina la mate- 
ria e da forma al rrtondo). 

Democrazia: Imperium populare (Vallauri). 

— Popularis rei publicae gubernandae ratio. 

— Popularis res publica (Cic, Rep. Ill, 35; popularis civitas (Idem). 

— Populares (Cic, Sest. 45, 96 et al.) = i democratici, cioe favor e- 
voli al bene del popolo e ad un governo di popolo; appartenenti 
al popolo, alia classe popolare - Contra: optimates. 

— Graece: Democratia, ae, f. (drj/iot; = popolo - KQaxkm = domino, 
governo). 

, — Democratia Christiana. Haec ratio publicae rei moderandae in 
Enc. Litt. « Graves de communi » (Acta Leonis 1901, p. 3 sq.) 
proporiitur, describitur, commendatur. 

— Popularis rei publicae administrandae ratio, christianis praeceptis 
innixa (Democrazia cristiana). 

Denaro fuori corso: V. Corso'I. 

Denigrare: Lacerare, vel laedere famam, nomen alicujus;' obtrectare 
alicui (Cic); gloriae alicujus' obtrectare (Lift); alicujus laudes ob- 
trectare (Liv.); detrectare aliquem; aliquem maledico dente car- 
pere (Cic). - V. Criticare. 

Denigratore: Obtrectator (Cic et a.); calumniator (Cic. et a.); crimi- 
nator (Tac, Ann. IV, 1); crirninator in aliquem (Ibidem). 

Denigrazione: Obtrectatio; contumeliosa dicta; criminatio; e. gr. : Ap- 
pii criminationes de Fabio absente ad populum (Liv.); criminatio 
in aliquem absentem (Cic); obtrectatio malevolorum (Idem); con- 
tumeliosa dicta in aliquem (Sail.). 

Dente Impiombato - Capsulato: V. Impiombare, Impiombato, Im- 
piombatura. > Dentif ricio-Deputato 171 Dentifricio : Dentifricium, ii, n. (Plin.). « Pujamihe cineris fit denti- 
fricium» (Plin. XXIX, 3, 1 1). 

Dentista : Medicus dentarius; medicus dentium - Adjectivum « den- 
tarius, a, urn s usurpatur ab Apuleio (Herb. 4 et 8). 
• — Forceps, ipis, f.; vel dentarpaga, ae, f. (Van. — ferro per ca- 
vare i denti). 

— Opifex dentarius (meccanico dentista). 
" — V. vol. I, pag. 29. 

Depilatorio: Ad pilos detrahendos (evellendos) aptus, a, urn (adje- 
ctivum); ad depilandum aptus, a, urn, - Vox tamen « depilare » 
serioris est latinitatis (Tertull. et ah). 

— Medicamentum ad. depilandum aptum (nomen); instrumentum 
ad depilandum aptum; medicamentum (instrumentum) ad pilos 
evellendos aptum. ' . 

— Graece : Psilothrum 3 i, n. (Martial., VI, 93 - Plin. XXIV, 10, 47 
et a?.)- - Graecum vocabulum ipilmQQov unguentum indicat pilis 
detrahendis aptiun. 

Denunzia - Denunziare : Delatio, onis, f . (Cic. = denunzia ad un 
magistrate per misfatto); delationes (Tac); nominis delatio (Cic. 
— denunzia d'accusa); delator (Liv. = delatore, accusdtore); vel 
nominis delator; criminum delator (Liv.). 

— Libellus; libellus alicujus rei index (denunzia scritta). 

— Deferre aliquem alicui, ad aliquem (denunziare, accusare uno 
a...); v. g. aliquem ad Senatum deferre. (Suet.); deferri majestatis, 
(Tac: = essere accusato di lesa maesta); deferre Bruturri Cas- 
siumque reos caedis absentes (Suet.); Drasus defertur moliri res 
novas (Tac). 

— Gonventum (pactum conventum, pactionem, conventionem) vio- 
latum, exstinctum (violatam, exstinctam) profiteri, renuntiare, edi- 
cere (denunziare un pdtto violate- o scaduto). -. Foedus neglectum, 
violatum, fractum profiteri, renuntiare, edicere (denunziare un'dl- 
leanza ecc. ...). 

Deputata - Deptitatessa: 'Legata populairis legibus ferendis; legata 

popularis; popularis legislatrix; legata legislatrix. 
Deputato: Orator popularis legibus ferendis et annuls tributis . decer- 

nendis (Vallauri: Deputato al Portamento). 
- — Popularis legatus legibus ferendis. 

— Popularis leguirilator, vel legislator. 

— Deputatus legifer (Rocci: Nuove favole latine 17, 11). Quae 
tamen locutio videtur potius significare chi e ritenuto, giudicato, 172 Deriva-Destino stimata un legislatore. Etenim « deputo, as... » apud optimos la- 
tinitatis scriptores significat: a) tagliare, potare; b) pensare, sti- 
mare, giudicare. Vox autem « deputatus, a, um » apud cadentis 
latinitatis scriptores et in antiq. inscript. indicat: destinato, eletto, 
depiitato (Cf. Macrob., Saturn. VII, 14 - Grut, 1028, 2). 
, — Curator, vel moderator alicujus rei faciendae, vel administrandae' 

(Depiitato in genere). 
Deriva: Andare alia deriva: Secundum litus errare; secundum li- 
tora vagari; secundum ripam errare, vagari, rapi. - Secundum 
ripam errant, vagantur, rapiuntur (vanno alia deriva). 

— Deerrare (andare alia deriva = fuorviarsi); itinera deerrare; e 
recto itinere declinare, denectere, excedere, aberrare (andare alia 
deriva in sensq morale). - Aliquem' transversum agere, vel rapere 
(trascindre uno alia deriva = fuori di strada). 

— V. Sbandamento, Sbandarsi. 

Dermatite : Cutis inflammation vel inflatio. - Graece: Dermatites, is, f. 
(dsQfia = pelle). 

Dermatologia : v Cutis morborum descriptio; cutis morborum doctrina. 
- Graece: Dermatologia, ae, f. (digfia-Aoyog). 

Deserto : Solitudo; vastitas; deserta, orum, n.; deserta loca; locorum 
vastitas; deserta locorum vastitas. , ' 

Desiderio: Desiderium (di cib che non si ha); vel desideratio - De- 
siderium urbis me tenet (Cic); desiderio teneri alicujus rei (Cic); 
esse in desiderio return carissimarum (Cic); facere alicui deside- 
rium alicujus rei, vel commovere alicui desiderium alicujus rei 
(svegliare in uno il desiderio di una cosa); bonorum aeternorum 
desideratio ac spes (Cic.). 

— Optatum (cib che si desidera); vptum (cib che si vuole); aliquid 
in votis, vel in optatis est; alicujus optata exsequi, vel explere; 
optatis alicujus respondere (corrispdndere ai desiderii di uno). 

Desio : Deusium, ii, n. (Acta Ap. Sed. = cittadina della Lombardia, 
patria di Pio XI). " •» 

!Dessert: (voce francese = frutta e dolci; pqspasti; seconde mense) Se- 
cunda mensa (Cic. et al.); qua quidem voce fercula signifkantur, 
quae ultimo loco inferuntur, ut poma; nuces, bellaria etc. « Haec 
ad te scripsi, apposita secunda mensa » (Cf. Cic, An. -XIV, 6 
et 21). « Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo- 
coacescitx (Cels. I, 2). 

Destino: Fatum; sors; fortuna; fatalis yis; natura; necessitas; fatalis 
necessitas (Cic). Destra-Dialettico 173 — Natura iios ad majora genuit et conforrnavit (a piu,. alti destini). 
- Quae nos necessitas ferre coegit, quae vis quaedam paene 
fatalist.. (Cic, Philip. Ill, ir). 

Destra: Dextra viam stratam (Liv. ' = a destra della via). 

— Dextrorsus, vel dextrorsum (contr.: sinistrorsum) =f verso de- 
stra, verso sinistra. 

Detector: Detectorium hertianum (rivelatore magnetico delle onde 
hertziane); vel detectorium magneticum. - Non autem: « Detec- 
tor », qua voce (Tertull.) is significatur, qui detegit (colui che 
scopre). 

Devoto: Pius; pius erga Deum, erga parentes... 

— Devotus,- a, um, significat: a) dedicato, consacrato (Cic); 
b) affezionato, devoto (Suet.); c) atque etiam : maledetto, esecrato 

■ (Hor.). - Virgo Deo devota (Morcelli: vergine consacrata a Dio = 
suora). 

— Pie, rite, religiose, sancte (devotamente) - Deum pie religio-- 
seque colere. 

— Deiparae Virginis cultor studiosissimus (molto devoto della Ma- 
donna); cultores caelestis Patroni etc. ... 

Devozione: Pietas; pietas erga Deum; pietas erga parentes - Religio; 
relligio; summa religione Deum colere - — Obsequium, vel ob- 
servantia in aliquem % - 

— "Non autem devotio (Cf. dedizione); quae vox significat actum 
devovendi se (Cic.) atque etiam "imprecazione, maledizione (Nep.). 

Diabete - Diatietico: Diabetes, ae, m. (v. gr.); diabetae morbus. 

— Diabetae morbo laborans; vel diabeticus (diabetico). 

— Hie morbus « urinae nimiae profusio » a Celso haud satis recte 
dicitur. 

— Vox « diabetes » ex graeco verbo oritur 6ia(iaivca = passo at- 
traverso (flusso di orina). 

Diaforesi: Nimium sudoris profluvium. - Graece: Diaphoresis, is, f. 

(Prise. - dal 'verbo^StagioQBCo = passare attraverso, traspirare). 

Nimio sudoris profluvio laborare; corpus \sudoribus exinanire 

(Sen. — soffrire di diaforesi); nimio sudore manare. 
Diaframma : Septum transversum; discretorium . (Gael. Aurel., Tard. 

II, 12); graece: diaphragma, atis, n. (did = fra - <pgdyjja = du 

visorio). 

Dialettica - Dialettico: Disserendi ars, ratio, scfehtia, disciplina, do- 
ctrina; disserendi genus, varia disserendi genera (varii generi di 
dialettica) - Disserendi subtilitas (finezza dialettica); disserendi 174 Dialetto-Dicentramento spinae (Cic = sottigliezze, cavilli dialettici); partiendi et defi- 
niendi spinae (Cic = ripartizioni e definizioni cavillose). ■ 

— Disputator (Cic, De Off. I, 3 = dialettico, ragionatore); dispu- 
tatrix (Quintil. II, 20, 7 = disputatrice, dialettica). Disputator' 
elegans, eruditus, eruditissiriius; in dialecticis versatissimus. 

— Graece: Dialectica,. ae, f.; dialectice, es, £.; dialectica, orum, n. 
pi. (Cic. et a.). - « ... per omnes partes sapientiae manat et fundi- 
tur, rem defmit, genera disponit, sequentia adjungit, perfecta con- 
cludit, vera et falsa dijudicat» (Cic, Tusc. V, 25). « Dialectics . 
veri et falsi quasi disceptatrix et judex » (Id., Acad. TV, 28). - 
Dialecticus, a, um '(Cic). -Dialecticus, i, m. (Cic). « Diodorus 
valens dialecticus » (Cic, Fat. 6). - Dialecticae sapientiae profes- 
sor (Plin.). - Dialectice (Cic.); seu dialecticorum more, ratione. 

Dialetto: Dialectos vel dialectus, i, m. (Suet., Tib. 56). 

— Subalpino sermone uti; insubri sermone loqui; veneto sermone 
uti (parlor ■& in dialetto piemontese, lombardo, veneto). 

Diapason: Vocis index; instrumentum vocis index. - Normam imper- 
tire (fig. = dare il diapason). 

— Graece: Diapason, vel diapasonium, ii. n. (Sta - naacov = per 
tutti). 

Diarrea - Dissenteria: Ventris fluor, oris (Cels. Ill, 6); ventris, vel 
alvi profluvium; tormina, um (Cic. et a.); graece: diarrhoea ( Sidg- 
qoia ), vel dysenteria, ae (Svg = prefisso awersativo - svteQov ~ 
intestino). 

Diastole : Dilatatio; v. g. cordis dilatatio, arteriae dilatatio (diastole^ 
come movimento del cuore o dell'arteria, a cui si conirappone la 
sistole = cordis contractio). - Syllabae dilatatio, vel syllabae pro- 
ductio (diastole, come allungamento di una sillaba breve). 
— . Graece: Diastole, es, f. - Quod quidem vocabulum oritur ex 
verbo dia&teXXoj = dilato, apro. 

Dicastero: Ministeriurn; publicum ministerium. - Rei publicae mi- 
nisteria (dicasteri dello Stato); Apostolicae Sedis ministeria (di- 
casteri della S. Sede). 

Dicentraire - Dicentramento : Distribuere; distribuere in partes 
(Caes.); distribuere per... (Plin.). - Dispertire {Cic); dispertire 
in partes; dispertire inter, se (Liv.). - Rei publicae ministeria, mu- 
nera, officia non in unum cogere, sed apte utiliterque dispertire 
(decentrare gli uffici dello Stato). 
—. Dispertitio (Cic, Phil. Ill, 30); distributio (Cic et a.) == de- 
centramento; e. g. aequa et utilis rei publicae ministeriorum di- Dicrotismo-Digiuno 175 spertitio et distributio (un giusto ed utile decentramento dello 
Stato). 

Bicrotismo: Duplex arteriarum pulsus; duplex venarum pulsus. - 
Graece: Dicrotismus, i, m. (dfe = due volte - xqotoq = suono) 
= doppia pulsazione patologica. . 

Didattica - Didattico - Didascalico: Docendi arsj ratio, disciplina 
(didattica). - Ad docendi rationem pertinens, attinens, spectans ■ 
(didattico). - Docendi ratio ac via (sistema didattico). - « Dida- 
cticus » vox est infimae latinitatis. 

— Graece: Didascalicus, a, um; v. g. poema didascalicum. - A verba 
Stddoxw = insegno. 

Dieresi: Syllkbae divisio. - Graece: Diaeresis, is, f. (Serv. - diaigeaiq 
= divisione). ' 

Diesis: Diesis, is, £. (Skaio). - « In vetere musica est toni pars quarta: 
ita in hemitonio duae dieses sunt collocatae » (Vitruv. V, 4). 

Dieta: I. Moderatus "victus; victus moderatio, vel temperatio. - Mo- 
dus vivendi ad victum praesertim quod attinet. - Graece: Diaeta, 
ae, f. (Cic. et a.).' « Ego diaeta curari incipio » (Cic, Att. IV, 3). - 
Diaeta significat etiam stanza, appartamento (Plin.). 

■II. Conventus, us, m.;.publicus conventus; legumlatorum con- 
ventus (dieta, parlamento). - Conventum agere, celebrare (tenere 
una dieta). 

Difalco - Difalcare: 'V. Sconto. . 
Difterite: Angina, ae, f . (Cels. II, 10 - Plin. XXIII, 2, 29); graece: sy- 

nanche, es, t. (Gell. XI, 9); diphtherites, is, f. (dupQioa = mem- 

brana - awdyxrj — angina). 
Digestione Pigerire: Concoctiq, onis f. (Cels.-Plin.) =f= digestione; 

digestio, onis, f. (Quint.); v. g. « Digestio ciborum facilis » "(Quint. 

XI, 3, 19); cibi concoctio; cibi conf ectio. - Cdncoquere, vel con- 

ficere cibum (Cic.) = digerire. 
Digiuno : Jejunium - Jejunium quadragenarium (Morcelli: digiuno 

quaresimale). ■■ „ 

— Jejunia aestivi. temporis; jejunia autumnalis temporis; jejunia hi- 
berni temporise jejunia verni temporis (Idem: le 4 tempora 
d' estate, d'autunno etc.). 

— Jejunium honori Summorum Apostolorurn (Id.: Vigilia di S. Pie- 
tro e, Paolo). 

— Senatus" censuit jejunium Mariae Adjutriei ante natalem insti- 
tuendum (Id.: Vigilia della Nativita di M. V.). 

— Quod terra dies decern movisset, jejunium Mariae puerperae 176 perlitanti in Urbe institution ... {Id.: Digiuno per il terremoto 
nella vigilia della Purificazione di M. V.). 

— Jejunium instituere, indicere, incipere, servare. 

— Feriae esuriales, vel dies esuriales (giorni di digiuno) - Plautus 
(Capt. Ill, I, 8) esuriales terias eos vocat dies, quibus ad coenam 
invitatur a nemine. 

— V. Quattro Tempore. 

Dignitario: Honoratissimus vir, vel magistratus; praeclarissimus vir, 
vel magistrates; lumen civitatis (Cic), vel rei publicae, vel Ec- 
clesiae (eccelso dignitario civile o ecclesiastico). 

— Dignitates (Cf. Plin. V, i, i = i dignitarii, gli alti junzionarii). 
Diluviare: V . Dirottamente. 

Dimissioni - Crisi: Abdicare magistratum (Sail. — dare le dimis- 
sioni da una magistratiira o carica pubblica); abdicare se magi- 
strate (Cic. — come sopra). 

— Abdicatio (le dimissioni date); e. g. dictaturae abdicatio (Liv. = 
rinunzia alia dittatura). 

— Rei publicae rectionis abdicatio (dimissioni del governo, rinun- 
zia al governo della cosa pubblica); vel rei publicae moderationis 
(adrninistrationis) abdicatio. 

— Ad rei publicae rectionem abdicandam aliquem provocate (pro- 
vocare le dimissioni del governo, provocare una crisi di governo 
o di ministero); vel ad rei publicae admihistrationem abdican- 
dam aliquem provocare. 

~ Rei publicae administrate (rectio, moderatio) in discrimen ad- 
ducta (pericolo di crisi, di dimissioni del governo). - Rei publicae 
rectionem (administrationem, mqderationem) in discrimen addu- 
cere (minacciare una crisi, portare ad una crisi ,di governo). 

— Rei publicae 'rectionis discrimen (crisi del governo); grave rei 
publicae rectionis discrimen (grave crisi di governo); vel rei pu- 
blicae rectionis mutatio, immutatio, commutatio (crisi del governo 
gia avvenuta). 

^ — Rei publicae rectionem mutare, immutare, commutare- (fare una 
crisi di governo).- 

— Rei publicae rectionis mutandae (immutandae) eomminatio (mi- 
naccia di una crisi di governo). 

— V. Crisi. 

Dimostrazione - Dimostrativo - Epidittico: Demonstratio (Cic. et a. 
~ il dimostrare con gesti, con cenni, con argomentazioni). - Ar- 
gumentatio (Cic.-Quintil. = esposizione delle prove, argomenta- jbinamica-Diottrico 177 none). - Declaratio; explanatio (Cic. — esposizione, dimostra- 
zione, dichiarazione); significatio; testificatio; y. g. honoris, ami- 
citiae, doloris significatio; amoris, amicitiae declaratio (Cic). - 
Signum; testimonium; argumentum. 

— Demonstrativus, a, um ' (Cic. et a. = che -dimdstra, che illustra, 
ed anche che loda);, v. g.. demonstrativum orationis genus (Cic). 

— Probans, comprobans (che prova). 

— Graece: Epidicticus, a, um (Cic, Or at. 13 in fine) = epidittico, 
dimostrativo). - Ex verbo imdetxuvfu ~ mostro. 

— Dimostrazione in senso di protesta. - V. Protestare - Reclamare. 
Dinamica : Motus eiusque causarum doctrina (Luciano) - Doctrina de 

motu ejusque rationibus. 

— Dynamice, es 3 f. (Fulg., Myth. Ill, 10). Vox est e graeco fonte 
ducta (dvva/ug = jorza). 

Dinamico: Ad motum pertinens; sese movens; graece: dynamicus, a, 
um. 

; — Automatarius, a, um (Inscript.: che si muove da se). ■ 

— Concitatus, a, um, vel concitus, a, um (concitato, veloce). 

— Vir semper aliquid agens ac moliens (uomo dinamico). « Sem- 
per agens aliquid et moliens » (Cic, De Senect. 8). 

Dinamismo : Concitatio, onis, f . (fig.) - Rerum terriporumque concita- 

tio; citatissimus rerum temporumque cursus (dinamismo delle 

cose e dei tempi). 
Dinamite: Nitro-glycera, ae, f. (Luciano); dynamis, itis 3 f. - Voces 

sunt ex graeco fonte deriyatae. 
Dinamo: Dynamon, i, n. (v. gr. dvva/iig = jorza); dynamicum in- 

strumentumj vel machinamentum. 
Dinamometro : Virium index. 

— E graeco fonte: Dynamometron, i, n.; dynamometrum, i, n. (dv- 
vafiig = jorza - [ifr(>ov == misura). 

Dinasta: Dynastes, ae, m. (Cic); e Regis vel e Principis progenie 
- ortus. 

Dinastia: Regia Domus; Domus Regnatrix (Tac, Ann. I, 4); Domus 
Principalis (Senec, Ben. VI, 32, I = Dinastia di un Principe); 
Regia progenies. 

Diottrica - Diottrico: De lucis repercussione (repercussu) ratio, do- 
ctrina, disciplina; de repercussa luce ratio, disciplina, doctrina. - 
Graece: Dioptrica disciplina; dioptrica, ae,. f.; dioptrice, es, f. 
(dumTQixrj) . 

— Dioptricae disciplinae, cultor, doctor, professor, peritus, peri- 
12 178 Dipinto-Diplomatico tissimus (uw diottrico). - Ad dioptricam disciplinam (rationem) 
pertinens (diottrico). 
Dipinto - Dipingere: Pictura; picta tabula (Pittura - Tavola dipinta). ■ 

— Opus udo illitum (Morcelli: affresco). 

— Opera eius eximia udo illitis' coloribus ... picta (Idem; afjreschi). 
Quod quidem concordat cum loco Plinii « Udo colores illinere » 
(XXXV, 7, 31) == dipingere a fresco. 

— Oleo dilutis coloribus pingere (Vallauri: dipingere a olio). 

— Aquatis coloribus pingere (Idem: all'acquerello). Adject. « aqua- 
tuSj a, aim » hac fere significatione usurpatur a Seneca, Plinio 
et aliis. 

— Cera inurere (Idem: all'encausto); vel encausto pingere - V. Bu- 
lino. 

— Singulis coloribus pingerido, alia eminentiora, alia rediictiora fa- 
cere (Idem: a chiaroscuro). - V. Chiaroscuro. 

— Obliquam imaginem facere (Idem: di profilo). 

— V. Miniare. ° 

Diploma; Litterae testimoniales - Adject. « testimonialis » est tamen 
serioris latinitatis. 

— « De periclitata cum laude doctrina ut authenticum praesto sit 
documentum ... alumnis atque auditoribus de comprobata expe- 
rimento doctrina testimoniales litterae tradantur in forma diplo- 
matis exarandae » (Acta Ap. Sed. 1911, p. 231).= Documento di 
studio in forma di diploma. 

— Diploma, atis, n. - Haec vox, quamvis e graeco fonte ducta, 
etiam a Cicerone usurpata, significat documentum Principis, vel 
publici magistratus, quo ' aliquid alicui conceditur. « Quibus ... 
diplomata .civitatis Romanae singulis obtulit » (Suet., Ner. 12) = 
diploma di cittadinanza. - Ex graeca voce din\a>[j.d. 

— Facultas docendi (diploma d'insegnamento); vel publica docendi 
facultas. 

Diplomatico : Legatus, vel Orator alicuius Nationis, vel Civitatis (un 
diplomatico). 

— Cprpus, vel coetus Legatorum (Corpo diplomatico). 

— Per publicos Legatos (per via diplomatico). 

— 1 Ad publicos Legatos pertinens (adject, diplomatico). 

— Refum publicarum conciliator peritissimus; vel alicujus Natio- 
nis legatus (orator) peri'dssimus, vel publicae rei gerendae ratio- 
nibus peritus, peritissimus (un ottimo' diplomatico). 

— r- Relazioni diplomatiche: V. Relazioni. Diplomazia-Dirigibile 179 — Valigia diplomatica: V. Valigid. 

Diplomazia: De publicis Legationibus gerendis disciplina ac ratio 
(/'arte particolare dei Diplomatici). 

— Doctrina de publicis rationibus inter Nationes pertractandis (la 
diplomazia in genere). - De publicis inter Civitates rebus ratio- 
nibusque pertractandis disciplina (la diplomazia in genere, come 
arte e scienzq). 

— ' Rei publicae gerendae ratio et prudentia (Calonghi-Georges 
vol. II). Quod tamen videtur potius significare: scienza di Stato. 

— E graeco fonte: Diplomatice, es, vel diplomatica, ae, f.; vel di- 
plomatica disciplina ac ratio. - Quae locutiones ex graeca voce 
(6inX(ojxa) oriuntur. 

— V. Politico. 

Diplopia: Duplex visio (anomalia degli organi visivi, per cui gli og- 

getti si vedono doppi). Graece: Diplopia, ae, f. (dinXoog — dop- 

pio — &y, (bnog = occhio). 
Direttamente : Recta (Cj'c. = direttamente, doe senza deviare ne a 

destra, ne a sinistra); directo (Cic); directe (Cic.) = direttamente; 

in linea retta; senza diversioni. 

— Directe dicere (Cic, Partit. or. 24 = senza inversioni); directe 
ad perpendiculirm (Caes., De B. G.-IV, 17 = perpendicolarmen- 
te); supra ea tigna directo tranyersas trabes injecerunt (Caes., 
De B. G. II, 9 = orizzontalmente); Argumentandi duo sunt 
genera, quorum alterum ad fidem directo spectat, alterum se in- 
flectit ad motum (Cic, Partit. or. 13 — in senso figurato); Quae- 
dam prima bona sunt, tamquam gaudium, pax, salus: quaedam 
secunda tamquam tormentorum patientia ... Ilia directo optamus 

— nobis; haec si necesse erit (Senec, Ep. 66 = in senso figurato); 
illuc recte proximeque spectat ut... (Cib mira direttamente a...). 

Dir.ettore Spirituale: Magister pietatis; anirhorum moderator ; sacrae 
disciplinae magister. 

— Magister pietatis sacro Seminario excolendo (Morcelli: Dirett. 
Spir. del Seminario). 

— Pafer et custos juventutis (Idem). 

— « Adolescentibus, qui in sacro ephebeo instituuntur, magister 
pietatis adfuit, eosque ad virtutem eduxit » (Anu Angelini, Ello- 
gia, Commentarii, Orationejs, Appendix, p. 44). 

Dirigibile: Navis aeria quae dirigi, vel gubernari potest; vel aerius 
folliculus gubernabilis; vel aeronavis guberriabilis - Adjectivum 
« gubernabilis, e » est apud Senecam (Nat. Qu. Ill, 29, 2). - 180 Dirottaraente-Diserasia « Aeria navis directa ' gubernaculo » (P. L. Rocci, Nuove favole 
latine, p. 99). - V. Areostato. 
Dirottamente: I. Imber maximus (Cic, Verr. II, 4, 10 = pioggia 
dirotta); magtios et assiduos imbres habere (Cic, Att. XIII, 16); 
maximp imbri venire (Cic, Att. VII, 20 = venire sotto una piog- 
gia dirotta); urceatim pluit (Petr. . — piove a catinelle); tota do- 
mus perpluit (piove a dirotto in casa); cum caenaculum perplue - 
ret (Quint. VT, 3); turbidus ruit imber (Virg.); effusis imbribus - 
atra tempestas sine more furit (Virg., Aen. V, 693); cadunt largi 
resoliitis nubibus imbres (Ov., Met. XI, 516) = piove dirotta- 
mente. 

II. Effundere lacrimas (Cic, Plane. 42, 101); vim lacrimarum 
profundere (Cic, Rep. VI, 14); se lamentis lacrimisque dedere 
(Cic, Tusc II, 21); effimdi in lacrimas (Cic); prae lacrimis loqui 
non posse (Cic); lacrimae erumpunt dolore (Quint.) = piangere 
dirottamente ecc. 

— ; Collacrimare (Cic, De Rep. VI, 9 = piangere dirottamente); 
casum alicujus collacrimare (Cic); cdllacrimatio (Cic, De Or. II, 
190 = pianto dirotto). 
Disarmare: Debellare (intr. = cessare di combattere); vel arma de- 
ponere vel ab armis discedere. - Tandem aliquando debellatiim 
est (finalmente si e cessato di combattere). Verbum « debellare » 
activa etiam significatione usurp^tur; v. g. debellare superbos 
(Virg.). 

— Exarmare, dearmare, pacare (trans.). 
Disarmo: Ab armis discessio, vel discessus. 

— Facienda ex condicto apparatus militaris iniminutio (Disarmo 
secondo un piano prestabilito). 

— Ad apparatum militarem gradatim, vel per gradus - imminuen- 
dum omnes cogere (JDisarmo generate, graduate, obbligatdrio). 

— Ad apparatum militarem gradatim minuendum omnes ex con- 
dicto devenire (Accordarsi circa it disarmo generate e graduate). 

Disavanzo: V. Deficit. 

Disco: Disco del grammafono: V. Fonografo. 

— Disco delle Ferrovie: V. Ferrovia e Semajoro. 

Discorso della Corona: Regis relatio in legumlatorum coetu habita; 
oratio regia ad legumlatorum coetum. - Relatio, onis, f. inter alia 
significat it discorso fatto at Senato Romano all'inizio delle se- 
date per delineare it programma delle deliberazioni.: 

Discrasia: (t. medico = cattiva costituzione delVorganismo e special- Discutibile-Disinteressato 181 mente del sangue) Dyscrasia, ae, f. (v. gr. Svg = prefissoawer- 
sativo - xQaotq = miscela, temperamento). 
Discutibile: Dubius, a, um. 

— Quod in utramque partem disputari potest (Cie.). 

— i Quae in utramque partem, salva fide et disciplina, disputari pos- 
sunt (A. Leonis). 
Disegno; Forma, ae, f. - forma urbis (pianta della citta). 

— E graecp fonte: Diagrammata, lis, n.; diagraphe, es, f. - V. 
Icnografia. 

— Descriptio alicujus rei; adumbratio alicujus rei (abbozzo); linea- ■ 
menta, orum; species, ei (esemplare); descriptio linearis. 

— Ad pristinum exemplar restitutus (riportare all'antico disegno); 
vel in pristinum restitutus. 

— Ejus ad ingenium ... judicium (Morcelli: secondo il suo disegno). 
— Schola diagraphes (Idem: scuola di disegno). 

— Diagraphe templi (Idem: disegno del tempio). 

— Conclave laudatorum diagrammatum (Idem: sala di pregiati di- 
segni). 

— Exempla linearis picturae (Idem: copie in disegno). 

— Viae Appiae diagramma (Idem: disegno della via Appia). 
Disinfettare - Disinf ettante : Purgare; expurgare; medicata aqua 

conspergere, vel abluere; morborum contagiones suffimentis ac 
medicata aqua expellere (disinfettare con suffumigii. e lavaggi). 

— Suffire, vel subfire (Virg. r Cat.-Plin. et a.). - « Cella quoque vi- 
naria omni stercore liberanda et bonis odoribus suffienda » (Co- 
lum. XII, 18) - « Primum abluitur vestis sarda, dein sulphure 
suffitur » (Plin. XXXV, 17, 57) - « Volunt et oculos sufHri jecinore 

■liecocto » (Idem) = vogliono disinfettare, o astergere gli occhi con 
un decotto di fegato. 

— Contagionis medicamentum (disinfettante); medicata aqua con- 
tagionem detergens, vel abluens; aqua contagionis expulprix (so- 
luzione disinfettante). 

Disinf ezione : Suffimehtum (Cic. et a.); suffitio (Plin.). suffimen (Ovid.) 
= disinf ezione con suffumigii. Purgatio (Cic. et a.); contagionis 
purgatio; morborum contagionis purgatio, vel ' ablutio (disinf e- 
zione). Vox « ablutio » legitur apud Plinium; dubia tamen est. 

Disinteresse - Disinteressato : Abstinentia, continentia (disinter esse). 
- Contra: Avaritia, cupiditas. - « Nulla re facilius conciliare be- 
nevolentiam multitudinis possunt ii, qui rei publicae praesurit, 
quam abstinentia et continentia » (Cic, De Off. II, 22 = Coloro 182 Disoccupazione-Dispensare che presieddno alia cosa pubblica, in nessuna altra maniera pos- 
sono meglio conciliarsi la benevolenza della folia, se norCcol disin- 
teresse e la moderazione)..«. Tentata eius est abstinentia a Diome- 
donte; namque is Epaminondam pecunia corrumpendum susce- 
perat» (Nep., Epam. 4). - Haec vox apud Senecam, Plinium et 
alios significat etiam « abstinentiam a cibo ». 
; — Incuria, neglegentia alicujus, alicujus rei {disinter esse, trascu- 
ratezzd). 

— Abstinens (Cic. = disinteressaid, moderate, temperante). « Prae- 
torem decet non solum manus, sed etiam oculos abstinentes ha- 
bere » (Cic, De Off: I, 4). - Suae utilitatis immemor; nullius 
utilitatis studiosus; aliorum, non sui commodi studiosus; non 
mercede animatus, ductus, impulsus. 

Disoccupazione : I. Otium, ii, n.; quod significat tempus vacuum et 
a negotiis liberum : quampbrem « otium litteratum » (Cic, Tusc. 
V, 36) = tempo libera per attendere a'gli studii. 

II. Operis cessatio; vel operis vacatio; vel ab opere vacatio. 
Coacta operis vacatio; non voluntaria operis vacatio; non volun- 
tarium otium (disoccupazione fprzata). 

Disordine: Confusio (Cic. et a.); v. g. confusio temporum (Cic), in- 
decora confusio hominum - Confuse, confuse et permixte agere, 
loqui (Cic.) — agire, parlor e disordinatamente. 

— Conversio, rerum conversio (Cic); e. g. conversiones rerum pu- 
blicarum (Cic. = disordini, o sommosse pubbliche). 

Dispaccio: Nuntium, ii, n.; nuntius, ii, m.; citissimum nuntium, vel 
citissimus nuntius. - Nuntium citissimum mittere alicui, ad ali- 
quem (Caes. = tnandare un dispaccio di premura). 

Dispensa - Dispensare : I. Cella penaria (Cic, De Senec. XVI); cella 
promptuaria (Cat.-Plaut. et a.) = Stanza dove si conservano i vi- 
veri ed altre cose per la casa - Penus, i; penus, us, m. f.; penus, 
oris, n. (Cic et a. = prawista di viveri per famiglia). 

II. Immuni'tas, privilegium (da una legge, da un obbligo) - Le- 
• gis laxamentum - Non autem : dispensatio; quae vox significat 
distribuzione, amministraziohe, maneggio; v. g. dispensatio aera- 
rii (Cic), pecuniae, annonae (Liv.); dispensatio regia (Cic); di- 
spensatio frumenti etc... 

— Alicujus rei, vel ab aliqua re immunem reddere; alicujus rei 
immunitatem dare, impertire; aliquem legibus solvere (Liv.); alir 
quern exsolvere aliqua re; aliquem ex aliqua re eximere; aliquem 
aliqua re, vel ab aliqua re liberare (Cic. et a.) — dispensare uno Dispepsia-Dispnoico 183 da ... - Laxamentum. dare legi (Cic. == fare una dispensa o ecce- 
zione alia legge); lex nihil laxamenti habet (Liv. = La legge non 
ammette dispense, eccezioni). 

— Studia nostra vacationem habent publici muneris (Cic. = I 
nostri studi ci dispensano dalle pubbliche cariche) - Facere alicui 
gratiam jurisjurandi (Plaut. = dispensare dal giurdmento) - Nulla 
vitae pars vacare hoc officio debet (Cic. = Non v'ha alcun tempo, 
in cui Vuomo possa dispensarsi da questo dovere). 

— Verbum autem « dispensare » significat = pesare in parti di-- 
stinte, e quindi distribuire, dividere, disporre, amministrare; v. g. 
dispensare pecuniam (Nep.), res domesticas (Cic), oscula per 
natos (Ovid.), annum intercalariis mensibus interponendis ita di- 
spensare ut... (Cf. Liv. XXXVII, 59). 

Dispepsia: Aegra, tarda, difficilis cibi concoctio; stomachi debilitas, 
infirmitas, inertia; stomachus ad concoctionem non aptus; sto- 
machus ad concoquendum non potens, vel concoctionis non po- 
tens; cruditatio, onis (Coel. Aurel., Tard. V, 2), quae est stomachi 
non concoquentis vitium; graece: dyspepsia, ae; quae est aegra, 
vel tarda et difficilis ciborum concoctio (8vz == prefisso avversa- 
tivq — nimco = macero, digerisco). 

Dispeptico: Ad concoquendum cibum non aptus, : vel non potens; 
crudus, a, um (Cic. et a.); homo crudus dicitur, cuius stomachus 
aegre difficulterque concoquit, vel qui nimium cibi sumpsit nec 
potest concoquere; graece: dyspepticus. 

Disperare: Spem abicere; animum despondere; animo concidere (sco- 
raggiarsi); desperare. 

— Desperare (intr.) de aliqua re; desperare sibi, saluti suae etc. 

— Desperare (trans.) pacem, vitam, reditum etc.; desperatis rebus 
omnibus; desperata re publica; desperata pace, salute etc. 

— Desperanter (Cic: disperatamente).- 

Dispetto - Dispettuccio : Injuria; contumelia; ira (stizza); indignatio 

(sdegno). — Indignatiuncula (Plin. = dispettuccio). 
Dispiacevole : Ingratus; poenitendus, a, um. 

— Poenitendi fructus oriuntur ex... (Acta Leonis — dispiacevoli, 
lacrimevoli frutti derivano da ...). 

Dispnea: Spirandi difficultas; spiritus angustior (Cic); graece: dys- 
pnoea, ae (Plin.. XXVI, 7, 19); quae vox ex graecis verbis oritur 
(dvq — prefisso avversativo 1 ^ iiveco —. respiro). 

Dispnoico: Spirandi difficultate laborahs; graece: dyspnoicus (Plin. 
XXIV, 6, 14). 184 Disp onib ilit a-Distillator e Disponibilita: Facultas; v. g. facultas , sumptuum (Cic), nummorum 
(Cic), navium (Caes.), omnium rerum summa facultas (Caes.). - 
Facultas est... (Cic. ■= vi e disponibilita). - Alicui facultatem dare, 
offerre, concedere (Cic. et a.). 

— Vacuum esse (avere disponibilita di tempo); cum mihi. vacuum 
erit...; si vacuum erit (cum inf.); otium (tempo liber o, disponibi- 
lita di tempo). 

— Aliquem in otio ac subsidio collocare (collocare in disponibi- 
lita). - Subsidiaria condicione uti, vel frui (essere collocato in ri- 
serva, in disponibilita). Voces « subsidium, ii » et « subsidiarius, 
a, um » significant cib che appartiene alia riserva, che e disponi- 
bile per eventuali bisogni. 

Disposizione : (essere a) - In promptu habere; in promptu esse; prae- 
sto esse alicui (Cic. et a.) = avere a disposizione; essere a dispo- 
sizione. 

Dissenteria: V..Diarrea - Dissenteria. 

Dissenterico : Torminosus (Cic, Tusc. IV, 27); torminis excruciatus, 

vel alvi profluvio laborans; graece: dysentericus (Plin. XXII, 

■24, 55 - dvaeinegixog ) . 
Dissesto - Dissestato: Fortunae, patrimonii, rei familiaris discrimen 

(dissesto jamigliare). - Fortunae, patrimonii, rei familiaris naufra- 

gium (Cic. = dissesto economico completo). 

— Aere alieno obaeratus (Liv. = dissestato); vel aere alieno demer- 

/ sus (Cic); aere alieno oppressus (Liv.). - Animam debere (Ter., ■ 
Phorm. 661 — completamente dissestato, rovinato). 
Distillare : Destillare, vel distillare (intrans. = cadere a -gocce)," vel 
exstillare, vel guttatim fiuere, stillatim cadere. 

— Stillare (intr. et trans. = cadere a gocce ed anche emettere 
goccia a goccia); v. g. ex oculis stillare rofem (Hor .), ■ stillata 
cortice myrrha (Ovid.). - Guttatim emittere, stillatim eicere, 
elicere (far uscire a gocce). * ~" 

— Aliquid artificio stillare (distillare artifkialmente); vel aliquid 
destillare jubere; aliquid artificio quodam destillare jubere. - 
Aquam artificio stillavit; vel aquam artificio quodam destillare 
jussit (ha distillato I'acqua). - Aqua artificio stillata (acqua di- 
stillata); vel aqua stillaticia. - Adjectivum « stillaticius a, um » 
legitur apud Plinium. 

— Distillarsi a lambiccarsi il cervello; Mentem acuere, exacuere, 
torquere. 

Pistillatpre : V. Lambicco. Distillazione-Diuresi 185 Bistillazibne : Stillaticia expressio (Vallauri). - Stillaticia alicujus rei 
expressio artificio habita (distillazione artificiale). - Vinacearum 
expressio pecuKari artificio stiUatim habita (distillazione delle 
vinacce). - Voces « vinacea, ae, f . » ac « stillaticius » habentur apud 
Plinium. 

— Destillatio, vel distiUatio, onis, f; (Cels.-Senec.) significat flus- 
sione di umori, catarro, raffreddore; e. g. destillatio ex naribus, 
ex ventre, ex capite (Cels.). 

Distilleria: Officina sucis (vel succis) stillandis. - Officina stillaticia 
(distilleria). - Officina vinaceis stillandis (distilleria di vinacce). - 
Voc«s « vinacea, ae, f . » ac « stillaticius, a, um » adhibentur a 
Plinio. 

Distrazione: I. Mentis evagatioj evagantis, vagantis, peregrinantis 
animi aberratio, avocatio. 

— Non autem « distractio mentis, animi », quae locutio significat 
separazione, disaccordo; v. g. « nulla est societas nobis cum ty- 
rannis, sed pptius summa distractio » (Cic, De off. Ill, 6); ani- 
morum distractio (Cic. = separazione). 

II. Animi, mentis relaxatio, remissio, oblectatio (distrazione, 
ricreazipne). 

Disuguaglianza delle classi sociali: V. Classe - Cooperazione di 
classe. 

Bisuria: Mingendi difficultas (t. med.). - Graece: Dysuria, ae, f. - 
Cicero (Att. X, 10) graecis litteris scripsit (Svoovola), latinis Coe- 
lius Aurelianus (Tard. V, 4). 

Ditale: Digitale operculum; digitale tegumentum. - Adjectivum « di- 
gitalis, e » adhibetur a Plinio.' 

— Digitale, is, n. (Vallauri). ~ Vox tamen « digitale, is, n. » dubia 
est apud Varronem (R. R. I, 55), ubi- potius « digitabulum » 
(strumento di legno a forma di dita) legendum esse videtur. 

Bitta : Societas. - Mercatorum societas, vel sodalitas (Ditta commer- 
ciale); vel mercaturae societas, sodalitas. 

Biuretico - Diuresi : Urinam ciens, entis (diuretico), vel: Mictorius, 
a, um, vel mictualis, e; e. gr. mictoria medicamenta (Coel. Aurel., 
Acut. Ill, S), medicamenta nempe, quae ad mingendum pertinent; 
herba virtutis mictualis (Apul., Herb. 117); graece: diureticus, a, 
urn (diovQrjtixdg), scilicet urinam ciendi vim habens; vina diu- 
retica (Pallad. XI,. 14); diuretica medicamenta (Coel. Aurel., Tard. 
I, 4, «7)- 

— Urinae profluvium; urinae abundantia (diuresi). 186 Divano-Bolcezaa Divano: (v. araba = dioudn) V. Canape. 
Diverso: Absimilis, dissimilis (cum gen. vel dat.); 
-7- Diversus ab ... 

— Abhorrere -ab aliqua re (esser diverso da ...). 

— Totus alius (tutto diverso) - Sed ego totus alius sum; sive hoc 
recte, sive non recte (Cic.) - Totus alius ... ac, atque, quam ... 

Dividendo: Dividendus numerus (numero delta divisione). - Usura 
pro portione distribuenda, vel distributa (dividendo di una societa 
o impresa); vel usura pro portione cujusque sua distribuenda, di- 
stributa; annua usura pro portione distribuenda, distributa (di- 
videndo annuo). 

Divisa: V. Unijorme. 

Divisione: V. Compagnia. 

Divorzio: Divortium (Cic. et a.); repudium (Ter. et a.); divortium 
facere cum aliquo, cum aliqua (Cic); uxori repudium r'emittere 
(Suet.); repudium dicere (Tac.); repudiare uxorem, sponsum, 
sponsam (Suet.); nuntium uxori remittere (Cic., De Orat. I, 49). 

Doccia: Cahalis, tubulus. 

— Canales suggrundae quadraversus additi (Morcelli: docce ag- 
giunte ad ogni parte alle grondaie). 

— Balineum pensile (Plin.-Val. Max.) — bagno a doccia. 
Docilmente : Docili animd; docili mente; . miti animo. 

— Pronis auribus aliquid accipere (Tac, Hist. I, I = ricevere do- 
cilmente ...). 

Docimasia: Docimasia, ae, f. (v. gr. doxiiia'oixt = prova, esperimento. 
- 7 'ermine mineralogico indicanie la prova per determinare il con- 
tenuto metallico di un campione di minerale; in medicin'a indica 
V esperimento per sapere se il polmone di un feto ha respirato o no). 

Dogana - Doganiere: -V. Dazio. 

■ — Publicanorum mensa (luogo dove si paga la dogana); teloneum, 
vel telonium (Ter.: idem). 

■ — Publicanus, i; v.ectigalibus praefectus, i; portitor, oris, m. (Cic. 
et a.: doganiere). 

Doge: Dux, cis, m.; Serenissimus Venetorum Dux (Morcelli); Ve- 
netiarum Princeps. 

Dogma: Doctrinae caput; certissimum veritatis caput; doctrinae ca- 
put Ecclesiae auctoritate statum, vel decretum (Dogma di fede). 

— E graecb fonte: Dogma, atis, n. (ddy/xa). 

Dolce - Dqlcezza: Dulcis, suavis, itemque dulcedo et suavitas usur- 
pantur tarn propria, quam translata significatione - Dulcitudo Dolicocefalo-Dramma 187 autemad sensus solummodo pertinere videtur (Cf. Cic, Orat. Ill, 
25). 

— t Dulcedo orationis (Cic, Orat. Ill, 40); dulcedine gloriae com- 
moveri (Idem, Arch. 10); dulcedo honoris, vocis, pecuniae, Vi- 
vendi, scabendi, furandi etc. 

— « Amicitia remissior esse debet et liberior et dulcior et ad omnem 
comitatem facilitatefnque proclivior » (Cic, Amic. 18); « Suavitas 
quaedam sermonum atque morum » (Cic, ibid.'). 

— Suaviloquens,. entis, habetur .apud Cic. (Brut. 15 ex Ennio) = 
che parla sovente. ^ 

Dolicocef alo : Dolicocephalus (v. gr. dolixoc, ■= lungo - KBcpakq — 

testa) — cranio umano oblungo. 
Dollaro: Americanus nummus, i, m. (per antonomasia). - America- 

nis nummis affluo (sono ben fornito di doUari). 
Dolomite: (specie di roccia, costituente catene alpine, cost detta dal 

geologo francese Deodato Gratet de Dolorriieu). Rupes dolomiana 

(roccia dolomiticd); montes dolomiani; alpes dolomianae (Alpi 

Dolomitiche). 

Doinan l'altro: Perendie; perendino die (Caes.-Cic. — doman I'al- 
tro). - In perendinum diem, vel in perendinum (per dopo domani). 

— Postridie ejus diei, vel illius diei (il giorno appresso). 
Domenicano : Dominicianus; sodalis dominicianus (Morcelli); virgo 

dominiciana (Idem: suora domenicana). 
Donna virile: Virago, inis; quae vox feminam significat, quae animo 

et robore virum ■ refert (Plaut.-Virg.-Ovid.). 
Dormeuse: (v. franc. = poltrona a sdraid) V. Poltrona. 
Dormitorio : Cubiculum dormitorium (Plin.) - Diaeta dormitoria 

(Morcelli) - Publica diaeta dormitoria, vel diaeta dormitoria om- 
nibus aperta (L>ormitorio pubblica).. 
Dossier: (v. francese = spalliera, pratica, incartamento) V. Balau- 

strata, Incartamento, Pratica in fine. 
Draconiano: Draconianus, a, um; quae quidem vox a Dracone duci- 

tur, antiquissimo Atheniensium legislatore, qui ante Solonem vi- 
■ xit, quique ob nimiam severitatem, non atramento, sed sanguine 

leges scripsisse dicitur (Cf. Cic, Orat. I, 44 et Gell. XI/ 18). - 

Draconiano more imperarej draconiano more severissimas leges 

condere, facere, ferre. 
Dramma : Fabula, ae, pel fabula scaenica; fabulae ad actus scaenarum 

compositae (Quintil.);- scaenici ludi "-(rappresentazioni drammati- 

che). 188 Drammatico-Dura Mactre — E graeco forite: drama, atis, n. (comoedia, ae; tragedia, ae, f.). 
Drammatico : Scaenicus, a, urn; ars scaenica; poesis scaenica; poeta 

scaenicus. k 

— Judex scaenicus (critico drammatico o teatrale). 

— Rem ita exponere, non quasi narretur, sed quasi agatur (Esporre 
in forma drammatica); vel: ex artis scaenicae legibus scribere. 

Drogheria: Taberna aromataria (Luciano). - Aromatarius, a, um ha- 

betur in Inscript. Murat. 51 1, 4. ' 
Droghiere: Aromatum mercator, vel venditor (Vallauri) - Aromata- 

rius (Inscript. Murat. 511, 4) - Seplasiarius (Inscript. Grut. -536, 

12 = droghiere, profumiere). 
Dualismo: Sententiarum discrepantia, vel discrepatio - Opinionum, 

vel opinationum contentio discrepans. 

— Duorum in agendo opinandove discrepantia, vel contentio (dua- 
lismo in teoria e in pratica). 

— Zoroastrea doctrina; Zoroastrea commenta (dualismo filosofico 
di Zoroastrd). 

Dublino: Eblana; Dublinum (Marcelli: capitale dell'Irlanda). 
Duca - Duchessa: Dux, cis, m. et f. 

— Magnus dux (Granduca, arciduca); Magna Dux (Arciduchessa, 
Granduchessa) - Non autem Archiduchissa, ut nonnulli scribunt. 

— V. Arciduca. 

— Ducatus, us, m. (Ducatb, comando miliiare, capitanato); ducis 
munus, dignitas, dicio, regio (ufficiq, digniia, giurisdizione, terri- 
torio del Duca). - Magni ^Ducis munus, dignitas, dicio, regio 
(Granducato). 

Dulcamara: Pharmacopola circumforaneus (Cic, Cluent- XIV =. 
venditore ambulante di farmachi, ciarlatano). 

Duma: (v. russa = Portamento) V. Parlamento. 

Duodeno (ulcere del) : Duodenum, i (Vallauri) = duodeno; duo- 
deni ulcus, vel ulceratio (ulcere duodenale); duodeni ulcusculum 
(ulceretta duodenale). - Graece: Dodecadantylicum ulcus, vel 
ulcusculum (SmdeHaddvrvXoq — duodeno - f. anatom.). 

Duomo: Templum maximum; aedes princeps; sacra aedes princeps. 

Dura Madre: Externa cerebri memb'rana; meninx fibrosa (t. med. 
membrana esterna del cervello e del midollo spinale). Efoanista-Ecclettico 189 E 

Ebanista: Ebeni (hebeni) faber, vel opifex, vel artifex; ebenarius 
faber, opifex, artifex. - Cf. Faber aeris, marmoris, eboris (Hor.); 
faber. tignarius (Cic. = falegname), faber ferrarius (Plaut. — 
fabbro ferraio). 

Bbanite: (sostanza gommosa e indurita, simile all'ebano) Ficticium 
ebenum (hebenum); assimulatum ebenum; -ebenum arte factum; 
assimuiatum ebenum arte factum; ficticia ebenus. - V. Ebano. 

Ebano : Ebenum, i, n. (Virg.); vel hebenum, i, n.; vel ebenus, i, f . 
(Ovid.-Plin.). 

Eccellenza: I. Excellentia; praestantia; magnitudo; nobilitas; laus; 
virtus - Animi excellentia et magnitudo (Cic); pictiirae excel- 
lentia (Plin.). 

— V. Altezza. 

II. Vir excellentissimus {come titolo) - Non autem hac signifi- 
catione la tine adhiberi potest vox « Excellentia ». Legitur tamen 
apud Cic. (Amic. IX) : « Saepe enim excellentiae quaedam sunt, 
qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege » (Accade spes- 
so che in una brigata di amici si trovino uomini eccellentissimi, 
come Scipione nella nostra). 

Eccentrico - Eccentricita : E medio excedens (in senso reale, doe 
fuori del centro). - Morosus (capriccioso, bizzarro). - Insolens (chi 
agisce in modo insolito, strano); varius et insolens (capriccioso 
e bisbetico). - Agendi ratio varia, tortuosa et insolens (con- 
dotta eccentrica, eccentricita). - Morositas (bizzavria, capriccio, 
eccentricita). - Praeter corrimunem morem consuetudinemque vi- 
vere, agere... (essere eccentrico). 

Ecchimosi: Vibex, icis, f. (Varr.-Plin. = Ivoidura prodotta da per- 
cossq). - Livor, oris (Ovid.-Suet. — lividura). 

— Graece: Enchymosis, is, f. (e% = fuori - x°ii6q = umore). 
Ecclesiastico : Sacrorum administer; sacricola; sacris . addictus; -adle- 

ctus sacrorum administer; sacris initiatus. 

— (Adjectivum) : Ad Ecclesiam pertinens, vel attinens. - Hoc 
adjectivum reddi etiam potest cum c. genet. Ecclesiae; e. g. 
Ecclesiae lex (legge ecclesiastico). 

Ecclettico: Qui, nulli philosophicae disciplinae adhaerens, quodcum- 
que ex iisdem magis placet, libat. 

— Eclecticus, i. m.; ecleeticus, a, um (adject.). 190 Ecclettismo-Economo Ecclettismo : Eorum doctrina, qui nulli philosophicae disciplinae 
adhaererites, quodcumque ex iisdem magis placet, libant. 

— Eclecticorurn disciplina, vel doctrina. - Eclectivismus, i, m. (A. 
Sleumer: Kirchenlateinisch.es Worterbuch). 

Ecclisse: Solis, lunae defectiones (Cic, Div. II, 6); deficientem solem 

intueri (Cic, Tusc, I, 30 = osservare I'ecclisse di sole); sol, luna 

deficit {Cic, Fam. XIV, 3 = il sole, la luna s'ecclissano); solis 

deliquium (Plin. II, 12, 9 = ecclisse di sole). 
Eclampsia: Eclampsia, ae, f. (v. gr. = convulsione;.paralisi infantile; 

dal verbo hcXdimm). 
Eclittica: Solstitialis orbis (Cic. et a.); solstidalis circulus (Varr- 

Plin. et a.). s 
Ecolalia: Echolalia, ae, f. (V. gr. ri%<x> — eco - Aofen* = parlor e) 

— impulso patologico a ripetere quanto ci vien detto. 
Economia - Economizzare: Rerum administrandarum ratio ac disci- 

plina (scienza economica). 

— Rei familiaris administratio, accuratio, curatio, dispensatio (Val- 
lauri: economia domestica). 

— Rerum publicarum administratio ae dispensatio (Economia pub- 
blica); vel publici aerarii administratio ac dispensatio. 

— E graeco fonte: Oeconomia, ae, f. (olxovofiia) . 

— Oeconomica disciplina; oeconomica ratio ac disciplina (scienza 
economica). Res oeconomicae. 

— Parcimonia; parsimonia; compendium (risparmio). - Facere ali- 
quid compendii (Cic. = fare un po' di economia o di risparmio); 
servire privato compendio suo (Caes.); parsimoniam adhibere 
(Plant, =;= fare economia); res familiaris conservatur diligentia 
et parsimonia (Cic); alicujus rei compendium facere, vel alicujus 
rei compendio servire (economizzare); rem familiarem tueri vel 
neglegere (essere buon economo, cattivp economo nella'vita pri- 
vata); res publicas, vel publicum aerarium tueri, neglegere (es- 
sere buono, cattivo economo della cosa pubblica). 

— Teriiperatio, onis f. (econpmia nel senso di disegno armonico); 
temperatio civitatis - Providentis Dei consilium (economia divina, 
disegno divino):* 

Economo: Procurator, dispensator, oris, m. 

— Rei familiaris procurator (economo domestico). 

— Curator sumptibus coercendis (Morcelli). 

— Curator nosocornii publici sumptibus coercendis (Idem: econo- 
mo di un pubblisp ospedale). Eczema-Edizione 191 Eczema: Impetigo, inis, f. (Plin.-Cels.-Colum.). 

— Hujus morbi, vel cutis vitii* Celsus quattuor species enumerat 
(V, 28, 17); levior species videtur esse. quae vulgari lingua vola- 
tica dicitiir, altera vero quae eczema nuncupatur. 

— Graece: Exema, atis, n. (extern = brulico). 

Edema: Pituitosus tumor (t. med. — tumefazione sierosd). - Graece: 

Oedema, atis, n. (otSrjfia — gonfiezza). 
Edicola dei giornali: V. Chiosco. 

Edificare - Edificante - Ediflcazione: I. Aedificare, sjjruere, coh- 
struere, condere, fabricare; aedificatio, construction onis, f. (edi- 

— ficare etc.). 

— Camerare, forriicare (edificare a volta). 

— Cameratus; concameratus; fornicatus (edificatb a volta)., 

II. Bonis exemplis alicui praelucere (Ter.-Cic). Alicui exemplo 
esse (Cic. = edificare uno). 

— Bonum exemplum; praeclarum virtutis exemplum; probitatis 
exemplum (ediflcazione morale). 

— Bonis alicujus exemplis instructus (edificato); virtutis exemplis 
instructus, permotus, excitatus. 

— Exemplo praelucens; virtutis suae exemplo ceteris praelucens 
(edificante). 

— Non autem bac significatione -usurpari potest « aedificare », 
« aedificatio ». 

Editore: Librorum editor ; editor librarius. - Vox « editor » legitur 
apM Lucanum (II, 423) eumque sigiiificat, qui aliquid edit, 
seu emittit. Sola haec yox igitur, hac significatione, adhiberi 
non potest. 

Edizione: Editio, onis, f. - Cum de libris edendis agitur, haec vox 
invenitur apud Senecam, Quintilianum et Plinium. «Libelli edi- 
tione digni » (Plin., Ep. Ill, 15) - « Horathis in arte poetica sua- 
, det ne praecipitetur editio » (Quintil., Ep. ad Tryphon.). - « Qui 
(versus) in orhni editione. invenitur » (Quint. V, 11, 40); - Monu- 
menta ingeniorum, et ad indignos perventura, publicavit editio » 
(Sehec, Benef. IV, 28 — si pubblica V edizione dei monumenti 
dell'ingegno umano, anche se potranno pervenire agli indegni). 

— Ut ex exemplis supra relatis facile cernifur, vox « editio » si- 
gnificat actum edendi, atque inter dum etiam, per metonymiam, 
librum ipsum editum. Non semper tamen hac postrema signifi- 
catione usurpari potest vocabulum « editio », ut ex exemplis pa- 
tet infra positis. 192 Educanda-Elementare — Libri in usum tironum editi (edizioni scolastiche); libri eximia 
arte editi (edizioni artistiche); scripta de rebus variis edita (edi- 
zioni varie). 

— Liber prime, iterum, tertio... editur (prima, seconda, terza... 
edizionej; vel editio prima, secunda, tertia... 

-T- Liber jam non prostat; vel : omnia exem'plaria divendita sunt 
(L'ediziqne e esaurita). 
Educanda, Educandato: Educanda puella; educanda alumna (edu- 
canda). - Educandarum puellarum sedes {educandato, casa per 
le educande); educandarum puellarum institutum (educandato 
come istituto). 

Ef elide: Lentigo, iginiSj f. (Plin. et al. = lentiggine della pelle). - 
Graece : Ephelis, idis, f. (inl ^~per - tffaog — sole). 

Effettuare: Efficere; aliquid ad effectum, vel ad rem, vel ad exitum 
perducere, adducere, deducere; aliquid effectum dare; mandata, 
vel imperata alicujus facere, exsequi, efficere, perficere (effettuare 
gli ordini di uno). 

* Egemonia : Potior alicujus dominatus, vel poteritatus, us; v. g. potior 
Angliae, Germaniae... in universa Europa dominatus (egemonia 
inglese, tedesca... in Europa). 
Egoismo: Nimiurn, vel effrenatum, vel exlex sui ipsius studium; 
caecus sui amor; caeca sui ipsius cupiditas (cieco egoismo). 

— Propriae, utilitatis cupiditas - Contra : communis utilitatis stu- 
dium (Cf. Cic, De Off. I, 63). « ' 

Egoista: Effrenate sui amans; effrenate se amans; qui omnia ad 
suum commodum utilitatemque refert. - Omnia ad se rapere; 
suis tantum commodis servire; omnia sua causa agere (essere 
egoista). 

Eguaglianza: V. Uguaglianza. 

Elastico: V. Gomma. 

Elaterio: Elate'rius, a, urn (v. gr. i^arrjoiov = che spinge. - T ermine 
scieritifico indicante la jorza intrinseca per cui le minime parti- 
celle di un corpo tendono naturalmente a tornare alio stato pri- 
miero qualora cessi un dato impedimento). - Elaterium, ii? n. 

Elef antiasi : Elephas, antis, m. (elefante ed anche elefantiasi, specie 
di lebbra: cf. Lucret. VI, 1112). 

— Elephantiasis, is, f. (Plin.-Veget.). Celsus hanc vocem graece 
scribit (III, 25). 

Elementare: Primordiorum ludi; elementorum ludi; rudimentorum 
ludi (scuole elementari). Blemosina-EIettorale 193 — Litterarum ludi; ludi primordiis litterarum tradendis; primor- 
dia litterarum {Acta Leonis: scuole elementari). 

— Schola primordiorum prima, secunda, tertia, etc. (Morcelli). 

— Puer elementarius (janciullo delle scuole elementari). « Elemen- 
tairius, a, um » hac significatione invenitur apud Senecam. 

— Elementarii ludi magister {maestro elementare). 

' — Institutio, doctrina, disciplina puerilis (istruzione elementare); 
vel: institutio primordiorum, elementorum, rudimentorum - Di- 
sciplinae pueriles (Cic, Nat. Deor. I, 26); institutio puerilis (Cic, 
De Or. II, 1); puerorum elementa (Cic, De Or. I, 35 = nozioni 
elementari); prima puerilis institutio (Cic.^De Or at. II, 1); lit- 
terae doctrinaque puerilis (Cic, De Or. Ill, 10 = istruzione 
elementare). 

— Primordiorum puellaris institutio (istruzione elementare delle 
bambine). 

Elemosina: Stips, ipis, f.; donatio, onis, f.; largitio, onis, f.; ops, opis, 
f. Ops, opis tamen usurpatur tantum in casibus genet., ace, abl. 
sing, et in plur. - Stips collaticia (colletta); opes precariae (Liv.), 
vel stips precaria (elemosina ottenuta con preghiera). 

— Stipem- erogare in aliquid, vel in aliquem (Cic. et a.); aliquid 
alicui in sumptum erogare (Cic, Att. VIII, 5); stipem alicui lar- 
giri (Ulp.); mendicare vel emendicare stipem ab aliquo (Plaut- 
Suet.); porrigere manum ad stipem (Suet.); mendicato cibo vitam 
sustentare, vel mendicando vivere (vivere d 'elemosina); in temple 
stipem. cogere, vel rogare (raccogliere I'elemosina in chiesa). 

— Non autem « eleemosyna »; quae vox, e graeco fonte ducta, 
serioris est latinitatis (Tertull., Patient. 7 - Augustin., Civ. Dei, 
XXI, 27). 

Elemosiniere - £lemositieria:I. A largitionibus; magister largitionum. 

— Magister largitionum, vel a largitionibus Pontificis Max. (ele- 
mosiniere pontificio). 

— Magister largitionum, vel a privatis largitionibus Regis (Vallauri: 
* elemosiniere del Re). 

II. Munus, vel officium Magistri largitionum Pontificis Max. 
(Elemosineria Apostolica). Sedes Magistri largitionum Pontificis 
Max. (Sede delta medesima); vel Sedes largitionum Pontificis 
Max. 

Elettorale: Ad suffragia pertinens, attinens; ad ferenda suffragia 
pertinens, attinens. — Suffragiorum certamina, contentiones, tur- 
bae (lotte, contese, turbolenze elettorali). 13 194 Elettriclta-EIettrizzare — V. Br'oglio elettorale. 

Elettricita - Elettrico - Elettrizzare : Electris, idis, f.; electrics 
vis; electrica lux {elettricita, forza elettrica, luce elettrica). 

— Vox « electris, idis, f. », necessaria omnino, cum de re nova 
agatur aliquo modo significanda, habetur apud Plinium. Signi- 
ficat tamen apud eum a) vel petrae genus, e qua fluxisse ele- 
ctrum (atnbra) dicebatur, b) vel insulas (Electrides), in quibus 
electrum, vel sucinum, seu succinurri (ambra) abundasse tradi- 
tur. Electrum autem, vel sucinum, magnetis instar, arcanam vim 
exserere iam antiqui noverant trahendi et alliciendi ad se alia 
corpora (jorza magneticd). 

— Adjectivum .« electricus, a, um » ponitur in Lexico Vallauriano, 
et a multis usurpatur nostra hac aetate latinitatis cultoribus. - 
In Protolexico autem Bazzariniano haec habentur: Electrica vis; 
electricus ignis; fluidum electricum (Bazzarini-Bellini, Protoles- 
sico Ital.-Lat.). - Alii vero ponunt adjectivum « electreus, a, 
um »; quae tamen vox (Lamprid., Alex. Sev. 25) est dubia; eaque 
significatur « ex electro factus » (= fatto con una lega di me- 
tallo del colore dell'ambrd). 

— Lampas electride acta; lychnus electrica vi actus Qampada elet- 
trica). - V. vol. I, pag. 19, 118. 

— Machina electrica, vel machina electride acta (macchina elet- 
trica). 

— Anabathrum electrica vi actum; pegma scansorium electride 
actum (ascensore elettrico) - V. Ascensore. 

— Electricum filum, vel funiculus electricus (filp, canapo elettrico). 

— Epistomium electricum^ vel electridis (interruttore elettrico). Epi- 
stomium, ii, n., e graeco fonte, significat apud Vitruviuni;, Sene- 
cam et alios, instrumentum quo, prout hoc aut illo modo versa- 
tur, aliquid clauditur, vel aperitur (chiavetta, rubinetto). 

— V. Pila elettrica. 

— Transviaria raeda (transviafius currus) electrica vi acta (actus) 
= tranvai elettrico. Adjectivum « transviarius, a, um.» usurpa- 
tur a nemine e veteribus latinitatis scriptoribus. Usurpatur tamen 
a M. Coelio Rufo in epist. ad Cic. (Fam. VIII, 6) adjectivum 
« viarius, a, um » : « lex viaria ». 

— Currus electrea virtus quos agit (Mauro Ricci, Varia Latinitas). 
- Opifices publicis curribus electride acds operam navantes (« Vox 
Urbis » : tranvieri). 

— Abbonamento al tranvai: V. Abbonamento. Elettrobioscopo-Elicottero 195 — Hamaxostichos, vel hamaxostichus electrica vi actus (treno elet- 
tricd). - V. Ferrovia, Treno. 

— Elettrizzare: Vim electricam incutere (Bazzarini, Ibidem). Cf . 
« vim incutere ventis » (Virg. Aen. I, 73) - Vim electricam con- 
cipere (Bazzarini, Ibidem = elettrizzarsi). - Translata- autem verbi 
significatione : commovere, permovere, excitare, concitare; vel 
commoveri, permoveri, excitari, concitari (elettrizzare, elettriz- 
zarsi). 

Elettrobioscopo.: Electrobioscopium, ii, n. (parola greca indicante 
uno strumento, che serve a verificare Vavvenuta morte per mezzo 
dell' elettricita — esploratore elettrico della vita). - Ex graecis 
vocibus rj^exrgog et oxotceo) — osservare. 

Elettrochimica : Electrochimica ars, vel disciplina. - V. Elettricita 
e Chimica. 

Elettrodinamica : Electrodynamica ars 3 vel disciplina. - V. Elettricita. 
e Dinamo. , 

Elettrolisi: Electrolysis, is 3 f. (decomposizione - Xvco = sciolgo - 
dei corpi composti mediante la corrente elettrica). 

Elettrotecnica: Electrotechriica ars, vel disciplina. - V. Elettricita 
e Tecnico. 

Elettroterapia : Curationes electrica vi habitae, vel impertitae. - Ele- 
ctrotherapeutice, es, f . - Gurationes electrotherapeuticae. - V. Elet- 
tricita e Terapia. 

Elica : Helica, ae, f. (Cic, Tim. IX, 31, vel 27). Haec vox ex graeco 
fonte ducta (iMxrj) significat quidquid in orbem volvitur (spirale, 
elica, conformazione del guscio della chiocciola). - Helix, icis, f. 
(Vitruv. IV, 1) item ex graeco fonte fere idem signicat (et/Uf) 
- Spira, ae f. (owstga) fere idem pariter significat (Cato-Virg- 
Vitruv.-Plin. et al,). 

— Helicae ala, vel helicis ala (ala dell'elica). 

Elicottero - Autogiro: Helicopterum (v. gr. =. elicotiero, apparec- 
chio di navigazione aerea con ali rotanti). - Velivolum ad perpen- 
dieulum exsurgens, vel ad perpendiculum ascendens ac descen- 
dens; velivolum helicarum libramento suspensum, vel suffultum, 
vel innixum; velivolum helicarum libramento immotum (autogiro, 
doe apparecchio aereo, sostentato da una grande elica orizzontale, 
che permette di salire e scendere perpendicolarmente ed anche di 
fermarsi nell'aria — / due termini — elicottero e autogiro — sono 
da alcuni usati promiscuamente, quantunque siano sotto alcuni 
aspetti diversi). 196 Eliografia-Eminenza Eliografia - Eliocromia: I. Heliographia, ae, f. (v. gr. rjliog — sole 

- ygdcpco. = scrivo, disegnd). 
II. Heliochromia, ae, f. (■qXiog ■= sole - XQ&iia = colore). 
Elioterapia: Solaris curatio; solares curationes. - Adjectivum « Solaris, 

e » legitur apud Ovidium, Senecam, Plinium, Celsum. 

— Graece: Heliotherapeutice, 1 es, f.; heliotherapeuticae curationes 
(f{kioz = sole - BsQcateCa — curd). 

Ellissi - Elisione-. Detractio, onis, f. (Quintil. I, 5); vocis detractio; 

syllabae detractio {elisidne di una parola, di una sillaba). - petra- 

ctus, us, m. {Senec, Suasor. VII, 11): «detractu, aut adjectione 

syllabae ». 
Graece: Ellipsis, is, f. (ehheiyug) . 
Ellittico: Curtus, a, um (Czc); v. g. "curta sententia (Cic. = espres- 

sione . ellitticd). - Graece: Ellipticus, a, um. 
Elogio : Laus, praeconium - Funebris concio (Cic, De Oral. II, 84 = 

elogio funebre); vel laudationes mortuorum (Cic., Brut. 16, 61); 

vel laudatio funebris - Elogium, vel ellogium, iij n. (Cic. = epi- 

iafjio, elogio sepolcrale, motto, sentenza). 

— E graeco f onte : . panegyrica oratio (Cic); panegyricus, i, m. (ser- 
mo) apud Quintil. et alios. (navrjyvQixog) . 

Emblema: Insigne, is, n.; signum; index^ imago. 

— Emblema, atis, n. (Cic. et a. = ornamento a mosaico, a cesello, a 
intarsio ... talora con sentenza, inserito o incastonato in vasi od 
altri oggetti). Vox est e graeco fonte ducta (e,«jSA)j^a). 

Emergenza: Casus; eventus, us, m. - Stato d'emergenza: V. Allarme. 
Emerito: Emeritus - Miles stipendia emeritus, vel rude donatus (sol- 
dato emerito). 

— Eques emeritus Ordinis Mauritiani (Morcelli: Cavaliere emerito. 
dei Ss. Maurizfo e Lazzaro). 

Emetico: Vomitorius, a, um (Plin. et a.); vomitionem concitans, mo- 
vens. - Sumere quae vomitiones concitent (Plin. = prendere de~ 
gli emetici). - Vomitorium medicamentum (un emetico). 

Emicrania : Hemicranium, vel hemicraneum, i, n. (l^. gr. - Plin. Valer. 
ei al.) vel hemicrania, ae, f. ( rjfiiy.Qavla), seu morbus, quo dimidia 
pars capitis labdrat. - Capitis gravitas (stanchezza dolorosa di 
testa); capitis dolor. 

Eminenza: I. Altitudo; praestantia; eminentia - V. Altezza, Eccellenza. 

— « Eminentia » apud optimos latinitatis scriptores significat pro- 
minenza (Cic), protuheranza (Plin); v. g. « Myrmecias nigra habet 
eminentias similes verrucis » (Plin. XXXVII, 10, 63) - Apud. serio- Emiplegia-Enciclopedista 197 res tamen ktinitatis scriptores translate etiam verbi sighificatione 
usurpatur; v. g. « eminentia quaedam formarum » (Gell.). = ec- 
cellenza, bellezza. 

II. Erninentissimus vir; vir eminentissimus (titolo dato ai Car- 
dinali). 

Emiplegia: Dimidiata nervorum resolutio. - Dimidiata paralysis; di- 
midiata apoplexis; dimidiata apoplexia; hemiplegia, vel hemiplexia 
(f\iim.to\£iv. = paralisi parziale). - V. Apoplessia, Paralisi. 

Emistichio : Hemistichium (Suet.). - Latinejiicitur: dimidiatus versus. 

Emofilia: Haemophilia, ae, f. (v. gr. aipa- = sangue - yikia. sim- 
patia. - Disposizione naturale all'emorragie). 

Emorragia : Profluviiun sanguinis, . vel sanguinis fluxio, seu fluctio 
(Plin. XXIV, 19, 119), vel sanguinis fluxus, us (Justin. XII, 9, 12); 
graece: haemorrhagia, ae (Plin. XXIII, 6, 67 - aljua = sangue - 
qso) - scorro). 

Emorroidi: Inflatio venarum ani; graece: haemorrhois, idis, f. (Cels. 
VI, 18, 9; Plin. XXIII, 7, 71). 

Emottisi: Sanguinis vomitus, vel vomitio - Graece: haemoptoides, is, 
f.; unde habetur: haemoptoicus = sanguinem expuens et cum 
tussi iactans (Marcel. Empir. 16 a med.); haemophthisicus = san- 
guine, tabe corrupto, laborans (Aemil. Macer., cap. de Betonica - 
alfia = sangue - mvco — sputo - cpdico = corrompo). 

Empiema: Empihaema, atis n. (r. med. — raccolta di pus nella cavita 
del petto). 

Empirico - Empirismo: Empiricus, a, um (v. gr.)\ empirici, orum 
(Cic, Acad. IV, 36); qui solis experiments medetur (medico em- 
pirico). 

— Empiricorum doctrina; empiricorum curandi ratio (empirismo). - 
Graece: Empirice, es, f.; « Alia f actio - ab experimentis cogno- 
minant empiricen - coepit in Sicilia » (Plin. XXIX, I, 4). - Ex 
graeca voce i/xneiQia — esperienza. 

Emulsio'ne: Emulsum medicamentum. 

Encausto: Dipingere a encausto: V. Bulino. 

Encefalite: Cerebri inflatio, vel inflammatio; encephali inflammation 

encephalites, is, f. - Ex graeca voce iyxecpaAog = cervello. 
Enchimosi : V. Ecchimosi. 

Enciclopedia 1- Enciclopedico - Enciclopedista: I. «Encyclios do- 
ctrinarum omnium disciplina » (Vitruv., Lib. VI, Praef.); « ency- 
clios disciplina » (Idem, Lib. I, 1 circa med.) = Enciclopedia. - 
« ... Fortasse mirum videbitur imperitis, hominis posse naturam 198 Enclitico-Enfatico tantum numerum doctrinarum perdiscere et memoria continere. 
Cum autetn animadverterint omnes disciplinas inter se conjun- 
ctionem rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter 
credent; encyclios enim disciplina uti corpus unum ex his mem- 
bris est composita. Itaque qui a teneris aetatibus eruditionibus 
variis iristruuntur, omnibus litteris agnoscunt easdem notas com- 
municationemque omnium disciplinarum, et ea" re facilius omnia 
cognoscunt » (Vitruv., Ibidem). 

— Universae doctrinae orbis (enciclopedia). Cf. Quintil., I, 10: 
« Orbis ilie doctrinae, quam Graeci syxvnXiov Tiaidelav " vocant ». 

— Omnium artium disciplinarumque descriptio (enciclopedia). 

— Disciplinarum (doctrinarum) omnium complexio (enciclopedia). - 
Complexio, bnis, f. (Cic. = esposizione riassuntiva). 

— Rerum universitatis descriptio - Disciplinarum omnium sum- 
ma, vel descriptio, vel orbis (enciclopedia). - Universae humanae 
divinaeque doctrinae summa, vel descriptio, vel orbis (enciclo- 
pedia sacra e profana). 

— Encyclopaedia, ae, f.; vox est e graeco fonte derivata, quae 
ex latinitatis scriptoribus usurpatur a nemine. 

II. Omni copia doctrinae instructus (enciclopedico); vir omni - 
copia doctrinae eruditissimus (un enciclopedico); disciplinarum 
omnium studia (studii enciclopedici); artium disciplinarumque 
cultor (uno studioso enciclopedico); disciplinarum omnium cul- 
tus, vel cultura (cidtura enciclopedico); disciplinarum omnium 
cultus studiosissimus. 

III. Encyclopaedistae qui audiunt; encyclopaedistae qui dicun- 
tur; encyclopaedistae, quos vocant = gli enciclopedisti. 

Enclitico - Enclitica: Encliticus, a, urn (eyxhtixo^). - Syllaba en- 
clitica. 

Endocardite : Interior cordis inflammatio - Graece: Endocardites, is, f .~- 

(svdov = entro - xacdia. '= cuore). 
Endia,de: Endiadys, vel hendiadys. Vox est ex graeca lingua a Servio 

(Aen. I, 65) male conflata : « figura poe'tica, qua unum per duo no- 

mina exprimitur » (Forcellini). 
Energumeno: V. Indemoniato. 

Enfasi - Enfatica^Significatio, onis, f. (Cic, De Or. Ill, 202; Or at. 
139 et a. = enfasi, indicazione energica, vivace), -r Magniloquen- 
tia (stile elevato, sublime); v. g. magniloquentia Homeri (Cic). - 
Granditas sententiarum, verborum (Cic. = elevatezza del pen- 
siero, delle espressioni). Enfisema-Enologia !99 — Elatio atque altitude orationis suae. (Cic. = I'enfasi altera del 
suo parlare). - Inflatum orationis genus {stile enfatico, tronfio). 
- Opimum quoddam et tamquam adipatae dictionis genus (Cic. 

- ■■= stile enfatico e ampolloso). - Sermo tumidus, tumidior (Liv. 
== discorso enfatico, tronfio). 

— Graece: Emphasis, eos, f. (Quintil. VIII, 2, 11 - SfMpaoig). 

— Grandiloquus (Cic, Or. 20 - Quintil. X, 1 = grandioso nello 
stile). - Inflatus; tumidus; turgidus (enfatico, ampolloso). 

Enfisema: Enphysema, atis, n. (v. gr. iv = dentro - qmaa — soffio) 
infiltrazione d'aria nel. tessuto cellular e. 

— Pulmonum enphysema (enfisema polmonare = dilatazione esa- 
gerata e permanente degli alveoli polmonari); pulmonum alveo- 
lorum dilatatio. 

Enfiteusi: Ius emphyteuticum - Aliquid jure emphyteutico attri- 
buere (dare in enfiteusi). ~ Emphyteusis, is, f. - Emphyteuta, 
ae, m. (chi ha ricevuto in enfiteusi). Quae vocabula, e graeco 
fonte derivata, leguntur apud veteres jurisconsultos et in Dige- 
sto; atque ex graeco verbo deducuntur ejnqnivevoj = pianto,_bo~ 
nifico (Fitto di un terreno con potto di bonified). 

Enigma - Enigmatico: Sirpus, i, m. (enigma, indovinello). « Quae 
Graeci dicimt aenigmata, hoc genus _ quidam e nostris veteribus 
sirpos appellaverunt » (Gell. XII, 6). 

— E graeco fonte: enigma, atis, n. (Cic. et a. = enigma, oscu- 
rita, discorso ambiguo - atviypa); v. g. aenigma somniorum (Cic). 

— Ambages, is, f. (giro di parole oscure, sentenza misteriosa, 
enigmatica); v. g. per ambages (Liv.); missis ambagibus (Hor.); 
positis ambagibus (Ovid.) = senza rigiri di parole oscure,. senza 
enigmi. 

— Flexiloquus, a, um (Cic^ De Div., II, 115 = equivoco, enigma- 
tico). - Perplexus, a, um; v. g. perplexum responsum (Liv.); per- 
plexi sermones (Liv.). - Obscurus; ambiguus; anceps; arcanus 
(enigmatico, incerto,, ambiguo, misterioso). . 

— Res, vel quaestio, vel sententia ambigua, anceps, obscura, per- 
plexa, dubia, incerta, arcana (enigma nel senso di cosa, questione, 
sentenza ambigua o misteriosa). 

— Aehigma,solvere; aenigma non intellegere (Cic. = risolvere un 
enigma; non saper risolvere un enigma). 

Enologia: Vini conficiendi adservandique doctriha (peritia, scientia, 
disciplina). - Graece: Oenologia, ae, f. (olvoq = vino - hoyoc, — 
discorso). 200 Enologo-Epicherema Enologo: Vini conficiendi adjservandique peritus. - Oenologiae cultor, 
doctor, professor, peritus, peritissimus. 

Ente - Entita: Res, ei, f. (cosa); animans, antis, m. f. n. (essere ani- 
mate) in genere, comprendente uomini, animali e piante), e. gr. 
animantia omnia (Cic); ens, entis, n. {Quint. VIII, 3); entia, n. 
pi. (Idem, II, 14) = gli end. - V. Essenza. 

— Ente Supremo: Deus; supremum Numen; supermini Numen. 
Enterite - Enterico: Intestinorum inflammatio; alvi inflammatio. - 

Graece: Tenesmus, i, m.; tenesmos, i, m. Hunc morbum descri- 
bunt Celsus (IV, 18) et Plinius (XXVItt, 14, 54 et al). - Enteri- 
tis, tidis, vel tidos, f. - Entericus, a, um (enterico). Quae voca- 
bula ex graecis vocibus ducuntur recvea^og (stiramento dell'in- 
testind) et Svteqov (intestine-). 

Enteroclisma : Enteroclysma, atis, n. (v. gr. epregov = iyitestino - 
xMt,u> — lavo) = apparecchio per il lavaggio intestinale ed il la- 
vaggio stesso. - V. Clistere. 

Entimema: Sententia; commentum. - Graece: Enthymema, atis, n. - 
(ivQifirffia). 

— « Enthymema, quod nos commentum sane, aut commentationem 
interpretamur... » (Quintil. V. 16). 

Entomologia — Entomologo: Insectorum doctrina; de insectis do- 
ctrina, scientia, peritia, disciplina. - Graece: Entomologia, ae, f. 
(entomologia). 

— ' Insectorum studiosus, peritus. - Entomologiae cultor, doctor, 
professor, peritus, peritissimus (entomologo). - Ex graecis voci- 
bus Evrofiov = insetto - hoyoq = discorso. 

Enuresi: Urinae incontinentia (Plin. XXXII, 9, 35); nocturna urinae 
incontinentia (enuresi notturna frequente nei bambini). - Grae- 
ce: Enuresis, is, f. (iv = in - ovgetv = urinare). 

Epatite - Epatico: Morbus jecoris (Cels.); morbus hepatarius 
(Plaut.). - Hepaticus, a, um (Cels.-Plin.). 

Epatta: Annuae adjectiones lunares (Forcellini). - Graece: Epactae, 
arum, f. pi.; dies epactae (Isid.) — giorni che si aggiungono 
all' anno lunar e per pareggiarlo col solar e (enaxrai). 

Epentesi: Adjectio litterae, vel syllabae. - Graece: Epenthesis, is, f. 
(Serw. - enevdeoig). 

Epesegesi: Interpretatio; explicatio. - Graece: Epexegesis, is, f. (Serv.). 
(ene^yrjaig). 

Epiceutro: Terrae motus hypocentrum (del terremoto). 
Epiaherema: Syllogismi demonstratio, vel probatio (sillogismo for- Epidittico-Erede 201 nito di dimostrazione). - Graece: Epichirema, atis,. n. (Quintil.). 
- Ex graeco verbo in(,%uq&(o — dimostro con argomenii. 
Epidittico: V. Dimdstrativo. 

Epifania: Epiphania; Theophania; Jesus puer a tribus sapientibus 

adoratus (Morcelli). - V. Befana. 
Epifonema: Exclamatia; acclamatio (Quintil.). - Graece: Epipho- 

nema, atis, n. (ijiKpcbvrjfid) ' - « Est enim epiphonema rei narratae 

vel probatae summa acclamatio » (Quintil. VIII, -5). 
Epigrafe: Inscriptio; titulus; titulus sepulcri, vel titulus supremus 

(epitaffio). 

— E graeco fonte: epigramma, atis, n. (Cic. et a.); epigraphies, 
is, f. = sopra - ygdqxo — scrivo). 

Epilessia - Mai Caduco: Morbus comitialis, vel morbus major (CsZs. 
II, 8 et III, 23). - Comitiales Plinius (XX, 11, 44) eos appellat, 
qui hoc morbo laborant. Si quis enim ipso comitiorum tempore 
hoc morbo forte corripiebatur, comitia solvebantur. Dicitur etiam 
a quibusdam morbus caducus, vel morbus sacer, vel morbus son- 
ticus, ut videre est in lexico Forcelliniano. - Graece: epilepsia, ae. 
(sTideipfa). 

Episcopate): V. Vescovado, Vescovata. 
Episodio: V. vol. I, pag. 236, n. 13. 

Epistilio: Epistylium, ii, n. (Vitruv.-Varr.-Plin.) = architrave (ini 

= sopra - axvh] — colonna). 
Epitelioma: Epithelioma, atis, n. (ini = sopra - 6r)X^ = mammella) 

= tumore alia mammella. 
Equatore: Circulus aequinoctialis (Varr.j L. L. VIII, 18) - Non autem 

« Aequator »; quae vox eum significat, qui aequat (Inscript.). 
Equatore (Nazione) : Aequatoria, ae, f . (Nazione dell' America Latina); 

Aequatorianus (dell'Equatore); Aequatoriana Natio; Aequato- 

riana Respublica. - Quitum, i, n. (la capitale. - Lat. di Curia). 
Equatoriale : Ad circulum aequinoctialem pertkiens - Non autem 

<< aequatorialis », quae vox est barbarae latinitatis. 
Equilibrio: V. Uguaglianza - Equilibrio. • 
Erbario: Liber herbarius; theca herbaria. 
Erede: Heres, edis. 

— Regiae potestatis heres; vel Rex destinatus; vel ab ipsa origine 
heres regiae potestatis (Morcelli: erede al Trono). 

— Honorare aliquem testamento (istituire uno erede), vel aliquem 
heredem instituere, scribere, nuncupare, facere. 

— .Aliquid hereditate relinquere alicui. - Legare alicui pecuniam; 202 Eremita-Ernia testamento alicui grandem pectiniam legare (Cic. = lasciare uno 
erede di ... o lasciare ad uno un legato di ...); alicui aliquid ab 
aliquo legare (Cic. ~ lasciare ad uno una cosa, che dovra ricevere 
da un altro, v. g. da un determinato erede); legatum, i, n. (Cic. = 
legato, lascito). 

— Heres ex testamento (erede testamentario). 

— Heres ex asse (Plin., Ep. V, 5, erede universale). 

— In subsidium egenorum aliquem heredem ex testamento relin- 
quere (Morcelli: erede fiduciaries a beneficio dei poveri). 

Eremita: Homo solitarius. - Graece: Anachoreta, ae, m.; quae vox ex 
graeco fonte derivata (avaxmQtjr^g == solitario, romito) usurpatur 
a Sulpicio Severo (Dial. I, 18), a Sidonio et al. - Eremita, ae, m. 
(Sulp. Sever, et al.) = eremita. -. Monachus (= monaco). 

— A nonnullis ponitur etiam: coenobita, ae, m. (Augustin.-Hie- 
ronym. = cenobita); caenobiarcha, ae, m. (= capo di un ceno- 
bio). Hae tamen voces, ex graeco fonte ductae (xoivog = co- 
mune - fltog = vita), significant potius = religio'so che fa vita in 
comune, o che e a capo di un cenobio. 

Eremo - Eremitaggio - Eomitaggio: Recessus, us, m.; secessus, us, 
m. - Graece: Eremus, i, m. et f. (Tertull. et al.), EQij/uog = luogo 
solitario; asceterium, ii, n. (Cf. Cod. Justinian. I, 3, 33 et 41). Asce- 
teria sunt loca, in quae secedunt homines divinae contemplationi 
addicti; tp.aKr\xr\Qia a verbo aanew, exerceo, quod ibi in piis exer- 
citationibus occupantur (Cf. Forcellini). 

— A nonnullis hoc loco ponitur etiam: coenobium, ii, n.; quae ta- 
men graeca vox (noivog — comune - fiCog — vita) indicat potius 
convento, monastero, dove si fa vita comune. 

Ermafrodito: Hermaphroditus, i, m. (figlio di Mercurio e Venere). - 
Semimas, aris, m. (Liv.-Ovid.) « Natus ambiguo inter marem et 
feminam sexu infans » (Liu., XXVII, n). 

— Androgynus, i, m. (Cic.-L.iv.-PHn.). - Ex graecis vocibus dv^g 
= uomo - yvvtf = donna. 

Ermellino: Mustella (mustela) alba. - Mustellinus, a, um (di ermel- 

lino); mustelinus, a, um. 
Ermeneutica: Interpretandi ars; explanandi ars, vel disciplina. - 

Graece: Hermeneuma, atis, n.; permeneumata, um, n. pi. (Senec); 

hermeneutica disciplina, vel ars (Ig^vev/^a = interpretazione). 
Ernia: Hernia, ae, f. (Cels. et a.). - Graece: Enterocele, es, f. - En- 

terocele implicita (Martial. XI, 84 = ernia strozzata). - Entero- 

celicus, a, um (Plin. = ernioso, allentato); quod latine dicitur: Eroico-Esame 203 herniosus (Lamprid.). - Ex graecis vocibus Svregov — intestino - 
xr(kr\ = gonfiore. 

Eroico - Eroicamente: Heroum more; ut heroas, vel heroes addecet; 
fortis; strenuus; fortiter; strenue. 

— Adjectivum « heroicus, a, urn » usurpatur a Cicerone in locutio- 
nibus « heroica aetas », « heroiea tempora », « heroica » (jatti 
eroici); « heroice » autem usurpatur a Macrobio. 

Eroismo: Strenua virtus animique magnitiido. - Heroica facinora 
(atti di eroismo). 

Erotomania: Amatoria dementia; amatoria insania; libidinis insania, 
furor, dementia (malattia mentale-sessuale). - Graece: Erotomania, 
ae, f. (sq(oq — amore - fiavia — pazzid). 

Erpete: Vitiligo, inis; impetigo, iginis. Hisce vocibus fortasse Celsus 
hunc morbum describit. Vitiliginis tres species enumerat (V, 28, 
19), impetiginis autem quattuor species (V, 28, 17). Impetigo ta- 
men videtur esse cutis vitium, quod vulgari lingua « volatica » 
vocamus. - Graece: Herpes, etis, m. {Plin. XVI, 14, 87); quern 
morbum Celsus (V, 28, 3)' graecis litteris nominat {sQnriq, ipog). 

Esagono - Esagonale: Sexangula figura (esagond). - Sexangulus, a, 
um (Ovid.-Varr.-Plin. = esagonale). 

— Graece: Hexagonon, i, n. - Hexagonus, a, um (Colum. ~ e£ — 
sei, et; ycovla = angolo). 

Esame: Examen, inis, n. plura significat; a) examen apum-, vesparum, 
juvenum (sciame, schiera); b) staterae, vel trutinae (ago della bi- 
lancia); c) legum (Ovid. = esame delle leggi). 

— Inquisitip (ricerca); judicium (giudizio, stimd); consideratio, re- 
putatio (ponderazione); probatio (v. g. athletarum, virtutis ali- 
cujus); spectatio (v. g. pecuniae); periclitatio (Cic. = prova, espe- 
rimento, tentativo). 

— Doctrinae, . vel eruditionis alicujus periclitatio, vel periculum 
(Cic.-Ter. = esame della capacita di uno) - Periculum facere 
(Cic. et a. = dare un saggio, prova, esame); vel periclitari de (in) 
aliqua re (dar saggio, prova di ...). Discipulus, facto periculo, 
probatur (Lo scolaro ha jatto V esame ed e passato) - «Fac pe- 
riculum in litteris, fac in palaestra, in musicis» (Ter., Eun. Ill, 
1, 23) - Hac significatione vox « examen » usurpari non potest 
(V. i vari significati esposti sopra). 

— Schiacciare all'esame: Periculum in litteris, in musicis ... non su- 
perare, non evincere, non eluctari. 

— V. vol. I, pag. 253, Epist. X in fine. / 

204 Esame di coscienza-Esaminatore — Passare all'esame: Periculum in litteris, in musicis ... superare, 
evincere, eliictari. 

— "Liberum unicuique tributum de re Christiana judicium (libero 
esame dei Protestanti) - Dare cuilibet potestatem divina eloquia 
interpretandi sensu judicioque suo (libero esame delle Sucre 
Scritture). 

Esame di coscienza: Censuram sui ipsius agere, vel gerere (fare 
V esame di coscienza); diligens sui ipsius recognitio (Senec. = 
esame di coscienza) - « Experiendo cognitum est ... qui frequen- 
tem in se censuram et severam de cogitatis, de dictis, de factis 
peragat, eum plus valere animo, simul ad odium et fugam mail, 
simul ad studium et ardorem boni » (Acta Pii X, vol. IV, p. 257 - 
Se recollegere severamque de se censuram agere, gerere (rien- 
trare in se stesso, fare V esame di coscienza) - In se ipsum dili- 
genter inquirere; iri omnia dicta, facta, cogitata sua descendere, 
vel mente descendere; se ipsum ad calculos vocare; vitae ratio- 
nem a se repetere, reposcere; animi latebras scrutari; conscien- 
ce secreta rimari (jar Vesame di coscienza). 

Esaminare: Examinare, ponderare, expendere, perpendere (pesare, 
esaminare); tentare (patientiam alicujus); probare (mucronem, 
pecuniam, virtutem); experiri (sperimentare); spectare, explorare 
(osservare attentamente); exquirere (ricercare); reputare (aliquid 
secum -animo); consulere (suas vires); excutere (verbum, sen- 
tentiam). 

— Aliquid in trutina ponere; aliquid aequa lance ponderare, pen- 
dere, pensare, pensitare; aliquid justa, vel aequa trutina pensare, 
pendere; aliquid aequa lance librare. 

— Aliquid (v. g. argumenta) ad obrussam exigere (obrussa = prova 
dell'oro. al fuoco), vel diligentissime perpendere. 

— Cognoscere aliquid, vel de aliqua re (fare Vesame, I'istruttoria 
di una cosa); v. g. : Rem totam cognoscendam sententiamque 
dicendam alicui delegare; de scriptis alicujus cognoscere (Cic). 

— Recognoscere aliquid; recognitionem alicujus rei facere, agere 
(rivedere, esaminare, contrcllare, autenticare). Codicem recogno- 
scere; decretum populi recognoscere (Cic); legem recognoscere; 
legem recognoscere ac probare; libellum recognoscere et emendare. 

— Nasute scripta alicujus destringere (Phaedr. IV, 6 = esaminare • 
minutamente. con spirito di critica). 

Esaminatore : Investigator; explorator; indagator (esaminatore in 
genere) - Inquisitor (esaminatore in genere ed anche giudice Esaurimento-Esemplarita 205 istruttore nella cause giudiziarie); v. g. rerum (Cic), rerum na- 
turae (Sen.), causae. --Quaesitor (Cic. et a. — giudice istrut- 
tore), v. g. quaesitor criminum (Liv.). - Judex (Cic. et a. = esa- 
minatore, giudice). 

— Esamihatore scolastico: Probationis arbiter; alumnorum judex; 
ludorum litterariorum judex; alumnorum litterariorum judex; 
alumnorum probationis arbiter, judex. 

— Esaminatore del clero: Judex curionibus et clericis probandis 
(Bettelli, Inscript. p. 174). 

Esaurimento : Debilitatio valetudinis, virium, nervorum (esaurimento 
delta .salute, delle forze; esaurimento nervoso); confectio valetu- 
dinis (Cic. Fragm.); valetudinis, virium, nervorum infirmitas. 

— Alicujus rei defectio (esaurimento per mancanza di una cosa).- 
Putei exinanitio (svuotamento di un pozzo). « Exinanitio » hac 
significatione legitur apud Plinium. 

Esaurito (di un libro): Liber jam venalis non prostat; exemplaria 
omnia divendita sunt. 

Escursione: Deambulatio, gestatio; non autem excursio, vel excur- 
sus (= irruzione, scorreria). Attamen « excursio » hac fere si- 
gnificatione usurpatur a Plinio (Ep. I, 3, 2 = una scappata, una 
corsa nel paese); atque « excursus, us » interdum significat etiam 
il correr fuori, il fare una corsa (Auct. B. Afr.). 

— Spatiari (passeggiare per diporto). 

— Montivagi atque silvestres cursus lustrationesque (Cic, Tusc. 
'V, 27) = escursioni ai monti e ai boschi. 

Esecutore testamentario : Curator hereditatis; curator ex testamento; 
curator testamenti (Mercelli). - Haec in Morcelliano Lexico le- 
guntur; locutio tamen « curator hereditatis » videtur potius id 
significare, quod nos « curatore dell'eredita giacente » dicimus; 
dum verba « testamenti curator » vel « hereditatis curator ex te- 
stamento » rem aptius indicare possunt = esecutore testamentario. 

— Exsecutor testamenti. - Vox tamen « exsecutor » hac significia- 
tione (esecutore) serioris est latinitatis. 

Esegesi - Esegetico: Interpretatio; explanatio; explicatio (Cic. et a.). 

— Graece: Exegesis, is, f.; exegeticus, a, um; seu ad interpretatio- 
nem, explanationem; explicationem pertinens. - Exegetice, es, f. 
(Diomed. II, p. 421), ex graeca voce i^r\yr\xinri. 

Esemplare - Esemplarita: Vitae sanctitas; morum sanctitas; morum 
innocentia; vitae integritas; summa morum probitas (vita esem- 
plare, condotta esemplare). 206 Esente-Esercizio d. Via Crucis — Aliis exemplo esse; aliis in exemplum praelucere; aliis vitae in- 
tegritate praelucere. 

Esente : (sostantivo) Tribunus exemptus (della prassi della Cancelleria 
dei Brevi Apostolici) vel exemptus militum tribunus. - « Tribuni 
militum » vel « tribuni militares » = i sei comandanti di una 
legione romana (Cic-Caes. et a.). - La traduzione e necessaria- 
mente approssimativa. 
— . Esente della Guardia Nobile: Nobilis Cohortis Pontificiae tri- 
bunus exemptus; vei Nobilis Gohortis protectorum sacri lateris 
Pontificis tribunus; vel exemptus Nobilis Cohortis Pontificiae 
tribunus. 

Eseijuie : Exsequiae; justa; justa sacra; justa funebria (Cic et a.);. 
justa exsequialia (Stat.); funus; parentalia. 

— Parentare alicui, umbris, mortuis (Cic. et a.: fare sacrifici fune- 
bri per parenti o persone care). 

— Trigesimo post mortem die funus instaurare (Vallauri: ufficio 
funebre di trigesima). 

Esercitare: Exercere, v. g. ininiicitiarn, pacem, graves inimicitias, 
cum aliquo (Cic. et a.); facilitatem et lentitudinem animi, insatia- 
bilem crudelitatem in aliquo (Cic); vim suam in aliquo (Nep.); 
libidinem 3 avaritiam in aliquem (Liv.); exercere artem, medici- 
nam, rhetoricen; vineas, campos, metalla auri atque argenti (Liv.); 
cauponam, officinam (Suet.), vectigalia (Cic), quaestionem, judi- 
cium (Cic). 

— Non aUtem : « exercere virtutem » 3 sed : virtutem colere,- vir- 
tutem moribus exprimere, ostendere, declarare; animum ad vir- 
tutem conformare; animum virtute augere; virtutem sequi; vir- 
tuti studere; ad virtutem assequendam contendere. 

— Neque : « exercere munus, officium », sed : obire munus; munere 
fungi; munus exsequi 3 explere, sustinere (Cic); officium facere, 
exsequi; officio fungi (Cic). 

Esercizio della Via Crucis: Jesu Christi ad Calvariam iter per sta- 
tiones recolitum (esercizio della Via Crucis); vel Jesu Christi ad 
Calvariam iter pientissimo animo celebratum. - Jesu Christi su- 
premos cruciatus per stationes recolere; iter D. N. ad crucem ce- • 
lebrare (Morcelli = fare la Via Crucis). 

— Jesu Christi iter ad Calvariae locum, ejus cruciatus pientissimo 
animo recolendo, per stationes celebrare; Christi perdolentis iter 
per stationes celebrare (far la Via Crucis). 

— Jesu Christi perdolentis stationes (Stazioni della Via Crucis). Esercizi Spirituali-Espansione 207 Esercizi Spirituali: Spirituales exercitationes meditationesque (Val- 
lauri).. 

— Sacri secessus aeternis commentandis rebus instituti (Cordara). 

— Sacrae exercitationes, vel piae animi exercitationes pietatis ex- 
colendae causa susceptae, vel religionis causa susceptae. 

— Religioni dare operam sub magistro pietatis (Morcelli: fare gli 
esercizi spirituali). 

— Aeternis (supernis) meditandis rebus, per statos dies vacare (fare 
un corso d 'esercizi spir.). 

— Adultis, potioris vit^e studio per statos dies secedentibus, ad- 
virtutem confirmandis erigendisve diaetam in asceterium addicere 
(Morcelli: accogliere adulti per un corso di esercizi spirituali). 

Esofago: Fauces; gula; guttur. - Graece: oesophagos, i, m. (olao- 
fdyog). _ 

— A nonnullis ponitur : Arteria aspera (Cic. et al.); quae tamen vox 
significat trachea. 

Esoftalmia: Exophthalmia, ae, f. (v. gr. efco = fuori - 6<pQakix6g = 
occhio) = termine medico indicante lo sporgere dell'occhio dal- 
Vorbita. 

Esorcista: Qui nequissimos spiritus, Dei nomine, adjurat (C/f Lact. 
II, 15) - Verbum tamen « adjurare » apud optimos latinitatis au- 
ctores significat « valde jurare, vehementer jurare » - Qui nequis- 
simos spiritus (vel daemones) interposito Dei nomine abigit, vel 
expellit. 

— E graeco fonte: exorcista, ae, m. (iiogxiar^g). 

Esorcizzare: Nequissimos spiritus, Dei nomine, adjurare; vel dae- 
mones adjurare (Lact. II, 15). Verbum tamen « adjurare » hac 
significatione serioris est latinitatis. Aptius igitur dixeris: malos 
spiritus, interposito Dei nomine, abigere, vel expellere. - Exor- 
cizare (Lat. Eccles.). 

Esortativo: Hortativus, exhortativus, a, urn (Quintil.); v. g. horta- 
tivum genus dicendi (Idem, V, 10, 83); monitorius, a, um (Se~ 
nee); suasorius, a, um (Quintil.). 

Esotico: Adventicius, peregrinus (Cic. et a.); doctrina transmarina 
atque adventicia (Cic); res adventiciae (Cic). 
— . E graeco fonte: exoticus. Unguenta exotica (Plaut.); exoticum 
vinum (Gell); exoticus sermo (Apul.). - Ex graeca voce efco = 
fuori. 

Espansione: Propagation finium imperii nostri propagatio (Cic); fi- 
nium propagatio (Liv.). 208 Esperanto-Esposizione — Fines producendi, vel proferendi, vel propagandi necessitas; im- 
perii propagandi necessitas (bisogno di espansione politico). 

— Effusio animi (Cic, Tusc. IV, 31), vel effusus animus, tra- 
sporto,' effusione del cuore per gioia, affetto etc. 

Esperanto: Zamenhofiana lingua; Zamenhofiana lingua, quae « espe- 
ranto » dicitur; ficticia lingua, quae « esperanto » nuncupatur. - 
Adjectivum « ficticius, a, um.» (artificiale, finto) legitur apud Pli- 
nium. (Lingua universale e artificiale dovuta al dott. Zamenhof 
di Varsavia, cine la rese nota nel 1887; piii tardi prese il name 
di « esperanto » = « colui che spera » datole dai seguaci del 
dott. Zamenhof). 

Espiatorio - Espiazione : Piacularis, e; lustralis, e (espiatorio); sa- 
. crificium lustrale; sacrum piaculare, vel piaculum (sacrificio espia- 
torio); ignis piacularis (juoco del Purgatorio); piaculi causa (in 
espiazione). 

— Expiatio (Cic. et a.); expiatio sederunt, impietatum (Cic); lu- 
stratio (purificazione con sacriftci espiatorii). Cf. Liv. XXXX, 13, 
2 sq. 

Esplicitamente - Espressamente : Clare; manifeste; significanter (in 
rhodo espressivo); conceptis verbis (con parola precisa, con una 
formula precisa), v. g. Conceptis verbis jurare (Varr.-Plaut.), con- 
ceptis verbis pejurare (Cic. = giurare formalmente il falso). 

— Affirmate (Cic, De Off. Ill, 104) in modo solenne e preciso, 
v. g. affirmate asseverare - Consulto (di proposito). 

Esplodere: Displodere (Lucr.-Hor.-Varr.) = percuotere, romper e con 
fragore (trans.); displosa repente caeli templa (Lucr. VI, 284); 
displosa vesica (Hor., Sat. I, 8, 46). 

— Dirumpere (spezzare, fare a pezzi);. dirumpi (squarciarsi, scop- 
piare, esplodere). 

— Ignivoma, quae disploduntur, vel dirumpuntur, machinamenta 
(bombe esplosive). - V. Sparare. 

— Non autem « explodere » quod verbum aliud significat; nempe 
scacciare via, disapprovare,' respingere', ftschiare disapprovando; 
v. g. alicujus sentehtiam explodere. 

Esplosione' - Scoppio: Diruptio, onis, f. (Sen., Nat. Qu. II, 15, r). 
- V. Scoppio. 

Esportazione - Importazione : Exportatio et invectio (Cic, De off. 

II, 13). - Res, quae exportantur et importantur. 
Esposizione : I. Publica Sacramenti Augusti adoratio (Esposizione 

del 55.). fispresso-iSssenziaie 209 — Adoratio publica Sacramenti August: sterilitati agrorum aver- ' 
runcandae (Morcelli: Esposizione del SS. per la fertilita della 
campagna). 

— Sacramentum Augustum populo s'upplicationis causa proponere 
(Idem); Sacramentum Augustum adorandi causa e sublimi solio 
proponere (fare V esposizione del SS!). 

— Publicae Sacramenti Augusti supplicationes in diem quartum per 
horas XXXX sollemniter habitae, vel habendae (Esposizione delle 
40 ore). 

— Perpetuae, vel cotidianae Sacramenti Augusti supplicationes ad 
horas XXXX in Urbis templis per vices institutae (Esposizione 
quotidiana delle 40 ore istitutita a turno nei templi di Roma). 

II. Recensio (Cic. et a.), expositio (Cic), exhibitio (GelL = 
• esposizione) - Bonarum artium ex omnibus populis exhibitio (Val- 
lauri: Esposizione universale) - Pictas tabulas ad spectandum pro- 
ponere (esposizione di pitture) - Librorum ephemeridumque de 
re catholica expositio (Esposizione della stampa cattolica) - Re- 
rum de sacris expeditioriibus expositio (Esposizione Missionaria). 
Espresso: V. Caffe espresso. 

Espurgare - Espurgato : Expurgare; purgare; v. g. « Expurgandus 
est sermo » (Cic, Brut. 258). - Emendare, corrigere; resecare, ex- 
pungere; v. g. Quidquid inhonestum vel turpe est, emendare, 
resecare, expungere. - Quidquid depravare animos potest, vel 
emendatum vel expunctum est (di un autore o di un libra 
espurgato). . • 

Essenza - Essenziale : Essentia. « Multa ex graeco iFormata nova, ac 
plurima a Sergio Flavio, quorum dura quaedam admodum vi- 
dentur, ut ens et essentia: quae cur tantopere aspernemur, nihil 
video; nisi quod iniqui judices inter nos sumus, ideoque pau- 
pertate sermonis laboramus » (Quint. VIII, 3). Cf. etiam III, 
6, et II, 14, ubi ponitur: « essentia atque entia ». 

— A Cicerone hac significatione plerumque « natura » usurpatur; 
testatur tamen Seneca eum etiam interdum hac voce usum esse. 
« Cupio, si fieri potest propitiis auribus tuis, essentiam dicere : 
sin minus, dicam et iratis. Ciceronem auctorem huius verbi habeo, 
puto locupletem: si recentiorem quaeris, Fabianum, disertum 
et elegantem, orationis ad nostrum fastidium nitidae ... Rogo ita- 
que permittas mini hoc verbo uti » (Sen., Ep. 58). 

— V. Sostanza, •sostdnziale. 

— Ad essentiam pertinens, vel attinens; ad rem ipsam pertinens, 210 Estasi-Estradizione vel attinens (essenziale) - Ad essentiam quod attinet; ad rem 
ipsatn quod attinet, ad naturam ipsam quod attinet (essenzial- 
mente). 

— Praecipuus; primarius; proprius; necessarius; in ipsa rei natura 
positus (essenziale, primario ecc). 

— Essentialis (Fulg. Rusp. ad Trasim. II, 4), « essehtialiter » 
(Augustin., De Trin. VII, 2) voces sunt cadentis latinitatis. 

Estasi — Estatico : Animi abalienatio (Vallauri: estasi); . mentis ani- 
mique in Deum raptus, us, m.; abalienatus a rebus (vel a sensi- 
bus) animus; mens sevocata a sensibus, vel a corpore. 

— E graeco fonte: exstasis, is, f. (eKcraaig). 

— Divino spiritu afflatus, vel tactus (estatico); alienatus a sensibus 
animus in Deumque raptus. 

— ■ Abalienato a rebus omnibus animo in Deum rapi (andare in 
estasi). 

— A sensibus abstrahi ac seraphicis liquescere ardoribus (Acta Ap. 
sedis) - Frequentibus . mentis animique a corpore secessibus in 
Deum raptus, plus in caelis quam in terra versabatur (Acta Ap. 
Sedis). 

Estemporaneo : Subitus, a, urn (Subitaneo, repentino); ex tempore; 
v. g. versus ex tempore facere, vel fundere (Cic. = detto di un 
poeta estemporaneo'); versus hexametros fundere ex tempore 
(Cic). 

Estetica: Liberalium artium ratio ac disciplina; opdmarum artium 
disciplina ac ratio. 

— E graeco fonte: aesthetics, ae, vel aesthetice, es, f. (aiadrjuxri). 
Aesthetica ars, ratio, disdplina. 

Estetico: Venustus, elegans, decorus; summa elegantia ac venustate 
conformatus. 

— Venustatis, vel elegantiae sensus (senso estetico). 

— E graeco fonte : aestheticus, a, um. 

Estimo : (la somma iscriita a ruolo quale quota di valutazione per Vim- 
posta). Census aestimatio; census taxatio; census, us, m. (= va- 
lutazione e registrazione degli avert). 

Estonia: Estonia, ae, f.; Estonienses, ium (abitanti dell'Estonia); Tal- 
linum, i, n. (la capitale: Tallinn. - Lat. di Curia). 

Estradizione : Reorum traditio (Cic. = consegna dei rei). - Reorum 
traditionem petere, exigere (chiedere I' estradizione). - Jus tra- 
dendi reos (diritto d' estradizione). - Jure non pollere tradendi 
reos (non avere il diritto d' estradizione). Estro-Ettolitro 211 Estro: V. Fantasia e Ispirazione. 

Eteroclito: Abnormis, enormis; exlex, egis (irregolare). - Grqece: He- • 

teroclitus, a, um (Prise. - ixeQokXnoi;). 
Eterodosso - Eterodossia: Heterodoxus, a, um (v. gr.); heterodoxia, 

ae, f.; Ecclesia heterodoxa; religio, doctxina heterodoxa (ereQog 

= altro - S6^a — opinione, dottrina). 
Etica: Philosophiae pars moralis (Senec, Ep. 89); philosophia mora- 

lis (Cf. Cic, Fat. 1); de moribus disciplina; de componendis mo- 

ribus disciplina. 

— Ex graeco fonte: ethica, ae; ethice, es, f. - Ex graeca voce fjdos 
— costume. 

Etichetta: I. Morum elegantia; exquisitissima morum elegantia; pro- 
batus mos et usus - Nihil nisi ex invecta morum elegantia facere; 
ut probatus usus, probatusque mos postulat, se gerere (compor- 
tarsi secondo I'etichetta). 
II. Insigne, is, n.; pittacium, ii, n. (cartello- etichetta). 

Etimologia: Vis nominis (Cic); veriloquium (Cic, Top. 35); nomi- 
num enodatio (Cic); verborum originatio (Quintil. I, 6, 28). - 
Nomen enodare, explicare; nominis originem rationemque ex- 
plicare; nomen unde ductum sit explicare = spiegare I'etimolo- 
gia di un vocabolo. 

— Ex graeco fonte: etymologia, ae; etymologice, es, f.; ety- 
mon, i, n. (Srv/j.ov = propriamente significa vero, quindi genuino 
e originario senso della parola). 

Etimologista : Nominum enodandorum peritus, studiosus, doctor. - 

Etyrriologiae cultor, doctor, professor, peritus, peritissimus. 
Etiologia: Doctrina (vel ratio, disciplina) de morborum causis. 
Etisia: V. Tisi. 

Etnografla: Descriptio gentium earumque naturae, indolis et mo- 
rum; gentium morum descriptio. 

— Graece: ethnographia, ae, f. - Ex graecis vocibus edvog = 
gente - ygdcpw = scrivo. 

Etologia: Ethologia, ae, f. (v. gr. - Senec). - V. Etica. 

Ettagono: Heptagonus, a, um (v. gr.). - Heptagonon, i, n. (un etta- 

gono); vel figura heptagona; corpus heptagonum. (ima = sette - 

ywvta = angolo). 
Ettara: V. Metro e Quadrato e tradurre conseguentemente. 
Ettogrammo : Centum scripula; centum grammata. - V. Grammo. 

— Quaternae unciae (Luciano = gr. 109 circa). 
Ettolitro : Duceni sextarii, vel ducenti sextarii. - V. Litre 212 Ettometro-Ex-voto Ettometro: V. Metro e tradurre conseguentemerite; v. g. septuageni 

passiis (jo passi, cioe circa un ettometro). 
Ettowatt: V. Watt. 

Eucaristia: Sacramentum Augustum; angelorum panis; Augustum 
altaris Sacramentum; Eucharistia, ae, f. 

— V. Comunione, II. 

Eufonia: Soni suavitas; vocis suavitas; suavis dulcisque sonus. 

— Vocalitas, atis, f. (Quintil. I, 5, 4 = comsonanza, armonia, eu- 
fonia). 

— '■ Graece: Euphonia, ae, f. (efi — bene - <jxovf\ — suono). V. Ar- 
'■monia. 

Euritmia: V. Armonia, Proporzione, Simmetria. 

Eutanasia: Placida mors (Virg.); placida ac felix mors. - Graece: 
Euthanasia, ae, f. (eS = bene - Odvarog = morte). 

Evangelizzare : Christiana religione (doctrina) excolere gentes - Evan- 
gelica luce illustrare populos, gentes... - Gentes a vana (ab im- 
pura) superstitione ad christianam veritatem virtutemque vocare, 
revocare, reducere - Hominum mentes errorum tenebris obvolu- 
tas christianae veritatis luce collustrare - Apostolicis Evangelii 
praeconum laboribus excultae gentes (Popoli evangelizzati dai 
Missionarii). 

Evasivo: Ambiguus; incertus; rem non attingens. 

Ex-aftrnno: Quondam alumnus; quondam disciplinae alicujus alum- 
nus; quondam disciplinae meae alumnus (mio ex-alunno). 

Exequatur: Apostolicae Sedis decreti exsecutio a civili potestate data 
(Exequatur civile). Exsecutio,- onis, f., hac significatione invenitur 
apud Plinium, Taciturn et alios. 

— « Dilata in diem ex die litterarum apostolicarum, ut loquuntur, 
exsecutione » (Acta Leonis 1895, p. 75). 

— Regale placitum (Regio placet). Vox « placitum » hac fere si- 
gnificatione habetur apud Senecam, Ep. 95 : « decreta ... vel- scita, 
vel placita ». 

Ex prof esso : Aperte; palam; consilio; ex professo (Senec.-Quintil); 

professe; palam et professe (Flor. IV, 1, 7). 
Ex-Re: Rex solio deturbatus; Rex dignitate auctoritateque spoliatus, 

expoliatus, despoliatus. 
Ex-votb: (Donarium), donaria, iorum, n. pi. (Aur. Vict., Caes. 35, 7) 

= dono votivo. Fabbriceria-Falsificare 213 F 

.Fabbriceria: Sacrarum aedium curatio, procuratio. - Consilium sa- 
cris aedibus curandis, vel procurandis. - Sedes consilii sacris 
aedibus procurandis (la sede delta fabbriceria). 

Fabbriciere: Sacrarum aedium curator, oris (Morcelli), vel procu- 
rator, oris. 

— Neocori aedis (Idem), vel sacrae aedis neocori (i fabbricieri) 
Neocorus, i (custode, sovrintendente del tempio) vox est serioris 
latinitatis. 

Facchino - Facchinaggio - Facchinata: Bajulus (Cic. et a. = fac- 
chino); vel gerulus (Hor.-Siiet.). - Bajulare (Phaedr. -Quint. = 
fare il facchino); bajulare aliquid (portare sul dorso); se defati- 
gare, se laboribus frangere (sfacchinare). 
— ■ Bajuli merces (facchinaggio); bajulo mercem dare, reddere, im- 
pertire (pagare il facchinaggio). 

— Durissimus labor (facchinata, o sfacchinata). - Sordide dictum, 
factum (facchinata in senso figurato); vel inurbane dictum, factum; 
rustice, incondite, incomposite dictum, factum. 

Facciata: Frons, ontis, f.; pronaum, i, n. (pronao); latus, eris, n. 
(facciata laterale). 

— Doirius prospectat, vel prospicit Thuscum mare (Phaedr. II, 5 : 
ha la facciata verso il mare toscano). 

Factotum: Actor auctorque (Nep. = chi da I'impulso direttivo ed 
insieme eseguisce); rerum omnium actor auctorque. 

Faida.: Jus ultionis; vel privatae jus ultionis (diritto di vendetta pri- 
vate = faida. Propriamente « ultio » = vendetta privata; «vin- 
dicta » = vendetta secondo legge). - « Faida, ae, f. » vox est in- 
fimae latinitatis, ex germanico fonte derivata. 

Falcidia - Falcidiare: Detractio; v. g. detractio alieni (Cic, Off. Ill, 
30 = falcidia dell'altrui proprieta). 

— Detrahere (falcidiare); e. g. aliquid de summa frumenti (Cic), 
nihil de vivo (Cic, Flacc. 91 = niente dal proprio capitale). 

Faldistorio: Pontificale subsellium; episcopale subsellium. - Faldi- 

storium, ii, n. (Lot. Eccles.). 
F.allimento : V. Bancarotta. 

Falsificare: Manum alicujus simulare (falsificare la firma di uno). - 
« Manus » apud Ciceronem significat etiam calligrafia; v. gr. 214 Famedio-Fantasticheria « alia manu »; « redii ad meam manum » (torno a scrivere di mio 
- pugrio). 

— Testamentum supponere, vel subicere (Cic, Parad. VI, I - Phil. 
XIV, 3 = falsificare il testamento, sostituirlo con uno falso); 
« Falsa testamenta supponere » (Cic, Leg. I, 16). 

— Nummos adulterare (falsificare il derw.ro); nummus adulterinus 
(Cic); clavis adulterina (Sail.); signum adulterinum (Cic, Cluent., 
14 = sigillo falso); jus civile pecunia adulterare (Cic. Caecin. 26); 
in codicem accepti et expensi falsas rationes referre (falsificare il 
registro di cassa). 

Famedio: Famae templum (Bennini: Inscript. fascic). 

Famiglia: Domus (casa e famiglia); Regia Domus (famiglia reale); 
Sacra Domus, vel Diva Domus,, vel Nazarethana Domus (Sacra 
Famiglia); domesticus convictus: domestica societas; familia (quae 
vox significat domesticam societatem cum dominis ac famulis una 
simul); gens (famiglia con le sue parentele), v. g. gens Cornelia, 
gens Fabia etc. 

— « Prima societas in ipso conjugio est id autem est principium 
urbis et quasi seminarium rei publicae ». (Cic, De Off. I, c. 17). 

Fanatico - Fanatismo: Fanaticus, furibundus; inflamrnato ac furi- 
bundo animo esse (esser fanatico); homo fanaticus (Cic); philo- 
sophi superstitiosi ac paene fanatici (Cic). 

— Animus inflammatus, fanaticus, furibundus (fanatismo); fana- 
ticum studium; fanaticus error (Hor., Art. Poet. 454); furor; de- 
liratio ac furor. 

Fanatizzare : Fanatico studio (furore, errore) aliquem excitare, in- 

flammare, compellere. 
Fanfarone - Fanf aronata : Homo gloriosus; homo gloriosus ac va- 

niloquus (millantatore vaniloquo). - De se gloriosius praedicare; 

se jactaire gloriosius et insolentius (esser fanfarone). 

— Gloriatio (Cic. = vanteria, fanf aronata); jactatio (Cic); verbo- 
rum jactationes (Cic = janfaronate, braverie). 

Fantasia - Fantasticare - Fantasticheria : Vis mentis,' vis cogitatio- 
nis (Cic); mentis, vel animi celebritas (Cic. = vivacita. di fantasia). 

— Fingere aliquid cogitatione (Cic); secum cogitare; animo re- 
volvere, meditari (fantasticare). - Ne in cogitationem quidem 
cadit (Cic. = non viene neppure alia fantasia); tantummodo 
ad cogitationem valent (Cic. = cose possibili solo alia fantasia); 
in mentem venit (Cic), subit cogitatio animum (viene alia fan- 
tasia; viene in mente). Fantastico-Fascismo 215 — Inventio (Cic, Tusc. I,- 26 et Quint., X, 2, 12 = immaginativa; 
inventiva; fantasia come faccHta. inveniiva); vel inventio atque 
excogitatio. - Mentis inventum (jrutto della fantasia); fictae co- 
gitatione imagines (fantasticherie), vel mentis species, somnia, 
mentis visio, visum; res fictae, res cornmenticiae, commenta 
(fantasticherie, chimere). 

— Oestrus, i, m. (Virg.-fuvenal.-Stat. = tafano ed anche estro 
della fantasia); vel poeticus furor; poetica facultas (Cic. = estro 
poetico). V. Ispirazicme. 

— Morositas (fantasticheria = capriccio di persone bisbetiche), 
vel ingenium morosum. 

— Graece: Phantasia, ae, f.; quam quidem vocem graecis litteris 
Cicero, latinis vero Seneca usurpat. - « ... Ille yavxaaiav, nos 
visum appellemus » (Cic, Acad. I, 11). 

Fantastico: Comrnenticius, a, um (Cic. et al. = inventato dalla 
fantasia, immaginario, ideate ed anche falso). - Imaginarius, a, 
um (Liv. et-al). 

— Morosus (stravagante, bisbetico); difficilis; insanus. - Insoli- 
tus, inusitatus, abnormis (insolito, fuori del consueto, strava- 
gante). 

Fanteria: Peditatus, us; pedites, um (Cic.-Caes.). 

— Peditatum equitatumque cogere (Caes., B. G., V, 3); stipendia 
pedibus facere (Caes. = servire nella fanteria). 

Farmacia - Farmacista : Medicamentarius, ii, m. (Plin. = farma- 
cista). 

■ — Graece: pharmacopola, ae, m. - Ex graecis vocibus (pdo/uaxov 
= medicina - mx>M(a — vendo. 

— Medicamentaria taberna, vel medicamentarii taberna, vel phar- 
macopolae taberna (farmacia); medicamentaria officina Qabora- 
torio farmaceutico) - Instructa medicinae exercendae causa ta- 
berna (Cic, Clu. 63 = farmacia). 

Fascista - Fascismo : Fascalis, e. Hoc^ adjectiviim habetur in anti- 
quis inscriptionibus, eoque signiflcatur « ad lictorum fasces per- 
tinens ». 

— Fascales, ium (i fascisti); Fascalis nominis aetas, vel lictorii 
nominis aetas (era fascista); Fascale regimen, vel Fascalium re- 

. gimen (regime fascista); Fascalium pars, vel factio (partito fa- 
scista). 

— Anno a fascibus restitutis, vel renovatis I, II, III etc. (anno I, 
H, III... dell'era fascista). 216 Fata Morgana-Fede — . Lictorius, a, um (Plin.) idem est ac « ad lictores pertinens »; 
ludi lictorii (littoriali). 

— V. Camicia. nera. 

Fata Morgana: V. Miraggio. 
Fattore: V. Agente. 

Fattoressa: Villica, ae, f.; vilica, ae, f.; villici uxor. 

Fattoria: Villa (Cic. et al. = villa ed anche. fattoria); villa cum prae- 

diis multis (una ricca fattoria). 
Fattura: Confectio (composizione, confezione); opus (la cosa confe- 

zionata 6 fatta); manupretium (V. Manifattura, Mono d'opera}. 

— Accepti vel expensi ratio; scripta accepti vel expensi ratio (fat- 
tura commerciale). 

Fava : Prender due piccioni a una fava: Una mercede duas res assequi 

(Cic, Rose. Am. 29, 80). 
Favoritismo : Nimius in aliquem favor; nimium erga aliquem studium 

ac favor; nimium erga aliquem favoris studium; nimia erga aliquem 

gratia. - Effrenum, effrenatum, iniquum erga aliquem studium 

(favoritismo eccessivo, sregolato, ingiusto). 

— Alicui nimia gratia (vel effrenafo f avore, vel iniquo studio) f a- 
yere, (vel studere, vel indulgere) = usare favoritismo con uno. - 
Cf. favor in aliquem (Liv.); studium ac favor in aliquem (Idem). 

— Nimia apud aliquem gratia (favoritismo che si gode presso uno); 
v. g. nimia apud aliquem gratia valere. - V. Parzialita. 

— Nimium civilium partium studium; iniquum, effrenum, effre- 
natum in civilem suam partem (vel in factionem suam) studium 
(favoritismo politico, eccessivo, sfrenato, ingiusto). 

Fazzoletto: Sudarium, ii, h. (Catull.-Martial.-Suet. et a.); hoc est 
Iinteum, quo sudor faciei detergitur et nares purgantur » (For- 
cellini). 

— Ricinium, ii, n. (Cic.-Varr. et a.); seu « pallioli genus, quo turn 
viri, turn mulieres humeros et capita tegebant» (Forcellini). 

—~ Linteolum, i, n. (Plaut. et a.) = fazzoletto in genere, piccolo 
panno di lino. 

— Muccinium, vel mucinium, ii, n. (Arnob.); seu « Iinteum, quo 
extergetur nasi mucus » = moccichino (Forcellini). 

Febbrifugo: V. Antipirina. 

Fede: Fides; fidem habere alicui, vel tribuere, vel adjungere, vel adro- 
gare alicui (prestar fede ad uno); fidem facere alicui (procurare 
fede, credito presso un altro); fidem dare alicui de aliquo, de ali- 
qua re, vel fidem suam obligare (dar la propria pardla, assicura- Federa-Ferrovia 217. zione, gccranzia); fideih accipere (accettare la parola, I'assicura- 
zione); fidem servare, eonservare; ac contra: fidem liberare, exsol- 
" vere, laedere, fallere, mutare, prodere,- frangere, violare. Quae 
omnia habentur apud Cic.-Liv.-Caes. 

— Quaesitor de honoribus caelestium (Morcelli: promotore della 
fede); curator, vel procurator honoribus caelitibus tribuendis. 

— Gentes ex inani superstitione ad christianos ritus traducere 
(Idem: ridurre i gentili alia fede). 

— Christiani nominis propagator (Idem: propagatore della fede). 

— V. Evangelizzare. 

Federa: Pulvinorurri tegmen, inis, n. (Vallauri); pulvinorum orna- 
tus, us, m. (Idem). - Pulvini tegmentum, vel tegumentum, vel 
tegmentum, vel tegmen. 

Fedina: I. Probitatis documentum; publicum probitatis documen- 
tum (fedina penale). 

■ II. Barbula maxillaris (Luciano: le fedine della barba). - Bar- 
bula, ae, f. legitur apud Cic, Gael. 33. 
Femminismo: Aequandus mulierum hominumque status; mulierum 
elatio ad virilia munera; mulierum hominumque aequatio; mu- 
lierum studium virilia capessendi munia (femminismo secondo i 
vari sensi). 

— « Feminismus » qui dicitur; « feminismus », quern vocant, 
Ferrajolo: Pallium, ii, n. '(Vallauri). 

Ferro da stirare : Pressorium, vel . ferrum pressorium (Cf . Ammian. 

28, 4, Plin. Valer, 2, 17). 
Ferrovia - Treno: Via ferreis axibus constrata (Vallauri: via f errata); 

via ferreis limitibus constrata (M. Ricci, Varia Latinitas, p. 189). 

— « Vias . ferreis . axibus . constratas . ab . Urbe . ad . mare . 
mediterr. ad . fines . Neapolitanor . ob . mutua . commercia . 
deducendas .. curavit » (Th. Vallaurii Inscriptiones: Fasti rerum 
gestarum a Pio IX Pont. Max., pag. 294). 

— Via ferrata, ae - Adjectivum « ferratus, a, um » (Virg.-Liv. et 
a.) idem est ac ferro munitus. . « Ferrati orbes rotarum » (Virg., 
Gear. Ill, 361) - A nonnullis ponitur etiam: ferrivia, ae, f. 

— Ferratae viae statio (stazione ferroviaria); vel hamaxostichi statio 
(stazione del treno). 

— Via ferreis ductibus constrata, vel strata (via ferrata). Ductus, 
us, significat etiam conduttura. 

— Viam ferreis axibus sternere (Bazzarini-Bellini, Protolessico It. 
Lat. = fare una ferrovia). 218 Ferrovia — Perfossa, adacti, viscera montium - Currus anhelanti vapore - 
Agmine transiliunt citato ». (V. Genovesi S. J., Carmina Patriae, 
p. 6: = Pei traforati monti s'inseguono dal chiuso vapore trai- 

' nati i trasvolanti carri sbuffando). 

— « Hie ferventis aquae tumidurn rapidumque vaporem 
Conflictat frenatque tubis et carcere rauco, 
Continuosque rapit ferrato tramite currus ». 

(« Inventa et mores », carmen Antonii Giovannini, praemio aureo 
donatum in certamine Hoeufftiano, p. 8). 

— Hamaxostichos, i, m. {trend). Haec vox est e graeco fonte ducta. 
(afiaga = carro- - orixoq, arotxoQ = fila, serie); habetur tamen 
apud Plautum verbum «hamaxare », quod significat « currus cur- 
ribus jungere ». ' 

— A nonnullis ponitur etiam: vaporitraha, ae, f. (Vox Urbis). - 
Ab aliis: ferrea trahea, ae, f., quod tamen nihil aliud significat 
nisi carro ferrato, o piu esattamente treggia, slitta ferrata senza 
ruote. Etenim « trahea, ae 5 f. » significat treggia o slitta senza 
mote (Cf. Forcellini). - Ab aliis denique: vaporiferi currus (M. 
Ricci, Varia Latinitas, p. 197-200). Adjectivum tamen « vaporifer, 
a, um » significat che manda vapore o colore; v, g. vaporiferae 
fornaces (Star.); vaporiferas, blandissima litora, Bajas (Idem). 

-T- Ab aliis vero (P. L. Rocci, Nuove favole latine, p. 33, 41) prae- 
ter vocabulum « hamaxostichon » ponitur etiam : ■ « vaporalis ma- 
china ». Adjectivum tamen « vaporalis, e » serioris est latinitatis 
(S. August.), ac rem non'apte significat. 

— Aptius dixeris: Curruum agmen vaporata . aqua ductunx, vel 
actum (treno a vapore), ,eurruum agmen electride (electrica vi) 
actum (treno elettrico). 

— Hamaxostichos communis, expeditus, citus, citissimus, rapidus 
etc. (treno omnibus, accelerato, rapido etc.). 

; — Ferratae viae opifices, vel addicti, vel praepositi (Jerrovieri). 

— ■ Machina tractoria, vel currus tractorius (locomoiiva). Adjecti- 
vum « tractorius, a, um » invenitur apud Vitruvium, X, 1 : « Tra- 
ctorium genus machinarum'» - A nonnullis ponitur: vaporitraha, 
ae, f. (treno, locomotiva). Quae quidem vox aptius videtur signi- 
ficare vaporiera, locomotiva, quam id quod nos vulgato nomine 
treno vocamus, v. g. vaporitraha cum curribus aliquot viatoribus 
onustis, dum citato cursu procedit, e suis ductibus digreditur (de- 
viamento di un treno). 

■- — Viatorum currus (vagone viaggiatori). Currus onerarius (adjec- Ferry-Boat-Festa 219 tivum usurpatur a Livio), vel, curfus sarcinarius (adjectivum 
usurpatur a Caesare) = carro merci. Plaustrum carbonarium (ten- 
der); currus auxiliarius, vel auxiliaris' (tender = carro. di scorta 
per il carbone, acqua ecc); vox « carbonarius » usurpatur a Plauto. 
Currus escarius (adjectivum usurpatur a Varr., Plin., Juvenal.), 
vel currus cenatorius (adiectivum usurpatur a Martial.-Petron. 
et a.) = vagone ristorante. 

— Gerulus, i, m. (Horat., Plaut.); bajulus, i, m. (Cic.) = facchino. 

— Tessera viatoria (biglietto ferroviario). Adjectivum « viatorius, 
a, urn »., seu ad iter pertinens, habetur apud Plinium et alios - 
Tessera viatoria ad eundum et ad redeundum valens (biglietto 

. di andata e ritorno). - Vel: Tessera viaria; tessera viaria ad eun- 
dum et ad redeundum valens (biglietto ferroviario; 'biglietto di 
andata e ritorno). Adjectivum « viarius, a, um » legitur apud Cael. 

. in Cic, Ep. VIII, 6, 5. - Vel: Ferratae viae tessera; ferratae viae 
tessera ad eundum et ad redeundum valens. - Vel: scheda via- 
toria; scheda viaria, schedula viatoria; schedula viaria; ferratae 
viae schedula ad eundum et ad redeundum valens etc... 

— Tesserae viariae (viatoriae) diribitorium (Ufficio distribuzione 
biglietti jerroviarii); vel schedulae viatoriae (viariae) diribito- 
rium. - Diribitorium, ii, n. aedificium erat, in quo res variae ordi- 
nabantur ac distribuebantur (Cf. Suet., Claud. 18 = Plin. XVI, 
40, 76, n. 2) = Fabbricato netta nona regione di Roma, in cui 
si ordinavano e distribuivano le tavolette deile votazioni, le paghe 
dei soldati, ecc... 

— Gemini, ferratae viae axes (binario). Axis, is, m. significat pernio 
di una ruota o sfera, atque etiam asse, trove. 

— Binarii di smistamento; Stazione di smistamento: V. Smista- 
mento. 

— Hamaxostichi stationis caupona (Buffet della stazione). 
. — Ferratae viae cuniculus (tunnel, traforo) - V. Tunnel. 

— Hamaxostichi fenestella (fenestella, ae, f. apud Colum. I, 6) = 
Finestrino del treno. - Hamaxostichi index (semaforo). - Graece: 
Semaphorus, i, m.; vel semapherus, i, m. - V. Semaforo. 

— V. Sleeping car (carrozza per dormire). 

— V. vol. I, pag. 137. 

Ferry-boat: (voce inglese che significa nave da traghetto usata per 
locomotive, treni, ecc). Navis hamaxostichum transvehens; navis 
ferratae viae currus transvehens. 

Festa: Festum, i, n.; festa, orum; dies festi; sollemnia, ium, n. pi.; '220 Fettuccine-Fiammiferaio feriae arum, f. pi. - Non autem, ut a nonnullis scribitur: Sol- 
iemnitas, atis; quae vox est serioris latinitatis. 

— Feriae conceptivae soilemnes, vel solletnhia conceptiva (feste . mo- 
bili) - Feriae conceptivae apud Varronem, L. L., V, 3, sunt quae 
non habebant certos constitutes dies, sed a magistratibus, vel a 
sacerdotibus concipiebantur seu conceptis verbis indicebantur. 

— Feriari (Cic: far festa o vacanza); ferias habere," ferias celebrare 
, (Liv.). 

— Habere ferias in biduum, in triduum (Cic,). 

— Ferias imperare (Cic); ferias indicere (Liv). 

— Religionem diei festi colere (Acta Leonis, vol. XI, p. 140 = os- 
servare la festa); dierum sacrorum publice inviolata religio (Ibi- 
dem =' osservanza pubblica delta festa) - V. Riposo festivo. 

— Omnibus modis depexum aliquem et exornatum dare (Cf. Tex., 
Heaut. V, 1, 77 = conciare uno per le feste); converret jam hie 
me totum cum pulvisculo (Plaut., Rud. Ill, 6, 7 = mi aggiustera 
per le feste; letteralmente: spazzolera via me insieme alia polvere, 
a furia di percosse). 

Fettuccine: V. Lasagne. 

Feudo - Feudatario: Oppidum privi juris usu fructuque (Morcelli: 
feudo); oppidum, vel regio privi juris, vel oppidum (regio) dido- 
nis propriae. 

— Oppidum, vel regionem lege vectigali alicui adtribuere (fdem: 
dare in feudo) - Locum, vel regionem beneficiario nomine obti- 
nere (ottenere un feudo), Vocabulum « beneficiarius » legitur apud 
Caesarem et Vegetium, ad eumque pertinet, cui stipendia, honc~ 
res, et alia id genus dabantur vel ob honestiorem in militia gra- 
dum, vel ob exactam more militiam, vel denique ob militaris mu- 
neris vacationem praemii loco acceptam. 

— Dyiiasta,. ae, m. (Idem: feudatario); toparcha, ae, m. (Vallauri). 

— Cliens, entis (Idem: suddito del feudatario). 

- — Voces .« feudum, i, n. », « feudalis, e » et « feudatarius, ii, m. » 
a juris consultis usurpantur infimae ladnitatis. 

— V. Vassallo, Vassallaggio. , 

Fiammifero - Fiammiferaio: Ramentum sulphuratum (Martial. X, 
1 3); seu fragmentum ligni sulphure illitum (zolfanello) - Sulphu- 
ratum, i, n.; sulphurata, orum, n. pi. (Plin. XXXVI, 19, 30) = zol- 
fanelli - Flammiferum ramentum (fiammifero). 

— Mercis sulphuratae institor (Martial. XII, 57) = venditore di 
zolfanelli; vel sulphuratorum institor (fiammiferaio ambulante). Fiasco-Filatelico 221 — Mercis sulphuratae opifex (fiammiferaio = fabbricatore di fiam- 
miferi). 

— Theca sulphuratis asservandis (scatola di fiammifen); vel theca 
flammiferis ramentis asservandis. 

— Nonnulli ponunt: igniarium, ii, n.; haec tamen vox aridam si- 
gnificat materiem ad ignem facilius excitandum aptam (Cf. Plin. 
XVI, 40, 76). Itaque, igniarius lapis = pietra focaia; igniarium, 
ii, n. = esca. 

Fiasco - Fiaschetteria : Oenophorum, i, n. (Vallauri); quae quidem 
vox graeca (vaso di vino) in Forcelliniano lexico vulgata lingua 
redditur = borraccia, bariletto, fiasco (Cf. Hor., Sat. I, 6, 108). 

— In eodem Vallauriano lexico hoc loco adjungitur: Triental, alis, 
n., quod tamen mensurae genus videtur potius significare fia- 
schetto, fxaschetta, bottiglietta. 

— Ab aliis ponitur: Lagena, vel lagoena, ae 3 f.; quae quidem vox 
aptius fortasse usurpatur ad significandum boccale, bottiglia, bor- 
raccia, litro. - V. Litro. 

— Taberna vinaria (Varr.); caupona; cauponula (Cic.) = fiaschette- 
ria, osteria, osteriola. 

Figlie della carita: Puellae a caritate (Acta Ap. Sedis, 1930, p. 515). 

Figlie di Maria: Puellae Mariae Virgini sacrae, vel devotae. - Puel- 
lae mariales (Bettelli, Inscript. p. 158). 

Filanda : Filis deducendis officina; deducendo stamini officina. - Dedu- 
cere, vel ducere stamen (Ov. — filare). 

— Lanificium, ii 3 ri. (Justinian. e,t a.. — filanda di land); filiflcium, 
ii, n. (filanda in genere); quae quidem vox, quamvis « cinctutis 
non exaudita Cethegis » (Hor., Ep. II, 3, 50), in usum induci 
posse videtur. 

Filantropia - Filantropo: Humanitas (Cic. et a. — senso di uma- 
nita). - Humahissimus homo; vir hominum amans, amantissimus; 
vir hominum studiosus, studiosissimus = filantropo. 

— Ex graeco fonte: Philanthropia, ae, f.; philanthropiae cultor, se- 
ctator, assectator(/i?anJropo); philafithropicus, seu ad philantro- 
piam pertinens, attinens (fUantropico). - .Ex graecis vocibus <ptt.og 
= amico - avOgconog = uomo. 

Filatelica - Filatelico: Pittaciorum vehicularium (vel cursualium) 
doctrina, ars, disciplina (la filatelica o filatelia). - Ad pittacia vehi- 
cularia pertinens, attinens (filatelico). - Cursualium pittaciorum 
studiosus (un filatelico, fUatelisla). - Peculiare pittaciorum cur- 
sualium pretium (speciale valor e filatelico). 222 Filiale-Fisico — Pittacia vehicularia in ordinem redacta (collezione filatelica); vel 
pittaciorum cursualium corpus. - « Corpus » interdum significat 
etiam rerum acervationem, vel nexum; e. g. corpus juris (Ulp., 
Dig.), corpus rei publicae (Cic), rerum naturae corpus (Veil. = 
I'insieme del mondd). 

— Graece: Philatelia, ae, f. - Philatelicus, a, urn. 

— Pittaciorum cursualium usus, auctore Rolando Hill, primurh 
apud Anglos inductus fuit anno, ut videtur, MDCCCXXXX 
(L'uso dei frqncobolli fu introdotto per la prima volta in Inghil- 
terra da Sir Rowland Hill circa il 1840). 

Filiale: Filii animo; ut filium addecet; qua filius; vel aliae id genus 
circumlocutiones: V. g., amor filii in pattern, vel erga matrem 
(amor filiale). . , 

— Non autem « filialis, e »; quae vox serioris est latinitatis (S. Aug.). 

— Filiale nel senso di « Succursale »;: V. Succursale. 
Filibustiere : V. Corsaro. 

Filippine : Philippinae insulae; vel Philippianae insulae. 
Filippino: Sodalis philippianus (M. Ricci: prete dell'Oratoria). 
Finlandia: Finnia, ae, f. - Finni, orum (t Finlandesi). - Helsinchium, 

ii, n., vel Helsinchia, ae, f. (la cap. Helsinki). 
Film: (v. ingl.) V. Cinematograjo. 

Filologia - Filologo - Filologico: Antiquarum litterarum disciplina, 
studia, ratio (filologia). - Graece: Philologia, ae, f. (<p(Xos — amico 
- Xoyog .== discorso, Hnguaggio). 

— Philologiae cultor, studiosus, doctor, professor, peritus, peritis- 
simus; philologus, i (filologo). - Ad philologiam pertinens, atti- 
nens; philologicus (filologico). 

Finanza: Res nummaria (Cic, De Off. Ill, 20); ratio nummaria 
(Cic, An. X, 13); de re nummaria disciplina (scienza, arte della 
finanza). 

Fino a un certo punto: Quadantenus (Plin.). 

Fior di farina: Pollen, inis, n.; pollis, inis, m. et f.; pollinis flos (Cf. 
Plin. XIII, 12, 26); farinae pollen. 

— V. Polline. 
Firmare: V. Sottoscrivere. 

Fiscalita: Fiscales molestiae (Aurel. S^ict., Caesar 41); acerbae rerum 
fiscalium exactiones (Forcellini); fiscalia, him, n. pi. (Inscript. 
Ant.); fiscale jus, fiscalia jura,. (Dig-.). 

Fisica - Fisico: Physica, ae, vel physice, es, f. (Cic). « Sed enitor 
ut la tine loquar, nisi in hujuscemodi verbis, ut philosophiam, Fisiologia-Fitognosia 223 aut rhetoricam, aut physicam, aut dialecticam appellem, quibus, 
ut aliis multis, consuetudo jam utitur pro latinis ». (Cic, Acad. 
I, 7). - Physica, orum, n. pi. (Cic); v. g. in physicis totus est 
alienus (Cic), in physicis plumbeus (Cic); ignarus physicorum 
.(Cic.) " ' che non e portato alle scienze fisiche, che le ignora. - 
Physice dicere (Cic). 

— De rerum natura doctrina (disciplina, scientia, studia); physica 
disciplina, doctrina, scientia, studia. 

— Physicus, i, m. (Cic. = un fisico); speculator ac venator naturae 
(Cic); naturae acer investigator ac diligens (Cic). « Non pudet 
igitur physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab 
animis consuetudine imbutis petere testimonium veritatis? » (Cic, 
De Nat. D., I, 30). « Acer investigator et diligens earum rerum, 
quae a natura involute videntur » (Cic, Univ. 1). 

— Physicae disciplinae (vel physicorum) doctor, cultor, studiosus, 
professor, peritus, peritissimus. 

Fisiologia : Naturae ratio (Cic, Divin. I, 41); ratio ac doctrina de ani- 
mantium natura (scienza fisiologica); physiologia, ae, f. (Cic). 
- Ex graecis vocibiis <pv<ng = natura - Xoyog = discorso, ragio- 
namento. 

— « Qui ... naturae rationem, quam physiologiam Graeci appellant, 
notam sibi esse profitebatur » (Cic, Divin. I, 41). 

— Haec apud Ciceronerh leguntur, qui quidem physiologiam, ex 
ipsius graeci vocabuli vi, rem in universum considerabat. Hodie 
tamen physiologia peculiaris est disciplina, quae ad animahtium 
solummodo naturam pertinet. Res igitur reddi latine potest: ani- 
mantium naturae ratio; de animantium natura ratio ac doctrina; 
animantium corporum descriptio. Vel clarius redditur per grae- 
cam vocem : « physiologia, ae, f . ». 

Fisionomista - Fisonomista: Physiognomon, monis, m. (v. gr. apud 
Cic, De fato 10); seu qui homihum naturam ac mores ex eorum 
lineamentis facile cognoscit. - Qui homines facile dignoscit ex 
eorum lineamentis vel ex eorum adspectu (fisionomista). 

Fitogeografia : Phytogeographia, ae, f. (v. gr. = descrizione delle 
piante secondo la loro distribuzione nel mondo). -^Ex graecis vo- 
cibus qmxov = pianta - yrj = terra - ygdqxo = scrivo. 

Fitologia - Fitognosia: Herbarum arborumque descriptio, doctrina 
disciplina, scientia. « Stirpium naturas omniumque fere rerum, 
quae ex terra gignuntur, causas atque rationes persequi » (Cic, 
Fin. V, 10 = studiare la fitologia). 224 Fitopatologia-Focaccia — Graece: Phytologia,, ae, f. - Phytologiae cultor, doctor, studiosus, 
peritus, peritissimus (un fitologo). - Ex graecis vocibus yvrov = 
pianta - 'koyoc. = discorso, ragionamento. 

Fitopatologia: Arborurri curandarum ratio, scientia, doctrina, disci- 
plina, ars. - Arborum morbos curandi ratio, ars, disciplina. - 
Arborum curationes. - « Curationes » apud Ciceronem significat 
etiam metodo di cura. - Graece: Phytopathologia, ae, f. - Phyto- 
pathologiae cultor, doctor, peritus etc... (fitopatologo). - Ex grae- 
cis vocabulis qwrov = pianta - addqc, = patimento - Myoz = 
discorso, ragionamento. 

Flagrante delitto: Manifestum atque deprehensum scelus (Cic, Cat. 
Ill, 5) - In manifesto ac deprehenso scelere (in flagrante delitto) 
- Aliquem deprehendere in manifesto scelere (cogliere in flagrante 
delitto); deprehensus in manifesto scelere (colto in flagrante de- 
litto). 

Flebite: Venarum inflammatio, vel venarum inflatio. 

— Graece: Phlegbites, is, f.; vel phlebites, is, f. (yAe'yco = in- 
flammo). 

Flebotomia - Salasso: Incisio venae; sanguinis detractio; sanguinis 
missio; graece: phlebotomia, ae (Veget., Veterin. I, 14). - Phle- 
botomatus, a, urn (salassato) invenitur apud Coel. Aurel., Tard. 
II, 13. - Ex graecis vocibus <ptey> — vena - xiyaxb = taglio. 

Flogosi - Flogistico : Inflammatio, vel inflatio, onis, f . (flogosi). - Ad 
infkmmationem pertinens, vel attinens (flogistico). - Stomachi 
. inflatio, vel inflammatio (processo flogistico dello stomaco). 

— Graece: Phlegosis, vel phlogosis, is, f. (t. med.). - Phlegisticus, 
vel phlogisticus, a, um- (yX&yco — infiammo). 

Floreria: V. Foriere. 
Florilegio; V. Antologia. 
Flottiglia: V. Squadriglia. 

Flusso e rifiusso del mare: Aestuum marinorum accessus et reces- 
sus (Cic). 

— « Quid . de marinis aestibus dicam? quorum accessus et recessus 
lunae motu gubernantur » (Cic, Divin. II, 14) 

Focaccia: Placenta, ae, f.; libum, i, n. (Cat.-Hor.); a nonnullis ponitur 
etiam « turunda », quae tamen vox (Cat. et a.) videtur potius si- 
gnificare cotoletta, frittella. 

— Paria paribus respondere (Cic); pari par respondere (Plant.); 
par pro pari referre (Ter.) = render pan per focaccia; render la 
pariglia. Fondatore-Fonografo 225 Fondatore: Auctor, conditor, constitutor (Cic. et a.), fundator (Virg., 
Aen. VII, 678). 

— Legifer pater, vel conditor {fondatore di un Ordine Religioso). 
Fondatrice: Auctor, oris, m. et f. (Cic. = autore e autrice); « au- 

ctrix, icis » est serioris latinitatis (Tertul.). 
■ — Parens, entis, m. et f. (Cic). 

— Conditrix, icis, f. (Macrob.-Apul.). 

— Legifera mater, vel parens (fondatrice di un Ordine Religioso); 
auctor ac magistra. 

Fondazione: Aedificatio; exstructio (Cic. etl al. = edificazione), 
v. g. urbis, domus, villae. - Constitutio (Cic. et al. = costituzione, 
disposizicme), v. g. civitatis, religionis, populi (Cic). 

— Vox « fundatio » usurpatur in n. pi. a Vitruvio (le fondazioni, 
I'atto di porre i fondamenti); v. g. fundationes aedium (Vitruv. 
V, 3 et al.); substructionis fundationes fodere (Idem, III, 3). 

— Fundamentum (Cic. et al.); fundamen (Virg.-Ovid.) — fon- 
damento: 

— Ab Urbe condita (Cic. et al. —. dalla fondazione di Roma). 
Fonderia: Furnus, i, m. (Plaut.-Plin.-Vitruv. = forno per cuocere 

pane, fonder bronzo, ecc.) - Fornax, acis, f. (Cic. et a. = per 
cuocer calce, laterizi, per fonder metalli ecc); v. g. fornax aeraria 
(Plin.), fornax calcaria (Caio). - V. Acciaieria. 

— Furnus confiatqrius, vel confiatorium, ii, n. (« Alma Roma » Com- 
ment. 1942, p. 100) = alto forno, forno fusorio - Adjectivum 
« conflatorius, a, urn » a latinitatis scriptoribus non usurpatur; 
verbum tamen « conflare », ex quo ducitur, significat etiam : fon- 
dere, liquefare - Furnus fusorius, vel fusorium, ii, n. (alto forno, 
forno fusorio). Adjectivum « fusorius, a, urn », itemque « fuso- 
rium, ii, n. (Pallad.) voces sunt serioris latinitatis. 

— > Officina metallis liquefaciendis. 

Fonico - Fonetico: Ad sonum (vel ad vocem) pertinens, attinens. - 
Vocalis, e (Cic. et al. = sonoro, di voce forte, risondnte, vocale). - 
Graece: Phoneticus, a, um (<pcovri = suono). - Accento fonetico: 
V. Accento tonico. 

Fonograf 0 : Phonographium, ii, n. ((pcovrj = suono - ygdtpa) = scrivo). 

— A nonnullis minus recte ponitur : phonographus, i, m., vel phono- 
graphurri, i, n. Vox enim « graphium », seu stilus, habetur apud 
Ovidium, Senecam et alios, ac significat apicem ferreum ad scri- 
bendum aptum; quod quidem etiam in phonographio adhibetur. 

— Punta per fonograf o: graphium, ii, n. 15 226 Fonogt amma-Fo ot-b all — Machinatio vocibus iterandis (Luciano). 

— Machina impressas voces referens. 

— Orbis phonographicus (disco); vel orbis sonis asservandis iteran- 
disque. - Tuba phonographii, weZ grammophonii (tromba del gram- 
mofono o del fonografo). 

— « Machina parva sonos, dictu mirabile monstrum, 
Auscultat cupide, caecaque ambage recondit. 
Lamina versa manu sonitum dein reddit, et apte, 
Incisos repetit sermones voce fideli ». 

(« Inventa et mores ») carmen Antonii Giovannini, praemio aureo 
donatum in certamine Hoeufftiano, p. 10). 
Fonogramma: Phonogramma, atis, n. ((poovrj = suono - ygd/u/ia — 
' scritto). 

Fonologia - Fonologico - Fonografia - Fonografico: De vocibus 
doctrina, disciplina, scientia (fonologia). - Vocibus describendis ra- 
tio, scientia, doctrina, disciplina .(fonografia). 

— Graece: Phonologia, ae, f. - Phonographia, ae, f. - Ad phonolo- 
giam pertinens, attinens; phonologicus, a, um. - Ad phonogra- 
phiam pertinens, attinens; phonographicus, a, um. 

Fonometro: Soni intentionis index, icis, m. - Intentio vocis (Senec); 
intentio soni (Quint.). Contra: remissio vocis^ vel soni (Accresci- 
mento, abbassamento della voce o del suono). 

— E graeco fonte: phonometrum, i, n. (qxovrj = suono - jusvoov 
= misura). 

Fonte Battesimale: Eons salutaris lavacri (Morcelli). 

— Lustralis aquae fons. 

— Sacro fonte lustrare, vel expiare aliquem (battezzare) - V. Bat- 
tesimo. 

Foot-ball (v. inglese — gjoco del calcio) : Follem pede pulsare, vel 
folle calcibusque ludere - Follis, is, m. est pilae genus omnium 
maximum, constans- ex aluta vento inflata (Forcellini: pallone) - 
« Folle decet pueros ludere, folle senes » (Martial. XIV, 47). 

— Ab aliis ponitur: harpastum, i, n., quod lexicon forcellinianum 
vulgata lingua reddit palla del calcio. Res in eodem lexico ita de- 
scribitur : « Hoc pilae genus non repercutitur, sed cum multi Iu- 
dentes in duas partes diyisi sunt, quisque annititur pilam arri- 
pere, et ad eos, qui post se sunt viciniores limitibus, transmit- 
tere: ejusque partis victoria est, quae pilam extra limites adver- 
sariae partis ejecerit. Lab.oriosum ludi genus est, grandioribusque 
tantum conveniens. Cum enim multi simul pilam arripere conan- Foraggiare-Formazione 227 tur, in terram se invicem prosternunt, pulvereque et sudore in- 
fecti navescunt >>> Cf . Martial. TV, 19; VII, 67 - Ut facile cerni- 
tur, hoc ludendi genus non omnino ei respondet, .quod nos gioco 
del calcio vocamus; est tamen simile. 

— Ab aliis ponitur: sphaeromachia, ae, f. seu pilae certamen, vel 
pilaris lusio (Stat., Silv. TV, praef. - Senec, Ep: 86). Haec vox 
« sphaeromachia », e graeco fonte ducta, fere idem significat, ac 
harpastum. 

— Follem in portam ingerere; vel follem in rete ingerere (mettere 
in porta, mettere in rete, far goal). 

Foraggiare: V. Andar per legna, per foraggio ecc. 
Foraneo: Vicario foraneo: V. Vicario. 

Forchetta: Furcula, fuscina, fuscinula (Cic.-Liv. et a). Aptius tamen 
dicitur: Escaria furcula, vel fuscina, vel fuscinula (Jorchetta per 
mangiare). Adjectivum « escarius, a, urn » (Plaut.-Varr.-Plin. — 
attinente al cibo. 

— Exquisite lpqui (Vallauri), vel nimium exquisite loqui (parlare 
in punta di forchetta). 

Forcina - Forcella: Furcilla crinalis (jorcina o fotcella per capelli); 
vel crinalis 'furcula. 

Forfora: Furfur, uris, (Plin. XXVI, I, 2 et al.). - Porrigo, inis, f.; quae 
tamen vox illud videtur potius cutis vitium significare, quod vul- 
gari lingua tigna dicitur. (Cf. Cels. V, 2). - V. Tigna. 

Foriere del Sacro Palazzo - Floreria dei SS. PP. AA.: Procurator 
a. supellectili Sacri Palatii (Morcelli), vel Sacrae Domusj vel: A 
supellectili Sacri Palatii (Idem); vel: Supellectilis Pontificiae Do- 
mus procurator. - Dictio « Forerius Major » (Cf. Annuario Pon- 
tificio) infimae est latinitatis.- Munus (vel sedes) Procuratoris 
supellectilis Pontificiae Domus (Floreria dei SS. PP. AA.); vel: 
Procuratio supellectilis Pontificiae Domus; vel Sedes supel- 
lectili curandae Pontificiae Domus (sede delta Floreria dei SS. 
PP. AA.) - A nonnullis ponitur: Fodrarius (foriere); Fodraria 
(Floreria) ex voce « fodr.um » = foraggio. Haec tamen vocabula 
sunt omnia infimae latinitatis. 

Formazione: Formatio (il dar forma, o figura, il modellare, il pla- 
smare, sia in senso materiale, sia morale); e. g. oblonga fori 
formatio (Vitruv.); columnarum formationes (Idem); morum for- 
matio (Sen., Ep. 117). 

— Conformatio (Cic. et a. = disposizione, ordinamento, configu- 
razione, sia in'senso materiale, sia morale e metaforico); v. g. con- 228 Fornitore-Fossile formatio lineamentorum, oris, corporis (Cic); ratio quaedam 
conformatioque doctrinae (Cic. ~ metodo scientifico); « qualis sit 
animus in ipso cor pore, quae conformatio, quae magnitudo, qui 
locus » (Cic, fuse. I, 22). 

— Figuratio (Vitruv.-Plin. = forma, figurazione in senso ' materiale). 
Fornitore: Praebitor, oris, m. (Cic, De Off. II, 53 = fornitore in 

genere). - Venditor, oris m. (Cic. et a. = fornitore per vendita). 

- Redemptor, oris, m. (Cic. et a. = fornitore o impresario, in 
seguito ad appalto); v. g. redemptor frumenti (Liv. = chi ha 
preso in appalto la fornitura del frumento). 

— Non autem, ut nonnulli ponunt : « subministrator »; quae qui- 
dem vox significat coadiutore, ministro, compagno; v. g. sub- 
ministrator libidinum (Sen. Ep. 114, 25). 

Fornitura: Suppeditatio, onis, f. (Cic. et a. = il fornire). - Praebita, 
orum; vel praebenda, orum, n. pi. (le cose fornite, o da fornire). 

Forno crematorio: Ustrinum, i, n., vel ustrina, ae, f. (Inscript.). — 
Alto forno: V. Fonderia. ' 

Forviare o Fuorviare : Aliquem e recto itinere abducere, vel aliquem 
transversum agere, impellere, rapere. 

Forza centrifuga - centripeta: V. Centrifugo - Centripeto. 

Fosforo - Fosfofico - Fosf orescenza : Phosphorus, i, m. (Vallauri); 
quae quidem vox, ex graeco fonte derivata ((pwg-<psQco), ac « luci- 
ferum » significans, apud Ciceronem (De Nat. D. II, 20 ) et alios 
latinitatis scriptores optimos stellam solis nuntiam indicat (luci- 
fero). 

— Luciferum elementum; lucifera materies, quae graece phospho- 
rus dicitur. 

— Phpsphoreus, a, um (Prudent.); per noctem radians, splende- 
scens, splehdens, micans (fosforico, fosforescente); vermiculi 
nocte (vel de nocte) tehuem exserentes splendorem (vermi o 
bruci fosforescenti); vermiculi radiantes « per umbram noctem- 
que profundam » (Virg.). 

— Vis nocte radiandi, vel vis tenuem exserendi lucem per hoctem 
(Josforescenza); v. g. nonnullae bestiolae naturalem vim habent 
tenuem exserendi lucem per noctem (alcuni insetti mandano una 
tenue fosforescenza durante la notte). 

Fossile: Fossilis (Varr.-Plin.); fossicius (Varr.-Plin.) - Res fossiles; 
fossilia (i fossili). - Carbo fossilis, vel fossicius (carbon fossile) 

- Concha, vel conchula fossilis (conchiglia fossile). 

— V. Antrace, Antracite, Lignite, Litantrace. Fossilizzarsi-Fotografare 229 Fossilizzarsi: Fossilem fieri; durescere; obdurescere; durare; veluti 
petra durescere; quasi lapis obdurescere, durare, durari; v. g. 
lignum sub terram veluti petra obdurescit; lignum sub terram 
coalescit ac durat (il legno sotto terra si fossilizza). 

— In senso figurato: Consenescere; inertem fieri; obsolescere. 
Fotofo'bia: (affezione fisico-morbosa = avversione alia luce) Lucis 

timor; lucis fuga; lucis odium. - Lucis osor (affetto di fotofobia); 
lucifugus (Virg.,Ge., IV, 243); lucifugi (sost. pi. in Cic, De fin., 
I, 61, in senso fig.); hicem perosus, a, urn. 

— Graece: Photophobia, ae, f. (<p&Q = luce - q>6Pos — timore). 
Fotografla - Fotografare: Imago luce impressa, vel expressa (Val- 

lauri, Inscript.: una fotografla). - Iirtagd obiectu lucis expressa 
(Bettelli, Inscriptiones, p. 23). - Graece: imago photographica 
(<pa>S = luce - ygdqxo = scrivo). 

— Imagines ope lucis imprimere; imagines luce pingere, vel luce 
imprimere (fotografare). - Simulacrum luce graphice exprimere 
(Bettelli, Inscriptiones, p. 3). 

— Ars imagines pingendi ope lucis, vel imagines ope lucis impri- 
mendi (Arte fotografica). - Graece: Ars photographica. 

— Artifex imaginibus luce imprimendis, vel pingendis (jotografo). 
- Graece: Photographus. 

— Taberna, vel officina imaginibus luce imprimendis (Bottega, labo- 
ratorio fotografico). 

— Graece: Taberna, vel officina photographica. > 

— A nonnullis ponitur: photopingere, photopictura, photopictor 
(Ch. Dumaine, Conversations Latines, p. 356) Hae tamen voces, 
partim e graeco, partim e latino fonte ductae, non videntur pro- 
bandae. 

— Machina -imaginibus luce imprimendis (Macchina fotografica). - 
Graece: machina photographica. 

— Capsula, vel theca obscura (camera oscura). 

— Orbis, vel orbiculus photographicus (pbietttvo). 

— Diaphragma, atis, n. (diaframma). 

— Imaginem luce impressam medicata aqua detegere (sviluppare 
una fotografia). 

— Imaginem luce impressam medicata aqua firmare (fissare una 
fotografia). 

— Imaginibus luce impressis opportunum dare colorem (virare). 

— Negativa fotografica: V. Negativa II. 

— Vitrum, vel bractea imaginibus luce reddendis, vel referendis, 230 Fotometro-Francescano vel imprimendis (lastra o petlicold) - Graece: vitrum photogra- 
phicum, bractea photographica (lastra o pellicola fotografica). 

Fotometro: Lucis index, icisj m. - Graece: Photometrum, i, n. (#cog = 
luce - netQW =•. misura). 

Fototerapia: Solaris curatio; solares curationes. - V. Elioterapia. 

— Graece: Phototherapia, ae, £.5 phototherapeutice, es, f.; photo- 
therapeuticae curationes (jp&q = luce - Oeqaneia = cura\ 

Fototipia: Luce metalla incidere, imaginesque typis exprimere (Lu- 
ciano) = {are fototipie. 

— Imago luce typisque impressa (una fototipia); vel phototypica 
imago. 

Fragile - Frale - Frangibile: Fragilis, e (in senso proprio e figu- 
rato); v. g. Fragiles rami (Virg., Eel. ,VIII, 40); fragilis cera 
(Ovid., Met. XV, 169); saccharon ... dentibus fragile (Plin. XII, 
8, 17); fragile corpus animus sempiternus movet (Cic, Somn. 
Scip. 8); anni fragiles et inertior aetas (Ovid., Trist. IV, 8 = la 
vecchiaia coi suoi malannt). 

— Caducus; infirmus; imbecillus; fluxus; v. g. fragilis et cadueus 
(Cic); res humanae fragiles caducaeque (Cic); corpus caducum 
et infirmum (Cic); spes caduca (Ovid.); imbecilla aetas (Sail.); 
gloria fluxa (Sail.); fluxa fides (Sail.); fluxa corpora (Tac); fluxa 
auctoritas (Tac.).- 

Fragilita - Fralezza: Fragilitas (in senso proprio e figurato); v. g. 
turis fragilitas ' (Plin.); humani generis imbecillitas et fragilitas 
(Cic, Tusc. V, 1 = fragilita umana); humanae fidei fragilitas 
(Apul). 

— Imbecillitas; debilitas; infirmitas; fragilis mollitia (fragilita uma- 
na = propensione alia lussuria, al vizio); hominum infirmitas 
(Cic.)^ vel humana infirmitas (Quint.) = debolezza, fragilita 
umana anche in senso morale. 

Framassoni - Framassoneria : Francomurarii, orum (Acta Ap. Sedis). 

— Lucifuga francomurariorum secta (la framassoneria, setta segre- 
ta, nemica delta luce). 

Frana - Franare: V. Smottamento, Smottare. 
Francescano: Franciscalis (Morcelli); f rater franciscalis, vel sodalis 
franciscalis (Idem). 

— Sodalium,- vel fratrum franciscalium ordo (Idem: Ordine fran- 
cescano). 

— Frater franciscalis tertianus. (Idem: Terziario francescano). - 
V. Terziario. Franchigia postale-Frate 231 — Sodalis franciscalis ex Ordine veteris observantiae (Idem: Fran- 
cescano dell'antica osservanza). 

— Sodalis franciscalis ex familia reformatorum (Idem: francescano 
riformato). 

— Franciscalis capulatus (cappuccino). Adjectivum « capulatus, a, 
um » legitur in antiquis inscriptionibus, v. g. « capulati sacerdo- 
tes »; eoque ille significari videtur, qui capulum habet, seu api- 
cem in pileo. - (Cf. « Fprcellini » et « Thesaurus linguae latiriae »). 

— Franciscalis virgo Deo devota, vel Deo sacra (Francescano).' 

— Franciscalis atratus (Francescano Conventuale. - Cf. Schiassi: 
Specimen inscriptionum Coem. Bonon. p. 124 et 131). - Vox 
« atratus, a, um » apud Cic. et al. significat = vestito di nero. - 
Vox aiitem « Conventualis » est infimae latinitatis. 

Franchigia postale: Cursualis pretii immunitas; vehicularis pretii im- 
munitas; gratuita epistularum missio. - V. Posta. 

Francobollo: Pittacium cursuale; pittacium yehicularium - Pitta- 
cium, ii, n. est scidula, vel chartae particula, quae alicui rei pice, 
vel cera aliave re affigitur (Forcellini). Adjectiyurn « vehicularius, 
a, um » vel « vehicularis, e » idem est ac « ad vehicularium cur- 
sum pertinens » seu « ad publicum cuf sum pertinens » (posta, 
postale). Cf. Suet., Aug., 49. 

— V. Filatelica - Filatelico. 

— A nonnullis ponitur : sigillum cursuale. Haec tamen vox videtur 
potius significare « timbro postale ». 

— Epistulam pittacio vehiculario munire (affrancare una lettera). 

— Pittaciorum cursualium usus, auctore Rolando Hill, primum apud 
. Anglos inductus fuit anno, ut tradkur, MDCCCXXXX. (L'uso 

dei francobolli fu introdotto per la prima volta in Inghilterra 
circa il 1840, essendone inventore Sir Rowland Hilt). 

— V. vol. I, pag. 224. 

Frangente: Rerum discrimen; rerum angustiae; res dubiae, vel an- 
cipites. 

— Nel frangente: necessario tempore; ancipiti re et suspensis in- 
ter spem metumque animis (Acta Leonis). 

Franklin: Hypocaustum (vel laconicum) Franclinianum; hypocau- 
stum Francliniano more instructum; laconicum Francliniano more 
instructum (stufa alia maniera di Franklin). - V. Stufa. 

Ffasario: Locutiones selectae; locutiones in ordinem redactae; -di- 
cendi modus; locutiones; sententiae. 

Frate: Religiosi Ordinis sodalis (frate in genere); franciscalis Or- 232 Fraternita-Freniatra dinis sodalis (jrate Francescano); Dominiciani Ordinis sodalis 
(Domenicand); Benedictini Ordinis sodalis (Benedettino); Fran- 
ciscalis Capulatus (Cappuccino) etc ... 

— V. Cenobita, Monaco, Eremita, Camaldolese, Certosino, ecc... 
Fraternita: Germanitas (Cic); fraternitas (Tac); fraternus amor; 

fraterna erga aliquem caritas {amore fraterno). 

— Fraterna omnium necessitudo (fraternita. universale) - « Sen- 
sum fraternae omnium necessitudinis excepere pectora » (Acta 
Leonis) -. « Sumus universi omnes eodem prognati Patre » 
(Ibidem). 6 

Freddura - Freddurista: Emittere facetum dictum (Cic, De Or. 
II, 54 = parlare scherzosamenie, dire una freddura) - Per ri- 
diculum dicere (Cic. = parlare scherzosamente). - Sententiose 
ridicula dicere (Cic). 

— Homines ridiculi (Cic, Verr. II, I, 46 = uomini spiritosi, 
fredduristi) - Cavillator ... facetiis ridiculus (Cic. = freddurista, 
urnorista). - Omnes sale facetiisque superare (Cic, Brut. 34, 
128) Festivitate et facetiis omnibus praestare (Cic, Brut. 48, 
177) = Essere un freddurista (urnorista) insuperabile - V. Baie. 

— (Barzelletta) : Jocus, i, m.; pi. joci, vel joca, orum; facete di- 
ctum; jocularia, ium, n. pi. (Liv.-Hor.); nugae, arum, f. pi.; 
v. g. joca agere cum aliquo (Cic); jocos dare alicui (dire bar- 
zellette, scherzare). 

— Dicterium, ii, n. (motto pungente, facezia), seu dictum sal- 
sum et acutum; v. g. « omnibus arrides, dicteria dicis in omnes » 
(Martial. VI, 44). - Graece: scomma, atis, n. (Macrob.). 

Frenastenia - Frenopatia: Mentis infornitas; mentis imbecillitas; 
mentis hebetatio; amentia; dementia. - Mente male sanus; mente 
captus; mentis infkmitate laborans; mentis vitio laborans (jre- 
nastenico, chi sofjre frenopatia). - Graece: Phrenopathia, ae, f.; 
phrenopathia laborans (<pgrj v = mente - md.og = sofferenza). 

Frenesia: Febricitantium insania; graece: phrenesis, is (Sen., Ira, I, 
13); phrenitis, idis (Cels. Ill, 18). Seneca tamen loquitur de men- 
tis insania; Celsus de febricitantium insania. - Insania; amentia; 
dementia; furor; mentis furor (Cic. et al.). 

Frenetico: Phreneticus, a, um est qui phrenesi, seu mentis insania 
laborat (Cic, Divin., II, 38); phreniticus, a, um, qui phrenitidis 
morbo, seu febris insania laborat (Cels. Ill, 18). - V. Frenesia'. 
Insanus; vesanus; demens; amens; furens (Cic. et ah). 

Freniatria - Freniatra: Infirmae mentis curatio; dementium cura- Frenocomio-Fucilata 233 tio; amentium ciirationes; amentes curandi ratio, ars, doctrina, 

disciplina, scientia. - Graece: Plu-eniatria, ae, f. (,<pqv v = tnente 

- trnqeia = curd). 
— Phreniatriae cultor, doctor, professor, studiosus, peritus, peritis- 

simus (Freniatra). 
Frenocomio: Amentium valetudinarium. - Graece: Phrenocomium, 

ii, n. 

Frenologia - Frenologo: Phrenologia, ae, f. (v. gr.\ seu illius ratio 
ac doctrina, qui ex capitis tuberibus naturam, indolem, mores 
alicujus dignoscit. - Phrenologiae peritus, studiosus, cultor (jre- 
nologo). 

Freaosi: V. Frenastenia, Frenapatia. 

Frequenza dei sacramenti: Frequens sacramentorum usus, vel per- 
ception crebra, vel crebrior sacramentorum frequentatio. - « Fre- 
quentatio » hac significatione habetur apud Cic. et alios. 

— Quam saepissime Eucharistico pabulo nutriri, vel ad Euchari- 
sticam mensam accedere. - V. Comunione, II. 

Frigorifero: Refrigerans, antis; refrigerantia, ium, n. pi. (Cels. — 
refrigeranti). - Frigorificus, a, um (Gell.); refrigerativus, a, um 
(Plin.y, frigidarius, a, um (Vitruv.-Plin.). 

— Frigidarium, ii, n. (Lucil. apud Priscian. 10). seu locus fri- 
gidus reponendis cibis ut serventur (ghiacciaia). 

Fritta,ta: V. Zoccoli. 

Fronte di battaglia o di combattimento,: Prima acies (Liv.); prima 
exercitus acies. - Vox « acies, ei, f. » significat = esercito schie- 
rato a battaglia. 

Friittiera : Fructuaria lanx, cis, f . (recipiente, piatto per jrutta). - 
Adjectivum « fructuarius, a, um » significat : fruttifero; atque 
etiam apud Columellam : destinato alia jrutta; v. g. cella fructua- 
ria (Colum. I. 6,). 

Frutto (Interesse) - V. Capitale. 

Ftiriasi - Mai dei pidocchi; Morbus pedicularis; graece: phthiria- 
sis, is (Pftn. XXVI, 13, 86 - <pdele == pidocchio). 

Fuci: Catholicorum Italiae juvenum foedus (societas, sodalitas) athe- 
naea celebrantium; vel catholicorum Italiae juvenum foedus (so- 
cietas, sodalitas) publica athenaea (studiorum universitates) fre- 
quentantium (jederazione universitarii cattolici Italiani). - V. Uni- 
versitarii. — 

Fucile - Fucilare - Fucilata: Manuballista ignivoma, vel ballista 
ignivoma. 234 Fulminante-Fumar© — Vox tamen « manuballista » rem ejusmodi aptius significat, quam 
ballista, quae erat militaris ; machina, qua ingentia saxa magno 
impetu jactabantur. Manuballista enim est ballista minor, quae 
manu tractatur (Cf; Veget., Milit. II, 15; et IV; 22). Per ballistam 
igitur (incendiariam, ignivomam), vel pyroballistam significari po- 
test = cannone, mortaio; per manuballistam (igniferam, ignivo- 
mam) = futile, moschetto; per pyroballistulam, vel manuballi- 
stulam ignivomam = pistola. - Ita pariter: ballistarius, vel py- 
roballistarius (artigliere); manuballistarius (juciliere, moschettiere). 

— Sclopetum, i, n. (Danet, Diet. Francais-Latin a I'usage du grand 
Dauphin). Quae tamen vox est barbarae latinitatis; ac videtur ex 
vocabulo oriri « sclopus » vel « stlopus » vel « stloppus, i, m. » 
(Pers. V. 13 = scoppio di una guaneia gonfia e percossa). 

— A nonnultis ponitur: Pyroballista, ae, {.; itemque pyroballistula; 
manuballista; manuballistula (= futile); quae tamen loquendi 
scribendique ratio res inter se diversas apte non discernit, nempe 
cannone, futile, pistola. 

— « Laxata fortuito pyroballis'ta, plumbea glande trajectus occu- 
buit » (F. Tangiorgi S. J., Inscriptiones, p. 348). 

— V. Archibugio e Artiglieria. 

— Ignivoma manuballista aliquem necare, vel transfodere, vel pro- 
sternere (fucilare). - Plumbeae glandis emissio (Bazzarini-Bellini, 
Protolessico Ital.-Lat.) = fucilata - Quam ad rem hunc Ciceronis 
locum ref erre opportunum videtur : « Ut enim ballistae lapidum 
et reliqua tormenta eo graviores emissiones habent, quo sunt con- 
tenta atque adducta vehementius, ita ... » (Tusc. II, 57). 

— Ignivomae manuballistae emissio, onis, vel ictus, us (jucilata). 

— Per ignivoman manuballistam interfectio (fucilazione) - Aliquem 
per ignivomam manuballistam transfodiendum decernere (condan- 
nare alia fucilazione). 

Fulminante: Operculum fulminans; operculum fulmineum (julmi- 
nante, dei fucili). 

Fumare : Nicotianum fumum sugere, vel haurire; tabaci fumum su- 
gere; haurire; odoratos tabaci vapores sugere, haurire; vaporatum 
tabacum sugere, haurire - Verbum « vapor o, as ... » (pro fumare, 
evaporare), itemque adjectivum « vaporatus, a, urn » usurpatur 
a Virgilio, Plinio et a. 
■ — In Lexico Vallauriano (V. Tobacco: fumare tabacco) ponitur: 
« fistula tabacum haurire ». Quae tamen locutio non satis videtur 
apta ad rem significandam. — V. Pipa, Sigaro e Sigaretta. Funambulo-Furiere 235 Funambulo: V. Acrobata. 

Funicolare : Fimalis currus - Adjectivum « fiinalis, e » adhibetur a 
Cicerone, Valerio Max., Statio et Suetonio; a Statio autem et a 
Suetonio « funales equi » vocantur qui fune lorove alligati cur- 
rum trahunt. 

— Currus rudentibus subvectus - Subvectus devectusque rudenti- 
bus currus - Vectus revectusque ferreis rudentibus currus - 
Curru subvectus, ferreis rudentibus atrracto, ad Vesevum jugum 
perveni (Per mezzo della funicolare sono salito sul Vesuvio). ' 

— V. Teleferica. 

Funzionale: Ad aliquam functionem (perfunctionem) pertinens, vel 
attinens; v. g. morbus ad alicuius membri perfunctionem perti- 
nens (disturbo o mdattia funzionale di un organo). » 

Funzionario: V. Impiegato. 

— Publici administri (Junzionarii pubblici); imperia et potentates 
(Caes.-Cic. et a. = funzionari civili e militari); dignitates (Cf. 
Pliri. V, I, I = alii junzionarii o dignitarii). 

Funzione: I. Ritus; sacri ritus (Junzione sacra); supplicatio; caeri- 
monia; sacrum; relligio, vel religio; castus, us (Varr.-Gell. et a.). 

II. Munus (incaricd); officium; partes; functio, perfunctio (Cic); 
v. g. muneris perfunctio; functio muneris illius (Cic); ministe- 
rium; curatio; vices; v. g. vices alicujus agens, vel vice alicujus 
fungens, vel partes alicujus agens (jacente funzione di ...). ■ 

— Funzione sociale della proprieta; V. Proprieta. 

Fuochi artificiali: .Festivi ignes (Cordara) ; ignes ad laetitiam (Mor- 
celli). 

— Pegmata ignivoma incenduntur (Si accendono le macchine dei 
fuochi artificiali) - V. Girandola. 

— Pyrotechnica spectacula — Adjectivum « pyrotechnicus, a, urn » 
est e graeco fonte ductum (nvq = fuoco - reryixoc, = artificidle). 

Fuori di se: Sui compotem non esse; mentis non esse compotem Ces- 
ser fuori di se). Exire de potestate (Cic; andare fuori di se). . 

— Gaudio exsultare; Iaetitia efferri; prae gaudio de potestate exire 
(essere fuori di se per la gioia). 

— Mecu exanimatum esse (essere fuori di se per la paura) - Stu- 
pore attonitum esse; vel obstupescere (essere fuori di se per lo 
stupore). 

— « Iratos proprie dicimus exisse de potestate, id est de consilio, 
de ratione, de mente » (Cic, Tusc. IV, 36).., 
Fureria - Furiere: V. Foriere. 236 Gabella-G-anghero G 

Gabella: V.-Dazio. 

Gabellare: I. Vectigal, vel portorium imponere alicui (Cic. = im- 

porre gabella) - V. Dazio. 

II. Habere aliquem doctum, indoctum, imperitum etc. (gabel- 

lare uno per dotto, ignorante ecc). 
Gabelliere : Vectigalium curator; portitor (Cic. = gabelliere dei porti); 

publicanus (Cic. = appaltatore dei redditi dello Statd). - V. Do- 

ganiere. 

Gabinetto: I. Latrina (Plant.); forica (Juvenal. = latrina pubblica); 
cdla intima, vel secreta. - V. Water-closet. 

II. Consilium Principis; consistorium Principis. Vox « consisto- 
rium » est serioris latinitatis (Gabinetto del sovrano). ' 

— Supremum. publicae rei gubernandae consilium (Gabinetto, o 
Consiglio dei Ministri). - Praeses supremi consilii publicae rei 
gubernandae (Capo del -Gabinetto, cioe capo del Consiglio dei 
Ministri). 

— Taberna medicinae exercendae causa instructa et ornata (Cic, 
Cluent. 63 = gabinetto medico). 

Galantina: Pullus farctus lentoque igne elixus (polio in galantina). 
Galantomismo - Galantuomo : Integritas, probitas - Spectatae inte- 

gritatis vir, vel vir probus et integer (galantuomo). 
Galleria: I. Cuniculus (Cf. Liv. V, 19, 21 = galleria sotterranea) - 

Cuniculum agere (Caes. = scavare una galleria sotterranea). 

— PorticuSj peristylium, xystuSj xystum, maenianum. Quae voces 
quid singulae significent, cf . Balcone. 

II. Pinacotheca, ae, f.; vel pinacothece, es, f. (Vitruv.-Varr.- 

Plin.) = galleria di quddri. 
Galletta: Panis nauticus (Plin. XXII, 25, 68 = pane biscottato; detto 

cost, perche serviva specialmente durante i tragitti marittimi). 
Galoscia: V. Gomma. 
Gamma: V. Scala dei colori, dei suoni. 

Ganghero : Cardo, inis, m. (Plaut.-Vitruv.: cardine della porta); par- 
vus uncus (Vallauri: ganghero per affibbiare le vesti). 

— De potestate exire (Cic, Tusc. IV, 36 = uscir dai gangheri), 
vel animo abalienari, mente labi (Cels.); vel non esse apud se 
(Ter.) - Deturbare, vel deicere aliquem de mente (Plant.) = fare 
uscire uno dai gangheri. Ganglio-G-arante 237 G-anglio: Ganglium, ii, n. (v. gr. yayyXLov = nodosita) = addensa- 
mento di cellule nervose. — Latine ita interdum reddi potest: 
Lacertus, i, m. (muscolo); nervus, i, m. (nervo, muscolo); v. gr. 
nervos omnes urbis exsecare (Cic); vectigalia esse nervos reipu- 
blicae (Cic); nervi conjurationis (Liv.); omnes virtutis nervos 
elidere (Cic.) = gangli in senso figurato. 

Gara: Certatio, concertatio, contentio, aemulatio, certamen. 

— Certatim (a gard). 

— Sacra precum concertatio, vel contentio (gara di preghiere). 

— Equiria, ium, n. pi. (Ovid.) = gara di cavatti. 

— Aeriae classis certamina, vel concertationes (gare aviatorie); aero- 
vehiculorum certamina, concertationes. 

— Certare, concertare, contendere aliqua re, cum aliquo, vel inter 
se (gareggiare). 

— Gara d'armamenti: v. Corsa agli armamenti. 
G-arage: (v. francese) V. Autorimessa. 

Garanzia - Garantire - G-arante: Fides, vel data fides (parola data); 
fidem dare alicui de aliqua re, vel fidem suam obligare (dare la 
parola, I'assicurazione); fidem accipere (accettare la parola, I'assi- 
curazione di uno) - V. Fede. 

— Satis dare (satisdare) alicui de aliqua re (Cic. = dare garanzia, 
sicurta ad uno di...); satis accipere ab aliquo (Cic. -- ricevere ga- 
ranzia); satisdatic, onis, f. garanzia, malleveria. - Satisdationem of- 
feree, praestare, • interponere, implere ' (Ulp.) - Satisdare damni 
infecti (Cic, Verr. Ill, 56) = dare garanzia per un danno even- 
male o da temersi. - « Si quid satisdandum est, cures ut satisdetur 
fide mea » (Cic, Fam. XIII, 28) = Se vi sara bisogno di malle- 
veria, si dia sulla mia parola. 

— Praes, edis (in re pecuniaria); vas, adis (in re forensi) = garante. 
Notandum est praedem vocarii qui se pro alio obligaverit si quid 
incommodi fiat, se plene esse satisfacturum (mallevadore) -Prae- 
dem esse pro aliquo, vel praedem fieri pro aliquo (Cic) - Vas 
autem est « qui promittit suo se periculo aliquem judicio stitu- 
rum » (Forcellini); ac vadimonium est promessa di comparire in 
giudizio per uno - Vadimonium (malleveria, o promessa di com- 
parire in giudizio per uno) imponere, vadimonium obire, vel 
facere, vadimonium promittere, differre, deserere; vadem se dare 
alicui. 

— Cautio, onis, f. (Cauzione). Cautionem chirographi mei (Cic. — 
cauzione scritta). Facere cautionem pecuniarum (Cic. — fare si- 238 Gas-Gazzetta curta per una somma) Exigere cautioriem ab aliquo (Suet.). Cau- 
tionem offerre, interponere, polliceri (Dig.), 

— Fidejussio, onis; fidejussor, oris; fidejubere pro aliquo (Dig.) = _ 
malleveria, mallevadore, dare malleveria per uno. 

— Sponsio, onis, f. (promessa di garanzid). Sponsione se obstrin- 
gere, vel obligare. Sponsionem facere alicui - Sponsor, oris (chi 
promette garanzia). 

— A nonnullis ponitur etiam: aliquid in se recipere; periculum 
alicujus vel alicujus rei in se recipere; auctorem esse alicujus rei, 
vel auctorem esse cum inf: Attamen hae locutiones aliud signi- 
ficant; nempe essere responsabile, prendere su di se la responsa- 
bilita di una cosa. - V. Responsabilita. 

Gas: Vapor, oris, m. (qualsiasi esalazione); flatus igneus, vel flatus 
flammescens, ardens (gas per ardere); gasium, ii, n.; gasium suf- 
focans, vel pestiferum, vel letiferumj pestiferi halitus; flatus leti- 
feri (gas asfissiante). 

— Gasiometrum, i, n. (gazometro). 

— Opifices ad gasium conficiendum (Vox Urbis) = gassisti. 

— Maschera antigas: Capitis integumentum adversus letiferos fla- 
tus; vel persona contra letiferos flatus praemuniens; vel integu- 
mentum capitis-^ adversus letiferos flatus praemuniens. 

Gastralgia: Stomachi dolor; stomachi spasmus; e. g. stomachi spa- 
smos sedare (Plin.). 

Gastricismo - Gastrico : Cardiacus morbus (Cf . Cels. Ill, 19); hie 
morbus videtur esse quern nos gastricismo vocamus; « cardiacus » 
(Cic.) is esse videtur, qui hoc morbo laborat; « cardiacus, a, 
um » (gastrico). - Graece: Gastricus, a, um; gastricismus, i, m., 
seu gastricus morbus (yaaxriQ == stomaco, ventre). 

G-astrite - Gastroenterite : Stomachi inflammatio, vel inflatio. - In- 
testinorum inflammatio, vel inflatio (secondoche si tratta dello 
stomaco o dell'intestino). 

Gastronomia - Gastronomo - Gastronomico : Ars coquinaria (adje- 
ctivum « coqutnarius, a, um » legitur apud Plinium); lautitiarum 
praecepta (precetti di gastronomia). - Graece: Gastronomia, ae, 
f.; gastronomus, i, m., seu coquinariae artis peritus, studiosus; 
gastronomicus, a, um, seu ad artem coquinariam pertinens. 

Gattoni: V. Orecchioni. 

Gazzetta - Giornale - Giornalismo - Giornalista : Acta diurna; com- 
mentarii diurni; diurna, orum, n. pi. « Diurna populi Romani 
per provincias curatius leguntur » (Tacit., Ann. XVI, 22). « Ex- Grelatina-Q-enealogia 239 stat talis scriptura in plerisque libris ac diurnis » (Suet., Claud. 
41). « Primus omnium instituit ut tarn Senatus quam populi diur- 
na acta confierent ac publicareritur » (Suet., Caes.,. 20). 

— Diarium, ii, n. (Sempron. Asell. apud Gell. V, 18). « ... qui dia- 
rium scribunt, quam Graeci eqrrjfieeCda vocant » (Ibidem). Haec 
verba Gellius Sempronio Asell. attribuit, rerum gestarum scrr- 
ptori, qui vixisse traditur saeculo vertente II ante Gh. natum. 

— E graeco fonte: ephemeris, idis, f. 

— Acta publica (gazzetta ufficiale). 

— Diurnarius scriptor, vel diurnarius, ii (giornalista). Haec vox in- 
venitur in Cod.. Theod. VIII, 4, 8, atque eum significat, qui acta 
diurna scribit. 

— Diurnariorum ars, opera, scripta (giornalismo). 

— Abbonamento al giornale: V. Abbonamento. 

— Adversaria, orum, n. pi. (Cic. — giornale di memorie, taccuino, 
agenda). 

Gelatina: Jusculum gelu concretum; vel jusculum concretum. 

— Jusculum e fructibus concretum (gelatina di frutta\ - V. Mar- 
mellata. 

Gelato: Nivata potio (Senec, Quaest. Nat. 4 sub fine). - Gelida sor- 
bitio; vel sorbitio gelu concreta - Sorbitio, onis, f. (bibita, sor- 
betto) hac significatione habetur apud Catonem, Phaedrum et 
Celsum. - Significat etiam actionem sorbendi. 

— Per verborum ambitum apte dixeris : « Et nive concretos avido 
bibit ore liquores » (Castt). 

— A nonnullis hoc loco ponitur: sorbillum gelu concretum. At 
sorbillum, vel sorbilum significat « miserum sorborum cibum » 
(Gf. Forcellini), seu cibum e sorbis confectum. 

Gendarme: Miles a publica tutela, vel a publica securitate. 

— Pontificius a publica tutela miles (gendarme pontificio); Ponti- 
ficiae a publica tutela cohortis praefectus (comandante della gen- 
darmeria pontificia); vel Praefectus pontificiae vigilUm cohortis - 
Pontificiae a publica tutela cohortis magister pietatis; vel magi- 
ster sacrae disciplinae Pontificiae a publica tutela cohortis (Cap- 
pellano della Gendarmeria Pontificia) - V. Guardia.- 

G-enealogia: Propaginum ordo; propaginurri series - Generis stirps; 
generis capita - Genus; progenies; prosapia; gentilitas (I'insieme 
di una gens, 0 di una famiglia) - Propaginum diagramma, atis, n. 
(albero genealogico). - Generis alicujus capita a primo rec'ensere, 
percensere; ab ultimo (a primo) parentum singulos generis gra-r 240 Generale-Generazione dus ducere, deducere, evolvere, explicare (fare Valbero genealo- 
gico), vel: alicujus gentis origines subtexere; alicujus familiae, 
vel gentis propagines siibtexere; familiam, vel gentem alicujus a 
stirpe ad hanc aetatem ordine describere, proponere, enarrare. • 
V. Albero genealogico. 
Generate: I. Dux; ductor; imperator; praefectus exercitus; generalis 
militiae praefectus. 

— Ductor cohortis milliariae (Morcelli: generate di brigatd); gene- 
ralis turmae praefectus (brigadiere generate); vel generalis cohor- 
tis miliariae praefectus. 

— Praefectus praetorio; vel praefectus protectorum (Idem: coman- 
dante generate delta guardia pretariana, o della guardia del corpo). 

— Praetorium exercitus (Quartiere generate); maximum exercitus 
praetorium (Gran Quartiere generate). - « Praetorium, ii 3 n. » 
apud Caesarem, Livium et alios significat etiam luogo principale 
dell'accampamento romano, ove dimorava il capo dell'esercito e 
dove gli ufjiciali si riunivano a consiglio di guerra. 

— Ex magno exercitus praetorio edicitur... (dal gran quartiere ge- 
nerate si comunica...). 

— Ductor exercituum, vel dux summus exercituum (Idem: Gene- 
ralissimo). 

— V. Maresciallo; Brigata; Divisione; Corpo d'Armata. 

II. Generate di ordine religioso: Antistes; Summus Corrector; 
Praepositus; Summus Magister (Morcelli). 

— Moderator generalis; praepositus generalis. 

III. Adjectivum: Generalis (contra: specialis, peculiaris) - Uni- 
verse (Cic. et a.); in universum (Liv. et a.); generaliter (Cic. et a.); 
generatim (Cic.-Liv. et a.): — in generate. (Contra: singillatim, 
nominating, specialiter, peculiariter, proprie) - Generatim atque 
universe loqui (Cic); cetera universe mandavi (Cic); generatim 
loqui de aliqua re (Cic); non nominatim ... sed-in universum 
(Liv.); terra etsi aliquando specie differt, in universum tame'n ... 
(Tac, Germ. 5). 

— Vicario Generate: V. Vicario. 

Generazione : Procreatio; ortus (Cic); generatio (Plin.) — I'atto del 
generare, Vesser generate 
— ■ Suboles- (figli olanza, disce'ndenza); hominum genus (Vinsieme de- 
gli uomini); aetas; saeculum (in senso di tempo); praesens aetas 
(generazione presente); posteritas, vel posteri, vel futura aetas 
(generazione futura). G-eneraz. spontanea-Creografico 241 Generazione spontanea: A viyente hullo orta procreation a vivente nul- 
lo orta geheratio (delta anche abiogeriesi, e dimostrata falsa dalle 
esperienze del Redi, dello Spallanzani e del Pasteur). 

Genio: I. Ingenium praestans, praestantissimum; mens praestantis- 
sima; divinum ingenium; mens paene divina; magna ingenia 
(Tac); scriptorum magna ingenia (Sail.); celeberrima ingenia fori 
nostri (Tac.) - Vir magno (divino, praestantissimo) ingenio prae- 
ditus (uomo di genio). 

II. Genius, ii, m. (divinita protettrice dell'uomo, della casa, 
del focolare, della citta ecc). 

III. Machinariorum corpus; machinatorum corpus; fabrum 
(fabrorum) corpus, vel munus (corporazione o ufjicio del genio); 
militarium machinatorum (machinariorum, fabrum) corpus, vel 
munus {genio militare, come corporazione o ufficio). - Militarium 
fabrum praefectus (Caes. = Comandante del genio militare); vel 
militarium machinariorum (machinatorum) praefectus. 

Gentilizio: Gentilicius, a, urn (Cic. et al. = di una gens o famiglia; 
gentilizio); v. g. sacra gentilicia (Liv.); nomen gentilicium (Suet.). 
- Gentilicium insigne (V. Siemma). 

— Avitum sacrarium (cappella gentilizia); vel gentilicium sacellum. 

— Avitum sepulcrum (sepolcro gentilizio); vel gentilicium sepul- 
crum. 

Gentiluomo: Nobilis vir; decurio cubicularius (Morcelli). 

— Ex nobili alicujus aula (gentiluomo di corte); e nobili Regis aula 
(gentiluomo della Corte Reale). 

Geochimica: Geochirnia, ae, f. (v. gr.). - V. Alchimia. 

Geodesia : Terrae metiendae doctrina (disciplina, ars). - Gromatica, ae, 

vel gromatice, es, f., vel gromatica disciplina (Cassiod., Variar. 

Ill, 52, de eligendo agrimensore); seu ars dimetiendi, a voce « gro- 

ma, ae, f. », quae quidem machinulam indicat ad metiendum 

aptam. 

— Geodaesia, ae, f. (yscoSaiaia). 

Geofisica: Geophysica, ae, vel geophysice, es, f. (v. gr.). - Geophysica 
doctrina, ratio,- disciplina (yrj-qyvaig) - V. Fisica. 

Geografia - Geografo - Geografico: Terrarum orbis descriptio. - 
Graece: Geographia, ae, f. (Cic, Att. II, 4, 3 et II, 7, 1). - Geo- 
graphiae cultor, doctor, studiosus, peritus, professor (geografo); 
vel geographus (Amm.) - Ad orbis terrarum descriptionem (vel 
ad geographiam) pertinens, attinens (geografico); geographicus 
(Amm.). - Ex graecis vocibus yrj = terra - yqdcpco — scrivo. 

16 242 G-eologia-Gerarca — Tabula geographica {carta geografica); alicujus regionis, loci, 
provinciae forma, vel tabula {carta geografica di una regione ...). - 
V. Mappamondo. 

Geologia - Geoguosia - G-eologo: Terrae conformationis doctrina. - 
De terrae sediminibus doctrina. Vox tamen « sedimen, inis, n. » 
{sedimento) serioris est latinitatis {Coel. Aurel.). 

— Ex graeco fonte : Geologia, ae, f .; geologus, i, m.; geologicus, 
a, um. - Geologiae cultor, doctor, professor, studiosus {geologo); 
ad geologiam attinens, pertinens {geologico). - Ex graecis vocibus 
yij = terra - UyoQ — discorso, ragionamento. 

Geomanzia - Geomante: Geomantia, ae, f. {v. gr.). -. Geomantes, 
is, m.; vel geomantiae arte fatidicus, faticanus, faticinus, fatile- 
gus, fatiloquus, hariolus. - Ex graecis vocibus yfj = terra -iiivxic, 
— indovino. 

Geometria - Geometra - Geometrico: Geometria, ae, f. {vox gr. 
apud Cic. et al.); doctrina (disciplina, ars) de metienda terra. - 
Geometrica, orum, n. pi. {Cic. ^— insegnamenti di geometria); e. 
gr. « ab aliquo geometrica discere » {Cic); « aliquem interrogate 
quaedam geometrica de dimensione quadrati » (Cf. Cic, Tusc. 
I, 24). 

— Geometres, ae, m. {Cic. et al. = geometra, agrimensore); men- 
sor, oris {Ovid. — agrimensore), vel agri mensor, agrorum men- 
sor. - Geometriae doctor, cultor, professor, peritus, peritissimus 
{geometra, cultore o insegnante di geometria). 

— Geometricus, a, um (Cic); e. gr. « geometricae rationes {Cic). - 
Lineares probationes {Quintil. I, io, 49 = dimostrazioni 0 illu- 
strdzioni geometriche). - Geometricae figurae, formae, rationes 
{figure, disegni, dimostrazioni geometriche). - Ex graecis vocibus 
yfj = terra - fi&cQov = misura. 

Gerarca: Antistes, iris, m. {capo, presidente, guida, luminare). - Ge- 
neratim haec vox eum indicat, qui in -aliqua re excellit; e. gr. 
« artis dicendi antistes » (Cic, Orat., II, 46); « Plato sapientiae 
antistes » {Plin. VII, 30, 31); « antistes juris » {Quintil. XI, 1). - 
Saepissime tamen de iis usturpatur, qui sacris praesiint; e. gr. 
« antistes caerimoniarum et sacrorum » {Cic, Dom., 39). - Apud 
Ghristianos scriptores de episcopis dicitur; e. gr. « sacrorum 
antistes » {vescovo), « Antistes sacrorvim maximus » {Papa)._ 

— Praeses; moderator; praepositus; praefectus {gerarca in senso 
generico). 

— Graece: Hierareha, ae, m. {LeQaQxys)- G-erarchia-Giaeere 243 Gerarchia - Gerarchico - Gerarchicamente: Sacer principatus (For- 
cellini, Append.); ordo sacer; sacra potestas; sacra auctoritas. - 
Sacrae auctoritatis gradus vel ordines (gradi della gerarchia in 
sense- proprio). 

— In senso generico: Auctoritas, dignitas, ordo, gradus. t Aucto- 
ritatis ordines vel gradus (jgradi della gerarchia); summum aucto- 
ritatis (dignitatis) fastigium, vel summus dignitatis gradus (il piu 
alto grado gerarchico); amplissimus dignitatis gradus (Cic); altio- 
r«m (altissimum) dignitatis gradum ascendere, consequi (Cic); 
suum cuique honorem et gradum reddere (Cic = dare a cia- 
scuno il grado gerarchico, che gli spetta); ex dignitatis gradu 
(secondo I'ordine gerarchico). 

— Ex ordine; ex dignitatis ordine; per dignitatis gradus; per gradus 
(Liv. = gerarchicamente). - Per militiae gradus (secondo la gerar- 
chia militare). - De dignitatis ordine agitur, certatur, concertatur, 
controversia est (si tratta di ordine gerarchico; vi e controversia 
circa I'ordine gerarchico). 

— Ex graeco fonte: Hierarchia, ae, f: {leqaQxia). - Hierarchi- 
cus, a, urn (t£gagj;j»dg) . 

Gesso - Gessetto : Gypsum, i, n. (Senec. et al.). - Gypseum bacillum, 

vel gypseum graphium, ii, n. (gessetto 'per scrivere). 
Gestatoria: V. Sedia gestatoria. 

Gesuiti: Sodales societatis Jesu; Ignatiani sodales societatis Jesu. 
G-hiacciaia - Ghiacciaio: I. Locus glaciei adservandae; puteus nivi- 

bus adservandis (ghiacciaia, cioe luogo per conservare il ghiaccio 

o la neve). 

— Frigidarium, ii, n. (Lucil. apud Priscianum, 10 = luogo per 
conservare i. cibi al fresco); locus frigidus servandis cibis aptus. 

— V. Frigorijero. 

II. Moles nivium frigoribus glaciata (Plin.); mons perpetua gla- 
cie rigens (Liv.); glaciatae moles (Plin.) — Ghiacciaio. 
Ghibellino: Ghibellinus (Morcelli). - 

Ghigliottina - Ghigliottinare: Guillotiniana machina; Guillotinia- 
num supplicium (dal medico francese Guillotin, che per prima 
propose nel 1789 una macchina simile per decapitare). . 

— Aliquem guillotiniana machina plectere, vel necare; aliquem guil- 
lotiniano supplicio necare, vel plectere (ghigliottinare uno). 

Giacchetta - Giacchetto - Giacca: Tunicula manicata; curta . tuni- 
cula; tunicula. - Vox « tunicula » legitur apud Varronem. 
Giacere: Qui giace: Exuviae acquiescunt; exuviae compositae sunt; 244. G-iacoruo Min.-Ginnastica corpus in pace ^ compositum; corpus in pace compositum; pla- 

cida pace compositus est (compositum est); conditus est; rite con- 

ditus est; ossa condita sunt; heic cubat; heic dormit; jacet heic; 

in pace quiescit; in pace ^ quiescit; heic sepultus est; heic situs 

est in pace; ossa heic sita sunt (Morcelli). 
Giacomo Minore (S.): Jacobus Adelphotheus (Morcelli). 
Giaculatoria: Invocatio, onis, f. - Haec vox hac fere significatione 

usurpatur a Quintiliano (X, i) et a Q. Asconio Pediano rhetore: 

« invocatio Dearum », « invocatio Deorum ». 

— Precatiuncula. Haec tamen vox est serioris latinitatis. 

— Perperam a nonnullis ponitur: prex jacuiatoria. Nam adject. . 
« jaculatorius, a, um » significat ad jaculandurri pertinens, et in- 
venitur apud Ulp., Dig. IX, 2, 9 : « jaculatorius campus » = 
palestra. 

Giappone : Japonia, ae, f .; Japonienses, ium (Giapponesi). - Japoni- 

cus, a, um; e. gr. bellum Japonicum. 
Giardiniere: A viridario; viridarii custos; viridarii Vaticani moderator 

(direttore dei giardini Vaticani). 

— Olitor, oris, m. (Varr.-Plin. = ortola.no). 

— Topiarius, ii, m. (Cic. et a.: giardiniere di lusso, che dispone ad 
arte i giardini) - « Topiarium Iaudavi : ita omnia convestivit he- 
dera, qua basim villae, qua intercolumnia ambulationis » (Cic, 
Ad Q. Fr. Ill, 1, 2) - « Qui buxeas arbores tondentes, in belluas 
fingunt, aut virides porticus in circulum flexis vitibus faciunt ». 
Ita Julius Firmicus Maternus (Mathes. "VIII, 10) topiarii artem 
describit. 

G-iardino zoologico: V. Zoologia - Zoologico. 

jGiaya: Java, ae, f. (Vallauri); Javenses (gli abitanti di Giava). 

Ginecologia — Ginecologo: Gynecologia, ae, f. (vox gr. = quella 

parte della scienza medica che studia le funzioni e le malattie de- 

gli organi muliebri; ywri = donna). 

— Gynecologiae cultor, doctor, peritus (ginecologo). 
Ginnasio: Gymnasium, ii, n. - V. Universita. 

Ginnastica: Palaestrici motus (Ct'c., De Offic. I, 36); palaestrici ludi 
(esercizi ginnastici). 

— Ars exercitatrix (Cf. Quintil. II, 15). - Palaestrica, ae, f. (Quin- 
til. II, 21); ars palaestrica. 

— E graeco fonte: Gymnici ludi (Cic); certamina gymnica (Suet.). 
- Ex verbo yv/j,vd£<D = esercito. 

— Maestro di ginnastica: Praeceptor cemrninis gymnici (Suet.); Giocare-Giornalista 245 Palaestricus, i, m. (Quintil. I, n); palaestxicae artis doctor; palae- 
stricae praeceptor, doctor. 

— Palaestrita, ae, m. (Cic. et a. — direttore di palestra, ed anche 
giocatore di palestra). 

— « Exercendum ... corpus, et ita efficiendum est, .ut oboedire con- 
silio rationique possit in exsequendis negotiis et in labore tole- 
rando. Honestum autem id, quod exquirimus, totum est positum 
in animi cura et cogitatione» (Cic, De Off. I, 23). 

— V. Sport - Sportivo. 

Giocare - GiocM yari: Ludere; cum aliquo colludere (Cic); alicui 
colludere (Hor.); ludo operam dare (Plaut.); ludum ludere (Ter.); 
ludere aleam per noctem (Juven. = giocare tutta la none); ludere 
in pecuniam (giocare di denaro); jocari (scherzare). 

— Alea, ae, f. (gioco dei dadi, carte e gioco d'azzardo in generate); 
alea.se oblectare (Suet.); aliquid in alea perdere (Cic); prosperiore 
alea uti (Suet.); jacta alea est (Suet., Caes. 32) = il dado e get- 
tato - Talus, i, m. (dado oblungo con 4 parti piane-e segnate e 
due rotonde non segnate) - Tessera, ae, f. (dado cubico con sei 
faccie piane e segnate) - Lusio pilae (Cic = gioco delta palla). 

— Talis ludere (Suet. = giocare ai dadi), vel tesseris ludere (Ter. = 
giocare ai dadi); micare digitis, vel micare (Cic et a. — giocare 
alia morra); pila ludere (Cic = giocare a palla); aleam ludere 
(Suet.), vel alea ludere (Cic = giocare a dadi o a carte); « Pro- 
vocavit me in aleam, ut ego ludam » (Plaut. = mi ha invitato al 
gioco ...); nucibus ludere (Phaedr.); ludere par impar (Hor. — 
giocare a pari e. caffo); pugillatu se exercere (giocare a pugni); 
armis ludere, vel hastis concertare {giocare a scherma), vel arte 
gladiatoria ludere, concertare. - V. Scherma. 

— Manubriatp redculo ludere (giocare con la racchetta) - Reticu- 
lum, i, n., vel reticulus, i, m. racchetta per giocare (Ov., Art. Am. 
Ill, 361). Addatur tamen oportet adjectivurri « manubriatus, a, 
urn », ut in Lexico Forcelliniano notatur. V. Racchetta, Tennis. 

— V. Bigliardo, Birilli, Dama, Foot-ball, Scacchi, Tennis. 
Giornalaio: Diurnorum venditor, vel institor; diariorum venditor; 

ephemeridum venditor. 

— V. Gazzetta. 

Griornale - Giornalismo - Giornalista: V. Gazzetta - Giornale, 

— Codex accepti et expensi (Cic. et a.) — giornale di cassa, regi- 
stro delle entrate e uscite. « Habere hoc nomen (una partita) in 
codice accepti et expensi relatum » (Cf. Cic, Rose Com. 2). 246 Criornata-Girandola — Nuntius radiophonicus, vel nuntium radiophonicum, vel nun- 
tium per aetherias undas transmissum (giornale radio; radiomes- 
saggid). - Radiophonica diurnorum actorum communication vel 
enuntiatio; radiophonicum ■ diurnorum actorum nuntium {gior- 
nale radio). 

Giornata: Dies, diei spatium . - In horam vivere, vel in diem vivere 

— (vivere alia giornata, senza pensieri del futuro). « Si barbarorum 
est in diem vivere, nostra corisilia sempiternum tempus spectare 
debent » (Cf. Cic, Orat. II, 40). - Diem ex die, vel diem de die 
(Cic. - Liv. et al.) == di giorno in giorno, alia giornata; « Non 
solum de die, sed etiam in diem vivere » (Cf. Cic, Phil. II, 34) 
= vivere non solo alia giornata, ma darsi alia bella vita. - Diem 
ex die ducere (Caes., B. G., I, 16) = vivere giorno per giorno, 
alia giornata. 

— ' Unius diei opera, opus (una giornata di lavord). - Dimidiati 
diei opera, opus (ynezza giornata di lavord). - Singulis diebus 
suam alicui locare operam; vel diurna mercede suam locare ope- 
rant (lavorare a giornata)-, diurna mercede aliquem. conducere 
(prendere uno a giornata}. - Maxima pugna, vel dimicatio (gior- 
nata cdmpale). vel maximum universae pugnae discrimen. - Ma- 
gnis itineribus progredi (Caes. et al. = marciare a grandi 
giornate). 

Giorno dei morti: Feriae piorum manium (Mdrcelli); feriae Sanctis 
manibus expiandis. - Feralia, ium, n. pi. (Cic. et a. = solennita 
di tutti i morti, celebrata in Roma nel mese di febbraid). 

Giorno del giudizio: Supremi divinique judicii hora, vel dies. 

Giorno onomastico: V. Onomastico. 

Giostra: Hastiludium (Calonghi-Georges, vol. II) - Afmis ludere (gio- 
strare), vel hastis concertare. 

— Ludicra puerorum equiria, ium, n. pi. (giostra carosello per 
bambini); vel lusoria puerorum equiria, ium. 

Gipsoteca : Gypsotheca, ae, f . (v. gr. yvipog — gypsum = gesso - 
Qrjxr) = theca = involucre, custodia, recipiente) = raccolta di 
gessi riproducenti opere d'arte.' 

Girandola: Pegma ignivomum - Pegmata incenduntur (Moreelli). 

— Igneus turbo, inis, m. (Vallauri). - Ignei gemmatique turbines; 
ignei gemmiferique turbines (girandole accese). 

— Rotaritia pegmata gemmiferafn cum tonitruis evomunt pluviam 
iii orbem (Le girandole roteando spargono, con alti scoppi, una 

■ gemmata pioggia di fuoco). Girarrosto-G-iubileo 247 Girarrosto: Machinula versando veruto (= .ordigno per girare lo 
spiedo) : Machinula assandis dapibus; machinatio carnibus assan- 
dis - Vox « machinula » legitur apud Festum {piccolo ordigno o 
macchina); « machinatio » apud Cic, Caes. et a. sigrrificat turn 
actum machinandi, turn, machinamentum ipsum. - Veru, u, n. 
et verutum, i, n. (spiedo, schidione). « Verutum » tamen plerum- 
que significatione militari usurpatur; est scilicet « genus jaculi, id 
est hastile, quod yeru praefixum habet,. et etiam veru dicitur » 
(Forcellini). _ 

— Veru (vel verutum) machinatione versatum (=. spiedo mosso 
dal girarrosto') - Cf . : Versare turdos in igne (Hor., Sat. I, 5, 72 = 
far Varrosto di tordi). 

— V. vol. I, pag. 26. 

G-irata di una cambiale: V. Cambiale. 

Giro: Orbis (cerchio, globo, mondo); in orbem (in giro). 

Circulus (circonferenza, circuito); exterior muri circulus (Liv.); 
stellarum circuli et orbes (Cic); amicorum circulus; de circulo se 
subducere (Cic. = abbandonare il crocchio degli amici). Eadem 
significatione usurpatur : corona, ae, f.; v. g. amicorum corona. 

— Gyrus (delta danza, corsa, volo). 

— Circumacto anno, mense .. (Nel giro di un anno, mese ...). 

— Ludificari aliquem (virtutem) = prendere in giro. 
Giubba: V. Giacchetta. 

Giubilare - Giubilato - Ginbilazione : Aliquem suo munere solvere; 
aliquem suo munere honeste solvere, vel debitis cum honoribus 
solvere (giubilare); vel aliquem rude donare (Hor.-Ov.); alicui 
rudem indulgere (Suet.). - Rudis, is, f. (bacchetta che si dava in 
segno dell'esenzione o liberazione da certi doveri, incombenze, 
uffici). 

— Rude donatus- (giubilato, licenziato); vel suo munere honeste 
solutus; suo munere debitis cum honoribus solutus. 

— Rude pensioneque annua donatus (giubilato e pensionato). - 
Rude annuaque pensione aliquem donare (giubilare e pensionare 
uno). - Rudiarius, ii, m. (Cf. Suet., Tib. 7 = congedato, giu- 
bilato). 

— Honesta missio (Liv. = congedo onorato, giubilazione) - V. Pen- 
sione. ■ 

Giubileo: Annus sacer; annus piacularis; jubilaeum, i, n.; jubilaeus, 
i, m.; annum sacrum indicere (indire un giubileo). , 

— Annus ab inito sacerdotio XXV, vel L (giubileo sacerdqtale); 248 Griudice d'appello-G-noechi annus a suscepto episcopatu, vel a suscepta episcopal dignitate 
XXV, vel L {giubileo episcopate) - Non autem jubilaeum episco- 
pate, vel sacerdotale. 

Giudice d'appello: Cognitor jucliciorum, vel cognitor judiciorum pu- 
blicorum {Morcelli). - Vox autem « cognitor » apud Ciceronem 
et alios significat chi esamina una causa, un processo... 

Giungere al punto di...: Eo devenire ut...; illuc deventum est ut ...; 
eo turpitudinis processit ut ... (giunse a tal nequizia che ...). „ 

Giunta: Coetus, us, m.; consilium, ii, n. - Coetus primarius, vel con- 
silium primarium {giunta centrale). - Consilium primarium Actio- 
nis Catholicae Societati moderandae {giunta centrale dell'Azione 
Cattolica). - Coetus administratorum civitatis {giunta comunale); 
municipii administratorum coetus {giunta municipale). 

G-iurato : {Adjectivum) Juratus, a, urn {Cic. . = confermato con giu- 
ramento ed anche legato da giuramento); v, g. juratum bellum; 
jurati judices {Cic). - Contra: Injuratus, a, um. 

— (Nomeri) Juratus judex; jurati judices {Cic. = i giurati). 
Gtiuri - Giuria: {voce d'origine inglese accettata nei dizionari ital.) 

Juratorum judicum consilium. - Selecti arbitri dignitatis {giurl 
d'onore). 

Giuspatronato : Jus patronatus {Morcelli). 

— Quam (Aedem). Majores. Michaeli. Archang. Dicatam. Jure. Pa- 
tronatus. Legitime Tuebantur {Idem). 

Gloria della Messa: Carmen gloria {Morcelli). 

— Carmen gloria ubi sacerdos praecinuit, tonitrus tormentorum ab 
arce fiunt {Idem, TV, 39 : Sparano dal castello al canto del « Glo- 
ria in excelsis »). 

Gnocchi: Convoluti pastilli; involuti pastilli (pezzetti di pasta av~ 
voltolati). - Convoluti pastilli lycopersico suco ac pulverato caseo 
conditi {gnocchi al sugo di pomodoro e al parmigia.no). - Polen- 
tae pastilli {gnocchi di polenta). Vox « polenta » legitur apud Ovi- 
diiun, Senecam, Celsum et alios. « Disce parvo contentus esse... : 
habeamus aquam, habeamus polentam » {Sen., Bp. 110). 

— A nonnullis {Vallauri-Luciano) hoc loco vox ponitur: Lixulae, 
arum, f. pi. {Varr.); quae tamen vox illud potius significare vide- 
tur, quod nos vulgato nomine dicimus ravioli, nam lixulae voca- 
bulo Sabino dicebantur circuli ex farina, caseo et aqua incondite 
facti {Cf. Forcellini). - V. Ravioli. 

— Bardus; stupidus; staltus; plumbeus; stolidus; fatuus; tardus; 
hebes {gnocco in senso figurato). Crnomone-Oromma 249 — Suae quisque domi est moderator et arbiter (ciascun pud far di 
sua farina ghocchi). 

Gnomone: Gnomon, onis, m. (Plin.-Vitruv.) = indice dell'orologio 
a sole. « Gnomon, indagator imbrae » (Vitruv. I, 6). 

Goal: (voce iriglese indicante una specie di porta ne\ gioco della palla 
al calcio). V. Foot-ball. 

G-oliardi: Poetae vagantes; poetae errantes; clerici errantes vel vagan- 
tes (cost si chiamavano nel Medioevo certi rimatori latini popolari, 
dediti alia vita spensierata e godereccia, che giravano di pdese in 
paese cantando le loro allegre canzoni - in un latino vivace e 
ritmico, arieggiante il linguaggio volgare. Erano detti « clerici 
vagantes » perche allora chi sapeva di lettere era spesso detto 
. « clericus », ed anche perche erano non di rado ecclesiastici man- 
cati e girovaghi). 

— « Goliardus » vox est infimae latinitatis, ac significare videtur = 
dedito alia gola, alia vita godereccia, al buon tempo. 

— Poetae vagantes, qui « goliardi » vocabantur (goliardi in senso 
storied); vel poetae errones, qui « goliardi » dicebantur. 

— Litterati juvenes, qui « goliardi » vocantur (gli studeriti goliardi 
dei nostri giorni); vel scholastici joculares, qui « goliardi » dienn- 
tur; vel jucundi juvenes (litterarum studio dediti) qui « goliardi » 
nominantur. - Vox « litteratus, a, um » apud Plautum et al. indi- 
cat « litteris signatum » = scritto," cifrato (litterata urna; littera- 
tus lapis); apud Ciceronem et al. idem est ac « litterarum studio 
deditus » = dedito agli studii; vocabulum autem « scholasticus, 
i » apud Quintilianum et al. significat = scola.ro, studente. 

Gomma : Gummi (indecl.) et gummis, is, f . (Plin.); vel cummis, . is, 
f.; commis, is, f.; et commi, seu cummi (indecl.). - Vox est ex 
graeco fonte ducta (%6/ifit) s quae a nonnullis « gummis », ab aliis 
« cummis », ab aliis vero « commis » ladne scribitur. 

— « Nova dolia liquida gummi perluere » (Plin. XII, 8, 17 : = in- 
gommare, incatramare con gomma'). 

— Gummosus, a, um (Plim: gommoso), vel gummi illitus - Gum- 
mosus humor (Plin.). 

— Gummi illinere (ingommare); vel cummi illinere. 

— Gummeus, a, um (Anson., Edyll. VI, 74). 

— Gummeae rotae; vel rotae gummi coopertae (rote di gomma, co- 
pertoni d' automobile); vel rotae cummi coopertae. 

— Gummea calceamenta (galoscie, o caloscie, scarpe di gomma). - 
A nonnullis ponitur « gallica » (Diez); ab aliis « calepodium » 250 Gonfaloniere-G-overnatore (Scheler). Quae tamen incertae y.oces ad explicandam etymolo- 
giam inductae, rem non clare significant. 

— Lemniscus gummi contextus; vel taenia gummi contexts, vel 
vitta gummi contexts (nastrp di gamma, elastico). 

— Gamma sintetica: V. Sintetico. 

Gonf aloniere : Vexillarius (Liv. et a. = alfiere); vel signifer. - Prae- 
fectus urbis, oppidi eic. (autorita pubblica), doe Gonfaloniere 
della citta o del castello. 

Goniometria - Goniometro : Disciplina metiendis angulis; ars angu- 
lis metiendis {goniometria). 

— Graece: Goniometria, ae, f.; vel goniometrica ars, disciplina, do- 
ctrina, scientia. 

— Instrumentum angulis metiendis; goniometrvim, i. n. (gonio- 
metro - ycovia — angolo - /j.etqov = misurd). 

Gonorrea: Genitalis seminis profusio. - Graece: gonorrhoea, oeae, f. 

(Firmic. - yovrj = seme genitale - qem — sgorgo). 
Goti: Gothi, orum (Auson.). 
Gotico: Gothicus {Trebell.). 

Gotta - Gottoso: Articulorum morbus, articulorum dolores (Cic. et 
a. ~ arlrite, gotta); vel articularis (articularius) morbus, dolor 
(Cato, R. R. 157 - Suet., Galb. 21). 

— Graece: Podagra, ae, f. {Cic. et a. = gotta ai piedi); podagri- 
cus, a, um {Cels.-Sen.). - Chiragra, ae, f. (Sen.X cheragra, ae, f. 
(Hor.) = gotta alle mani. - Ex graecis vocibus noddy Qa- xsiQdyga.- 

— Laborare ex pedibus (Cz"c, Fam. VII, 9, 23); pedibus aeger, pedi- 
bus laborans (podagroso); in podagrae morbum' incidere (Suet.); 
podagrae et chiragrae dolor (Senec); podagrae doloribus ardere, 
cruciari. 

— Gotta serena: V. Amaurosi. 

Govematorato : Praefectura, ae, f. (tanto in senso soggettivo, che og- 
gettivo); e. gr. praefectura urbis (Suet.) provinciae, etc.; praefe- 
cturam peter e (Cic). - Gubernatio (il governor e); moderatio (il 
reggere, dirigere ...). 

— Govematorato della Citta del Vaticano: Vaticanae Civitatis Prae- 
fectura (Vufficio); Sedes Praefecturae Vaticanae Civitatis (la sede, 
il palazzo). 

Governatore: Praefectus, i, m.; e. gr. urbis praefectus (Liv.). - Gu- 
bernator, oris, m,; e. gr. gubernator rei publicae, civitatis (Cic). - 
Rector, oris, m.; e. gr. rector rei publicae (Liv.), provinciae 
(Suet.), rector et gubernator civitatis (Cic). Governo 251 — Governatore delta Citta del Vatica.no: Vaticanae Civitatis Prae- 
fectus; Vaticanae Civitatis Gubernator, vel Rector. 

— : Governatore di una banca: Mensae argentariae moderator, vel 
praefectus, vel rector; supremus mensae argentariae moderator, 
praefectus, rector. - Italiae mensae publicae praefectus (guberna- 
tor, moderator) = Governatore delta Banca d'ltalia. - V. Banca. 
Governo: Publica auctoritas (Morcelli); administratio, gubernatio, 
procuratio, moderatio (v. g. rei domesticae, rei publicae, regni etc.); 
imperium; regimen. 

— Rei publicae gubernandae, vel moderandae ratio (forma di go- 
verno), vel rei publicae genus, forma - Forma rei publicae (Cic, 
Rep. I, 34) status rei publicae (Cic, Rep. II, 37) = forma di go- 
verno - Triplex rerum publicarum genus (Cic, Rep. II, 23 = 
triplice forma di governo) - Genus novum imperii (Cic, Rep. II, 
32 = nuova forma di governo, nuovo regime). 

— Imperium singulare (Cic, Rep. I, 33 == governo assoluto, mo- 
norchia assoluta) - Regalis respublica (Cic, Rep. Ill, 35 = Mo- 
norchia, governo monarchico - Regale imperium (Cic, Rep. I, 
38 = autorita regia, regio. governo) - Popularis res publica (Cic, 
Rep. Ill, 35' = governo democratico, repubblica democratica) - 
Optimatium arbitrium (Cic, Rep. I, 26 = governo aristocratico), 
vel optimatium (optimatum) inlperium. 

— Exsistit ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba 
et confusio (Cf. Cic, Rep. I, 45 = Dal governo monarchico 
nasce la tirannia, doll' aristocratico le fazioni, dal democratico 
la sommossa e il disordine). 

— Civitatem, vel rem publicam regete, moderari; publicae rei 
praeesse; clavum rei publicae tenere; rei publicae gubernacula 
tractare, moderari; ad rei publicae gubernacula sedere (gover- 
nor e uno Stato). 

— II governo = coloro che governano to Stato: Qui rei publicae 
(rem publicam) moderantur; qui civitatis imperium obtinent; 

'qui summam imperii in civitate obtinent; qui publicae rei prae- 
sunt; qui clavum rei publicae tenent; qui rei publicae guber- 
nacula tractant vel moderantur; publicae rei moderatores; summi 
publicae rei moderatores etc. 

— A nonnullis hac significatione ponitur: gubernium, ii, n. Haec 
vox invenitur apud Gellium XVI, 7; attamen ipsius Gellii sen- 
tentia non est usurpanda. 

— Interdum hac significatione optime usurpari potest « imperium, 252 Graduare-Grammo ii». «Non raro contingit ut (Ecclesia) plura temporibus Civi- 
tatum tribuens, uti jure suo abstineat: quod sane pacta ipsa 
abunde testantur cum imperils saepe conventa. Nihil magis ab 
ea alienum, quam rapere ad se quicquam de jure imperii; sed 
Vicissim vereatur imperium necesse est jura Ecclesiae, caveatque 
ae. ullam ex iis partem ad se traducat ... Id agurit omni ope et 
contentione ut ditioni gubernatorum Civitatis (Ecclesiam) faciant 
servientem » (Acta Leonis 1894, pp. 206-207; Epistula Apostolica 
Principibus populisque universis). 
Graduare - Graduato - Graduatoria: Gradatim, vel per gradus di- 
stribuere, dividere, disponere; in gradus distinguere (Cf. Cic: 
in partes distinguere) = graduare. 
Aliquem ordinis (dignitatis) insignibus ornare, honestare (gra- 
duare uno). - Ad dignitatis gradum ascendere; altiorem dignitatis 
gradum ascendere, consequi (Cic. — essere graduato, crescer di 
grado). 

— Alicujus dignitatis (auctoritatis, muneris) insignibus ornatus, 
honestatus (graduato). '- Gregarius, vel miles gregarius (soldato 
non graduato). 

— Alicujus rei per gradus distributio, vel distinctio (graduatoria). - 
Ex ordine; pro sua cujusque dignitate; pro suo cujusque merito 
(secondo la graduatoria). - Pro suo cujusque merito petitores in 
gradus distribuere (fare una graduatoria dei concorrenti secondo 
i meriti). - Vox « petitor » apud Horatium, Suetonium et al. si- 
gnificat aspirante a un impiego, candidato, concorrente. 

Graffito: Pictura insculpta (genere di pittura incisa nell'intonaco). 

Grafologia: Graphologia, ae 3 f. (v. gr. - arte per cui dalla scrittura 
si cerca di desurnere il carattere dello scrivente - ygaqxi) = scrivo 
- Xoyoq = discorso, ragionamento). 
■ Graf omania : Scribendi libido; scribendi cacoe'thes, is, n. (Juvenal.), 
graphomania, ae, f. (yodq>a> - /xavia) - « Tenet insanabile multos 
scribendi cacoethes » (Juvenal. VII, 51). - Vox « cacoethes » ex 
graeco ducitur (xaxos = cattivo - rfOog = costume). 

Grammo: Scripulum, vel scriplum, vel scriptulum, vel scriptlum, i, 
n. (Varr.-Plin. et a.), quod est minima pars cuiusque mensurae, 
v. g. XXIV pars unciae. Uncia vero est duodecirna pars librae; ac 
libra vel pondo = gr. 369. Quapropter per vocabulum « scripu- 
lum » modo veritau proximo reddi potest quod nos vulgato no- 
mine grammo dicimus (scripulum = gr. 1,37 circiter). - Cf. Goel- 
zer } Nouv#au Dictionnaire Frangais-Latin. Grrammofono-Gravitazione 253 — E graeco fonte: gramma,- atis, n.; hoc est « pondus duorum obo- 
lorum; quod Latini vertentes scriptulum ... dixere » (Forcellitu). 
« Semioboli duplum est obolus quem pondere duplo gramma vo- 
cant : scriplum nostri dixere priores ». Quae verba leguntur in 
« Carmine de ponderibus et mensuris » 8, quod Q. Rhemnio 
Fannio Palaemoni tribuitur, grammatico Vicentino; quodque vi- 
detur esse ' tribuendum Prisciano, vel incerto scriptori sequiore 
aetate viventi. 

Grammof ono : Grammophonium, ii, n. (ygd^a = scritto, disegno' - 

q>a>vrj = suono). - V. Fonografo. 
Gran Croce: V. Cavalier e. 
Gran Cordone: V. Cavaliere. 
Granduca - Granduchessa : V. Duca. 
Grand 'Ufflciale: V. Ufjiciale. , 

Gratitudine: Gratus animus; memor beneficiorum animus; grata vo- 
luntas; grata beneficiorum memoria; .mens grata ac memor. 

— Gratum gerere animum erga aliquem; amare aliquem de aliqua 
re, in aliqua re, quod v. g. : Multum te amabo de ... quod ... 
(Ti sard molto grato per...). 

— Inter dum res reddi potest per vocabulum « gratia, ae ». « Summa 
cum gratia recordamur ... » (Ci ricordiamo con gratitudine ...). 

— Non autem usurpari potest « gratitudo, inis », quod vocabulum, 
ut scribit Forcellinius,-barbarum est - Habetur tamen vox «in- 
gratitudo, inis » (Sen., De Rem. Fort. X, 7 - Cdssiod., Variar. V, 
8 - Firmic, Mathes. V, 1). 

Grattacielo: Celsissimae illae aedes, quae caelum scabere (perfricare) 
dicuntur - Assurgentes ad caelum aedes; caelum perfricantes 
aedes, 

Grattugia: Tyrocnestis, is, f. (J. L. Vives, Colloquia - Vallauri, Lex. 
Lat.). Vox est e graeco fonte derivata, ac rem apte significat (ru- 
QoxYriaxiQ == grattugia). 

— Ab aliis ponitur: scobina, ae, f. (Varr.-Plin.), quae tamen vox 
significat lima, seu instrumentum quo fabri utuntur ad abraden- 
dum (Forcellini). 

— Ab aliis vero: radula, ae, f. (Colum. 12, 18 = raschiatoio), seu 
instrumentum, quo aliquid ex aliqua re raditur {Forcellini) - 
Prima tamen vox, quamvis e graeco fonte ducta, videtur aptior 
ad rem significandam. 

Gravitazione: V. Centripeto. 

— Lex de vi gravitatis et ponderum (legge di gravitazione); vel 254 G-razia-Cruajntiera lex de naturae vi, quae ad medium rapit omnia (legge di gravita- 
zione universale). 

Grazia otteniita: Voti sui compos factus; quod se precibus compotem 

fecisset ... (Morcelli: per grazia otteniita). 
Graziare: Alicui gratiam delicti facere; alicui crimen condonare 
' (Cic); alicui ignoscere; alicui veniam daire (graziare un red). - 

Aliquid alicui concedere, largiri, dilargiri (concedere una grazia). 
,Grissino: Panis bacillum, i, n. 
Groenlandia: Groenlandia, ae, f. (Lat. di Curia). 
Grondaia: Subgrunda; subgrundium (Varr.-Vitruv. et a.). V. Doccia. 
Grotte Vaticane: V. Catacombe. 

Gru o Grue; Grus, uis, m. et f. (uccello, ed anche macchina militare 
simile alia nostra Gru - Vitruv. et a.). 

— Tolleno, onis, m. (Liv., Veget., Plin. et a.). Est genus machinae, 
qua extolluntur pondera, ejusque usus erat etiam in re militari. 
« Trabi in terram defixae superne imponitur et deligatur altera 
transversa, quae nunc sustollitur, nunc deorsum agitur » (Forcel- 
lim). 

Gruccia: Baculum superne rostratum (ydllauri: stampella per storpi 
o gruccia per- appendere panni). 
— ■ Subalare fulcrum (Cordard); subalare baculum - Adjectivum « su- 
balaris, e », seu quod sub alis, vel sub axillis est, vox est serioris 
latinitatis. 

Guanti : Manicae, vel manuum manicae; binae manicae (un paio di 
guanti); manicas, induere, exuere, ponere (mettersi o levarsi i 

— guanti); manicarum opifex, venditor (guantaio, chi fa o vende i 
guanti). 

— « Manus hieme manicis muniebantur » (Plin., Ep. Ill, 5). 

— A nbnnullis (y. g. Vallauri) ponitur etiam: digitalia, ium, n. pi., 
quod significat digitorum tegumentum -(Varr., R. R. I, 55). 

. — Graece: Chirotheca, ae, f. (Vallauri - Questa voce si usa anche 
in sensb liturgico. V. Pontificate Romano). - Ex graecis vocibus 
ZstQ = mono - Orjkrj - guaina. 

— Ad pugnam lacessere (Liv.); ad certamen, ad pugnam provocare 
(Cic.) = gettare il guanto di sfida, sfidare a battaglia; ad singu- 
lare certamen aliquem lacessere vel provocare (gettare il guanto 
di sfida, sfidare a duello). 

Guantiera - Vassoio: Vas metallicum aut ligneum manicis capien- 

dis (Vallauri: bacino per ricevere i guanti). 
' - — Repositoriurh, i, n. (Plin. XXXIII, 11, 49), orbis vel discus in Guardaroba-Guardia 255 quo vasa escaria seu fercula impohuntur ut ad mensam deferan- 
tur (Strumento rotondo, talora quadro e a piu piani, contenente 
le portate in tavola = fercula)i- 

— Lanx, ancis, f. (Cic. et a.), vas escarium in quo cibi reponuntur, 
ut mensae inferantur (vassoio, piatto). 

Guardaroba: Vestiarium, ii, n. (Plin. XV, 8, 8), locus in quo vesti- 
menta servantur; vel area vestiaria (Cat. = armadio, cassa, ripo- 
stiglio per conservare vesti). - In senso di guardarobiere V. que- 
sta voce. 

— Non autem, ut -nonniilli ponunt: apotheca, ae, f. (Cic.), quae 
vox significat disp.ensa per vino, cibi ... 

Guardarobiere: Vestipicus, i (Plant., Trin. II, i, 21), seu servus ve- 
stium custos; vestipica, ae (Varr.), seu ancilla vestibus servandis 
addieta. 

Guardasigilli : V. Ministro di grazia e giustizia. 

Guardia: I. Tutelaj praesidium; custodia (I'azione del sorvegliare, 
presidiare, proteggere). 

II. Stipator, oris (Cic. et a.) qui latus alicujus stipat custodiae 
causa, v. g. Regis stipatores. 

— Speculator, oris (Cic. et a.) = guardia esploratrice. investiga- 
trice. Significat etiam (Tac. et a.) satellites, seu guardie del corpo; 
v. g. Regis, vel alicujus magistratus speculatores, vel spiculatores. 

— CustoS, odis (custode, guardia); satelles, iris, m. et f. (guardia 
del corpo di un Principe); excubiae, arum (sentinelle di giorno e 
di notte); vigiles, urn, vel vigiliae,' arum (Cic. et a.) sentinelle o 
guardie notturne; stator, oris (soldato al suo posto di guardia; ed 
anche ordinanza dei proconsoli e degli altri magistrati.- Cf . Cic, 
Ep. II, 19, 2, et Plane, in Cic, Epist. X, 21, 2). 

— Custodes corporis; milites praetoriani;- praetoriana cohors; pro- 
tectores; protectores lateris (guardia del corpo). 

— Apparitores (guardie all 'or dine di un magistrate; ed ariche ordi- 
nance e impiegati subalterni). 

— Excubias agere alicui; vigilias agere alicui (Cic); stationem" agere 
(Tac); esse in statione diu noctuque (Caes.) = montar la 
guardia. 

— Militum statio; vigilum contubernium; custodiarium (Inscript.); 
excubitorium (Inscript.) = posto di guardia. 

— Milites» a publica tutela, vel a publica securitate (Vallauri) = ' 
. guardie di pubblica sicurezza, 

— Guardia Svizzera: Praetoriana Helvetiorum cohors; praefectus 256 teuardiola-Cruarentigie cohortis praetorianae Helvetiae (Morcelli) = guardia svizzera e 
comandante della medesima. 

— Helvetii milites, vel excubitores (guardie svizzere); Pontificia 
Helvetiorum cohors (corpo della guardia svizzera); Pontificiae Hel- 
vetiorum cohortis Praefecfus (comandante della guardia svizzera) - 
Pontificiae Helvetiorum cohortis magister pietatis; vel sacrae di- 
sciplinae magister Pontificiae Helvetiorum cohortis (Cappellano 
della Guardia Svizzera). 

— Guardia Nobile: Protector sacri lateris Pont. Max. (Morcelli: 
= guardia nobile). - Custodum corporis nobilium cohors (Acta 
Leonis, vol. XXI, p. 73) = Corpo della guardia nobile - Praefe- 
ctus Pontificiae Cohortis nobilium (Vox Urbis); vel fortasse aptius: 
Nobilis cohortis praefectus protectbrum sacri lateris Pontificis 
(Comandante della guardia nobile) - Magister pietatis (vel sacrae 
disciplinae magister) nobilis cohortis protectorum sacri lateris Pon- 
tificis (Cappellano della Guardia Nobile Pontificia). 

— Guardia Palatina: Palatina cohors honoraria; Palatinae cohortis 
honorariae praefectus; Palatini milites honorarii (Guardia Pala- 
tina e comandante della Guardia Palatina d'onore) - Palatinae 
cohortis honorariae magister pietatis; vel sacrae disciplinae magi- 
ster Palatinae cohortis honorariae (Cappellano della Guardia Pa- 
latina). 

— Classiarius miles (Caes.) = guardia o soldato della marina. 

— Milites custodiae Uteris addicti, vel tutelae 'litoris addicti (guar- 
dacoste), vel milites litoris custodes. 

— Venationis custos; publicus venationis custos. (guardiacaccia). 

— Saltuarius, ii (Pompon., Dig. VII, 8, 16) = guardiaboschi; vel ' 
silvarum custos. 

— Siphonarius, ii (Inscript. Murat.), qui siphone, seu fistula utitur 
ad extinguenda incendia (guardia del juoco, pompier e); extin- 
guendis incendiis praefecti (V allauri); excubiae adversus incendia; 
incendiorum praesidia (corpo di guardia dei pompieri). 

— Excubiae urbanae (guardie municipali); excubiae regiae (guar- 
die regie). 

— Prirmim agmen, vel speculatoriiim agmen (avanguardia); auxi- 
liare, vel auxiliarium agmen (retroguardia), vel agmen postremum. 

Guardiola: Atriensis cella; speculatoria janitoris cella; speculatoria 
ostiarii cella. 

G-uarentigie (Leggi delle guarentigie): « Leges quae Romani Ponti- 
ficis libertatem quibusdam praesidiis, seu cautionibus, commo- Guatemala-Idea nire pollicentur » (Acta Ap. Sedis 1922, p. 669, Enc-. « Ubi 
Arcano »). 

Guatemala: Guatimala, ae, f.; vel Guatemala, ae,. f. (Laf. di Curia). 

Guelfo: Guelfus (Morcelli). . - Ab aliis scribitur : Guelphus. 

Guerriglia - Guerrigliere : I. Bellum dispersum; occultum disper- 
sumque bellum; non legitimum bellum; non legitimum. occul- 
tumque bellum; non legitimum dispersumque bellum; dolosum, 
vel fraudolentum bellum (guerriglia secondo i van significati che 
pub avere). 

— Tecte disperseque bellum gerere; dispersim occulteque bellum 
gerere; occultum dispersumque bellum gerere; nori legitimum di- 
spersumque bellum gerere (far la guerriglia). 

II. Occulti dispersique bellatores; rion legitimi bellatbres; non 
legitimi occultique bellatores; dolosi fraudolentique bellatores 
(guerriglieri secondo i vari significati). 
Guida: Dux; magister; rector - V. Cicerone-guida. Haiti: Haitia, ae, f.; Haitiana Respublica; Haitiana Natio (Lat. di Cu- 
ria). - Portus Principis (la capitale). 

Helsinki: Helsinchium, vel pelsinchia (Cap. delta Finlandia). 

Honduras.: Honduria, ae, f.; Hondurienses, ium (gli abitanti), vel 
Honduriani, orum; Tegucigalpa, ae, f. (la capitale. Lat. di Curia). I 

Iceberg: (voce inglese = ammasso di ghiaccio natante) Natans gla- 

ciata moles; natantes glaciatae moles. 
Icnografia: Ichnographia, ae, f. (Vitruv. I, 2 = descrizione della 

pianta di un edificio - lx vo S = pianta - y'Qdcpo = descrivo). - V. 

Disegnq, Pianta. 

Iconoclasta: Iconomachus, i, m. (elxwv = immagine - tia%&w — com- 
batto). 

Iconografia: Imaginum descriptio. - Graece: Iconographia, ae, f. 

Idea: Cogitatio (il pensare); cogitatum (pensiero); opinio, opinatio 
(opinione, concetto); notio (nozione); sententia, consilium (il pa~ 
rere); notio in animis informata, vel in animis insita (Cic: idea 17' 258 Ideale-Idealmente innaia); species (Cf. Cic, Acad. I, 30), vel rerum information vel 
forraae (immagine delle cose nella mente secondo il linguaggio 
filosofieo). « Formae sunt, quas Graeci ideas vocant; nostri si 
qui haec forte tractant, species appellant; non pessime id quidem, 
sed inutiliter ad mutandos casus in dicendo. Nolim enitn, ne si 
latirie quidem dici possit, specierum et speciebus dicere; et saepe 
. his casibus utendum est; at formis et formarum velim. Cum 
autem utroque verbo idem significetur, commoditatem in dicendo 
non arbitror neglegendam» (Cic, Top. 7). 

— Graece: idea, ae, f. (Cf. Sen., Ep. 58, 18 sq.). 

— « Cogitata sic lurninibus verborum distinguere atque 'ornare, ut 
veritate lectores delectentur » (Cic. = Vestire le idee di belle pa- 
role in modo che la veriia diletti il lettore~). 

Ideale: , Species; forma; species et" forma alicujus rei; perfecta, exi- 
mia, praeclara alicujus rei forma, vel species; perfecta pulcritudi- 
nis species (ideale di bellezza)^ beatae vitae species ac forma 
(ideale di vita 'felice); perfectissimae vitae proposition sibi animo 
effingere (formarsi un ideale di perfezione); Civitas optima, Res- 
publica perfectissima (I'idedle di uno Stato), vel perfecta Civitatis 
species a'c forma; summus orator (oratore ideale), vel perfecti ora- 
toris exemplar; perfectae eloquentiae species, forma, norma (I'ideale 
dell'eloquenza); perfectissimam sibi cogitandi agendique rationem 
proponere (proporsi un ideale perfetto net pensare e nell'agire), 
vel ad perfectissima quaeque spectare ac contendere; absolutum 
ac perfectum aliquid animo effingere, atque ad assequendum 
illud totis viribus contendere, vel eniti (crearsi un ideale di per- 
fezione e cercare di raggiungerlo). 

— « Ipsius in mente insidebat species . pulcbjittidinis eximia quae- 
dam (un ideale di bellezza), quam intuens in eaque defixus ad 
illius sirhilitudinem arfem et maniim dirigebat» (Cic, Orator, 
c. 2).. 

— V. Teoria - Pratica. [ 

Idealismo: Philosophandi ratio, qua omnia ad mentis cogitata redu- 
cuntur (idealismo filosofieo), vel philosophandi ratio, qua omnia 
1 ad mentis species ac formas reducuntur. 

— Meditatione contemplationeque, potiusquam in rerum agitatione 
vivere (vivere d 'idealismo, essere idealista); vel totum esse in re- 
bus speculandis contemplandisque; vel in rebus speculandis con- 
templandisque haerere totum. 

Idealmente: Mente cogitationeque (contra: re, reapse). Identita-Idrofobo 259 Ideatita : (carta di) Chartula, vel scida, vel scidula imaginem alicujus 
referens, ejusdemque fidem faeiens - Tessera imaginem alicujus 
referens,* ejusdemque fidem faciens; tessera fidem alicujus fa- 
eiens; tessera alicujus. - Vox >« tessera » inter alia significat etiam 
segno di riconoscimento. 

— (Identita di vedute e d'azione) Idem omnibus consilium, eadem- 
que agendi ratio. 

Ideografia: Ideographia, ae, f. (v. gr.), seu' cogitationum descriptio. 
(idea = idea - yQdqxo. — descrivo): 

Ideplogia - Ideologico: Ideplogia, ae, f. (v. gr.), seu doctrina de L re- 
rum notionibus. - Ad rerum notiones pertinens, attinens; ideolo- 
gicus (v. gr.). - Ex rerum notione (ideologicamente); vel mente 
cogitationeque (contra: re, reapse). - V. Teoria - Pratica. 

Idiosincrasia : Idiosynchrasia, ae, f. (v. gr. Idips = proprio - ovyxg&oig 
= costituzione) . = termine' medico indicante la particolare co- 
stituzione. organica, il temperamento ecc. 

Idiotismo : Idiotismus, i, m. (Senec. et al.) = parole e frasi proprie 
di una lingua, intrahucibili in altfa (v. gr.). 

Idiozia: Mentis imbecillitas; ingenium hebes. 

Idolatra - Idolatrare - Idolatria: Deorum cultor; simulacrorum cul- 
tor; idolorum cultor; deorum simulacrorum adoratof et cultor 
(idolatra). •■ - Vox « adorator » serioris est latinitatis (Tertull.); vox 
« fdolum » ex graeco f onte ducitur. 

— Deorum simulacra colere, venerari, adorare (idolatrare) - Quasi 
divino cultu aliquem colere, venerari; aliquem in oculis ferre, in 
deliciis habere, perdite adamare (idolatrare in senso lato). 

— Simulacrorum addratio; deorum adoratio; impura deorum su- 
per stitio;- falsa, et inanis deorum religio; deorum simulacrorum 
cultus. - Vox « adoratio » legitur apud Plinium et a. 

— Ex graeco fohte: Idolatria, ae, f.; idolatra, ae, idolatres, ae, m. 
(Tertull.-Cipr. et a. - eiScoKov = idolo - hxz^eum — adoro). 

Xdraulico: Hydraulicus, a, urn (Vitniv.-Plin.-Suet.); ars hydraulica; 
machina hydraulica (iidaq = acqua). 

— Antlia, ae, f. (Suet.-Tib. 51) = pompa idraulica. 

— Hydraulus, i, m. (Cic.-Plin.). est instrumentum musicum aquae 
decursu, seu pulsu sonum reddens (organo idraidico). 

Idrofobia: Aquae horror, timor, pavor (Plin.); graece: hydrophobia, 
ae (Ovid., Cels. et a. .- iidcoq — acqua - q>o§oq — paura). 

Idrofobo: Morbi causa aquam expavescens; aquifuga (God. Aurel.); 
rabidus; graece: hydrophobus, a, urn (Plin. XXIX, 5, 32). 260 Idrogeno-Idroscalo Idrogeno: Hydrogenium, ii, n.; quae vox ex graeco ? sermone ducta si- 
gnificat generator e di acqua, seu aquae elementum. 

Idrografia: Aquarum descriptio. - Graece: Hydrographia, ae, f. (#daip 
=. acqua - y^6.f(a = descrivo). 

Idrometria: Aquae metiendae disciplina, doctrina, ars. 

Idrometro: Aquae libramenti index; aquae metiendae index; aquae 
altitudinis index, icis (linea di miswazione dell 'acqua jnei fiumi, 
ecc). - Graece: Hydrometrum, i, n. (tidcoQ - acqua - fiergov =. 
misura). ■ 

Idromotore: Aquae machinamentum; aquarum machinatio. - Graece: 
Machinamentum hydraulicum; hydraulica machinatio. 

Idropisia: Aqua intercus, utis (Cic. et a.); aquae intercutis morbus; 
graece: hydrops, opis, m. - Crescit indulgens sibi dirus hydrops 
.(Horat., Od., II, 2, 13). - Ex quartana in hydropa decidere (Cels. 
Ill, 21). Hydropisis, is, f. (Plin. XX, I, 3 - vdQcoyr, goto;): : ' 

Idropico: Intercutis aquae morbo laborans; aqua intercute Iaborans 
(Plin.); aquae intercutis morbo implicitus; graece: hydropicus, 
a, um. (Horat. et a.). 

Mroplano - Idrosilurante - Idrovolante : I. Cymba volatilis; vola- 
tilis navis, vel navicula; navigium volatile; navicula aligera; aligera 
cymba; navicula volans, volitans (idroplano, idrovolante). - Adje- 
ctivum « volatilis, e » (Cic.-Ov.) significat che vola, che pud vo- 
lar e; ac fere idem significat « aliger, a, um » (Virg.-Ov.). 

— Hydroplanum, i, n.; quod quidem vocabulum;, ex graeco fonte 
derivatum (vSwq - nXavd(a) , necessarium videtur ad ejusmodi rem 
ab areoplano clare distinguendam, quamvis interdum, per oppor- 
tunum verborum circuitum, res satis luculenter queat eleganter- 
que significari. Ita e. g. : Cymba volatilis ex fluctrbus ad caelum 
extollitur, iterumque, prout libet, ad aequora redit (decollaggio 'e 
amarraggio di un idroplano).' 

— Cymbae, ' super maris aequora volitantes, tranatantibus missili- 
bus naves difiindunt, diffrmgunt, perfodiunt, diruunt, submer- 
gunt (idrosiluranti attaccano navi con sifuri, le squarciano, le ro- 
vinano, le sommergono). 

II. Aligera (vel volatilis) navis tranatantia missiha jactans (idro- 
silurante); aligera cymba, vel volatilis cymba ignivoma (ignifera) 
tela per maris undas jactans; hydroplanum ignivoma (ignifera) 
missilia per maris aequora jactans (idrosilurante). 

— V. Siluro, silurare. 

Idroscalo: Aeronavium .portus. - V. Areoporto. Idroscopio-Imbroccare 261 ' Idroscopio : Hydroscopium, ii, n. (fSdnog = acqua - axoneto .= osservo); 
'" seu instrumentum aquarum profunda r speculans; spe'culatorium 
aquarum instrumentum. - Adjectivum « speculatorius, a, um » 
legitur apiid Caesarem et Livium. 

Idrostatica; Hydrostatica disciplina, doctrina, ars; de aquarum libra- 
mento disciplina, doctrina, ars. >. ' 

Idroterapia: Aquarum curationes; de aquarum curationihus disci- 
plina,' doctrina," ars; hydrotherapeutica disciplina, doctrina, ars: - 
Ad aquarum .curationes pertinens (idrdterapeutico). - Graece: Hy- 
drotheirapia - Hydrbtherapeuticus (vdcog = acqua - degajieia = 
curd). 

Igiene: Valetudiriis curandae ars, vel disciplina. 

— Praecepta de valetadine tuenda (regole d'igiene). 

— Domus s'alubritas (igiene della casa); domus salubritatem tueri. 
(curare I'igiene della casa). 

' — Salubrisj salutaris (igienico); salubriter, salutariter (igienica- 
mente). 

Illimitato: Immensus. infinitus;' quoslibet praetergrediens fines, vel 
terminos. 

— Jus infinitum (potere illimitato), quod Vespasianus Augustus 
Senatui concessit; infinita potestas, infiriitum imperium (Cic); in- 
finitum tempus (Cic); infinitum bellurri (Nep. — guerra a morte); 
infinitum odium, vel inexpiabile odium (Cic. = odio eterno). 

Imbarbarire : Inhumano cultu silvescere , (imbarbarirsi); ad incultam 
feramque vitam reducere (imbarbarire); vel ad barbarian (ad bar- 
bariam) reducere. • ~ 

Imboscarsi: I. Silvas .petere (andare nei boschi). In silvis latere (na- 
scondersi nelle selve) - Silvescere (crescere in troppo rigoglio, 
^inselvatichire). " 

II. Militiam refugere commodioris vitae causa - Bellum refu- 
gere commodioris vitae causa. ' 

Imboscato : Militiam refugiens commodioris vitae gratia; bellum re- 
fugiens commodioris vitae causa. 

— Murcus (Ammian. et d.). - Murcus per contemptum ille appeU 
labatur, qui, munus Martis pertimescens, ppllicem sibi praecide- 
bat. Ita igitur vocari potest qui militiae onus quavis non legitima 

' ratione renuit. , , 

Imbroccare (colpire nel segno): Collineare. « Quis est enim, qui to- 
tum diem jaculans, non aliquanto collineet? » (Cic, Divin. 11, 59). 

— Collineare hastam, sagittam (Idem). 262 Imbrogliarsi-Immoralita Imbrogliarsi : (trovarsi imbrogliato) V. Incagliare. 

Imbucare - Impostare : In publici cursus capsulam (v el capsellanO 

epistulam demittere (immittere, inijcere). 
Imbuto: Infundibulurri; vel, ut in non paiicis codicibus legitx.tr, in- 

fudibulum, ' iniidibulum (Cato-Vitruv.-Colum.). 
Immacolata: V. Concezione. 

Immateriale - Immaterialita: V. Spirituale - Spiritualita. 
Immatricolare - Immatricolazione: In album referre; in tabulas re- 
ferre. - V. Registro - Registrar -e - Ruolo. 

— Perscriptio (Cic. et td. = registrazione, immatricolazione); nonii- 
nis perscriptio. 

Immischiarsi : Immiscere se (immisceri) ' alicui rei (Liv.); implicari 
(se implicare) aliqua re, v. g. negotiis (Cic), morbo (Caes.), bello 
(Virg.). 

— « Nimis' aperte licenterque in iriedips politicarum rerum fluctus/ 
se conjicere, seque acerrimis de natione contentionibus immiscere, 
partium odia concitantes in sacri ministerii dignitatem » (Acta 

' Ap. Sed. 1919, p: 122). 
Immobile - Mobile: Immobilis (Cic), immotus; stabilis (Cic); vi- 
commutabilis (Cic); immutabilis - Mobilis (Cic); yolubilis; 
versatilis (Sen.); versabilis (Lucr., Sen.). 

— Beni mobili: Res moventes (Liv. V, 25 - Gelt. XI, 18); res quae 
moveri possunt (Nep.); res quae solo non continentur. 

— Beni immobili - Res non moventes; res quae moveri non possunt 
(Liv.); res quae solo continentur; res solidae - Adjectivum soli- 
dus, a,' urn (Cic. et a.) significat stabile, fermo, durevole. 

— « Rerum dominium, vel moventium, vel solidarum » (Litt. Enc. 
« Rerum tiovarum » A. L. 1891, p. 100) = Diritto di proprieta 
sui beni mobili e immobili.. - « Bona homini tribuere necesse est 
non utenda solum, quod est omnium ariimantium, commune, sed 
stabili perpetuoque jure possidenda; neque ea dumtaxdi, quae usu 
consumuntur, sed etiam quae, nobis utentibus, permanent » (Tbi- 
dem, p. 101). 

— Bona mobilia et immobilia; haec tamen locutio serioris est Jati- 
nitatis (Dig.). 

— Feste mobili: V. Feste. 
Immorale - Immoralita: Inhonestus; turpis; flagitiosus; pravus (im- 
morale). 

— Morum depravatio; morum intemperantia, pravitas, perversitas, 
turpitudo (immoralita); flagitium, turpitudo, dedecus (atto immo- Immort&lare-Iinpassibilita 263 rale); mores corrupti, perditi, profligati, pessumdati, lapsi ad mol- 
litiem, prolapsi in vitia (costumi immorali, portati all'immoralita, 
al vizi'o ecc). 

Immortalare: Aliquem immortalitate donare; alicui immortalitatem 
donare, impertire; aliquem immortalem efficere, reddere (immor- 
talare in senso strettd). •> 

— Aliquem immortalitati commendare (Cic); aliquid immortalitati 
tradere (Cic, De Or. Ill, 16, 60); aliquem immortalitati consecrare 
(Curt.); aliquem immortalitatis gloria afficere (immortalare in 
senso lato). - Amplissimis monumentis memoriam nominis sui 
consecrare (Cic); immortalitatem sibi parere; immortalem cori- 
sequi gloriam (immartalarsi). 

Impappinarsi : V. . Incagliare. 

Imparziale: Integer;, incorrruptus; neutri parti favens; nulli parti 
obnoxius; medius; medium se gerens. 

— Tamquam medius, nec in alterius favorem inclinatus (Liv.); qui 
se medium esse vult (Cic); medios esse jam non licebit (Cic); 
Eumenes in eo bello medio erat animo (Veil.); media sequi (Tac); 
medium se gerere (Liv.) - V. Neutrale. 

Imparzialita : Mens integra; judicium integrum, incorruptum; ae- 
quitas; v. g. servare aequitatem (Cic); aequanimitas; aequa'bilitas ; 
v. g. judicii aequabilitas; judicii integritas. 

Impassibjle - ImpassiMlita : Non patibilis; haud patibilis (impassi- 
bile). - Adjectivum ( « patibilis, e» significat: a) sopportabile, v. 
g. patibilis dolor^ labor (Cic); atque etiam passibile = qui pati 
potest, vel debet, e. g. : « Cum omne animal patibilem naturam 
habeat » (Cic, Nat. Deor. Ill, 12). - Adjectivum autem « impati- 
bilis, e» hac significatione (impassibile) usurpatur a Lactantio 
(Institut. II, 8); apud Cicerohem vero adjectivum « impatibilis, e » 
vel « impetibiliSj e » idem fere est ac « intolerabilis, e » (insoppor- 
tabile); e. g. impatibilis,- vel impetibilis, vel intolerabilis, vel into- 
Ierandus dolor, luctus etc. ' 

— Animi perturbatione liber, vel vacuus; omni perturbatione liber, 
vel vacuus (impassibile); omni perturbatione animi carere (essere 
impassibile); vultum non mutare; vel nec animum, nec vultum 
mutare (restore impassibile); siccis oculis (Hor.) cernere (guardare 
impassibile); pati nescius; patiendi expers; nulli malo. obnoxius - 
«Passibilis» vox est cadentif latinitatis (Arnob. et a.); atque ita 
pariter « impassibilis » (Lactan.). - V. Insensibile. 

— Animus ab omni perturbatione liber (Cic. — impassibility, im- '264 Impastoiare-Impiastro perturbabilita dell'animo); corpus ab omni perturbatione liberum 
(impossibility del corpo). 
Impastoiare : Coercere; vincire; coartare; implicare; repagula ponere 
alicui; libertatem constringere et. implicare. 

— V. Incagliare. 

Impellicciato : Pellitus, a, um (Liv.-Cic. et a. = coperto di pellic- 

cia; impellicciato contro il freddo). 
Impenitente - Impenitenza : Ob&matus in peccatis animus; obcalla- 

tus peccatis animus; voluntas obstinatior et in peccatis obfirmata; 

obstinatus contra veritatem (Quintil. — ostinato, impenitente 

nell'errore). 

— A nonnullis hoc loco ponitur: « obstinatio »; at haec vox signi- 
ficat costanza, pertinacia,' caparbieta nel bene o nel male. 

— Voces autem « impaenitens », « impaeriitentia » cadentis sunt la- 
tinitatis (Hier.-Aug.). 

Impermeabile : Impervius (Ov-Tac.: v. g. amnis, iter); impenetrabi- 
lis (Liv.-Tac); non meabilis (Plin. VI, I, i); imrneabilis. Quae ta- 
men postr^ma vox est serioris latinitatis. 
r— Non meabilis paenula, vel lacerna (mantello impermeabile); im- 
rneabilis paenula, vel lacerna; imbribus impervia paenula, vel 
lacerna. 

— A nonnullis hoc loco ponitur : segestria, ae 3 f . (Cf. Suet., Aug. 83 
= sopraveste legge'ra di pelle e quindi impermeabile). 

Imperscrutabile : Arcanus; mirus; mirabilis; incredibilis; supra huma- 
nae mentis captum. 

— « Inscrutabilis et imperscrutabilis » (S. Aug.) verba sunt serioris 
latinitatis. 

Impiallacciare - Impiallacciatura : Obducere aliquid alicui; indu- 
cere aliquid alicui; obtegere, aliquid "aliqua re. - Laminas (ligni, 
plumbi, marmoris) obducere alicui rei (impiallacciare di legno, di 
piombo, di marmo). 

— Ligneas laminas supellectili obducere (impiallacciare i mobili). - 
Suppellex ligneis obducta laminis (jnobili impiallacciati, cioe co- 
perti da sottili lamine di legno). 

Impiastro: Emplastrum, i, n. (Cels. Plin. et a.); cataplasma, atis, n. 
et cataplasmus, i, m. (Cels., Plin. et a.). - Malagma, atis, n., quod 
potissimum ex floribus conflatur (Cels. V, 17); pastillus, i, m. di- 
citur, si ex aridis, vel ex. paene aridis conficitur (Cels. ibid.)- Haec 
tamen omnia, plus minusve detorta, ex graeco fonte oriuntur. Ex 
latino fonte habetur : fomentum, i, n. - Fomenta calida (Cels. Impiegato-Impiombatura 265 II, 17); adhibere fomenta, parare fomenta (Horat., Sat. I, 1, 82); 
f omenta frigida (seu inutilia) apud Horat., Ep. I, 3, 26. 
Impiegato: Minister, i; munere fungens; officialis - Officialis signifi- 
cat ministrum alicujus magistratus, vel ministrum in aliquo pu- 
'blico munere (impiegato in officio pubblico), ut videre est apud 
Apulejum (Met. 1) et apud Ulp., Dig. XXXVI, 4, 5. 

— V. Funzionario. 

Impiego: Munus, ministerium; officium; v. g. munus aliquod susti- 
nere, vel obire; munere fungi, vel ministerio fungi (avere un im- 
piego); ministerium alicui facere (Justin. = avere un impiego 
presso di uno); ministerium nauticum (Liv. = nella marina) mi- 
nisterium scribarum (Liv. — come scrivano o segretario); ali- 
queiri officio et munere removere (destituire uno dall'impiego); 
alicui munus, vel ministerium quaerere, comparare (prowedere 
ad uno un impiego). 

— Magistratus et imperia (Caes. et a._ = impieghi civili e militari). - 
Provincia (impiego di un alto funzionario, come console, magi- 
strato ...); v. g. provinciarh deposcere (Cic), sortiri, obtinere 
(Liv.), administrate (Nep.). 

Impiombare - Impiombato - Impiombatura : Plumbare aliquid (Go- 
to et Plin. = saldare col plombo); plumbo aliquid conglutinare, 
vel ferruminare, jungere, devincire (jermare o saldare col piombo). 
Ferruminare aliquid aliqua re (Plin. — saldare con piombo o 
altro metallo). 

— Impiombare .un dente: dentem plumbare; dentem ferruminare 
auro, argento etc... (impiombare un dente in oro, argento ...).. - 

, Dentem operculare; vel dentem apto operculo pccludere, . tegere 
(impiombare, capsulare un dente); dentem aurea lamina tegere, 
obtegere (capsulare un dente in oro). 

— Dente impiombato: Dens, plumbatus; dens ferruminatus; dens 
. auro ferruminatus (dente impiombato in oro); dens operculatus; 

dens operculo tectus; dens operculo bcclusus (dente impiombato, 
capsulato); dens aureo operculo tectus, obtectus, occlusus , (dente 
impiombato e . capsulato in oro), vel dens aurea lamina opercula- 
tus, tectus, obtectus, occlusus. - Verbum « operculare » et adje- 
ctiviim « operculatus, a, um » leguntur apud Columellam. « Si 
sunt pleni, atque operculati favi » (Colum: XI, 2). 

— Plumbea, vel aurea dentis ferruminatip (impiombatura di un 
dente col piombo o 'con I'oro). - Vox « ferruminatio » (saldatura 
col metallo) usurpatur a Paul.j Dig. VI, 1, 23. Vocabulum autem 266 Impolitico-Inalazione « plumbatura, ae, f. » (saldatura in piombo) eodem loco legitur, 
apud Paul., Dig, VI, i, 23. 

— V. vol. I, pag. 29. 

Impolitico: A civili prudentia alienus; imprudens. 

Imporre: (La cosa s'impone) « Res clamat, vehementer clamatr au- 
dentibus animis opus est... » {Acta Leonis) = La cosa s'impone 
assolutamente: e necessario armarsi di coraggio... 

Importazione - Esportazione: Invectio-exportatio (Cf. Cic, De Off. 
II, c. 3); res quae importantur, vel exportantur. 

— Portorium (dazio d'importazione). 

Impossible - Possibile : Impossibilis (Quintil. V, 10); qui, quae, quod 
fieri non potest; fieri non potest ut...; nullo pacto fieri potest ut... 
(e impossibile che ...). 
— ■ Possibilis (Quintil. Ill, 8); qui, quae, quod fieri potest. - Ut 
potest; si potest (Cic. = in quanto e possibile); fieri potest ut ... 
(Cic. = e possibile che ...); qui potest? (Cic. = Come e possi- 
bile?). 

Impossibilita - Possibilita:. Quod fieri hon potest; quod fieri potest 
- Facultas (possibilita); nulla facultas (impossibilita), v. g. ali- 
quid faciendi. 

— Impossibilitas (Apul.); possibilitas (Arnob.); verba sunt serioris 
latinitatis. ■ 

Impostare: Impostor -e letter e: V. Imbucafe lettere. 

— Impostare un lavoro: rem praecipuis lineamentis proponere; 
opus summis lineamentis adumbrare; opus inchoare; v. g. navem 
inchoare (impostare una nave). 

— Impostare un problema: quaestiohem proponere; quaesabnis for- 
mulas proponere. 

Imposte Dirette e Indirette: V. Dazio. . ' 

Impresario: Conductor operis (Cic). - Redemptor (appaltatore). - 
Libitinarius (Sen. et a. = impresario di pompe funebri); Libi- 
tinam exercere (Val. Max. V, 2, 10 = essere impresario di 
pompe funebri: da Libitina, Dea dei funerali, net cui tempio 
si poteva prendere a nolo tutto I'occorrente per % funerali; oc- 
corrente, che si chiamava pure Libitina). 

Impressionabile - Impressionabilita : V. Sensibile - Sensibilita.- 

Impressionante : V. Sensazionale. 

Impulso: V. Influsso, Influenza. 

Inalazione: Suffimentum (Cic. et a.); suffimen (Ovid.) - Fumum 
(vaporem, nidorem) ore trahere (Plin.) = fare inalazioni - Vel: Inalberare-Incensare 267 Nidorem (vaporem, fumum) imbibere. - « Nidor per infurni- 

bulum imbibitur in vetere tussi » (Plin. XXIV, 15, 85). - V.. Pipa. 
Inalberare: Vexillum tollere (Cic); vexillum proponere (Caes.); si- 

gnum proponere (Liv .); signa tollere (Veil) — inalberare un ves- 

sillo; una bandiera. 
Incagliare: Vado (vel in vadum) illidi; litorib\is (pel in litora) illidi; 

in litus>s'e maximo cum sono fluctus illid.it (Quintil.); impingere 

navem litoribus, vel in litora (Tac-Sen.). 

— Impigliarsi in difficoltd: Haerebat nebulo; quo se. verteret non 
habebat (Cic, Phil. II, 29); haereo quid faciam (Cic); valde in 
scribendo haereo (Cic, An. XIII, 39); res haeret, negotium hae- 
ret (Plant., Pseud. I, 5, 8; Amph. II, 2, 182 = la cosa e imbro- 
gliata); aqua haeret; in hac causa mihi aqua haeret (Cic, Q. Fr. 
HI, 8 = mi trovo incagliato, imbrogliato); animo pendere; ani- 
mis pendere; animus pendet (Cf , Cic, Tusc. I, 40, et alibi). 

Incallire - Incallito: Callum obducere; obcallescere; obdurescere; 
obdiirare; indurescere (intrans.); indurare (trans.), v» g. indurare 
animum; bello indurata virtus. 
— : Vitiis obcallatus animus, vel in peccatis obfirmatus animus (in- 
callito nei vizi). 

— Persta atque obdura! (Costanza e tenacia!). 

Incalzare: (nelle discussioni). Verbo premere aliquem (Cic., Tusc. I, 
c, 7): 

— Urgere aliquem (stimolare, incalzare uno), e. g. « ursit me litte- 
ris ut... » (Asin. Poll, in Cic, Ep.); vel aliquid urgere, e. g. urgere 

• opus, iter (Ov.), propositum (Hor.), jus (Cic. = insistere nel pro- 
prio diritto); instare alicui, e. g. instare hosti (Liv.), cedenti irt- 
stare (Liv.), fugienti instare (incalzare); instare alicui ut...., con- 
tendere ab aliquo ut ... (incalzare con preghiere per ...). 
Incaricato d'Affari: V. Affare. 

Incarico: (per incarico di ...). Mandato munere; jussu alicujus; ' man- 
date munere ac communicatiohe potestatis; - Injussu alicujus 
(Cic. — senza incarico, senza ordine di ...). 

Incarto - Incartamento : Pagellarum fasciculus - Scidularum fasci- 
culus - Schedularum fasciculus. 

Incensare: Tus ihcendere, adolere, offerre; tura dare alicui (Tibul); 
turis honores alicui tribuere (Ovid.); ture aliquid (aliquem) suf- 
fee; ture altaria suflSre (Virg.); ture adolere aras; tura aris inge- 
rere (Plin.); aras odore arabico fumigare (Platit.) = incensare in 
senso letterale. 268 Incensazione-Incompetente — Adulari aliquem, alicui (incensare = adulare); vel assentari ali- 
cui; blandiri alicui; auribus alicujus obsecundare, ' inservire; gra- 
tiam alicujus aucupari; assentatorie dicere. - Alicujus laud.es ad 
astra tollere (Cic); aliquem summis laudibus ad caelum efferre 
(Cic); pleniore ore, utroque pollice laudare (Hot.); laudes ali- 
cujus praedicare (Nep.); de alicujus laudibus praedicare (Caes.). 
(incensare — fare grandi elogi di uno). ■ 

Incensazione - Incensatura : Turis sufflmen; turis suffimentum; tu- 
ris incensio; turis honor; turis honor alicui tributus (in senso let- 
terale). 

— Adulationes; assentationes (in senso figurato); assentatiuncula 
(Cic. = incensatina, adulanzioncella); assentatorie (Cic). 

Incetta — Incettare - Incettatore : V. Accaparramento, .Accaparrare, 

Accaparratore. 
Incivilire : V. Ciirilta, Civilizzare. 

Incombustibile : Flamrnae, vel igni non obnoxius; a flamma invictus; . 
flammam non concipiens; ustionis expers; ab ustione immunis; 
flammis inviolabilis materia (Sen. = materiale incombustibile); 
igni inviolatus,(-F%'tt.);'ignibus impervms (Tac); ignibus non ab- 
sumi (Plin.), non confici (Suet.) = essere incombustibile. 

Incombustibilita ; Flammae victrix natura; flammarum victrix natura. 

Irxdmpatibile: Repugnans alieui rei (Cic); repugnans contra aliquid, 
v. gr. contra veritatem (Cic); res inter se repugnantes (Cic); alie- 
rius ab aliqua re (Cic); alienus alicui (Cic -Tac); abhorrens ab 
aliqua re (Ctc); abhorrens aliqua re (Curt.); abhorrens alicui rei 
(Liv.); abhorrentes inter se (Ltv.). - Hoc non cadit in sapientem 
(Cic. = cib e incompatibile nell'uomo sapiente). 

lucompatibilita : Discrepantia; repugnantia; dissensio. - Majorem 
multo inter Stoicos et Peripateticos rerum esse ajo discrepantiam 
quam verborum (Cic). - Nulla mihi tecum potest esse dissensio 
(Cic); dissensio inter aliquos de aliqua re (Cic); utilium cum ho- 
nestis dissensio (Cic.)'; - Repugnantia rerum (Cic); ingenii; na- 
turae (Sen.) = Incompatibility di cose, di indole, di natura. 

Incompeteate: I. Indqctus; indoctus alicujus rei (Hor.). - Rudis; xu- 
dis ad aliquid, vel in aliqua re, vel aliqua re, vet alicujus rei; ru- 
dis in jure civili (Cic); arte rudis (Ov.); rudis ad aliquid (Liv.). - 
Imperitus, ignar us,. rudis rei militaris, litterarum (Cic). - Non in- 
'tellegens in aliqua re vel alicujus rei (Cic et ,al.) — che non 
s'intende di^una cosa. 

II. Non legitimus; non idoneus neque legitimus, v. gr. judex Incompetentemente-Incostituzionale 269 • {giudice incompetente); non aptus ad cognoscendum, ad statuen- 
dum de aliqua re (giuridicamente incompetente); potestatem, vel 

■ ' jus non habere aliquid faciendi {essere incompetente circa v.na 
cosa), vet jure aliquid f acere non posse; juris expers,ueZ f aculta- 
tis expers, vel potestatis expers {giuridicamente sprowisto di po- 
tere). 

iiicompetentemente : I. Indocte; inscienter (Cic); inscite (Liu.); ine- 
rudite {Quintil.); imperite, imperiussime {Cic). 

II. Nullo jure; nulla potestate; nulla auctoritate; nulla . facul- 
tate {senza poteri). 

Incompetenza: I. Inscientia; inscitia; ignorantia; ignoratio; imperitia 
(alicujus rei). . . 

II. Nullum jus; nulla potestas; nulla auctoritas; nulla facultas; 
nulla jurisdictio (in aliqua re, contra aliquem, contra aliquid), 
v. gr. in libera civitate, contra leges Senatusque consulta {Cic). - 
Nulla judicis, legitima potestas {incompetenza del giudice). Hoc 
non est facultatis meae (questo non e di mia competenzd). Nul- 
. lum jus judicandi, vel cognpscendi de aliqua re {mancama di 
competenza giuridica circa tin giudizio o un'istnatoria). 

iiicompianto : Indeploratus {Ov., Met. XI, 670 - Trist. Ill, 3, 46); 
indefletus (Ov., Met. VII, 611). 

Incoronaaione : V. Coronazione. 

Incorporeo : Incorporalis {Senec.-Quintil.); e. g. « dicimus quaedam 
corporalia esse; quaedam incorporalia » {Senec, Ep. 58). 
— « Incorporeus » vox est serioris latinitatis {Gell.-Macrob.). Non- 
nulli hanc vocem in Cicerpnis loco legunt {Fin., Ill, 1.4); res' est 
tamen valde dubia, nam alii rectius legendum putant: « omnis ista 
rerum corporearum {non: incorporearum) aestirhatio». 
— ■ Corpore vacans, expers, vacuus, carens; corporis expers; sine 
cprpore; nullo cum corpore; corpore carere, corpore vacare, cor- 
poris (corpore) expertem esse {essere incorporeo). 

Incorreggibila: Non emendabilis {Sen. et a.); emendationis expers; 
qui nullam spem facit ad meliorem redeundi frugem; cui despe- 
rata. est emendatio; animus vitiis obcallatus; obfirmatus in pecca- 
tis, in .vitiis animus (animo incallito nel vizio). 

Incorruttibile : Incorruptiis; aeternus; immortalis; qui, quae, quod 
corrumpi numquam potest. - Non autem « incorruptibilis », quae 
vox est cadentis latinitatis {Tertull.) - V. Indefettibile. 

Iricostituzionale : Primariae rei publicae legi discors; cum primaria 
rei publicae : lege discors vel discrepans; primariis rei publicae 270 Incredulo-Indiff erenza institutis non conveniens; a primaria irei publicae lege discre- 
pans; non legitimus. 
Incredulo - Incredulita: Incredulus (H'orat., Art. P. 188 - Quintil. 
XII, 8); incredulitas, atis, f. Haec tamen vox est sprioris latini- 
tatis. « Obstinata ineredulitate sermonem eius respu'ebat » (Apul., 
Met. i) - Res interdum reddi potest per vocabulum « impietas, 
atis », vel « erga Deum impietas, atis » (irreligiosita). 

— De religionis rebus incredula plebS {Acta Leonis). 

— Religionem renuere, respuere, detrectare; religionem sanctam ir- 
ridere, ludificari; religionem ludibrio habere (essere incredulo, 
irreligio,so). " 

Incrociare - Intrecciare: Jungere dextras .(Cic); jungere amice de- 
xtras; dextram dextrae committere (Ovid.). 

— Brachia committere, vel conserere, vel decussare (incrociare le 
brabcia) - V. Scipperare. 

— Manibus implexis, vel consertis (mani conserve o incrociate). 
Incrociatore: Speculatoria navis .(Mariano). 

— Loricata navis speculatoria (incrociatore corazzato). 

Incubo: Nocturnae suppressiones (Plin. XXII, 82 = incubd not- 
turno). - Molestia; onus intolerabile; alicui permolestum esse; 
alicui. oneri esse intolerabili (essere un incubo per alcuno). 

Incurante - Indifferente - Indiff erenza : I. -Indifferens (non diffe-,. 
rente; nell'uno o nell'altro modo) « Rhitmo indiff er.ens est ne ... 
an ... » (Quintil. IX, 4, 8 = £ indifferente per il ritmo sia che ... 
sia che...) - Indifferens; neque -bonus, neque malus (Cf. Cic, 
Fin. Ill, 16 - Sen., Ep. 82, 10 et 117, 9). - Indifferens circa vi- 
ctim (Suet., Caes., 53). 

— Neglegens (incurante); neglegens legis, officii, Deoriim, religio- 
nis, in aliqua re, in aliquem, in aliquid (Cic). 

— Incuriosus (senza euro, 0 premura); incuriosus aliqua re, ali- 
cujus rei, in aliqua re - Bonorum animi incuriosus (incurante dei 
valori spirituali). « Suboles succrescit incuriosa fidei sanctae, aut 
prorsus incredula » (Acta Leonis). 

— Nihil pensi habere aliquid, ■ vel de aliqua re, vel in aliqua re 
(essere indifferente, inturante circa una cosa); vel nihil omnino 
'curare de...; nihil interest (refert) mea, tua, sua etc. 

— Indiff erenter (senza diff erenza); « utraque appellatione indiff e- 
renter uti licet » (Quintil. XI, 3); « occisum eum populus indif- 
ferenter, miles gravissime tulit » (Suet., Domit. 23 = con indif- 
ferenza, cioe senza provare ne dolore, ne piacere). Incursione-Indigeno 271 II. Neglegentia, neglectio, incuria (incuranza); despicientia, 
contemptio (mancanza di riguardo, disprezzo); lentitudo (flemma, 
apatia, Msensibilha, poca . eccitabilita, Vesser lento, tardive Cf. 
Cic, Tpt&c. IV, 43 et alibi). 

— V. Apstta.' 

— Ad quamlibet religionis formam se aeque habere, vel se aeque 
movere (indifferenza religiosa) - « Persaepe animos impellunt ut 
cunetarum religionum aequam habere rationem assuescant, su- 
blatb veri falsique discrimine » (Acta Leonis 1893, p. 272). 

— « Indiff erentia » vox est serioris latinitatis, ac significat = somi- 
glianza, non-differehza; « vocabuli indifferentia » (Gell. XIII. 3). 

Incursione: Incursio; incursus; impressio; irruptio. 

— Incursiones, vel impressiones facere in fines hostium. 

— Incursione aerea: V. Areoplano. 

Indefesso: Indefessus (Virg.-Ovid.); indefatigabilis (Sen.); indefati- 
gatus .(Sen.). 

Indefettibile - Indefettibilita: I. Perpetuus; aeternus; incorruptus; 
numquam deficiens; numquam defuturus. \ 

— Non autem: indeficiens, incorruptibilis; quae verba sunt se- 
rioris' latinitatis (Tertul.). Neque indefectibilis, quae vox est in- 
fimae latinitatis (Cf. Ducange). >- 

II. Aeternitas; perpetuitas (Cic. et a.); incorrupta integritas; 
integritas numquam ^deficiens, vel numquam defutura. - Incor- . 
ruptibilitas vox est serioris latinitatis (Lactam.). 
Indemoniato: Maligno spiritu obsessus (Yallaun); maligno spiritu ob- 
sideri (Idem: essere indemoniato). 

— Maligni spiritus hospes; vel mali daemonis hospes (Lex. Ital.- 
Lat., Anonimo). 

— Gerritus (Plaut.-Hor.), larvatus, lymphatus, fanaticus (Plaut.-Liv.- 
Cic. et a. = furioso, forsennato). 

Indicibile : V. Ineffabile. 

Indifferenza religiosa : V. Incurante ecc, II. 

Indigeno : Indigena, ae, m. f . et n. (Liv. et al. = indigeno, native del 
paese); contra: advena, vel alienigena (Cic. =-- chi viene da altro 
paese, forestiero). - Indigenae Latini (Virg.); indigenae coioni 
(Colum.); bos indigena (Ovid.); apri indigenae (Id.); indigena 
potio (Flor.); indigena vinum (Plin. XIV, 6, 8, n. 6). 

— Indigenus, a, Urn (Apul., Met. 1, ink.). 

— Clerus indigena ' (clero indigeno); vel clerus ex indigenis dele- 
ctus; sacrprum administri ex loci iricolis delecti, vel deligendi. . 272 Indigestione-Indissol. d. matrimonio — Pontificium opus a S. Petro Apostolo elero indigenae insti- 
tuendo; vel Pontificium opus petrianum clero ex indigenis .deli- 
gendo instituendoque (Porttificia Opera S. Pietro Apostolo per il 
clero, indigene). , ' ■ 

Indigestione: Cruditas, atis, f. (Cic. et a.); interdum taihen cruditas 
non nimium cibi congestum significat, sed potius enervati stoma- 
chi non concoquentis vitium. Turn idem est ac « cruditatio, onis » 
(dispepsia); graece: dyspepsia, ae (dvg = male - nenzm =, dige- 
risco). . % 

Indigesto: Difficilis ad eonquendum (difficile a digerire), non ccn- 
coctus; vel inconfectus, a, um (non digeritd). 

Indipendenza: I. Libertas; civilis libertas (indipendenza civile); alieni 
juris potestatisque immunitas - Sui juris esse, vel suo (proprio) 
jure vivere (avere I'indipendenza); juris alicujus esse, vel alicujus 
juri esse obnoxium, vel fieri obnoxium (non avere o perdere I'in- 
dipendenza); ■ in alicujus jus ac dicionem concedere js/vel redigi 
(perdere I'indipendenza) - Libertatem tueri, servare (difendere, 
conservare I'indipendenza); se, vel aliquem in libertatem vindi- 
care (conquistare o procurare I'indipendenza); bellum pro liber - 
tate tuenda, '-vel recuperanda (guerra dell'indipendenza). 

— V. Autonomia. 

II. Spirito d'indipendenza: Obediendi fastidium; intemperantia 
(mentis, animi); cujusvis disciplinae recusation irhmodicus liber- 
tatis aesrus, vel studiumj mentis anirnique arrogantia; mentis ar- 
rogantia anirnique licentia; elatus animus ac contumax; effre- 
num, vel efTrenatum libertatis stadium. 

Indirizzo: Inscriptio (Indirizzo, titolo, intestazione). 

. — Temporum inclinatio (Cic. = indirizzo dei tempi, o condizione);- 
vel temporum fiexus, us; fortunae inclinatio (indirizzo, Cambia- 
mento della fortuna). - Quae essent in re publica rerum in- 
clinaliones et momenta temporum (Cic); « Fieri quaedam ad 
meliorem spem inclinatio visa est » (Cic, Sext, 31); « Itinera 
■ flexusque reriirn publicarum » (Cic, Rep. II, 45 = I'indinzz'o, 

il corso che prendono le cose dello Stato). 
— . Vitae institutum; vitae ducendae ratio ac norma, (indirizzo o 
sistema di vita). 

Indisciplinato : Exlex, egis; disciplinae impatiens; effrenatus; ef- 
frenus. 

Indissolubility del matrimonio: Perpetuitas matrimonii (Acta Leonis 
1886, p. 153); maritale vinculum sanctum, individuum, perpe- Indocina-Indulgenza 273 tuum esse (Acta L. 1901, p. 186); indissolubile matrimonii vin- 
culum. 

Indocina: Indosinae, arum. - Indosinenses, ium (Jndocinesi). 

Indulgenza : I. Indulgentia, ae, -f . (condiscendenza, benignita, grazia, 
cortesia, amqrevolezza); v. g. indulgentia naturalis, materna, pa- 
tris, imperatbris, fortunae, . caeli (clima benignd). - Facilitas; co- 
mitas et~ facilitas; facilitas et .. humanitas; animi facilitas; animi 
lenitudo- (Cic.) = condiscendenza, compiacenza, arrendevolezza. - 
.Clementia;"benignitas; venia (condiscendenza, licenza, permesso 
e perdono). 

. II. Indulgenza plenaria: Datum est ut qui criminum con- 
fessione rite abluti, *sancta de altari reverenter libaverint, atque 
Tern christianam religiose Deo commendaverint, piaculo omni et 
Btatis admissorum poenis exsoluti abeant " (Morcelli) - Hance ae- 
dem- rite qui viserint ... piaculo omni et statis adniissorum poe- 
nis exsolvantur (Idem) - Indulgentia Clementis XIII P. M. rite 
supplicati admissorum poenam omnem expiare datum est (Idem) - 
Indulgentia Pii VI Pont. Max. ... aedem cum precatione adeun- 
tibus, et D. N. Iesu supremos . cruciatus per stationes recolenti- 
1 buSj veniam sibi impetrandi, quae, usquam alibi copia facta 'sit, 
ibidem singulis esto (Idem) - Christianis, qui stipem ad templi 
Vaticani molitionem contulissent, Leonis indulgentia, datum est 
uti de admissis suis* veniam apud Deum impetrent (Idem). 

— Cujusvis poenae remissio, propriis peccatis debitae, statil con- 
dicionibus habenda, vel habita (Indulgenza plenaria) - « Poenae 
remissio » habetur apud Cic. 

— Statis condicionibus poenam omnem remittere' propriis admissis 
a, debitam (concedere I'indulgenza plenaria alle consuete condizioni). 

III. Indulgenza parziale. Indulgentia Pii VI Pont. Max. da- 
tum singulis est uti ea supplicatio ad labes animi expiandas se- 
ptennis satisfactionis instar sit (Morcelli: indulgenza di 7 anni) - 
Indulgentia. Pii VI ... datum est quandocumque hue ad templum 
maximum festis profestisque diebus Deo supplicatum venerit, 
uti cuncti, -quos deliquisse ex toto animo poenitueri;., trecentos 
quotidie de p'oenaliurri dierum numero expungant (Idem: indul- 
genza quotidiana di 300 gidrni a color o che, pentiti dei loro pec- 
cati, visitino la cattedrale supplicando i"J Signore, sia nei giorni 
festivi, sia feriali). " 

IV. Applicabile ai defunti -• Datum est uti iidem semper, si 
malint, piorum manium labes, ex more supplicando, singuli sin- 

18 - ' 274 Indulto-Infallibile gulorum expiare possint (Morcelli) - Quae omnia indulgentiae 
munera etiam ariimabus piis, igni purgatorio addictis, converti in 
suffragium posse rnisericorditer in Domino concedimus » (Acta 
Leonis 1897: Lift. Enc. « Divinum illud » p. 147). 

— « Indulgentia », « indulgentia plenaria », « indulgentia partialis » 
voces sunt infimae latinitatis, si peculiari hac significatione usur- 
pantur {Lai. Eccles.). 

IndultoL Cdncessio (concessione di una cosa, v. g. agrorum;' ed an- 
che condono di colpa - Cic). - Venia (licenza, p'erme'sso, javore, 

— ed anche perdono); v. g. veniam dare, impetrare; dare veniam et 
impunitatem (Cic). - Indultum (Cod. Teod. — concessione, per- 
messd); v. g. indultum Principis (Ibidem). 

Ineff abile : Ineff abilis (Plin.% seu quern effari non possis; v. g. « Po- 
pulorum ejus oppidorumque nomina vel maxime sunt ineffabilia, 
praeterquam ipsorutn Unguis »" (Plin., Praef. L. J V.); « ineffabilia 
verba » (Id. XXVIII, 2, 4). 
— . Inenarrabilis; v. g. labor (Liv.), natura (Sen.). 

— Incredibilis, incredibiliter (Cic. et a.); e. g. incredibilis ac sin- 
gularis furor (Cic), incredibile est (Id.), incredibile dicru (Nop:), 
incredibilia probabilibus intexere (Cic); incredibiliter delector 
(Cic). 

— Inauditus, infandus, nefandus, exsecrandus (Cic. et a.); haec 
tamen adjectiva significant da non dirsi, nefando. * 

— Arcanus; minis; mirabilis; mirandus; supra humanae mentis 
captum (arcano, meraviglioso, imperscrutabile). 

Inesplicabile : Ihexplicabilis (Cic ); inextricabilis (Virg.), v. g. error; 

bbscurus; arcanus; supra humanae mentis captum. 
tnestinguibile : Inextinctus; v. g. inextinctum nomen (Ovid.) — nome. 

indelebile; inextincta libido (Ovid.) = insaziabile libidine. 

— Inexpiabilis, implacabilis (v. g. odium); sempiternus (v. g. no- 
men, odium).- 

— Iridelebilis; v. g. indelebile nomen, decus (Ovid.).- 
Infallible : Errorum "omniurh expers; falli nescius; falli, vel failere 

nescius' (Vallauri); nunquam fallens; non fallax'; irnrnutabilis (Cic: 
immutabile); inerrans. Hac voce significatur « qui non errat », vel 
« qui immotus perstat » v. g. stella inerrans (Cic). Mihi videtur 
tamen hoc adjectivum « inerrans » id etiam significare posse quod 
nos vulgato nomine infallibile, che non erra dicimus; etenim la- 
tinum verbum « errare ». ab optirnis, latinitatis auctoribus hac 
quoque usurpatur significatione; Qua quidem significatione An- Inf amare-Influenza 275 tonius Angelini S. J. noh semel hoc adjectivo utitur in laudatis- 
-simis, quas edidit, inscriptionibus. 

— Pontificem Maximum falli nescium pronuntiare (Vallaun: Pro- 
clamare Vinfallibilita del Sommo Pontefice). 

— « Infallibilis, infallibilitas » verba sunt infimae latinitatis. , 
Infamare: Infamare aliquem (Cic); diffamare aliquem (Ouid- Tac); 

alicui dedecoris maculam aspergere; aliquem infamia aspergere; 
' ihurere, vel inferre alicui infamiae notam. 
Infante di Spagna: Hispaniensis e domo regia Princeps (Morcelli). 
Inferno: Inferi, orum (Cic. et a.) - Impii etiam ad inferos poenas par- 

ricidii.luent (Cic, Phil, XTV, 12). 

— Inferna, orum (loca); sceleratorum sedes. - 

— E superbo Satanae dominatu in Dei filiorum libertatem vindi- 
care (strappare anitne all'injerno). 

Infeudare: V. Feudo: dare injeudo. 

— Addicere se alicui; servire, inservire alicui (infendarsi in senso 
lato). - Doctrinae/sectaej factioni se addicere (infeudarsi ad una. 
setta, ad un sistema di dottrine); v. g. nulli addictus aectae (Quin- 
til.). 

Ihf ezione : Contagio, onis, f . - Morbi contagio, onis. 
Infhrita - Infinitamente : Infinite^ v. g. infinite cpncupiscens (Cic), 
rem infinite dividere (Idem). 

— Mente in infinitatem omnem peregrinari (Cic); in infinitum, 
in iminensum (Quihtil.), v. g. rem in immensum amplificare (rnol- 
tiplicare all'infiniio).- 

Infinitesimale : In infinitum deductus; in infinitum productus (por- 
tato airinfinito). -' In infinitum divisus (divisa in pkrti infinite- 
simal?), v. g. partes in infinitum divisae (parti infihitesifnali). 

- — Calcolo infinitesimale: Mathematicae computationes in uifini- 
tum productae; mathematicae. calculi in infinitum producti; ma- 
thematicorum rationes computationesque in infinitum deductae. 

Inflazione monetaria: Charta nummaria nimia ac vilescens. - Chairtae 
nurnmariae nimiae ac vilescentis editio. - Vox tamen « vilesco » 
serioris est latinitatis (Veget.). - Chartae nurnmariae nimietas. 
atis, f. - Vox « nimietas » legitur apud Eutropium X, 18. 
. Influsso - Influenza: I. Vis; appulsus; impulsus; pulsus; impiilsio; 
afflatus; instinctus. 

— Divino instinctu (Cic); divino afflatu (ispirazione divina); in- 
stinctu decurionum (Tac); Deorum appiilsu (Cic); nimii -et fri- 
goris efcaloris appulsus (Cic); impulsu meOj^estro, eorum (Cic 276 Infrangitile-Ingolfarsi = dietro istigazione di ...); simili itnpulsu aliquid comrnittere 
(Cic); impulsio ad aliquid; imaginum pulsu (Cic); externus pul - 
sus animos commovet (impressione, stimolo, impulso). 

— « Ne temporum morumque pernicioso afflatu virtus exarescat » 
{Acta Leortis 1886, p. 208). 

II. Pituita, ae, f. (infreddatura influenzale, influenza); pituito- 
sus (influenzato, raffreddato); pituita laborare (essere^ influenzato, 
infreddato). 

Infrangibile - Inf rangibilita : Infragilis, e (in senso proprio e fi- 
gurato); e. gr. adamantem infragilem " (Plin,); • yok infragilis 
(Ovid.); summum bonum est infragilis animi rigor (Senec, Vit. 
beat. 9 = Vinfrangibilita dell'animo). - Firmus et yalidus; non fra- 
, etas; numquam fractus; non infractus; numquam infractus (in- 
frangibile'). Vox enim « infractus, a, um » idem significat ac « fra- 
ctus, a, um »; y. gr. « Cum esset summa sehectute, non modo 
non infracto animo propter magnirudinem calamitatis, sed eon- 

».j firmato ac renovato ... » (Cic, ad Quirit. 8). 

— Infragilis vis; infragilis natura; infragilis virtus (inf rangibilita). - 
Vis (virtus, natura, firmitas) numquam fracta vel numquam in- 
fracta. 

Infreddatura: Capitis gravedo, inis, f.; narium destillatio, onis, f.; 

pituita, ae, f. (Cic. et a.). 
Infreddato: Gravedinosus, a, um (Cic, Tusc. IV, 27); pituitosus, a, 

um (Cic, De fato 7); capitis gravedine, vel narium destillatione 

laborans. 

Ingegnere: Machinarius, machinator (Morcelli-Vallauri). - Doctor 
macbiriarius. - « -Mirabilior inventor ac "machinator bellicorum 
tormentorum operumque » (Liv. XXIV, 34, de Archimede). Ma- 
chinator hac significatione usiirpatur etiam a Seneca (Ep. 88); et 
, a Tacito (Ann, XV, 42), cum de exstruendis domibus agitur. 

— Architectus (Cic. et a.) = ingegnere : e architetto. Haec vox, 
quaemadmodum verbum architectari, usurpatnr etiarri translata 
significatione, v. g. « inventor veritatis et quasi architectus bea- 
tae vitae » (Cic, Fin. I, 10); « Architectus sceleris"» (Idem). 

Ingerenza - Ingerirsi: Interposita alicujus auctoritas; interposita ali- 
cujus opera; interpositurn alicujus consilium (Ingerenza di uno). 

— Consilium, auctoritatem, operam interponere in aliqua re, in 
aliquid (ingerirsi). 

Ingolfarsi: I. Ingolfarsi nei debiti: grande aes alienum conflare (Sail.); 
in aes alienum incidere (Cic); aere alieno demersum esse (Cic); Ingratitudine-Inquisizibne 277 aere alieno oppression esse (Liv.); obaeratum esse (Liv.); animam 
debere (Ter., Phorm, 661 = avere a debito anche I'anima). 

II. Ingolfarsi negli studii: Abdere se litteris (Cic); abdere se 
in litteras; abdere se in bibliothecam (Cic); haerere in libris, in 
litteris; haerere libris, litteris; doctrinae. s .studiis se dedere, se dare 
(Cic); litteris humanisque disciplinis se dedere totum. 

III. Ingolfarsi nei vizii: Ingurgitare se in tot flagitia (Cic, 
Pis. 22); ingurgitare se in vitiorum eaenum; ingurgitare se in 
vitiorum volutabrum; ih vitiorum caeno, vel volutabro jacere; 
vitiis diffluere (consumarsi nei vizii); deliciis, otio," voluptatibus, 
luxuria diffluere (Cic. et a'.) - In praerupta vitiorum aliquem 
praecipitem agere, vel rapere (trascinare uno nei vizii). 

. Ingratitudine : Ingratus animus; ingrata voluntas; ingratitudo {Sen., 

De Rem. Fort. X, 7); immemor beneficiorum animus. 
Iniezione ipodermica: Injectio intercus, utis. 

— Siringa per iniezioni: V. Siringa. 

Iniziativa: Inceptum, i, n. (inizidtiva in senso oggettivo); navitas, 
actio, alicujus (iniziativa in senso soggettivo). - Privata singulo- 
rum navitas, vel privata singulorum actio (iniziativa privata in 
senso soggettivo); privata singulorum incepta (iniziative private 
in senso oggettivo). 

— Me auctore (per mia iniziativa); eo auctore (per sua iniziativa); 
sua sponte (di sua propria iniziativa). 

— Auctorem esse alicujus rei, ad aliquid, ut..., ne... et cum inf. 
(avere o prendere Viniziativa per fare o persuader e qualche cosa); 
e. g. auctor pacis; auctor fuit ad te adjuvandum (Cic); ego 
quidem tibi non sum auctor... te quoque profugere (Attic, in 
Cic); auctor alicui fuit ut... ne ... aliquid faceret (Cic et al). 

Innafflatoio : Nasiterna, ae, f . (Juvenal, et a.); nassiterna, ae, f . (Fest.). 
Innestare il vaiolo: V. Vaiolo. v 
Innominato : Non nominatus; non declaratus; ignotus. 

— Ignotus toparcha; ignotus demarchus; ignotus dynasta (Innomi- 
nato dei- « Promessi Sposi »). 

Inoltrato : Ad multum diem (Cic, Att. XIII, 9 = fino a giorno inol- 
tfato); ad multam noctem (Cic, Rep. VI, 10 = fino a none inol- 
trata); multa nocte (Cic, Ad Quint, fr. = a notte avanzatd); multa 
nox (Cic, De Senec. 14 = notte profondd). 

Inquisizione : Inquisitio, investigatio, pervestigatio (inquisizione, in- 
vestigazione,-ricerca). 
■ i — Sacrum Consilium judicum contra haeresim (Sacra Inquisi- 278 Insensibile-Insonnia zione); adlectus inter judices contra haeresirri (Morcelli: consul- 
tore della S. Inquis). 
Insensibile: Non patibilis; haud patibilis (impassibile, insensibile). - 
Adjectivum « patibilis, ~e » significat : a) sopportabile, v. g. pati- 
bilis dolor, labor (Qic); atque etiam passibile, sensibile, e. g. 
«Cum omne animal patibilem naturam habeat» (Cic, Nat. Deor. 
' III, 12). - Adjectivum autem « impatibilis » hac significatione (im- 
passibile, insensibile) usurpatur a Lactantio (Instit. II, 8); apud 
Ciceronem vero adjectivum « impatibilis, e », vel « impetibilis, e » 
idem fere -est ac « intolerabilis, e» (insopportabile); e. g. impati- 
bilis, vel impetibilis, vel intolerabilis, vel intolerandus dolor, lu- 
ctus etc. 

— Vultum non mutare; nec vultum, nec aninium mutare (restore 
insensibile); siccis oculis (Hor) cernere (guardare insensibile, ad 
occhi asciutti). 

V. Impassibile. 

— Sensibus carens; torpidus; durus (crudele); lentus (fiemmatico); 
plumbeus (ottuso, insensibile). 

— « Plumbeum cor » (Suet., Ner. 2 = cuore insensibile). « In physi- 
cis plumbei sumus » (Cic, Tusc. I, 29 = ottuso nelle scienze fi- 
siche). « Animus in rebus spi.ritualibus plumbeus » (Acta Leonis): 

- — Insensilis (Lucret.); v. g. « Ex insensilibus tamen omnia confi- 
teare principiis constare » (Id. II, 864); « Ex insensilibus ne cre- 
das sensile gigni » (Id. II, 887). 
— ; « Insensibilis » habetur apud Gelliiim et alios serioris latinita- 
tis scriptores; idque significat, quod non sentitur, quod sub sen- 
sum cadere non potest, ac vel etiam quod sensibus est expers 
(Lactant.): 

Insofferenza: Impatientia, v. g. laboris, officiorum, frenorum, habe- 
narum. 

— Effrenatus animus; animus impatiens; v. g. laboris, officiorum, 
frenorum, habenarum impatiens animus. 

Insolazione: Solis ictus (Cels.); siriasis, is, f. (Plin.). - Solatus, a, urn 
(Plin. = colpito da insolazione). 

— A nonnullis ponitur etiam: morbus solstitialis (Plant., Trin. II, 
4, 143); incertum tamen est heic de hoc morbo agi. 

Insomnia: Denique (in fine, fmalmente); ad summam (Cic.) = in 
poche parole, in cohclusione: v. g. ^« ad summam, ne agamus de 
singulis ... ». 

Insonnia: Insomnia, ae, f. (Cic, Sal. et a.); insomniae morbus; in- Instancabile-Intercessore 279 somniis fatigari (Sal. = soffrire d'insonnia); insomniis carere 
(Cic. = non soffrire d'insonnia); insomnes ducere noctes (pas- 
■sar notti insonni); insotimiosus, a, um — qui insomniae morbo ' 

, laborat (Cato, R. R. 157); a nonnullis hoc loco legitur : « serrio- 
sus, a, um », seu « insornais, vel si quis est seniosus » (se uno 
soffre d'insonnia, 0 dei fastidii della vecchiaia). 

Instancabile : Indefatigabilis (Sen.); indefatigatus (Sen.); indefessus 
(Virg:-Ovid.). 

Instancabilita : Navitas; (virtus, opera) indefatigabilis, indefatigata, 

indefessa; animus indefatigabilis, indefessus. 
Intabaccarsi: Nicotianp pulvere se foedare, se oblinere, sordescere. 

— V. Tobacco, Tabaccare. 

Intabarrarsi - Intabarrato : Paenula obvolyi; paenula se obvolvere. - 
Paenulatus, a, um (Cic). 

Iiitellettuale - Eazionale - Ragionevole: Rationalis (Quintil.-Se- 
nec); v. g. « animal rationale ... irrationale » (Quintil. VIT, 3) = 
ragionevole, irragionevole. - Intellegibilis (Sen. = intelligibile ed 
anche intellettaale); v. g. « Quicumque voluptatem in summo po- 
nunt, sensibile judicant bonum; nos contra, intellegibile, qui illud 
animo damus » (Sen., Ep. 124, 2). ■ 

— Rationabilis (Senec. De vit. beat. XIII, 5 == razionale, ragione- 
vole); v. g. « natura rationabilis » (Ibid.). - Rationabiliter (Senec. 
Ep. 109, 11 = razionalmente). 

— Animi oblectatio (gpdimento intellettuale); vir omni doctrina 
praeditus, vel praestans (persona intellettuale); mentis opera ac 
labor (attivita intellettuale). 

— Exculti homines (gli intellettuali); vel exculti omni doctrina viri; 
exculti optirnis disciplinis homines. 

— « Intellectualis » vox est cadentis latinitatis (Apul.). 
Intendenza: Cura; curatio; procuratio; ■ dispensatio; praefectura. 

— V. Sovraintendente - Sovrintendenza. 

Intendersela- con uno: I. Colludere cum aliquo (Cic.) = intendersela 
con uno 'ai danni d'un terzo; ita pariter « collusio cum aliquo » 
(Cic). 

II. Consentire cum aliquo (essere d T dccordo). 
Intercedere - Intercession - Intercessors : I. Deprecari pro aliquo; 
rogare pro aliquo; . alicui adesse ad aliquid irnpetrandum (inter- 
cedere per uno) - Non autem « intercedere », quae vox significat 
interporsi, essere in mezzo; v. g.. mini intercedunt cum aliquo 
amicitiae necessitudines (relazioni di amicizia); opporre ,H veto 280 Interdetto-Interinalmente a una legge: v. g. intercedere legi (Cic); far malleveria o garan- 
zia; v. g. magnam pecuniam intercedere pro aliquo (Cic). 

II. Deprecatio, tutela, patxocinium (inter cessione, protezione). 
- Non autem « intercessio » (opposizione o protesta contro una 
legge; malleveria, intercessione in affari pecuniarii). 

III. Deprecator (Cic. et al. = intercessor -e); suffragator (soste- 
nitore, fautore); sequester (mediatore), v. g.- sequester pads; pa- 
tronus; praestes (protettore) - Non autem « intercessor » (oppo- 
sitore, mallevadore); v. g. intercessor legis (Cic), malae rei (Cic). 

— Deprecatrix (Ascon., Verr. Ill, 5 = interceditrice); patrona 
(Cic. et al.); sequestra (mediatrice); v. g. « fidei- pacisque seque- 
stra » (Stat., Theb. VII, 542). 

Interdetto: I. Interdictio; v. g. aquae et ignis interdictio (esiliare, 
mettere al bando); tecti et aquae et ignis interdictio (Cic); finium 
nostrorum interdictio (Liv.). 

— Aqua et igni interdicere alicui (Cic-Caes.); alicui interdicere 
orbem terrarum (Ovid.); alicui interdicere aliqua re (Cic.-Caes.- 
Liv.); alicui interdicere aliquid (Suet.-Ov.-Justin.). 

II. Interdictio sacrorum (interdetto, pena ecclesiastica); civitati 
divina (sacra) interdicere; sacrorum aditu et auditu aliquem pro- 
_hibere; templa interdictione pontificia afiicere, mulctare; civitas 
interdictione pontificia mulctata, affecta, perculsa; vel divinorum 
usu privata. 

— Urbem interdictione- sacrorum pUnire (Morcelli: punire la citta 
con I'interdetto ecclesiastico). 

v — Sacerdotibus rursum sacris operandi jus f acere (Idem: togliere 
I'interdetto); christianae plebi iterum jus faeere participandi sacra 
(togliere I'interdetto ai fedeli). 

— Hac significatione minus apte usurpatur « interdictum >>, quod 
est potius actus interdicendi; v. g. interdictum Caesaris (divieto 
di Cesar e), interdictum Deorum immortalium (Cic), interdictum 
Regis (Iustin.). ' --1 

Interesse : Commodum;' utilitas; emblumentum. - V. Capitale e In- 
teresse. 

Interino - Interinale - Interinalmente : Ad tempus (Cic et a. = 
per un dato tempo); interim (Caes. et a. — per il momenta, frat- 
tanto). - Ad tempus delectus, delatus, datus, acceptus (interinal- 
mente eletto, conferito, ricevuto); v. g. munus ad tempus dela- 
tum; dux ad tempus delectus; provincia ad tempus collata vel ac- 
cepta. - Regnum interim tractare (Tac, Ann. II, 67 - regnare [ 

Interland-Interrogativo 281 interinalmente); rei publicae Praeses interim delectus (Presidents 
interinale). 

— A nonnullis hoc loco ponitur adjectivum: « fiduciarius, a, urn »; 
quae quidem vox significat ceduto in passesso interinale, cioe 
affidato alia temporanea arnrninistrazione di un subalterna; v. g. 
« operanr fiduciariam obtinere » (Caes. = ottenere un potere fi- 

~ duciario che cessa al sopravvenire del comandante); potestatem 
fiduciariam obtinere. 
Interland: V. Retroterra. 

Internare - Internamento : V. Campo di concentramento. 

— In interiorem partem compellefe, irnmittere, cogere (internare 
in senso letterale). 

Internaziohale : Mundanus (Cic.) - V. Cosmopolita. 

— Ex omnibus nationibus; v. g. Eucharisticus ex omnibus natio- 
nibus conventus (Congresso Eucaristico inter •nazionale). 

— Nullis finibus, nullis nationibus contineri; ex omnibus nationi- 
bus esse; ad omnes nationes pertinere; nullis terminis circum- 
scribi; nullis termiriis, vel finibus circum scriptus (Essere inter- 
yiazionale). 

— Hagense pro omnibus Nationibus tribunal (Tribunals interna- 
zionale dell'Aia). 

— Communis Nationibus hymnus; vel communis omnibus Natio- * 
nibus hymnus (Inno internazionale). 

Interpellare - Iaterpellanza: 'Interpellate aliquem (con animo con- 
• trario). 

— Interfari aliquem loquentenr, vel sermonem alicujus (Liv.) = 
intromettersi nel discorso interrompendo. 

— Interrogate aliquem aliquid, vel de aliqua re; aliquem senten- 
tiam rogaire (domandare il parere). 

— . Percontari ab aliquo; sciscitari ab aliquo de aliqua re (Cic. et a.), 
— informarsi. 

- — Interpellatio (Cic. et al. = interruzione al discorso di un altro 
per obiettare, criticare ...). - Interrogatio (Cic. et al.); interroga- 
tiuncula (Cic. et al. = piccola interrogazione). - : Percontatio (Cic. 
et al. = interrogazione, domanda, infonnaziane); percontationem 
facere (Liv.). - Intercessio (Cic. et al. = interpellanza contra 
una legge; opposizione, veto). 

Interpretazione: Interpretatio; explanatio; inhaerens sententiae expla- 
natio (interpretazione esatta). 

Juterrogativo : Interrogationis, e. g. interrogationis yerbum (parola. 282 Internrttore elettrico-Intrieato interrogativa); ad interrogationefn pertinens, attinens. - Interro- 
gationis index (punto interrogative/). 

— .Voces « interrogativus, a, lim », « percontativus, a, um » serio- 
ris sunt latinitatis (Diom.-Prisc). 

Interruttore elettrico: V. "Elettricita. 

Intervento: Interposita,alicujus auctoritas; interpositum alicujus con- 
silium; interpositum alicujus nomen (Intervento di uno per rac- 
comaridare, consigliare ...)• 

— Auctoritatem suam interponere in aliqua re; nostra interest, vel 
intercedit auctoritas ... 

— Adstante Pontifice Max.; adstantibus Patribus Gardinalibus (con- 
I'intervento di ...). 

— * Se immiscere alicui rei; participare aliquid; v. g. belkim parti- 
cipare; se immiscere bello (intervento in guerra). 
Intervista - Iutervistare : Adire, vel visere aliquem ad percontan- 
dum (fare un' intervista, intervistare uno). - Convenire aliquem 
ad percontandum (chiedere un'intervista, recarsi da uno per un'in- 
tervista). 

— Colloquium, alloquium, percontatio. 

Intesa: Consensus, us, m.; consensio, onis, f.; conspiratio, onis, f.; 
concordia, amicitia, foedus. - Consensus ad, in aliquid; consen- 
sio in, de aliqua re (Cic.); conspiratio in aliqua re, ad aliquid, 
contra aliquid (Cic). - Commune consilium, mutua consensio, 
conspiratio (mutua intesa). 

Intollerante - Intolleranza : Difficilis, impatiens, importunus (del 
carattere delle persone, aspro, intrattabile); morosus (bisbetico, 
fastidioso); iritolerans (che non sopporta), v. g. intolerans vel 
impatiens laboris, frigoris, disciplinae. 

— Animus difficilis, immoderatus, morosus (asprezza, intrattabilita)^ 
intolerantia; impatientia (awersione, insofferenza, intolleranza). 

— Aliorum ppinionum de Religione intolerantia (intolleranza reli- 
giosa); aliorum opinionum, de. philosophia, de re , publica fasti- 
diurn, intolerantia, impatientia (intolleranza filosofica, politico). - 
Aliorum opiniones de Religione, de philosophia, de re publica 
omnino renuere ac fasitidire (essere intollerante in ...). 

Intonaco - Intonacare: Opus tectorium; tectorium, ii, n. (Cic. et a.); 
e. g. murum tectorio polire, expolire; muro tectorium inducere, 
obducere (intonacare) - Murum (parietem) trullissare (Vitruv. = 
intonacare con la trulla, o cazzuola). 

Intrigato: Im'peditusj causae impeditissimae (quesiioni intricatis- Inutile-Investire 283 sime); temppra rei publicae impeditissima (Cic), res publica im- 
peditissima (Sail.) -- tempi critici per to Stato; itinera impedi- 
tissima (Caes.). - v 

— Implexus; involutus; contortus (v. g. sermo); obscurus. 
Inutile: Inutilis; inutiliorj inutilissirnus; non utilis (Cic. et al.); inu- 

tilis ad aliquid, alicui rei (Cic. et al.). - Acta agere (Cic, Amic. 
c. 22) = far cosa inutile. 
Inventario: Rationarium; breviarium (compendio, statistica); index. 

— Breviarium rerum omnium romanarum (Suet., Gramm. ro). 

— Rationarium imperii (Suet., Aug. 28). 

— Repertorium (Ulp., Dig.); inventarium (Idem). 

— V. Censimento. 

Invenzione : Inventio (Cic. et a. — il ritrovare; ed anche inverizione 
come termine retorico). Excogitatio (Vatto di pensare e d'imma- 
ginare); « inventio atque excogitatio » (Mutter: cogitatio) apud 
Cic, Tusc. J, 61, 

— Inventum (la cosa ihventata); inventa atque excogitata, n. pi. 

— Miranda aetatis hujus nostrae inventa; vel: res iliae mirandae, 
quas' nostra invexit aetas (le meravigliose invenzioni moderne). 

— Invenzione delta S. Croce, V. Croce. 

Investimento : I. Pecuniae collocatio in fundo, vel in praedio etc. 
(Acta Leonis — investimento di denard~ in un podere). - Vox 
« collocatio » apud Ciceronem et alios latinitatis * scriptores signi- 
ficat « actum collocandi ». Verburn autem « collocare » hac etiam 
significatione usurpatur (investire); v. g. collocare dotem in fundo 
(Cic., Caecin. 4); collocare duas patrimonii partes in solo (Suet., 
Tib. 48); collocare pecunias in emptiones praediorum (Cajus, . 
Dig. XVII, r, 2). 

' " II. Collisio (Justin.); collisus (Plin.); v. g. raedarum collisio, 
vel collisus; birotae peditisque collisio; peditis ac raedae collisio. 

— V. vol. I, pag. 137. - 

Investire: I. Pecuniam in fundo, vel in praedio collocare (Cic. et al. 
= investire denari). 

— Munus alicui demandare, credere, concredere, dare, tradere; vel 
muneri aliquem praeficere (investire iino di una' carica). 

— V. Investitura. 

II. Allidere, collidere; allidi ad scopulos (Caes.); collidere in- 
ter se (Curt.), vel collidi (Hor.) = investirsi o sbattere insieme - 
Automatariae raedae inter se collidunt; vel colliduntur automa- 
tariae raedae (automobili. s'investono); 284 Investi tura-Invocare Investitura: Dominium; dominii possessio; muneris possessio; regni 
possessio- (Cic) investitura, presa di posspsso di una signoria, 
di un ufficio, di un regno. - Cf. : esse in possessione (Cic); in 
possessionem venire (Cic); possessionem alicui dare, eripere (Cic); 
aliquem in possessionem mittere (Cic). 

— A nonnullis hoc loco ponitur: muneris datio, assignatio, attxi- 
' butio; voces tamen « datio, assignatio, attributio » apud Cicero- 

nem" et alios e latinitatis scriptoribus optimis, significat canferi- 
mento, dono, assegnazione, attribuzione. 

— Ab aliis ponitur : muneris collatio; vox tamen « collatio » (con- 
tribute), sussidio, il portarsi insieme, paragone, analogia) hac si- 
gnificatione , non usurpatur. 

— V. Investire. 

Invetriata: Specularia, ium,, vel iorum, n. pi. (Senec.-Plin.) = in- 
vetriata. 

— Vitrei clathri; fenestrae vitreae. 

— Non autem, ut nonnulli ponunt, « vitrea, orum » (= vaseliame 
di vetro, pezzi di vetro). 

— « Metu irruentis de caelo grandinis, occurrit celeriter" ad fene- 
stram, ut vitreos reduceret obices » (Cordara, Hist., vol. II, p. 275 
= chiude le invetriate per timore delta grandine, che si rpvescia 
dal cielo). 

Invigilare: V. Vigilare. ' 

Invisibile - Visibile: I. Adspeetabilis (Cic, Tim. IV, 13); spectabi- 

lis (Id.); perspicibilis (Vitruv. IX, 4); conspicuus; perspicuus; 

manifestos; sub ocukw, vel sub aspectum cadens (Cic.) = visibile. 

— Visibilis, e (adjectivum) est serioris latinitatis (Apul.); usurpa- 
tur quidem etiam a Plinio (XI, 37, 54) sed apud eum significat 
visivo, hoc est videndi facultatem habens. 

II. Non adspeetabilis (Cic); non perspicibilis; sub oculos, vel 
sub aspectum non cadens (Id.); non conspicuus; invisibilis (Cels., 
Praef.) = invisibile. 

— Apparet; non apparet (Cic) = e visibile; e invisibile, non si 
vede. 

Invocare: Invocare; appellare; implorare. 

— Inclamare aliquem (chiamare a gran voce); inclamare aliquem 
ut... (per chiedere soccorso);' magna voce inclamare ut (Liv.).. 

— Conclamare -(victoriam, incendium, bellum, laetum paeana) = 
gridare a gran voce ... 

— Testari aliquem, vel testem facere aliquem (invocare come testi- lodio-Ipnotizzare 285 mone); v. g. Deos horninesque testamur (Chiamiamo a testimoni 
gli Dei e gli uomini). 
Iodio: Jodium, ii, n. (v. gr'. - t. med. - La parqia signified = di aspetto 
violaceo; questa sostanza. fu cost denominata dallo scopritore Gay 
Lussac (1811) per il vapor e • violaceo che manda quando e ri- 
scaldata). - Hoc vocabulum oritur ex graeco adjectivo l(l)8r)Q — 
violaceo. 

Iodoformio: Jodophormium, ii, n. (v. gr. — t. med.), 

Iperbato: Verborum transgressio (Cic.-Quint.); transgressio (Quint. 

et a.) = trasposizione di parole, di concetti, iperbato. - Verborum 

trajectio (Gic, Or., 69). 

— Graece: Hyperbaton, i, n. (Quirit. VIII, 6, 62 - vjiegfiarov). 
Iperbole - Ipsrbolico: Veritatls superlatio atque trajectio (Cic, De 

Or., Ill, 53); superlatio veritatis et trajectio (Quintil. IX, 2, 
3); superlatio, onis, f. (Quint, et a. •■= iperbole, superlativd). 
— Superlatus, a, urn (Cic. = iperbolico); v. g. superlata verba 
(Cic, Part. Or. 53; Quint. VIII, 3, 43). 

— Graece: Hyperbole, es, f. (Quint-Sen. - vTisQfSokr)) . 
Iperboreo: Hyperboreus, a, urn (Virg. et a. = detto di un popolp 

favoloso che abitava oltre il Borea, nell'estremo settentrione). 
Ipercritico: V. Critica - Critico - Criticare. 

Iperemia: Nimia sanguinis abundantia. - Graece: Hyperhaemia,* ae, f. 
(vtieq = sopra, troppo - al/ia '= sangue). 

Iperestesia : Nimia sensus (sensuum) concitatio vel permotio (sovrec- 
citazione anormale di un organo; eccessiva sensibilita). - Graece: 
Hyperaisthesia, ae, f. (utiiq = sopra,' troppo - aiadtjat-Q = sen- 
sibilita). " " 

Ipertonia: Nimius sanguinis pressus, us, m.; graece: hypertonia, ae, f. 
(&r£j> == sopra, troppo - rovoq = tensione, intensita). 

Ipertrofia: Hypertrophia, ae, f. (v. gr. vniq -- sopra, troppo - rgotpri' 
=' nutrimentd) =p= eccessivo sviluppo di un organo). 

Ipiiotismo"- Ipnotico -r Ipnotizzare : Hyp'notismus, i, m. (v. gr. 
vmos = sonno). - Hypnoticus, a, tun (Theod. Priscian. II, 31). - 
Latine dici potest: - ars soporandi vel sopiendi aliquem eumque 
suo arbitrio moyendi (ipnotismo); sopoirifer, a, um (Virg.), somni- 
fer, a, um (Ov.-Plin.) — ipnotico, sonnifero: 

— Arte (artificio) aliquem soporare eumque suo arbitrio movere 
(ipnotizzare); hypnotico artificio aliquem soporare. - Aliquem 

. vehementer allicere (illicere, pellicere) eumque suo arbitrio mo- 
vere (ipnotizzare in senso lato). 286 Ipochisi -Ipoteca Ipochisi - Cateratta degli occhi: Oculorum suffusio, onis; Celsiis 
rem describit et quomodo curari possit docet (VII, 7, n. 14, et 
VI, 6, n. 35 - Plin. Sen. et a.); grdece: hypochyma, atos, n. - hy- 

— pochysis, is, f. (vnoyyim - vjioxvaig). . 
Ipocoadria: V. Malinconia - Malinconice. 

— Affectio hypochondriaca (Vallauri); morbus hypochondriacus. 
- Non autem: Hypochondria, orum, n. pi. (Theod. Priscian. = 
regione del fegato e delta milza). 

Ipocrisia: Probitatis (virtutis) simulatio, vel dissimulation fucata vir- 
tutis species, ei, f. 

— E graeco fonte: hypocrisis (Lat. Eccl. - vnoxQioig). 

Ipbcrita: Simulator; dissimulator; simulator ac dissimulator (Sail. = 
finto); virtutis, vel probitatis simulator, dissimulator (ipocrita); 
religionis simulator, vel dissimulator. 

— E graeco fonte: hypocrita, hypocritus (Lat. Eccl.). 
Ipodermico: Intercus, cutis (Cic. et a.). - V. Iniezione ipodermica. - 

Graece: hypodermicus, a, um (vno = sotto - 6eQfia — pelle). 

Ipodermoclisi: Hypodermoclysis, is, f. (v. gr. vno = sotto - SiQfia — 
pelle - x\vt,o = bagno) == immissione sottocutanea di sostanze 
acquose per supplire alia mancanza di liquido nel sangue. 

Ipogeo: V. Catacombe. 

Ipoteca: Jus nexi (Cic. = diritto d'ipoteca); v. gr. « multae sunt do- 
mus in hac urbe jure privato, jure hereditario, jure auctoritatis, 
jure mancipi, jure nexi » (Cic, Har. resp. 7). - Nexus pignoris 
(vincolo d'ipoteca); v. gr. « Partem hereditatis s nexu pignoris 
liberam consequi» (Papinian., Dig. 10, 2, 33). - « Nexus »■ tamen, 
vel « nexum » peculiari modo « est obligatio civilis, qua quip- 
piam,' sine traditione, aut sine cessione, alterius dominio subjici- 
tur ejusque temporariae potestati quodammodo nectitur » (For- 
cellini) '=T . « Nexum » quindi ordinariamente significa /piu -. del 
Vip'oteca; cioe per esso il debit&re si obbliga- a servire ahche di 
persona il creditore fino all'estinzione del debito, nel caso che. i 
suoi beni siano insufficient ad estinguerlo. - Cf. Vol. I, pag. 234, 
nota 3. 

— Pignus, oris, n. (pegno, caparra -ed anche ipoteca, b cosa rice- 
vuta in ipoteca); v. gr. pignori opponere agrum (Ter. = impe- 
gnare con ipoteca); pignori accipere (Tac. = ricevere come ipo- 
teca); opponere res suas ad securitatem creditoris (Senec. = ipo- 
tecare le proprie sostanze per garanzia del creditore)-; praediurn 
pignori accipere (Senec); pignori dare praediurn (Jurisc); ab- ipotecare-Ipotesi 287 solvere domum ex pignore (Varr. = liberare una casa da ipo- 
teca), vel luere pignus (Jurisc). 

— Inter hypothecam « et pignus tantum nominis sonus differt... 
cum ilia Graeca vox sit, et hoc Latinum. Interdum tamenjn lisu 
loquendi ita distiriguuritur ut pignus de iis rebus dicatur,' quae 
simul etiam creditori traduntur, maxime si mobiles sint; hypo- 
theca de iis, quae sine traditione sola conventione pbligantur, uti 
docent Ulp., Dig. 33, 7, 9, et Justinian., 4 Institut. tit. 6, 7. Hinc 
Papinian., Dig. 20, 1, 2: Pignora vel hypothecas suscipere; Id. 
ibid. 4, 1 : Pignus, sive hypothecam accip'ere ». (Forcellim), — 
Dal che si desume che la parola latino. « pignus » ha ordinaria- 
tnente il medesimo senso della parola greca « hypotheca »; talora 
perb il senso e differente nell'uso dei due vocaboli, inquantoche 
talora « pignus » si' riferisce ai beni mobili, che si consegnano ai 
creditori; mentre -« hypotheca » riguarda i beni immobili, che 
janno garanzia del debito. ■ 

— In duplum cavere alicui aliqua re (Cic. = bfjrire una doppia 
ipoteca su qualche cosa; dare un'ipoteca del doppio). 

— Fundum alii obligatum liberare (Dig. — sgravare dall'ipoteca 
un fondo). - Praedia soluta (Cic. = jondi iiberi da ipoteca) - 
Praedia hypothecae obnoxia (poderi ipotecati). 

— Graece: Hypotheca, ae, f, (Cic. et al.); fundum hypothecae dare 
(Digj; hypothecam dare pro aliqua re (Id,); res est in hypotheca 
(Id.); hypothecam liberare (Id.); hypothecam alicui obligare (Id. ~ 
vnoQrjxrj). , 

— Conservatore delle ipoteche: Publicus hypothecarum custos. 
Ipotecare: Pignerare; v. gr. pignerare bona (Liv.); pignerare praedium 

(Jurisc); obligare aliquid hypothecae nomine. -(Id'.}; pignori obli- 
gare bona, praedia (Id.); pignori dare, vel opponere bona, res 
suas... (Senec; Plaut. et al.). - V. Ipoteca. 
Ipotpcario : Pigneraticius, a, urn (Dig.); v. gr., actio pigneraticia; judi- 
cium pigneraticium (jmone giudiziaria circa ipoteca); pignera- 
ticius creditor (creditore con ipoteca); pigneraticius fundus (po- . 
dere ipotecato). 

— Hypothecarius, a, urn (Dig.); v. gr. . hypothecaria actio; hypo- 
thecarius creditor; hypomecarium vinculum (vincolo ipotecario); 
jus hypothecarium (diritto ipotecario). - Ad hypothecam pertinens, 
vel attiriens. 

Ipotenusa: Hypo'tehusa, ae, f. : (Boet.). 

Ipotesi: Opinio; opinatio; propositum (Cic.); conjectura (Cic); v. g. 288 Ipotetico-Iraq. conjecturam facere ex aliqua re, de aliqua re (Cic); facere de se 
conjecturam (Cic); conjecturam alicujus rei capere ex,' de aliqua 
' re (Cic); conjecturam afferre^(Cic); conjecturam assequi, ccn- 
sequi (Cic). Sententiae commenticiae, futtiles (Cic. = ipotesi cam- 
pate in aria); commenticium quiddam (ipotesi fantasiica); con- 
jecture niti (jondarsi su ipotesi); hoc posito (Cic - — ~ data questa 
ipotesi); id, quod assumis, concedi nullo modo potest (la tua ipo- 
tesi e inammissibile). -. Non autem hypothesis (il significato di 
questa parola e spiegato da Cicerone nel capov. seguente). 

— « Quaestiohum duo sunt genera, alterum infinitum, alterum de- 
finitum; defiriitum est quod vnodsaiv graeci, nos causam; infini- 
tum, quod Beoiv illi appellant, nos propositum possumus nomi- 
nare » (Cic, Top. 21). Ex quo Ciceronis loco, itemque ex aliis, 
clare "patet hypothesim esse quaestionem definitam (= questione 
particolare e deter mihatd), atque adeo hanc vocem usurpari non 
posse pro ipotesi. " ' 

Ipotetico: Possibilis (Quintil.); opinabilis (Cic); conjecturalis (Cic); 

v. g. causa conjecturalis (Cic) = questione ipotetica. 
Ipotiposi: Rerum, quasi gerantur, sub aspectum paene subiectio (Cic, 

De Orat. Ill, 53). - Subjectio sub oculos (Gell, X, 3). 
Ippocampo: Hippocampus, i, m. (Plin. XXXII, ir, 53 = pe'sce ma- 

rino a forma di testa di cavallo). 
Ippocastano : Hippocastanum, i, n. (v. gr. Innoc, = cavallo - x&cravov 

= castagno. Cost detto per la supposta qualita dei s'uoi frutti di 

guarire Id tosse dei cavalli. Detto anche castagno d'India per la 

sua origine). 

Ippodromo: Equbrum stadium; equorum circus. 

— Graece: Hippodromus, vel hippodromos, i, m. (Plaut. et al.: innoc, 
= cavallo - Sgofiog = corsa); v. g. Pulvereumque fugax hippo- 
dromon" ungula pulsat » (Martial. XII, 50). 

Ippogrifo: Pegasus, vel pegasos, i, m. (Ov. et al. = cavallo alato); 
hippogryphus, i, vel hippogryphos, i, m. (Innoc, == cavallo - ygynp 
= grifone).- 

Ippopotamo: Equus fluyiatilis (Plin.). - Graece: Hippopotamus, i, nr. 

(Plin. - Mela et al.). - Ex graecis vocibus Innoc. == cavallo - no- 

ra/*pg = 'fiume. ■ '* sr. ■ " 

Iran: Irania, ae, f.; Iraniana Natio; Iranianum Imperium (Corrisponde 

all'incirca all'antica Persia) = Persae, arum (Cic.); . .vel Persis, 

idis; Persis, dos, f. (Nep.-Virg. et al.). 
Iraq: Iraquia, ae, f.; Iraquiana Natio; Iraquiarium Regnum (Corri- Ironia-Ispirato 289 sponde all'iricirca alia Mesopotamia e Chaldaea degli antichi scrit- 
tori). 

Ironia: Verborum inversio (Cic, De Or. II, c. 65); dissimulantia (Cic, 
De Or. II, 67); dissimulatio {Cic, Acad. IV, 5; Quintil. IX„ 1, 
29); illusio (Cic, De Or. Ill, 53; Quintil. IX, 1, 28). - « Socrates, 
libenter uti solitus est ea dissimulatione, quam Graeci elocoveiav 
vocant » (Cic, Acad. IV, 5). 

— E graeco fonte: irpnia, ae, "f. (Cic. et a.), per ironiam (ironica- 
mente). 

Ischialgia: Ischialgia, ae," f. (v. gr. laxfov = anca - aXyog = dolore) 
— newalgia del nervo sciatica. - Ischias, adis, f., acc. ischiada 
(Plin. XXVII, 5, 16); ischiadici dolores (Idem); ischiadicus, i, m. 
(Idem, XXV, 13, 106 = chi soffre di sciatica). - V. Sciatica. 

Islamismo : V. Maomettano. 

Islanda : Thule, es, f . (Cost ordinariamente si traduce Islanda; e perb 
incerto se l'« ultima Thule » di Virgilio - Gear., I, 30 - sia que- 
st'isola. Cf. Plin. II, 75, 77; IV, 16, 30; VI, 34, 39; Mela, III, 6; 
Tacit., Agr'., 10; Stat., Silv. IV, 4, 62; Solin., 22). 

Isoharo : Isobarus; isobarycus, a, um (iffog == uguale - pagvg = grave) 
di uguale gravita barometrica. 

Isocrono - Isocronismo : Eodem temporis intervallo actus, a, um; 
eodem temporis intervallo habitus, a, um (isocrono); v. g. ho- 
rologii perpendiculum eodem temporis intervallo actum (isocro- 
nismo del pendolo); motus eodem temporis intervallo habitus (iso- 
cronismo del moto). - V. Pendolo. / 

— Graece: Isochronus, a, um; vel isochronicus, a, um ( laog = 
uguale - XQ° V °5 — tempo). 

Isotermico: Eumdem calorem habens; eodem calore fruens. - Graece: 
Isothermicus, a, um (loos = uguale - Oso/uog calore). 

lepettore - Ispezionare - Ispezione: V. Controllo^ Controllare, Con- 
trollore. 

Ispirazione - Ispirato: I. Afflatus; inflates; instinctus; instinctus et 
inflatus, us, m. (Cic et a. = ispirazione). - Divinus afflatus; divi- 
nus instinctus; divinus instinctus et inflatus (Cic); occultus 
aurae caelestis afflatus (ispirazione divina). 

— « Spiritum Sanctum secreto illapsu in animis justoriim agere, 
eosque admonitionibus et impulsionibus excitare nullus est qui 
ambigat » (Acta Leonis 1899, p. 11) = buone ispirazioni, ispira- 
zioni soprannaturali. - Quae locutiones ita etiam reddi pos- 
sunt: supernae animi impulsiones; supernae admonitiones im- 

19 290 IstericD-Itterico pulsionesque animi; superni afflatus; internae voces atque impul- 
sion.es etc.; v. gr. « Spiritus Sancti vocibus atque impulsionibus 
facilius promptiusque obsequi » (Acta Leorris 1897, p. 141 == 
corrispondere alle ispirazioni dello. Spirito Santo con maggiore 
facilita e prontezzd). - Non autem « inspiratio » quae vox est 
infimae latinitatis. 

II. Mente incitatus, vel concitatus (ispirato); divino Spiritu af- 
flatus, vel tactus; Dei numine afflatus (divinamente ispirato). - 
Scriptor divino afflatu permotus; scriptor divino Spiritu afflatus, 
tactus, permotus, actus; scriptor Dei numine afflatus, divino 
instinctu afflatus ac permotus; scriptor occulto caelestis aurae 
afflatu permotus (scrittore divinamente ispirato). 

— Scrittytra ispirata: V. Rivelazione divina - Scrittura, n. II: 

— Spirantia aera, signa (Virg. — opere d'arte ispirate e quasi vive) 
- Videtur Laelii mens spirare in scriptis (Cic). - Opus quasi di- 
vina manu perfectum (opera ispirata); tabula quasi divina manu 
picta (pittura ispirata); signum quasi divina manu sculptum etc. 

Isterico : Vulvae inflammatione laborans (in senso etimologico) - Grae- 
ce: Hystericus, a, um (Martial., XI, 71); hystericae feminae (Idem). 

Isterismo: Mulierum suffocationes (Plin.); vulvae inflammatio (Idem). 

Isterite : Vulvae inflammatio (Plin.). - Ex graeca voce vaxiqa = utero. 

Istituto Opere di Eeligione: Institutum Religionis operibus tutandis, 
provehendis. 

— Praeses Instituti Religionis operibus tutandis, provehendis (Pre- 
sidente ecc). 

— Ab actis Instituti Religionis operibus tutandis, provehendis 
(Segretario ecc). 

Istmo: Angustiae ac fauces (Cic); v. g. angustiae atque fauces Grae- 
ciae (Idem). 

— Graece: Isthmus, isthmos, i, m. (Caes.-Liv.). - Isthmius, a, um 
(Hor.); isthmicus, a, um (Val. Max.) = dell'istmo. 

Istologia: Corporum contextuum doctrina, ratip, scientia, investi- 
gatio; de corporum contextibus doctrina, ratio, scientia, disci- 
plina. - « Corporum contextus » legitur apud Lucretium. 
' — Graece: Histologia, ae, f. (lards — tessuto - Xoyoq = discorso). 

Istruttoria: Cognitio (Cic); cognitio causae; cognitio alicujus rei, 
vel de aliqua re. - Causam cognoscere (fare i'istruttoria). - Inco- 
gnita causa (senza istruttoria). 

Itterico: Fellis suffusione, vel morbo regio, vel morbo arquato la- 
borans; graece: icterius, a, um (Plin. et a.). Itterizia-Laieale 291 Itterizia: Fellis suffusio (Plin. et a.), bilis suffusio; morbus arquatus; 
morbus regius (Horat., Epist. II, 3, 453 1 Cels. Ill, 24 - Plin. et 
a.); aurugOj. inis, f.; haec tamen postrema vox, ab aiiro ob eius 
colorem derivata, videtur esse seriori's latinitatis (vox est dubia 
apud Varronem . - Graece: icterus,, i, m. (txtegog). 

Ittiologia - Ittiologo: Piscium descriptio; de piscibus doctrina; pi- 
scibus describendis ratio, doctrina, disciplina. - Graece: Ichthyo- 
logiae cultor, doctor, peritus, peritissimus (ittiologo) - Ichthyolo- 
gia (ittiologia). - Ex graecis vocibus i%Bvq ==' pesce - Xoyoq = 
discorso. 

Iugoslavia: Jugoslavia, ae, f. (jug = sud, e Slavija - Lat. di Curia). 

" " r ' ^zji''. l . . . 2 .... r. 

Labaro: Labarum (Prud.); vexillum cruce insignitum. 

Lacche: (v. franc.) Pedisequus, i, m. (Cic. et a. = servo che segue 
il signore, lacche, stafjiere, cameriere); servus a pedibus (Cic); 
anteambulo, onis, m. (Suet., Vesp. 2 = servo che andava innanzi 
ad un personaggio ragguardevole perche gli si facesse largo). 

Lacrime (valle di) : Ex hac aerumnosa terra (da questa valle di la- 
crime); in hac vita aerumnarum plena (in questa valle di lacrime). 

— Prae lacrimis loqui non. posse (Cic); lacrimas tenere non posse 
(Cic); tradere se lacrimis et tristitiae (Cic); lacrimis confici (Cic); 
lacrimis temperare, lacrimas cphibere (Plin.); lacrimae prorum- 
punt (Plin.); lacrimas effundere, profundere, emittere, demittere; 
lacrimas ciere, movere, commovere, concitare (muovere al piantc); 
excu.tere alicui lacrimas (Ter. = strappare le lacrime); abstergere 
alicui lacrimas, metum, dolorem (Cic). = asciugare le lacrime, 
togliere la paura, il dolore. 

— « Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malis » (Cic, Par- 
tit. 17). 

L'Aia: Haga, ae, f. (citta dell'Olanda). 

— Tribunate Internazionale dell'Aia: Hagense pro omnibus Na- 
. tionibus tribunal. 

Laicale: Ad laicorum ordinem (statum) pertinens, vel attinens. - Ad 
laicorum mores, principia, instituta,- praescripta pertinens, vel at- 
tinens (secondo i varii sensi); laicorum principiis, institutis, prae- 
scriptis obnoxius, a, um (c. s.); laicorum principiis, institutio- 
nibus, moribus conformatus, a, um (c. s.). 292 Laicato-Laringite Laicato : Laicorum ordo; Iaici, orum (vox graeca: kamog - Xaoz = 
laico-popold). 

Laicismo ; Laicorum principia, praescripta, instituta. - « Laicismus » 
qui dicitur. 

Laicizzare - Laicizzazione : I. Ad laicorum ordinem reducere, vel 
ad laicorum statum reducere (di un religioso o ecclesiastico). - Ad 
laicorum mores reducere, revocare; ad laicorum instituta reducere 
(di leggi, costumi, istituzioni). - Ad laicorum nutum, jussa, prae- 
scripta reducere, redigere (sottoporre all'influsso, all'autorita lai- 
cale). 

II. Reditus ad laicorum statum, ad laicorum ordinem, ad lai- 
corum instituta, ad laicorum jussa ac praescripta (laicizzazione 
seconda i varii sensi). 
Laico: Laicus (vox graeca: Xavnoz); laici, orum (t laid), vel laicorum 
ordo. 

Lambiccare - Lambiccarsi : V. Distillare. 

Lambicco: Fornacula ad stillandum; vel clibanus ad stillandum (Val- 
lauri). 

— Fornacula stillaticia; clibanus stillaticius (fornello per distillare 
= lambicco). - Adjectivum « stillaticius, a, urn » legitur apud 
Plinium. 

Lampadario : Candelabrum (Cic); candelabrum pensile (lampadario 
pensile). 

Laparatomia : Ventris sectio, onis, f . - Vox « sectio » hac significatione 
usurpatur a Plinio XXV, 150. - Ventrem secare (fare la lapara- 
tomia). - Graece: Laparetemnia, ae, f; (Xcmdfyri = fianco - te/j.va> 
= tdglio); laparetomia, ae, f. 

La Paz : Paxia, ae, f. (La Paz, cap. della Bolivia). 

Lapis-matita: Lapis scriptorius - Nonnulli ponunt: plumbum, i, n., 
idcirco quod Romani plumbo utebantur eodem fere modo ac nos 
scriptorio lapide utimur. « Membrana plumbo directa » (Catul. 
22, 8). - Scriptorio lapide exarare (scrivere a lapis); scriptorio la- 
pide exaratus (scritto a lapis). 

— V. Temperalapis. 

Largheggiare : Largiri; largitate uti in aliqua re, erga aliquem; pro- 
fundere divitias; pecunias profundere; patrimonia profundere in 
aliquid (Cic); profusissima largitio (Suet.) = sontuosa geve- 
rosita. 

Laringe - Laringite: Arteria aspera (Cic); spirandi meatus (Plin.) 
= laringe. Laringologia-Laurearsi 293 — Arteriae asperae inflammatio (laringite). 

Laringologia - Laringologo: Laryngologia, ae, f. (AaQvyg = fa- 
ringe - Adyog == discorso).' 

— Laryngologiae, cultor, doctor, peritus, peritissimus (laringologo). 
Laringoscopio : Laryngoscopium, ii, n. (MQvylj = laringe - anons.iv 

— esaminare) = strumento per esaminare la laringe. 

Laringotomia : Arteriae asperae sectio, onis, f. - Graece: Laryngo- 
tomia, ae, f. (Cael. Aurel.); laryngotemnia, ae^ f. (l&Qvy£ — 
laringe - rifivco = taglio). 

Lasagne - Tagliatelle - Vermicelli: Farina subacta ac vermiculata 
(farina impastata in forma di vermicelli); vel pasta vermiculata. - 
Oblonga pastae segmenta; vel pasta segmentata (lasagne, taglia- 
telle, fettuccine). Oblonga pastae segmenta ovis subactae (fettuc- 
cine all'uovo); vel pasta ovis subacta ac segmentata. - Oblonga 
pastae segmenta suco condita (tagliatelle al sugo); vel pasta se- 
gmentata ac suco condita. - Pasta vermiculata (segmentata) lyco- 
persici liquamine condita (vermicelli, fettuccine al sugo di po- 
modoro). - Pasta, ae, f., e graeco fonte, vox est serioris latinitatis 
(Marcel. Empir.); adjectivum « segmentatus, a, um » legitur apud 
Juvenalem VI, 88, et alios. 

— A nonnullis (VallaurT) hoc loco ponitur: pastilli, orum. Vox ta- 
men non videtur apta (V. Maccheroni). 

— V. vol, I. pag. 26. 
Lascito; V. Legato. 

Latifohdo - Latif ondista : Latifundium, ii, n. (Sen. et a.); latifun- 

diorum possessor, vel latifuridiorum dominus, erus, herus. 
Latofe della rosa d'oro: Aureae rosae gestator (uso di Curia). - 

Vox « gestator » legitur apud Plinium, Ep. IX, 33. 
Latticini: Lactantia, ium, n. pi. (Cels. II, 28 et 29); Lactaria, orum 

(Lamprid.); lacticina, orum (Gloss. Philox.); lacticinia, orum 

(Gloss. Labb.). 

Laureare - Laurearsi: In doctorum numerum (album) aliquem coo- 
ptare, adlegere, adscribere (laureare); vel aliquem laurea donare, 
honestare, decorare. 

— Aliquem in medicorum collegium cooptare (laureare in medi- 
cina); aliquem in philosophorum numerum publico dato diplo- 
mate cooptare, adsciscere, adlegere; aliquem in professorum al- 
bum dato diplomate adlegere, cooptare, adscribere, etc... 

— In doctorum numerum cooptari, adlegi, adscribi (laurearsi); vel 
doctoris gradum dignitatemque adsequi; vel doctoris gradum 294 Laureato-Iieggendario dignitatemque consequi; vel laurea donari, honestari, decorari. - 
Philosophiae, theologiae, rriedicinae ... lauream mereri, vel phi- 
losophic theologi, medici... gradum dignitatemque mereri (lau- 
rearsi in filosofia, teologia, medicina ecc). 
Laureato - Laureando: Laurea donatus; laurea honestatus; laurea- 
tus; lauream meritus; doctor renuntiatus (laureato). 

— Juris consultus laureatus (Morcelli: laureato in legge); Doctor 
Theologus, vel Theologiae lauream meritus (Idem: laureato in 
Teologia); philosophiae lauream meritus (Idem: laureato in filo- 
sofia). 

— Doctor renuntiandus (laureando); vel laurea donandus, deco- 
randus, rlonestandus. - Philosophus renuntiandus, medicus re- 
nuntiandus, theologus publice renuntiandus (laureando in filo- 
sofia, medicina, teologia ecc); philosophus, theologus, medicus... 
publico diplomate renuntiandus. 

Lavagna : Lapis sectilis (Plin.); niger sectilisque lapis; lapis niger ad 

scribendum aptus (lavagna per scrivere). 
Layorare a cottimo, a giornata...: V. Cottimo, .Giornata. 
Lazzaristi: (Signori della Missione, fondati da S. Vincenzo de' Paoli) 

Vincentiani sodales. - Vincentiana sodalitas (Morcelli, U, 143 = 

Cdngregazione Religiosa fondata da S. Vincenzo de' Paoli). 
Lega del metallo: Nota (qualita); argentum optimae notae, vel argen- 

tum probum (Morcelli: argento di ottima lega, doe di ottima 

qualita). 

Legalizzare - Legalizzazione : V. Ratificare, Autenticare, Ratifica. 

Legato Testamentario : Legatum (Cic); pecunia legata ab aliquo 
alicui (Idem); usumfructum omnium bonorum legare alicui (Idem); 
legatum alicui dare (Suet., Tib. 76) = lasciare ad uno un le- 
gato; legatum alicui adimere; legatum alicujus irritum facere 
(Idem); legatum petere, exsolvere, duplicate (Tacit.) = togliere, 
annullare, chiedere; pagare, raddoppiare un legato. 

— Legare alicui pecuniam (Cic); legare alicui testamento gran- 
dem pecuniam (Cic.); alicui legare aliquid ab aliquo (Cic. = 
lasciare ad uno un legato, che dovrd esser pagato da un deter- 
minate) erede). 

— Legatarius (Suet., Galb. 5) est is, cui ex testamento aliquid 
legatum est; legataria (Dig.), est mulier, cui aliquid legatum est. 

— Scutatis D nummis testamento legatis (Morcelli: fdtto un le- 
gato di 500 scudi). 

Leggenda - Leggendario: Fabula. Haec vox saepe invenitur a pud Leggio-Xietterato 295 Ciceronem et Livium hac significatione; v. g. fabula tantum sine 
auctore edita (Liv. = leggenda senza fondamento); fabulae 
poeticae (Liv.); fabulae fictae (Cic.), 

— Historia fabularis (Suet., Tib. 70) = storia leggendaria, mito- 
logia. 

Leggio: Pluteus, i, m.; pluteus anagnosticus (Vallauri); adjectivum 
« anagnosticus, a, um » vox esr ex graeco ducta ac significat per 
leggere; quapropter pluteus anagnosticus indicat spottier a per leg- 
gere). - Anagnosterium, ii, n. ( dvayvcoar^Qiov = leggio). - Mensa 
scriptoria (leggio adatto a scrivere). 

— A nonnullis hoc loco ponitur : repositorium, vel libri reposi- 
torium. - Vox tamen « repositorium » aliud significat (= por- 
tapietanze, credenziera, sepolcro, ripostiglio). 

Lente: Lens, entis, f. (legume). 

— Lens vitrea, vel lens crystallina (Vallauri) — lente di vetro o 
di cristallo. 

— V. Occhiali. 
Lentiggine: V. Ef elide. 

Lenzuolo: Linteum, i, n.; lecti linteum; lecti lintea (i lenzuoli). - 
Funebre linteum (lenzuolo funebre). 

Leopoldville: Leopoldopolis (Capitate del Congo Belga; V. Mappa- 
mondo delta Segreteria di Stato in Vaticano). 

Letargo : Veternus, i, m. (Cic. et a.), unde adjectivum « veternosus, 
a, urns; marcor, oris, m. (Sen. et a.); graece: lethargus, i, m., 
lethargia, ae, f. (Plin. et a.); unde lethargicus, a, um (Plin.); quae 
quidem vocabula ex graecis vocibus oriuntur: Midr; == oblio — 
aoyta = quiete. 

Letterale : Adjectivum « litteralis, e » est cadentis latinitatis (Diomed.- 
Priscian.-Coel. Aurel.). 

— Ad verbum expressus, vel redditus, a, um (Cic. — tradotto alia 
lettera); interpretatio, vel explanatio non modo sententiae, sed 
verbis etiam inhaerens (traduzione letterale) - « Ea, quae ... ex- 
pressa ad verbum. dixi » (Cic, Tusc. Ill, 19) - Verbum e verbo 
exprimere (Cic, Fin. Ill, 4); verbum pro verbo reddere (Cic, 
De Opt. Gen. V, 14) = tradurre alia lettera. 

Letterario - Letterato: Litterarius, a, um (Varr.-Sen.); ludi litterarii 
(Sen.) — scuole elementari; tabula litteraria (Varr.) = tavoletta 
per scrivere. 

— Litteratus, a, um (Cic-Nep. et a.); homo litteratus, litteratissi- 
mus, vel litteris deditus, vel litterarum studiosissimus; otium 296 Letteratura-Levatoio litteratum (Cic, Tusc. V, 36) = tempo libero dedicato alio stu- 
dio delle lettere. 

Letteratura : Litteratura, ac. Haec tamen vox apud Ciceronem si- 
gnificat lo scrivere, la scrittura, seu litterarum formationem; vel 
etiam litterarum cognitionem et peritiam. Hac postrema signi- 
ficatione usurpatur saepius a Quintiliano, Seneca et aliis = eru- 
dizione letteraria, grammatica etc. 

— Litterae, arum; litterarum monumenta; latinitatis monumenta 
(I'insieme delle opere letter arie). - Hac significatione usurpari 
non potest « litteratura ». 

— Storia della letteratura latina, greca ecc: Latinitatis scriptorum 
historia, vel latinorum scriptorum historia; graecorum scriptorum 
historia, vel graecitatis scriptorum historia. - Vox tamen « graeci- 
tas » serioris est latinitatis. 

Lettere Testimonial! : V. Testimoniali. 
Lettonia: Lethonia, ae, f. 

Leucemia: Leuchaemia, ae, f. (Aevxos — bianco - alfta = sangue) 

termini medico indicante un' alter azione del sangue consistente 

in un aumento eccessivo dei globuli bianchi. 
Leucociti: Albi sanguinis globuli (globuli bianchi). - Graece: Leti- 

cocytum, i, n. (Xevkoq - bianco - xvrog = capacita, cellula). 
Leucoma: Alba oculi labecula; alba oculi labes; alba oculi gutta 

(macchietta bianca nella cornea dell'occhio). - Graece: Leucoma, 

atis, n. 

Lencorrea : Album feminarum profluvium, ii, n. (Plin.) - Graece: 
Leucorrhea, ae, f. (kevxog = bianco - <fe'co = scorro). 

Leva: I. Vectis, is, m. (Cic.-Caes.-Vitruv.); tolleno, onis, m. (Liv. 
et a.); instrurhenta sunt, quibus pondera moventur, vel suble- 
vantur. Quid tamen sit tolleno vide ad vocem Altalena. 
'— Leve di comando: Gubernationis instrumenta; regiminis in- 
strumenta; potestatis opes, vel instrumenta (in senso figurato . - 
Omnia gubernationis instrumenta obtinere (avere in mono tutte 
le leve di comando). 

II. Dilectus, us, vel delectus, us; militum dilectus; militum 
dilectum facere, vel habere; exercitum scribere, conscribere; mi- 
lites imperare etc. - V. Mobilitare. 

Levatoio : Pons subductarius (ponte levatoio); adjectivum « subdu- 
ctarius, a, urn » seu qui subduci potest (che si pud sollevare 
dal basso in alto, che si pud issare) usurpatur a. Cat., R. R. XII, 
68 et 135. - Pons versatilis (ponte levatoio). Adjectivum « ver- Liberale-Llcantropia 297 satilis, e » hac significatione usurpatur a Lucretio, Seneca . et 
aliis - Livius v,ero habet « ingenium versatile » (XXXIX, 40, 5) = 
ingegno versatile. 

Liberale - Liberalismo : Qui in re politica Liberales nominantur - 
Qui in re publica Liberales audiunt - « Liberales » qui dicun- 
tur; « Liberales » quos vocant; « Liberales » qui audiunt = i 
Liberali. 

— Civilis pars (vel politica factio, vel politica ratio ac disciplina), 
quae a libertate norninatur. - « Liberalismus » qui audit; « Li- 
beralismus, qiiem vocant = il Liberalismo, il partita liberale. 

Liberta: Quidlibet sentiehdi facultas (liberta di pensiero); quidvis 
loquendi obloquendique licentia (liberta di parola); quidlibet 
sentieridi litterarumque formis exprimendi facultas, licentia ... 
(liberta di sfampa). Haec inveniuntur apud Acta Leonis (Cf. Litt. 
Enc. « Libertas », A. L. 1888, p. 212 sq.). 

— Facultas crederidi quod cuique libet (Vallauri: liberta di co- 
scienzd). 

Libraio: Librarius, ii, m.; quae quidem vox apud Ciceronem signifi- 
cat copiatore di libri, amanuense, scrvbano; segretario; apud Se- 
necam autem significat etiam commerciante di libri, libraio (Cf. 
Senec, Benef. VII, 6). 
— . Librorum venditor; negotiator librarius; librorum negotiator. 
— ■ Graece: Bibliopola, ae, m. (Plirt., Ep. IX, 11 - Martial., IV, 72); 
fiifSXioTuhfajs = venditore di libri, libraio. - Librorum propola 
(venditorello di libri, come quelli che li vendono sui barroccetti o 
sulle bancarelle); vox « propola » (tzqojicoAtig) usurpatur a Cice- 
rone, Varrone et al. ac significat piccolo rivenditore. 

Libreria: Taberna libraria (Vallauri). - Libraria, ae, f. (Gell. V, 4, r). 

Libro bianco : Albus codex veritatis testis; ' albus codex veritatis in- 
dex; liber, vel codex auctoritates et instrumenta alieujus causae 
exhibens, vel referens. 

— « Totam rei gestae seriem una cum instrumentis atque aucto- 
ritatibus, quibus jure credatur, " pervulgari jussimus, ut omnia 
proferrentur in lucem veritatis, et aequi viri facile statuerent quam 
parum habeant firmamenti et virium conjectae ab inimicis in Apo- 
stolicam Sedem indignissimae criminationes » (Acta Leonis 1880, 
p. «4)- 

Libro d'oro: Codex aureus (Morcelli); in tabella aurea descripti (Idem: 

scritti nel libro d'oro). 
Iiicahtropia : Lycanthropia, ae, f. (Xvxog = lupo - avdoamoi == uomo) 298 Liceo-Lingotto = malattia del lupo mannaro; specie di follfa, per cui uno si 
crede tramutato in lupo. 

— Lycanthropi, orum (Jupi mannari). 
Liceo: V. Universitd. 

Liechtenstein: Lichtenstonium, ii, n. (hat. di Curia); Vadum, i, n. 
(la cap. del Principato = Vaduz). 

Lienteria: Levitas intestinorum (Cels. IV, 16 et II, 8); graece: liente- 
ria, ae (Cels. II, i). Intestina ita enervantur ac veluti compla- 
nantur, ut nihil continere, nihil concoquere possint, et quidquid 
assumptum fuerit inconfectum protinus reddant. Ita Celsus in 
relatis locis rem apte describit. - Vocabulum « lienteria » ex grae- 
cis vocibus oritur Aetos ----- leggero - evrega = intestini. 

Lignite: Fossile lignum; carbo fossilis recentior. - V. Fossile. 

Lima - Limare : I. Lima, ae, f. (propria ac translata significatione); 
limae labor (Hor.). 

— Perpolire, expolire, perficere, limare, elimare, ad perfectum un- 
guem castigare (Hor.); ofTendit poetas limae labor (Hor.) == non 
piace ai poeti lavorar di lima. 

II. Lima, ae, f. (Lima, cap. del Peru). 
Limbo: Justarum animarum sedes, quae sacro non fiiere expiatae 

lavacro. - Limbus, i, m. (Lot. Eccl.). 
Linfatico: Strumosus, a,, urn (Juvenal.-Colum. = linfatico, scrofo- 
• • loso). - V. Scrofoloso. 

— Non autem: lymphaticus, a, um (Liv-Senec. et al. = forsen- 
nato, furioso, fanatico). 

Linfatismb : Struma, ae, f . (Cels.-PUn. et al. == scrofola, linfatismo). - 
V. Scrofola. 

— Non autem: lymphatio, onis, f. (Plin. = grave turbamento 
delle jacolta mentali). 

Linfoma: Lymphoma, atis, n. (t. med. — tumor e alle glandole lin- 
jatiche). 

Lingotto: (dal francese zlingotv = pezzo di metallo) Talea, ae, f. 
(pezzo di metallo oblungo); talea aurea (lingotto d'oro); talea fer- 
rea (Caes., B. G., V, 12 = lingotto di ferro). - Vox « talea » varia 
significat, hoc est: tallone o pollone degli alberi (Varr. R. R. I, 
40); travette di ferro per tenere legati i muri intemamenie, dette 
anche « chiavi » (Vitruv. I, 5); pezzetto oblungo di metallo con 
valore monetario: e. gr. ; « Utuntur [Britanni] aut aere, aut 
nummo aureo, aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis 
pro nummo » (Caes., B. G. V, 12 = / Britanni usano monete di Lingua-Lipemania 299 bronzo, di oro, oppure dei lingotti di ferro calcolati secondo un 
peso stability a modo di moneta. 

— Lingula (lingua, ed anche qualuque cosa a forma di lingua); 
aiuri lingula, ferri lingula (lingotto di oro, ferro). 

lingua - Linguista - Linguacciuto: I. Rem in primoribus labiis ha- 
bere; id'versabatur mihi in primoribus labiis (Plant., Trin. IV, 2, 
65) = aver sulla punta della lingua. 

— Continere linguam; linguae suae moderari (Plaut.) = frenare 
la lingua - Tenere linguam (Ovid.) = far silenzio. 

II. Sermo patrius, lingua patria (contra: lingua peregrina, sermo 
peregrinus). 

— Sermo vigens atque usitatus; lingua vigens atque usitata (lingua 
viva); sermo jam non usitatus, lingua jam non usitata (lingua 
morta); sermo, vel lingua, qui (quae) in hodierno vitae usu (non) 
est = lingua viva, lingua morta. 

— Lingua . properante legere, loqui etc. (parlor e, leggere a lingua 
sciolta). 

— Multarum linguarum intellegens (linguista). 

— Limatum dicendi genus; sermo integer, integer rimus, incor- 
ruptus (lingua pura, corretta); sermo mendosus, sermo inquina- 
us, inquinatissimu.s (Cic. = lingua scorretta; linguaggio pieno di 
barbarismi, di parole errate...). 

III. Libere aperteque loqui (non aver peli sulla lingua). 

— Homo malae linguae (Petron.); homo immoderatae linguae 
(Suet.); homo acidae linguae et dicax (Sen.) = linguacciuto - Pi- 
per, non homo (Petron.) = uomo di lingua pepata, arguta. 

— ■ Ubi quis dolet, illic et manum et mentem habet (apud Stobeum) 
=la lingua batte, dove il dente dole. 
Linotipo - Linotipia - Linptipista: Lineotypicum praelum, vel pre- 
lum (linotipo, macchina tipografica linotipica). - Linearis litte- 
rarum forma, vel typus (composizione. tipografica in caratteri li~ 
neari o linotipici). - Linearibus litterarum formis, vel typis im- 
primere, excudere, edere (stampare con macchina linotipica). - 
Adjectivum « linearis, e » usurpatur a Quintiliano. 

— Lineotypici praeli (vel preli) opifex (linotipista). 

— V. Stampare. 

Lipemania: Atra biUs, vel atrabilis (Cic. et al. = umor cupo, tri- 
stezza cupa) - V. Malinconia. 

— Graece: Lypemania, ae, f. (Mmj = dolore - jJiavia = pazzia) 
= grave malinconia . confinante con la follia. 300 Lipemia-Litro Lipemia: Liphaemia, ae, f. (Xinog = grasso - alfia = sangue) = 

anormale quantitd di grassi nel sangue.. 
Lipoma : Lipoma, atis, n.; adipoma, atis, n. (t. med. = tumore formato 

' di tessuto adipaso). 
Lipotimia: Lipothymia, ae, f. (t. med. = primo stadio della sincope, 

svenimento - XsLneiv — lasciare - dv/iog = animo). 
Liftuore : Liquor, oris, rn. (Cic. et a. ■— liquido, iutto cib che e liquido). 

— Merum vaIidissimum;' vinolenta potio validissima; vinolenta potio 
odorata (liquore profumato); rhedicamenta vinolenta (liquore medi- 
cihale). 

Lisieux: Lexovium, ii, n. - Lexovii, orum (gli abitanti di Lisieux, e 
propriamente antico popolo della Gallia ILugdunense); Lexoyien- 
sis {di Lisieux). 

Litanie: Preces, vel supplication.es Lauretanae (litanie della Madonna). 

— Supplicationes sacratissimo J. Christi Cordi (litanie del S. Cuore). 

— Supplicationes Deiparae Virginis Sponso (litanie di S. Giu- 
seppe). 

— Supplicationes caelestium Curiae admotae, vel admovendae (lita- 
nie dei santi). 

— Litaniae (Lat. Eccles.). Vox litania, ae, e graeco fonte, idem est 
ac supplicatio. Usurpatur a Sidonio, Epist. V, 7, et ab aliis scri- 
ptoribus serioris latinitatis. 

Litantrace : Lithanthrax, acis, m. ( M60; = pietra - avdgat; = carbone). 

- V. Antrace, Antracite, Fossile. 
Litiasi: V. Pietra: mal della pietra. 

Litografare - Litografia ecc. : Aliquid lapidi incisum, vel in lapide 
incisum imprimere (litografare). 

— Imago per incisum lapidem impressa (una litografia o immagine ' 
litografata). 

— E graeco fonte: lithographica imago; lithographica ars; lithogra- 
phica otficina; lithographus =- una litografia; Varte litografica; of- 
fxcina litografica; litografo. - Ex graecis vocibus MQoc, = pietra 

- yqaxpCQ — scrivo. 1 

Litologia - Litologo : De lapidibus doctrina; lapidibus describendis ra- 
tio, doctrina, disciplina. - Graece: Lithologia, ae, f. (XlBoq = 
pietra - Xoyog = discorso). 

— Lithologiae cultor, doctor, peritus, peritissimus. 
Litote : Litotes, is, f. (v. gr.). 

Litro: Bird sextarii (Luciano). Sextarius, ii, m. genus mensurae est 
duas heminas seu cotilas continens; videntur autem bini sextarii Littorio-Longarina 301 mensurae fere respondere, quam nos vulgato nomine « litrum » 
vocamus. 

— Lagenam exsiccare (Cic. = here un litro) - Lagoena, vel lagena, 
ae, f. = boccale, bottiglia. 

Littorio : Lictorius, a, um (Plin.); non autem « lictorialis ». 
Lituania: Lithuania, ae, f. 

Liturgia - Liturgico: Sacri ritus; publici ritus; sacrae caerimoniae; 
publicae caerimoniae. - De. sacris ritibus doctrina; de sacris cae- 
rimoniis ratio, doctrina, disciplina (la scienza liturgica); de sacris 
ritibus praecepta (jinsegnamento liturgico). 

— Graece: Liturgia, ae, f. (Aetroe = pubblico - iqyov = mini- 
stero = ministerium publicum); liturgicus, a, um (adject.). 

Lividura: V. Ecchimosi. 
Locomotiva : V.- Ferrovia. 
Loggia: V. Balcone. 

Logica: Philosophiae pars logica; logice, es, f.; dialectice, es, f.; dia- 
lectica, ae, f. 

— Dialecticus (logico); dialectice subtiliter disputare, disserere (di- 
spiitare a fil di logica). 

— Considerate, consideratius, consideratissime (Cic); consideran- 
ter (Vol. Max. et a.) = logicamente, ragionevolmente, pondera- 
tamente. t 

— Consequens est (inf. vel ut), vel inde sequitur, inde.consequitur 
etc. = e logico che ... 

Logomachia: Captatio verborum (Cic.,. Partit. 23); concertatio ver- 
borum; concertatio captatioque verborum (Ibid.). 

— Graece: Logomachia, ae, f. (Aoyoc = discqrsp, parola - ,uaxv 
= combattimento). 

Logorrea: « Inanis quaedam profluentia loquendi». (Cic, Partit. 23). 

— Graece: Logorrhea, ae, f. (\6y05 = parola, discorso - qeoj 
= scorro). - 

Lombardia - Lombardi: Insubria, ae, f. (regione dell'Italia sett. iL 
cui capoluogo era Mediolanum). - Insubres, ium, vel um (Insu- 
bri e cioe all'incirca gli odierni Lombardi). - Insuber, bris, bre 
(adjectivum). 

Londra: Londinium, iij n. (Tac, Annal. XIV, 33; Ammian. XXVII, 
8 et XXVIII, 3); Londiniensis (cittadino di Londra). - Non au- 
tem, ut nonnulli ponunt (Morcelli, Vallauri) : « Londinum », 
« Lohdinensis ». 

Longarina: Ferrea trabs, abis, f. 302 Lord-Lunch. Lord: Nobilis virj nobilis Brittaniae, vel Angliae vir (nel senso di 
titolo nobiliare). - Senator;, Britanniae, vel Angliae Senator 
(membro' della Camera dei Lords). - Senatus Brittaniae, vel An- 
gliae Seriatus (Camera dei Lords). 

Lotta di elasse: V. Classe. 

Lotteria: Schedarum sortitio, onis, f. (Vallauri) - Aptius fortasse di- 
citur: Aleatoria schedarum sortitio; vel: Alea sortium. « Sors» 
significat etiam tessera, cedola, o scheda che si estraeva a none. 

- Sortes (biglietti della lotteria); vel aleatoriae schedulae, aleatoriae 
scidae, seu scidulae aleatoriae. 

— Aleatoriam schedularum sortitionem habere (fare una lotteria); 
vel: Sortium aleam habere. 

— Aleatoriam schedularum sortitionem habere beneficentiae cau- 
sa (fare una lotteria o pesca di benefxcenza); vel: Aleam sortium 
habere beneficentiae causa; alea sortium ludere beneficentiae 
causa. 

— Ex sortium alea lucrum facere; vel sortium alea quaestum facere 
(vincere alia lotteria). Ci. Cic. « lucra facere ex aliqua re », « quae- 
stum facere aliqua re ». - Prospera sortium alea uti (essere for- 
tunato alia lotteria). 

Lotto: Fiscus aleatorius (Morcelli: istituto del Lotto). Praepositus 
fisci aleatorii (direttore del Lotto). 

— Ludus fisci aleatorii (gioco del Lotto). 

Lourdes: Lapurdum, i, n.; Lapurdensis (di Lourdes); Lapurdensis 
specus, us 3 m.j vel Lapurdense specus, us, n. (Grotta di Lourdes. 

- Cib secondo il latino di Curia; secondo alcuni invece « Lapur- 
dum » corrisponderebbe all'odierna Baiana, citta presso i Pirenei 
e non molto lontana da Lourdes). •■ 

Loyola: Loyola, ae; Lojola, ae. - Lpyolaeus, a, um, vel Lojolaeus, 

a, um (Morcelli: di Loyola). 
Luminare: Sapientiae, virtutis, venustatis lumen (Cic. = luminare di 

sapienza ecc). 

Lunario: Calendarium (Sen. et a.); lunaris liber (Vallauri), Adjecti- 
vum « lunaris, e » - ad lunam pertinens - habetur apud Cicero- 
nem et alios. 

— V. Almanacco. 

Lunch: (v. inglese = colazione) Jentaculum, i, n. (Plaut.-Suet.-Mar.~ 
tial.). - «Epulas trifariam semper, interdum quadrifariam disper- 
tiebat: in jentacula, et prandia, et caenas, comissationesque... » 
(Suet., Vitell. 13 = Divideva i pasti in tre volte, e talora anche Lunghesso-Maccheroni 303 in quattro: colazione cioe, pranzo, cena e gozzoviglia...). - V. Co- 
lazione. 

Lunghesso: Secundum; secundum mare, secundum fiumen etc. (lungo 

il mare, lungo il fiume ecc). 
Luogotenente: Legatus (Cic. et a. = rappresentante, legato, ambascia- 

tore); vicarius (Cic. = chi fa le veci di un altro); optio, onis, m. 

(Tac, Hist. I, 25 = luogotenente come termine militare). - Vox 

« optio, onis, m. » significat luogotenente, sffstituto, aiutante del 

« tribunus militum » (Cf. Varr., L. L. IV, 16). 
Lupo Manaaro: V. Licantropia. 

Lussazione : Luxata membra (Plin.); luxum si quod est (Cato, R. R- 
160). - Luxo, as, avi, luxatum (vel luxum), are (Cat-Sen.). -. Ossa 
in suam sedem compellere, reponere (Cels^ = tnettere a posto una 
lussazione). 

Lussemburgo: Lucemburgum, i, n. (Lat. di Curia). 
Luterano: Lutheranus (Acta Leonis). 

M 

Maccheroni: Farina aqua subacta ac tubulata (Bazzarini-Bellini, Pro- 
tolessica Ital.-L.at. = farina impasiata in forma cilindrica); .vel 
pasta tubulata. - Pasta., ae, f., e graeco fonte, vox est sefioris la- 
tinitatis (Marcell. Empir.); tubulatus, a, um est apud Plinium et 
Senecam. 

— Tubulata pasta suco condita (maccheroni al sugo). - Tabulata 
pasta Iycopersici liquamine condita (maccheroni conditi al sugo di 
pomodoro). 

— A nonnullis (Vallauri et a.) hoc loco, et ubi agitur de pasta ver- 
miculata, vel segmentata (vermicelli, tagliatelle), ponitur: pastil- 
lus, i, m. At haec vox plura significat, quae omnia a pasta tubu- 
lata, itemque a pasta vermiculata, plus minusve longe absuut. 
Nempe: a) parvam panis formam (panino); b) parvulam placen- 
tam, vel libum (piccola focaccia, pasticcino); c) medicamentum, 
ex quibusdarii metallicis contritis plerumque confectum, et ali- 
quo humore coalescens (Cels. = specie di impiastro o fomento); 
d) pilulam unguentariam, quae pdoris gratia gestatur (Hor.) - 
V. Lasagne, Tagliatelle, Vermicelli. 

. — Res tempore venit, vel res opportune venit (viene come il cacio 
sui maccheroni). 304 Maccheronico-Madonna Maccheronico: Lepidi versus, italicis verbis latinorum more inflexis, 
compositi (Vallauri: versi maccheronici). 

— Barbara ac faceta Iatinitas (latino maccheronico). 

— Latinitatem barbare ac facete affectans (Luciano: maccheronico) 
- Latinitatem barbare ac facete effingere, scribere, loqui (com- 
porre, scrivere, parlare in latino maccheronico). 

Macchina a nafta: V.' Nafta. 

Macchina da cucire: Machina consuens; machina suens; sartoris ma- 
china - Machinula consuens, vel sartoris machinula (piccola mac- 
china da cucire). Vox « machinula » legitur apud Festum. 

— Machina sutoria; vel sutoris machina (macchina da cucire scarpe). 
Macchina da rader la barba: Novaeula machinalis (= rasoio auto- 

matico). Adjectivum « machinalis, e » usurpatur a Plinio. 

— Machinula barbam abra'dens; barbam radens machinula; machi- 
nula radens. - Vox « machinula » legitur apud Festum. 

Macchina da tagliar i capelli: Machina tonsoria - Machinula ton- 
soria (piccola macchina da tagliar e i capelli). - « Machinula » vox 
est a Festo adhibita. 

Macchina dattilografica: V. Dattilografare. 

Macchina trebbiatrice : V. Trebbiatrice. 

Madagascar: Madagascaria, ae; Madagascaria insula. 

Madonna:- Deipara Virgo; alma Dei Genitrix; augusta Dei Genitrix 
Maria; augusta summi Regis Mater; Virgo Dei Parens; caelestis 
Regina, Dei Mater, opifera, sospitatrix; caelestis Regina tempe- 
statiim potens nimborumque sonantium (Morcelli). 
■. — Maria Sanctissima gementium solatrix (Madonna della conso- 
lazicme). 

— Maria opifera (Madonna delle grazie). 

— B. V. Maria Lauretana, vel Loretana (Madonna di Loreto). 

— Maria Mercedonia (Morcelli: Madonna della Mercede). - Adje- 
ctivum . « mercedonius, a, um » legitur apud Festum et in anti- 
quissimis inscriptionibus. 

— Maria sancta nivalis (Madonna della neve); pacifera (della pace); 
salutifera (della salute); scalaris (della scald); adjutrix, auxiliatrix, 
opifera (del soccorso); D. N. Maria opifera conservatrix patriae 
(protettrice della patria). 

— Bene suada Virgo Maria (Madonna del Buon Consiglio). 

— D. N. Maria Carmelitis, itidis, vel Carmeli decus (Madonna del 
Carmine); Carmelitis Virgo; Deipara Virgo Carmelitis. - Cella 
Mariae Karmelitidis (Morcelli: — Cappella della Madonna del Madrid-Maggiordomato 305 Carmine); Mariae Karmelitidis sollemnia {Idem: festa della Ma- 
donna del Carmine); templum Karmelitidi Virgini Mariae dica- 
tum (Chiesa della Madonna del Carmine). 

— V. Addolorata; Annunziata; Concezione Immacolata. 
Madrid: Madritum, i, n. (Vallauri). - Ab aliis scribitur: Matri- 

tum, i, n. 
Madrina: V. Padrino. 

Maesta: (delitto di lesa) Perduellio, onis, f. (Cic. et a.) Haec vox si- 
gnificat crimen majestatis, vel in Principem, vel in publicum ma- 
gistratum, vel in ipsam rempublicam. 

— Crimen majestatis (Cic. et a.) idem significat ac perduellio; maje- 
statem laedere, vel minuere (rendersi reo di lesa maesta); maje- 
statis reus (Suet.), condemnatus majestatis (Cic); laesae majesta- 
tis accusari (Sen.). 

Maestro: A pattimonio; procurator patrimonii; atriensis (Morcelli: 
maestro di casa). - Atriensis is erat 3 cui non modo atrii, sed to- 
tius etiam domus cura et custodia demandabatur. 

— Gustos sacrae domus (maestro di casa di Sua Santita); vel: cu- 
rator sacrae domus; atriensis sacrae domus; custos sacrae domus 
Pont. Max.; curator sacrae domus Pont. Max.; atriensis sacrae 
domus Pont. Max.; Pontificiae domus custos, curator, atriensis. 

— Praepositus sacrae domus; Praepositus sacri palatii; Praefectus 
sacri palatii (Idem: Maestro del sacro palazzo). 

— Aptius tamen dicitur: Magister sacrae domus, vel: Magister 
sacri palatii (Maestro del sacro palazzo). - V. Maggiordomo. 

— Antistes ceremoniarum, vel caerimoniarum (maestro di ceri- 
monie); rhetor (maestro di rettorica); magister juventutis (Idem: 
dei novizii); campi doctor (Idem: maestro di campo); phonascus 
(Idem: maestro di declamazione, di canto; e anche maestro di 
cappella); phonascus et hydraula (Idem: maestro di musica e 
organista); magister doctrinae christianae tradendae (Idem); Col- 
legium magistrorum doctrinae christianae tradendae (Congrega- 
zione della dottrina cristiana); vel sodalitas magistrorum (magi- 
strarum) doctrinae christianae tradendae. 

— V. Elementare (maestro elementare). 

— V. .Camera (maestro di camera). 

Maggioranza : Major pars; plures ex numero (v. g. judicum); maxi- 
ma pars; longe maxima pars (ia grandissima maggioranza). 

Maggiordomo - Maggiordomato : Diaetarchus (Morcelli: Maggior- 
domo), quae vox hac significatione usurpatur in antiquissimis in- 

20 306 Maggiore-Malaria scriptionibus (Inscript. Murat.); actor, oris, m. (Plin. et a. - V, 
Agente); praepositus domus; 

— Praepositus sacrae domus, vel praefectus sacri palatii, vel pon- 
tificalis domus praefectus, vel augustae Pontificis Max. domus 
praefectus (Maggiordomo di Sua Santita) - Praefectura augu- 
stae domus pontificalis {Ant. Angelini, Inscript. IV, p. 439 = 
Maggiordomo di S. S.). 

— Diaetarchus domus augustae (Morcelli: maggiordomo di un so- 
vrano). 

Maggiore: Centurio major (termine militare reso approssimativa- 
mente) - Vedi perb le voci: Caporale, Tenente, Capitano, Co- 
lonnello). 

Magia - Magico: Magice, es, f. (Plin.); magica ars (Virg. et a.); 
rhagicus, a, um. 

— Virgula divina (Cic, Offic. I, c. 44) = bacchetta magica. 

— Aedes ... tribus sapientibus. orientis dicata (Morcelli: chLsa 
dei Re Magi). 

Magna charta: Lex princeps; primaria lex. 

Magnete - Magnetico - Magnetismo - Magnetizzare : Magnes la- 
pis (Cic); magnes, etis, m. (acc. magneta). - Siderites, ae, m. 
(Plin. XXXVI, 16, 25): 

— « Ut si magnetem lapidem esse dicam, qui ferrum ad se alii via t 
et trahat, at rationem cur ita sit aff erre nequeam » (Cic, Divin. 
I,- 39). - Magnes ferrum ducit (Prop.), ferrum rapit (Sel.). 

— Magneticus, a, um (Claudian.j Carm. de magnet. 26) - Pyxidis 
nauticae acus, us, f. (Vallauri: ago magnetico). - Magnetica vis 
(Vallauri: magnetismo). - Instrumentum ad vim magneticam tel- 
luris explorandam (Vallauri: strumento, per esaminare il magne- 
tismo terrestre). 

— Vim magneticam incutere (magnetizzare). Cf. « Vim incutere 
ventis » (Virg., Aen. I, 73). - Vim magneticam concipere (ma- 
gnetizzarsi). - Magnetis vim habens; magnetis vi praeditus (Plin. 
= magnetizzato). 

— (Senso figurato): Aliquem mira quadam vi excitare, permovere 
vel ad se allicere, pellicere, illicere; fascinare aliquem. 

Malaga: Malaca, ae, f. (citta); vinum malacense (vino Malaga). 

Malaria: Palustre caelum (Liv.); paluster afflatus; palustris caeli (vel 
afflatus) morbus, contagio, pestilentia. - Palustris afflatus morbo 
implicari, laborare, conflictari, opprimi, absumi, confici, perire, 
mori. - In palustris contagionis morbum cadere, delabi. - Ex palu- Maiinconia-JMancia 307 stris contagionis morbo evadere, convalescere (essere colpito dalla 
malattia; morirne; guarirne). 
Malinconia - Malinconico: I. Maestitia; maeror; tristitia - Minus 
recte a nonnullis ponitur : aegritudo animi. Haec enim vox « mot- 
bum animi », « infractionem et demissionem animi » indicat, quae 
quidem perturbationes non cadunt in sapientem (Cf. Cic, Tusc. 
Ill, c; 7 et alibi). 

— Ab aliis ponitur: atrabilis, vel atra bilis. Haec tamen vox signi- 
ficat animi morbum, qui a quodam tristitiae furore non longe 
abest (umor cupo, tristezza cupa), ut videre est apud Cic. (Tusc. 
HI, 5)- 

— Ab aliis denique vocabulum ponitur e graeco fonte derivatum: 
melancholia, ae, f. Haec tamen vox fere idem significat ac atra- 
bilis, ut videre est apud Cic. (Tusc. Ill, 5) = tetraggine, umor 
nero. , 

II. Maestus, maerens, tristis (melanconico). Hac fere significa- 
tione a Cicerone usurpatur etiam vox graeca « melancholicus, a, 
um ». « Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos 
esse » (Tusc: 1, 33). Videtur tamen etiam hoc adjectivum eam- 
dem fere significationem habere ac melancholia; nam ita habet, 
Tullius (Divin. I, 37) : « Aristoteles eos etiam, qui valetudinis vi- 
tio furerent, et melancholici dicerentur, censebat habere aliquid 
in animo praesagiens atque divinum ». Apud Plinium vero habe- 
tur « melancholica insania »; apud Horatium « melancholicus 
humor » (umor vero). 

— Os in maesuuanv flexum (jfac.) = un volto melanconico - Ani- 
mum contrahit musica (Vallauri) =i la fnusica rende malinco- 
nico.- 

— V. Sentimeritale (sensibile). 

Malleabile: Ductilis (Plin.); malleo obsequens (Idem); v. g. « Aes re- 
gulare obsequitur malleis, ab aliis ductile appellatum» (Id. 
XXXIV, 8, 20). - Flexibilis (Cic. et a. = senso proprio e figurato); 
v. g. flexibilis materia (Cic), oratio (Cic). - Lentus (pieghevole, 
flessibile); v. g. vimen, vitis (Virg.). - Facilis, tractabilis (senso 
fig.). - V. Maneggevole. 

Mallevadoria - Mallevadore - Malleveria: V. Garanzia - Garante. 

Maltusiano - Maltusianismo :. Malthusianus, a um. - Malthusiana 
doctrina (da Malthus, celebre economista inglese 1766-1834). 

Managua: Manaqua, ae, f. (Capitale del Nicaragua). 

Mancia: Corollarium (Cic. et a.). Corollarium alicui aspergere (Cf. 308 Maneggevoie-Manlpolo Senec, Benef. VI, 17 "= dare la mancia). - Aere domare (Juve- 
>- nal. VI, 235 = corrompere con mancie). 

— - Strena, ae, f. significat munus quod datur die festo, ac praeser- 
tim sub anni exordium, fausti ominis causa (Suet, et a.). 
Maneggevole: Habilis (contra: inhabilis), v. g. arcus (Virg.); gladius 
(Liv.); currus (Ovid.). 

— Habilis significat etiam quod est aptum; v. g. habilis virtuti, 
vel ad virtutem; miles habilis ad pugnam; „calceus habilis ad 
pedem. 

— Tractabilis (arrendevole, pieghevole); v. g. tractabilis virtus 
(Cic,); tractabilis vir; nihil est eo tractabilius (Cic). - V. Mallea- 
bile. 

Mangiapane - Mangiauf 0 : Inutilis homoj homo tardus et inutilis; 

homo desidiosus, ignavus, segnis, iners. 
Mangiapreti: Sacerdotum osor, oris; religionis osor; homo sacerdo- 

tes perosus, vel reUgionem perosus. - Irreligiosus; impius.^ 
Manicomio: Dementium valetudinarium. 

— Huic elleborum opus est (Plant., Pseud. 1185); vel: Naviget An- 
ticyram (Hoh, Sat. II, 3, 166) = Ha bisogno del manicomio. 

Manicotto: Manuleus, i, m. (Plant.); parva manica ad tegumentum, 

vel ad ornamentiim apta. 
Manifattura - Mano d' opera: Manupretium, vel manipretium 

(Plaut.-Liv. et a.). Res ac manipretium; materia ac manipretium 

(la materia prima e la mono d'opera). 

— « Manipretium et manupretium tarn de pretio sive mercede dici- 
tur, quae artifici datur, quam de ipsa - artificis ' opera » (Morcelli, 
vol. II) - « Ipso etiam' manipretio celeberrimos artis suae imagi- 
num pictores antecessit » (Ibidem). Manupretium igitur signifi- 

' cat prezzo dell'opera; pregio dell'operq; mano d'opera. 

— Habetur etiam apud Catonem (Gf. Gell. XIII, 23) adjectivum 
manupretiosus, vel rnahu pretiosus, a, urn (pregevole per la mano 
d'opera). 

— Artificis opus Q,' opera stessa); artificis opera ac labor (il lavoro 
dell'artista). 

Manila: Manila, ae, f. (Cap. delle Pilippine). 

Manipolo: I. Manipulus, i, m. (in senso campestre e in senso mili- 
tare); manualis fasciculus (Plin.), v. g. manualis herbarum fasci- 
culus. - Manipulatim (a manipoli, tanto in senso campestre - 
Plin. - che militare - Liv., Tac.). 
II. Manipulare sacerdotis indumentum; manipulare sacerdo- Manomorta-Mare e monti 3C9 turn ornamentum; manipularius sacerdotum ornatus; sacrum in- 
dumentum- manipulare (manipolo, iridumento liturgico). - Mani- 
pulate indumentum ; ornatus manipularius (manipolo in senso ge- 
nerico). - Adjectivum « manipularis, e » usurpatur a Cic. et a.; 
adjectivum « manipularius, a, um » legitur apud Suetonium 
{Cat. 9). 

— Manipulus (Lat. Eccl.); sacerdotalis manipulus. 
Manomorta: Possesiones, quae abalienari non possunt (beni inalie- 

nabili). - Tributum possessionibus impositum (pel indictum), quae 
abalienari nequeunt (tassa di manomorta). 
Manuale: Manualis, e (Tac, Plin.), quod ad manum pertinet, vel 
quod inter manus facile versari potest. « Linum in fasciculos ma- 
nuales colligatum » (Plin.). « Manualia saxa jacere » (Tac). 

— Enchiridion (Dig. = un manuale, un libro manuale). Vox est 
e graeco fonte derivata; latine dicitur: liber manualis. 

— V. Compendio. 

Maomettano : Mahumedanus (Acta Leonis 1883, p. 275); Mahometa- 
nus (Ibid. 1888, p. 1875 Maomethanus (Ibid. 1885, p. 132, 147); 
Macometanus (Luciano). 

— Mahumedana doctrina; Mahumedana gens; Mahumedanorum 
gentes, populi (Islamismo - Maomettanesimo). 

Mappamondo : Tabula totius orbis descriptionem continens (Vallauri). 

— Tabula geographica. -. « Mappa mundi » dictio est infimae lati- 
nitatis. ' . 

Marchese - Marchesato : Demarchus, i; marchio, onis (Morcelli). 

— Marchionis uxor, soror, filia (Marchesa), vel e marchionibus etc. 
— Marchionis (vel demarchi) dignitas, munus, regio (marchesato). 

- « Marchionatus, us, m. » legitur apud Ducange. 
Marciapiede: Crepido, inis, f. «Vidi Gitona in crepidine semitae 
stantem » (Petron., Sat. 9) - Viae margo, inis. 

— Marginare vias (Liv. XXXXI, 27, 5) = mettere i marciapiedi. 
Marconigramma - Marconista: I. Aerius nuntius, vel aerium nun- 

tium. - Marconigramma, atis, n. - Nuntium per aetherias undas 
missum; vel nuntium per radiophoriicas undas missum. 

II. Aerius nauta (aeronauta) marconigrammatis addictus (aviere 
marconista). - Ad hybridas ejusmodi voces quod atfiriet, ea con- 
fer, quae ad vocabulum Arciduca notavimus. 
Mare e moati: Maria montesque polliceri (Sal, Cat. XXIII, 3 = 
promettere man e monti). .- Auri montes polliceri (Ter., Phorm, 
68), 310 Maresciallo-Mastice Maresciallo: Summus militiae magister. - Sumirius strategus - Stra- 
tegic (dux exercitus) vox est e graeco fonte deriyata, quae a Plau- 
to (Cure II, 3, 6) usurpatur. 

— Aeriae classis strategus; summus aeriae classis magister (Mare- 
sciallo deU'aria). 

— Supremus universae militiae magister (gran maresciallo). 

— A nonnullis ponitur : mareschallus, i. Est tamen vox barbara 
. (Ducange). 

— Optio, onisj m. (maresciallo sott'ufficiale). - Vox « optio, onis, 
m.» significat ufficiale subalterno, aiutante o luogotenente del 
« tribunus militum » (Cf . Varr., L. L. IV, 16). 

Margarina: Butyrum margarinum (Cpsi detto da /tdgyagov — mar- 
garita; bianco perlaceo); butyrum sebosum, vel sebaceum (burro 
artificiale ricavato dal segd). - Adjectivum « sebosus, a, um » le- 
gitur apud Plinium; « sebaceus, a, um » apud Apulejum. 

Marmellata: Fructuum liquamen, inis, n. - Liquameh de piris fa- 
cere (Pallad. Ill, 25). 

— Decoctum pomarium - Decoctum,. i 3 n. legitur apud Plinium; 
pomarius, a, um, seu ad poma pertinens, legitur apud Catonem 
de R. R. 48 - Pomarium liquamen - Pulpa pomaria - V. Coto- 
gnata, Gelatina. . 

Marinette: V. Mattonelle. 

Marmo: Marmor, oris, n.; ex marmore solido (tutto di marmo); lorica 
marmorea (incrostatura di marmo); marmorare (incrostare di 
marmo); marmoratus (Stat. = incrostato di marmo). 

Marocco: Mauritania, ae, f. 

Marsala: Vinum Lilybaetanum vel vinum Lilybeium (vino Marsala). 

- Lilybaeum, i, n. (Citta di Marsala). 
Marxismo: Caroli Marxii doctrina; Caroli Marxii commenta (dot- 

trina di Carlo ■ Marx, celebre filosofo e sociologo tedesco 1814- 

1883); Caroli Marxii sectatores (i marxi'sti, o seguaci di Carlo 

Marx). 

— V. Comunismo, Socialismo. 
Maschera: Persona (Cic. et a.); larva (Hor.). 

— Imago gypsea ipso demortui ore effecta (Morcelli: maschera 
ritraitd da un morto). 

Maschera aritigas: V. Gas. 

Massone - Massoneria: V. Framassone - Framassoneria. 
Mastice: Gluten; inis, n.; glutinum, i, n. (Sail et a.) = colla, ghi- 
tinej mastice. Matematica-Matricolare 311 Matematica - Matematico : Numerorum scientia, doctrina, disciplina.- 
Graece: Mathematica; ae; vel mathematice, es, f. (Sen. et a. — 
matematica ed artche astrologia); mathematica ars, . disciplina, do- 
ctrina. 

— Mathematicus, i, m. (Cic.-Tac. = matematico, astronamo, astro- 
logo). Mathematicae . disciplinae cultor, doctor, peritus, peritis- 
simus (un matematico). 

— Arithmetical ae, f.; arithmetice, es, f. (Senec. et a.); arithmetica, 
orum, n. pi. (Cic, An. XIV, 12,-3) = aritmetica, arte del calcolo. 

— Arithmeticus, a, um (Senec. et a. -—aritmetico. - In arithmetieis 
valde versatus (un matematico); vel arithmeticae peritus, peritis- 
simus; arithmetices cultor, doctor, peritus, peritissimus. (cultore 
di matematica, professore di matematica ecc). 

— Ex graecis vocibus {tadrj/nariKri - aQidpirjuxri — ftaOrjiiavixoc; - dgid- 
/xrjrixdg. 

Materiale: V. Corporate: I. 

Materialismo - Materialista: Eorum ratio (doctrina), qui omnia ad 
materiam referunt; eorum ratio ac doctrina, qui omnia materiae 
-attribuunt;. eorum ratio ac doctrina qui corporum concretioni 
omnia tribuunt, vel qui ad corporum concretionem omnia refe- 
runt. 

— ■ « Materialismus » qui dicitur, vel qui audit, vel quern vocant. - 
« Materialistae », qui audiunt, qui dicuntur, quos vocant. 

Materialita: Corporum concretio (Cic, Nat. Dear. I, 25); r.erum con- 
cretio; mortalis concretio (Cic, Tusc. I, 27); natura concreta, vis 
concreta (Cf. Cic, Tusc. I, 25); materia; materies. 

Materializzare: Materiae addicere, subicere; ad materiam referre; ad 
rerum concretionem referre. - Omnia ad rerum concretionem re- 
ferre (materializzare tutto); vel omnia ad mortalem concretionem 
referre; omnia ad sensuum voluptatem referre. 

— « Quicumque voluptatem in summo ponunt, sensibile judicant 
bonurri; nos contra intellegibile, ■ qui illud animo damus » (Sen., 
Ep. 124, 2 = materializzare e spiritualizzare il piacere). 

Maternamente: Materna caritate; materno animo; in modum matris. 

— « Nobis (Maria Virgo) velit benigna in mbdum matris per omne 
tempus adesse » (Acta Leonis). 

— Vocabulum « materne » est infimae latinitatis. 
Matita: V. Lapis. 

Matricola - Matricolare: Matricula, ae, f.; album, i, n.; census, us, 
m. - Vox « matricula » legitur apud Vegetium : « Producendi tiro- 

y 312 Matricola.to-Mediatrice nes sunt semper ad campum, et secundum matriculae ordinem in 
aciem dirigendi » (Veget., Milit. I, 26). 

— In album referre;in matriculae ordinem referre (matricolare). - 
V. Registro, Registrare. 

Matricolato: In matriculae ordinem relates; matriculae ordine insi- 
gnitus (in senso letterale). 

— Versutissimus homo (furbo matricolato); vel homo callidissimus. 
- Nequissimus homo (malvagio matricolato). 

Mattonelle - Marmette - Amhrogette: Later, eris, m:; laterculus, i. 
m. (mattone, mattonella). - Laterculus tectorio opere marmorato 
factus (Beitelli, Inscript., p. 145 = marmette, cioe mattonelle di 
finto marmo per pavimentare). - Laterculus marmoratus; v. g. 
pavimentum marmoratis laterculis quaquaversus constratum (pa- 
vimento lastricato a marmette). 

Mattutino: Horariae preces, quae primo mane recitaridur (Parte del 
breviario); horariae preces matutinae. 

— Lugubres psalmorum cantus (Morcelli: mattutino delle te- 
nebre). 

— Furiebres psalmorum cantus (Idem: mattutino dei morti).- 
Mazzacavallo : V. Altalena. 

Meccanica - Meccanico : Machinalis scientia (Plin. VII, 37, 38); ma- 
chinalis ars ac disciplina; machinalis ratio ac disciplina (la mecca- 
nica). 

— Machinator (Cic.-Liv.-Sen. et a.) = meccanico, ingegnere, ar- 
chitetto. ■ - 

— Mechanicus, a, urn vox est e graeco fonte derivata, quae usur- 
patur a Suetonio, Gellio et ab aliis serioris latinitatis scriptoribus. 
Aptius igitur usurpatur vox latina « machinalis, e ». 

— Arte rriachinali (meccanicamente); e. gr. arte machinali actus, 
motus, permotus (mosso meccanicamente). 

Medaglia al valore: Insigne, vel ornamentum, vel nomisma virtutis 
causa tributum; honoris insigne; honorarium vel honorificum in- 
signe; honorarium nomisma, vel honorificum nomisma. 

— Nomisma militaris virtutis causa tributum (medaglia al valor 

— militare). - Nomisma civicae virtutis causa datum; nomisma ci- 
vicae virtutis causa tributum (medaglia al valor civile). 

Media: Media ratio; media quantitas; media quantitatis ratio; medius 
numerus. 

Mediatore - Mediatrice: Sequester (v. g. pacis); conciliator; auctor, 
y. v g. auctor pacis (Cfc); sequestra, vel cpnciliatrix (mediatrice). Mpdico-Menopausa 313 — Non autem mediator; . quae vox est serioris latinitatis (Apul.- 
Ldctan.). Neque mediatrix; quae vox est infimae latinitatis. 

Medico : Medicus, i, m. (medico in genere). - Medicus ocularius (Cels. 
-Vol. Max.), vel medicus ab oculis (oculista); medicus auricula- 
rius (Ulp., Dig. = degli orecchi); medicus vulnerarius (Plin.), vel, 
e graeco fonte, chirurgus (Cels. et a.) = chirurgo. 

— Archiater, archiatrus, archiatros, i, m. (Morcelli: medico di un 
Sovrano). 

— Blasius hieromartyr sanctissimus vindex artium salutarium (Mor- 
ceili: S. Biagio protettore dei medici e dei chirurghi). 

Medium: Manium evocator. 

Megaf ono : Vocis amplificator. - Vox - « amplificator » usurpatur a 
Cicerone et aliis. 

— E graeco fonte : megaphonium, ii, n. (niyaq = grande - rpmvrj 
=± suono), vel megalophonium, vel megaphonum. 

— V. Altoparlante. 

Megalomania: Effrenum rerum magnarum stadium; effrenum im- 
-moderatumque rerum magnarum stadium; rerum magnarum li- 
,bido. - Graece: Megalomania,' ae, f. (fieya; = grande - iiavia = 
follia). 

Melanconico : V. Malinconia, II. 

Memore: Mempr; haud immemor (cum c. genetivq, vel inf.). Me- 
mores Eusciilapium quoque ex Graecia quondam arcessitum esse. 
(Liv.). 

Memoria: (in memoria) Memoriae causa; monumenti caussa, vel mo- 
nimenti causa (Cic); ob rriemoriam; memoriae ■ alicujus etc. (alia 
memoria di ...). 

— Non autem: in memoriam. 

Meninge : Cerebri membrana; meninx, gis, f. (t. med.). 

Meningite: Cerebri rhembranae inflammatio, vel- inflatio. 

Menp: Redditur, vel cum adverbio « minus >>, vel cum adjectivo con- 
trariae significationis : v. g. minus emax; minus multi, vel paucio- 
res; minus diligens; minus diligenter; civis tenuioris condicioriis 
(meno abbiente); mitior (meno aspro); leiiior (meno austero); ob- 
scurior (meno conosciuto o meno chiaro); rarius (meno. spesso); 
etc. 

— Minimum (Varr. = per io meno), vel saltern; plus minusve (piu 
o meno); quam minime (il meno possibile). « Si ' non decore, at 
quam minime indecore » (Cic, De Off. I, 31). 

. Menopausal Menstruprum cessatio; menstruarum purgationum ces,- 314 Mentale-Mtercnrlo satio (fasenella vita della donna in cui cessano le mestruazioni, 
ordinariamente fra i 45 e i 55 anni). 

— Graece: Menopausis, eos; vel menopausa, ae, f. (ftnv, fxrytos = 
mese; navaig — cessazione). 

Mentale : Saepe redditur per c. genetivum « mentis ». « Mentalis » est 

vox infimae latinitatis. 
Sacra meditatio, contemplatio, commeritatio; divinarum rerum 

meditatio; supernarum rerum, vel caelestium rerum contemplatio 

(preghiera mentale). 
Mentalita : Mentis habitus; animi inclinatio (Cic.-Liv.). 
Menu: (y. franc.') Escarum ordo (minuta o lista delle pietanze). 

— V. vol. I, pag. 26. 

Mercato nero: Annona excandefacta; annona incensa. - Cf. : Anno- 
nam excandefacere, incendere (Varr., R., R. Ill, 2 = rincarare 
enormemente i prezzi). - Contra: Annonae vilitas; annona laxior 
(Liv. et a.). 

— • Flagellare annonam (incettare i viveri per rincararli). « Praeva- 
lens manceps annonam flagellat » (Cf. Plin. XXXIII, 13, 57 = 
appaltatore affarista, che fa il mercato nero). - Annonam com- 
primere (Cic. et a. — incettare viveri per rincararli). 

— Rerum pretium in immensum exardescens (Cf. Suet., Tib. 34: 
rincaro enorme). ' - ' 

— Annona excandefacta uti (comprare al mercato nero). - Annona 
excandefacta vexari (subire il mercato nero, esserne vittima). - 
Annonam excandefactam (incensam) tolerare, permittere (tol- 
lerare, permettere il mercato nero). - Mercari pretio iniquissimo 
(esercitare il mercato nero). 

— PretiO' immodico, immoderato, iniquo, iniquissimo emere, ven- 
dere, venundare, venire (vendere, comprare al mercato nero). 

— Dardanarius, ii, m. (Ulp., Dig. = chi esercita il mercato nero). - 
Qui coempta comprimit; qui annonam incendit; qui annonam. 
flagellat; qui iruquissimum lucrum facit ex annonae caritate. (ac- 
caparratore, che fa il mercato nero). 

— V. Accaparramento, Accaparrare, Accaparratore i t , Speculatore, 
Speculazione. 

Mercedario : Sodalis Mercedonius; Sodalis Marialis Mercedonius ca- 
ptivis redimendis; Familia D. N. Mariae Mercedoniae (Morcelli: 
Religiosi delta Madonna della Mercede). 

Mercurio : Vivum argentum (Plin. XXXIII, 6, 32) = metallo. - Mer- 
curius, ii, m. (divinita pagana). Merenda-Messa 315 Merenda: Merenda, ae, f. (Plant., Most. TV, 2, 49). - Merendam ca- 

pere (far merenda). 
Meridiana: Solarium, vel horologium solarium (Varr.-Plin. et a.). - 

V. Orolpgio. ^ 

— V. vol. I, p. 112. 

Meridionale : Meridianus; australis - Non autem « meridionalis ». 

Merletto - Merlatura - Pizzo - Trina - Ricamo - Ricamare : Tex- 
tile pinnatum (Vallauri: tessuto a merlature = merletto). Adje- 
ctivum « pirinatus, a, urn », significat pennuto (Cic.) atque etiam 
k smerlato, frastagliato; v. g. pinnata folia (Plin. = foglie smerlate), 
muri pinnati (vel murorum pinnae) = muri a merlatura; turris 
pinnata, vel turris pinnis ornata (torre a merlatura). 

— Opus acu pictum ac denticulatum, vel pinnatum (merletto rica- 
mato). 

— Opus phrygium, vel opus acu pictum, vel pictura textilis (ri- 
camo); phrygio, onis, m. (Plaut.-Plin.) = ricamatore; acu pingerc 
(ricamare), vel textili pictura. concinnare (Ovid.), vel opere textili 
pingere (Cic), vel phrygio opere distinguere. 

— Vestem opere denticulato et reticulato distinguere (Vallauri, 
Inscr.: ricamare una veste a dentelli e a traforo). 

— Vestes illusae auro et argento (Virg., Ge. II, 464 = vesti scre- 
ziate, quasi giocosamente ricamate, in oro e argento); aurum et 
argentum vestibus illitum (Hor. — vesti ricamate in oro e ar- 
gento); s'tragulum magnificis operibus pictum (coperta magnifi- 
camente ricamatd). 

Mesenteric: Intestinum medium. 

Messa: Sacrum; Eucharisticum sacrificium; sacrum sollemne, vel sa- 
' crum sollemni ritu factum, peractum, celebratum (messa cantata); . 

sacrum pontificali ritu celebratum (messa pontificate). 
— - Sacris operari; ad altare sacris operari; divina hostia litare; eu- 

charistica hostia litare; sacrum facere, vel peragere; sacris facere; . 

divina hostia facere (celebrare la messa). 

— Sacrum sollemne ob praeludium anastaseos D. N. (Morcelli: 
messa solenne del sabato santo). 

— Sacerdotis riovensilis sacrum (Morcelli: messa novella); sacer- 
dotii primitias Deo libare (Id.: celebrare la prima messa), vel sa- 
crificandi initium facere, vel primam hostiam Deo immolare - 
Sacrum in expiationem (Idem: messa da morto), vel: piis mani- 
bus sacrum expiationis causa facere; sacrum ad labes piorum ma- 
nium abolendas facere. •316 Messale-Meteora — Sacro interesse, vet non interesse (ascoltare la messa, o perder 
la messa). 

— Votivo castu cotidie facere licere (Idem: aver facolta di celebrar 
, messa votiva ogni giorno). - Castas, us, m. (Varr. et a.) idem est 

~" ac ritus. 

— Sacerdoti sacrificanti, vel sacris operand: ministrare, inservire 
(servire la messa); sacrificantis ornatum sibi induere (vestirsi per . 
la messa); inter rem divinam, inter sacrificandurn (durante la 
messa);. sacris peractis, re divina peracta (terminata la messa). 

Messale : Liber sacrorum (Vallauri); Eucharistici sacrificii liber; lixa.- 
tionis volumen, litandi volumen; sacrificandi volumen; sacris pe- 
ragendis volumen; Uber sacrificialis vel sacrificalis. - Missale; Mis- 
sale Romanum; Missale Ambrosianum etc. (Lat. Eccles.). 

Messico: Mexicum, i, n.; Foederatae Mexici Civitates (Stati Uniti 
del Messico); Mexicopolis (la capitate. -. Lat. di Curia). 

Metafisica - Metafisico: Metaphysica disciplina, scientiaj doctrina; 
metaphysica, orum, n. pi. (la metafisica). - Metaphysicus, a, urn 
(adject.); metaphysicus philosophus (Vallauri: = filosofo meta- 
fisico). - Ex graecis vocibus ixexa = oltre - (pvoixrj = la fisica. 

Metafora: Verbi translatio (Cic, De Or. II, c. 65); translata verbi 
significatione (metaforicamente). 

— E graeco fonte: metaphora, ae, f. (Quint. VIII, 6 - /nerd = al 
dila - <peQO> = porta). 

Metalessi: Metalepsis,' is, f. (Quintil. =\ doppia metonimia). 
Metallurgia - Metallurgico : Metallorum ars; metallorum doctrina, 
disciplina (metallurgia); de metallis ratio ac- doctrina. 

— Ad metallorum artem pertinens, attinens; ad metallorum doctri- 
nam pertinens, attinens (metallurgico). 

— Metallorum opinces (i metallurgia); vel metallorum artis- opi- 
fices; metallorum artifices, operarii, operae. 

. Metatesi: Translatio (Diom.); metathesis, is, f. (Idem. - v. gr.); litte- 
rarum translatio. 

Metempsicosi : Animarum migratio (Cf. Cic, Tusc. I, 41). - Graece: 
Metempsychosis, is, f. (Cf. Tertull., Anim. 31). - Pythagoras do- 
cuit animas non interire, sed post mortem ab aliis ad alios trans- 
ire (Sen.). - Vox « metempsychosis » constat ex graecis vocabu- 
lis iieta. ~ al dila - 6fiipvx6a> == animo. 

Meteorologia - M«teora: Species per aera conspicua (Sen.); visum 
caeleste (Cic); ignes, vel faces caelestes (Cic.) — meteora. 
-r- De aeris statu ac vicibus disciplina, vel doctrina (meteorologia). Meticcio-Miilimetro 317 — E graeco f bnte : meteorologia, ae, f . (ftereogov == meteora - hoyoi 
= discorso). 

— Aeris status' mutationumque spectator (metedrdlogo). 
Meticcio : Mixtus, vel mistus '(Cf. Liv. XXXVIII, 17, 9); homo mixtus. 
Metodo : Ratio; ordo; modus; via ac ratio. Docendi ratio ac discipliua 

(metodo d'insegnamento); instituendi modus ac ratio (metodo 
d'educazione). 

— 1 Methodus, i, f ., vox est e graeco derivata, quae ab optimis la- 
tinitatis scriptoribus non usurpatur. 

— V. Sistema. 

Metonimia : Deriominatio (Cornif., Rhet. 4, 43); immutatio -(pic, 
Or., 27, et al.); mutata verba (Idem) - Graece: Metonymia, ae, f. 
(Cf. Quint. VIII, 6 - fierco;v/i(a). 

Metro - Metrica - Chilometro - Ettometro - Decametro - Decime- 
tro - Gentimetro - Millimetro: I. Metrum, i, n. (Quintil. et al. 
= parola greca che signified misura, e in particolare, misura di 
una sillaba o di un verso, metro); modus; numeri ac modi (me- 
tri poetici); ars metrica (la metrica), vel numerorum ac pedum 
moderatio. 

II. Quatenus autem peculiare mensurae genus, communiter 
hodie usurpatum (il metro), haec vox per ea, quae - sequuntut vo- 
cabula latine reddi potest: 1) & Passus, us, m. » (Talora il passo 
romano si prende. come misura di un piede e mezzo, e in questo 
senso si chiama « passus minor »; generalmente perb si prende 
come misura di cinque piedi, e doe all'incirca, di metri uno e 
mezzo; o qualche cosa di meno secondo i vari calcoli; sempre si 

— prende in questo senso - passus major - quando si tratta di mi- 
surare terreni, vie, ecc...). 2) « Stadium, ii, n. » (= 125 passi, equi- 
valent a 625 piedi, come dice Plinio II, 23, 21 = metri 187,50 al- 
l'incirca). 3) « Cubitum, i, n. » vel « cubitus, i, m. » (Si numerano 
tre specie di cubito, e cioe regio, volgare, geometrico; Vitruvio III, 
1, dice che misura sei palmi di complessive 24 dita o pallid; altri 
dicono che e un pietde e. mezzo; altri due piedi; e dunque Una 
misura di circa mezzo metro, piii o meno secondo le varie spede 
di cubito). 4) « Dodrans, antis, m. » (= % di un piede, Cf. Suet., 
Aug. 19). « Sesquipes, edis, m. » (= un piede e mezzo). 6) « Pes, 
edis, m. » (piede romano) « est mensurae genus, quae quinquies 
producta passum efficit: cdnstat autem quatuor palmis, quorum 
singuli quatuor transversos digitos longitudinis habent; ita effi- 
citur ut habeat pes sexdecim dicitos, ut est apud Vitruv. Ill, 1 » 318 Metao-MUiimetro (Da queste parole del Forcellini, attinte da Vitruvio, risulta che 
il piede e di 4 palmi minori, e doe di 16 dita o pollici; il che por- 
ter ebbe a circa cent. 30; altri calcolano cent. 2g). 7) « Palmus, i,. 
m. » (Vi erano due sped di palmi; il minore era di 4 dita o pol- 
lici, e costituiva la quarto, parte del piede, che e di 16 dita, come 
dice Vitruvio III, 1; il maggiore, equivalente alia nostra spanna, 
comprendeva 12 dita e doe % di un piede. Ordinariamente s'in- 
tende quest'ultimo ed equivale a circa cent. 24, o secondo i mi- 
gliori calcoli un po' meno. 8) « Digitus, i, m. » vel « transversus 
digitus* (= equivale alia i6 a parte del piede romano, e doe a 
quasi cent. 2). « Ab hac [regula] mini non licet transversum, ut 
aiunt, digitum discedere » (Cic, Ac. II, 58 = Non posso allon- 
tanarmi rieppure un dito da questa regold). 9) « Transversus un- 
guis » (grossezza di un'unghia, un millimetro circa). « In omni 
vita sua quemque a recta conscientia trans versum unguem non 
oportet discedere » (Cic, Ad An. XIII, 20, 4 = k necessario che 
dascuno per tutta la sua vita non si allontani neppure di un mil- 
limetro dalla retta coscienza). 

— Nova mensurae genera, quae nostris hisce .temporibus in com- 
muni usu sunt, per varia veterum Romanorum mensurae voca- 

, bula, quae supra proposuimus ac declaravimus, latine reddi pos- 
sunt. 

Ita, exempli gratia: a) Transversi digiti vicesima pars (circa un 
millimetro) vel transversus unguis (grossezza di un unghia, circa 
un millimetro). b) Transversi digiti dimidium (circa un centime- 
tro), vel dimidiatus digitus; v. gratia : 'scidula dimidiati digiti la- 
titudinem non excedehs (cartellino largo circa un centimetre) vel 
scidula transversi digiti dimidium non excedens. c) Quihque 
transversi digiti (circa un decimetro), vel quinque digiti. d) Duo 
cubiti (un metro circa); tres passiis (circa metri 4 Y 2 ); decern pas- 
sus (circa merti 15) etc... - Vi Chilometro, Ettometro, Decametro, 
Decimetro, Centimetro, Millimetro. 

— Chilometrum, hecatometrum (vel hectometrum), decametrum, 
metrum, decimetrum, centimetrum, millimetrum (latino sdenti- 
fico); quae tamen voces non sunt optimae latinitatis. 

— A nonnullis vox « metro » hoc modo latine redditur : mensura 
primaria (unita di misura). Non semper tamen res clare patet. 

• — Sistema metrico decimate: V. Sistema. - 

— Metro quadrato: V. Quadrato. 

— Metro cubo: V. Cuba. Mezzadria-Mezzo 319 Mezzadria.- Mezzadro: Praedium non nummo, sed partibus locare 
(Plin., Ep. IX, 37 = dare un podere a mezzadria). • 
• — Colonus partiarius; vel partiarius, ii, m. (Cf. Cato, R. R. 137; 
Caius, Dig. XIX, 2, 25) = mezzadro. - Partiarius, a, um, est qui 
partem alicujus rei cum aliquo participat (chi fa una cosa, o 
I'amministra in societa con altri in modo da percepirne insierne 
gli utili). « Calcem partiario coquendam qui dant, ita datur : per- 
ficit et coquit et ex fornace calcem eximit calcarius et ligna con- 
ficit ad fornacem. Dominus lapidem, . ligna, ad . fornacem quod 
opus siet, praebet» (Cato, R. R. t6 = Quelli che donna la calce 
a cuocere in societa — o a mezzadria - la danno cost: il jornaciaio 
fa, cuoce ed estrae la calce apprestando anche la legna alia for- 
nace; e il padrone da la pietra e il legname che serve alia biso- 
gna). « Vineam curandam partiario : bene curet fundum, arbu- 
stum, agrum frumentarium; partiario fenum et pabulum, quod 
bobus satis siet, qui illic sient; cetera omnia pro indiviso » (Cato, 
R. R. 137 = La cidtura della vigna in societa o in mezzadria: 
il lavoratore curi bene il fondo, I'alberato, i campi a grano; e gli 
si dia fieno e pascolo quanta ne occorre. ai buoi che sono ivi; il 
resto sia in comune). 

— Jure partiario; vel partiario (Cato, R. R. 16 et 137 = a mezza- 
dria). 

— Praedium partiarium (podere a mezzadria); vel praedium jure 
partirio datum, susceptum. - Cf. « Pecora partiaria pascenda su- 

. scipere » (Cod. Imp. Antonin. II, 3, 8 = prendere al pascolo le 
pecore a mezzadria). 
Mezzo :. I. Dimidius, a, um; dimidia pars, veil dimidiunij ii, n. Qa 
meta). , 

— Semis, missis, m. (meta di una misura di 12 parti; mezzo asse, 
mezzo piede ecc). « Homo non semissis » (Cic. = uomo che non' 
vale mezzo asse). , . - /oy 

— Semiadapertus, vel semiapertus (mezzo aperto); : sfemi^lresti§ 
(mezzo selvatico); semiambustus (mezzo, bruciato); semivivus, se- 
mimortuus, intermortuus, seminex, semianimis, vel semianimus 
(mezzo morto); semibarbarus; semibos;' semicaper; semicrema- 
tus; semicrudus; semicubitalis; semideus; semidoctus; semiermis, 
vel semiermus; semifactus; seniifer (mezza bestia); semigerma- 
nus; semigraecus; semigravis (mezzo ubriaco); semihomo; semi- 
hora; semiuncia, vel semuncia; semilibra;. semilacer; semimas (er- 
mafrodita); semivir; semirutus (mezzo diroccato); seminudus; 320 Micado-Microscopio semiorbis (semicerchio, semicircolo); semiplenus; semirasus; se- 
misomnus (mezzo addormentatd) etc... 
— ■ Medius, a, urn (che sta in mezzo); media pars;, media urbs (il 
centro della citta); media res (il centro della cosa o della que- 
stione, v. g. in medias res); media Italia (Italia centrale). 

II. Cib che serve ad uno scopo: ratio; res; modus; ops, opis; in- 
strumentum; praesidium; subsidium;. adjumentum; ars; via ac 
ratio; auxilium; adminiculum (sostegno, strumento) - « Sacra- 
menta frequentare condiscant opifices, quae sunt ad expiandas 
animi labes sanctitatemque comparandam instrumenta divina » 
(Acta Lednis 1891, Enc. « Rerum Novarumn, pag. 140 = I sa- 
cramenti mezzi divini per I'espiazione e la santificazione delle 
anime). 

— Non autem « medium, ii»; quae vox aliud prorsus significat; 
v. g. : in medio aedium (Liv. = nel centro della casa); medium f e- 
rire XCic); in medium vergere (Cic); in medio palma est. posita 
(Ter. = ognuno pud conseguire la palma); omnia in medium dare 
discehda (Ovid. offrire all'insegnamento di tutti); res in medio 
est posita (Hor. = la cosa e alia portata di tutti); rem in medium 
vocare (Cic. = mettere in discussione); aliquid in medio relinquere 
(Cic. — lasciare indeciso); de medio recedere (Cic. = tirarsi in di- 
spone); verba e medio sumpta (Quintil. = parole detl'uso comune). 

— Mediocritas (Cic.i De Off. I, 36), vel modus, vel moderatio (il 
giusto mezzo). Medium quiddam tenere, vel mediocritatem tenere 
(tenere .la via di mezzo). 

Micado - Mikado: Japoniae Imperator. 

Miccia: Funiculus incendiarius; vel ignifer funiculus. - Funiculum 
incendiarium succendere (accendere la miccia). 

— In Vallauriano lexico legitur: funis ' incendiarius, m. 
iMkrotio ss Microbo: V, Bacillo e Batterio. 

'Micrbbium, ii, n.. (v. gr. - fiixgog = piccolo - fiiog = vita). 
Mic^c'efala - Microcef alia : Hebes; insipiens; homo nullius ciansilii; 
stolidus; stultus. - Alinuto animo esse (Cic. = essere microcef alp). 

— Mentis hebetatio; insiptentia; cerebri exiguitas (microcef alia). 
— ■ Graece: Microcephalus; microcephalia (iivkqoq = piccolo - 

xecpalr) = testa). 

Microfono: Microphonium, ii, vel microphonum,,i, n.; instrumentum, 
quod voces vel exiguas recipit, ac per aetherias undas trans- 
"mittit (fiixooQ == piccolo - cpcovq = suono). 
Microscopio: Microscopium, ii, n.; instrumentum rebus vel exiguis- Midriasi-Mina 321 ? 

simis; spectandis .— Res .exiguissima oculorum aciem fugiens (cor- 
po miscroscopio). - Vocabulum « niicroscopium » oritur ex grae- 
cis vocibus fiixgog =. piccolo - axonica ~ osservo.. 

Midriasi: Abnormis pupnlae amplificatio (dilatazione andrmale della 
pupilla). - Oraece: Mydriasis, is, f. (/tvdQiaois). 

Mielite: Myelites, is, f. (da. fiveMg == midolla; malattia del midollo 
spinalis 1 j 

Migliaia: Ad millenos, as, a (a migliaia) - Ad centenos, ad millenos 
una occidione plebem perimere. 

Miliar do: Decies millies (milies) centena milia (un miliar do); viciens 
milliens centena milia (due miliardi) etc... 

Militarismo: Nimium bellandi studium. 
— ; Nimium militaris apparatus studium. 
— ■ V. Pace armata e militarismo. - Corsa agli armamenti. 

Millimetre) : Millesima mensurae primariae pars. - Digitus (circa 18 
millimelri); palmus (circa. 24 centimetri); quibus verbis hoc ge- 
nus mensurae apte reddi potest: v. g. duos digitos altum- esse 
(essere alto circa 36 millimetri); duorum palmorum latitudinem 
. non excedere (non oltrepassare i 48 centimetri, ossia 480 milli- 
metri); dirnidiatum digitum esse altum (essere alto circa 9 mil- 
limetri); transversus unguis (un millimetro circa). 

— V. Metro, n. II in fine. t 
Milza: V. Splene. 

Mimesi - Mimetismo - Mimetizzare: Imitatio; v. g. irnitatio alicujus 
vocis, coloris etc. (mimesi della voce, del colore ecc). 

— Imitarij, assimulare; e. g. vocern, speciem, colorem alicujus, 
alicujus rei imitari, vel assimulare (mimettizzare). 1 

— Loci colorem induere; loci colorem indutus ;(mimetizzarsi; mi- 
metizzato). - . . 

■ — E graeco fonte: mimesis, is, f.; quam vocem Quintilianus (IX,, 
2) graece scribens usurpat (filftrjois = imitazione). 
-Mina - Contromina : I. Mina, ae, f. (peso e moneta greca) - He- 
mina, ae, f. (misura di capacitd). 
' II. Cuniculus, i, m. (Liv. et a. = scavq sotterraneo) - Suffos- 
sio, onis, f. (Sen~.,.Ep. 49, 8 scavo sotterraneo, mina) - Cuni- 
culos agere (Cic. = scavar mine) - Specus, us, m. n. (grotta, 
scavo); defodere specus (Virg.); altius .effbdere specus (Tac). - 
Cuniculus cuniculo oppositus; vel contrarius cuniculu*s (Vailauri: 
contromina) - Tryphon, alexandrinus architectus, intra murum- 
plures specus contra hostium specus designavit (Cf. Vitruv. X, 16, 21 322 Minare : Minerale vel 22) = Trifone, architettd 'alessandrino, fece molie contromine) , 
- Hostium cuniculos oppositis cuniculis accipere, vel- tf ansversis 
cuniculis accipere (Liv. == far contromine). 
. — Cuniculus pyrio pulvere repletus; cuniculus incendiarius; cu- 
niculus ignivomus; incendiaria, vel ignivoma suffossio = mina 
sotierranea esplosiva - Curriculum pyrio pulvere repletum suc- 
cendere (dor. fuoco alia mina). 

— Foramen ignivomum; foramen pyrio pulvere repletum (mina 
. per spaccar pietra od altro) - Foramen pyrio pulvere repletum 

succeiidere (dar fuoco alia mina). 

III. Globi incendiarii, vel igniferi, vel ignivbmi (mina, ordi- 
gno da guerra) Incendiarii globi natantes (mine galleggianti) - 
Incendiarii globi vagantes (mine vagantt) - Incendiarii globi lito- 
ra attingentes (mine alia deriva) - In mari inqendiarii globi va- 
gantes non bellantium modo, se'd nationum etiam neutri parti 
faventium onerarias ac loricatas naves fere cotidie submergunt 
(mine vaganti affondano quasi ogni giorno ndvi corazzate e da 
trasporto dei belligeranti ed anche dei neutrali). - V. Campo 
'. minato. 

Minare: Cuniculos agere (Cic. et a.); cuniculos agere ad aerarium 
(Cic. = fare una mina sotterranea per introdursi nell'erario); 
rnoenia cuniculis subruere (Liv.); cunieulo suffpdere moenia 
(Curt.) - Suffodere (scavar sotto) v. g. murufn suffodere,(5aH.) - 

— Subruere (scavar sotto e far rovinare) v. g. subruere murum ab 
imo (Liv.). - V. Campo minato. 

— Translata autem verbi significatione : debilitare, infirmare, con- 
ficere, frangere (v. g. aijimum), elidere (v. g. « virtutis neryos » 

. Cic). 

Minareto : Sacra Mahumedanorum turris. - V. Maomettano. .. 

Minatore: Metallicus (Plin. XXXIV, 16, 47); metallarius (Juriscons.). 
Metallici, vel metallarii sunt qui in fodinis, seu in effodiendis 
metallis laborant - Fossor, oris, est qui cuniculos agit. Fossores 
carbpnarii (minatori di carbone) - Cunicularius est- miles, qui, 
cuniculis suffossis, hostilia niunirhenta perfodit ac subvertit (Ve- 
get., Milit. II, 11) - Munitor, oris, apud Livium videtur signifi- 
care noii modo qui munit, sed etiam qui, terram effodiendo, 
cuniculum ad arcefn hostium agit (Liv. V, 19) = minatore in 
opere di guerra. "• 1 

Minerale: Metallum; metalJa, orum (tutto cib che si estrae dalle 
miniere; ed anche le miniere stesse). - Metallicus, a, urn (Plin. Mineralogia-Mini'stro " 323 = minerde, aggettivo), seu ad metallum pqrtinens. -. Aquae 

medicatae (jPlih. = acque 'minerali); vel medicati fontes (Cels.). 
Mineralogia - Mineralogico : Metallorum descriptio; metallorum 

scientia, doctrina^ -disciplina. 
' — Ad metallorum doctxmam pertinens; ad metalla pertinens, vel 

attinens. . . 

— V. Metallurgia,. Metallurgico. 

Miniare - Miniatura : . Minio pingete, f ucare (miniare); minio picta 
res, vel imago (miniatura); pictor miniarius (miniatore) - Voces 
« minium n et «( miniariuSj a, um » faabentur apud Vitruvium, 
Plinium et alios. 

— Colorum luminibus exornare (v. gr. membranam) = miniare una 
pergamena. 

Ministero : I. Munus; ofiicium; ministerium. : 

— Sacerdotale murius; sacrum ministerium; apostolicum ministe- 
rium {Ministero sacerdotale ecc.). 

II. Supremum Consilium exteris Regni (rei publicae) negotiis 
praepositum {Ministero degli esteri). 

— Supremum Consilium publico aerario administrando praeposi- 
tum (Ministero del Tesoro).- ■ -. ' , 

— Supremum Consilium' rebus vectigalibus praepositum (Ministe- 
ro delle firianze) - Supremum Consilium publicae institutioni 
praepositum (Ministero dell'istruzione a dell'educazione nazionale) 
'- Supremum Consilium publicis operibus praepositum (Mini- 

' sterp dei lavori pubblici); etc... ut infra ad vocem Ministro 
notatur. i , 

Ministro : Minister; administer; apparitor (ministro subalterno, drdi- 
nanza, commesso). 

— Legatus cum liberis mandatis (Morcelli: ministro plenipoten- 
■ ziario) - Legatus cum publica auctoritate (Cic, Verr. ■ I, 3); le- 
gatus cum auctoritate (Cic, Att: I, 19) = Legato plenipoteri-* 
ziario. / V 

— A negotiis publicis {Morcelli: ministro di Stato). 

— Moderator munerum publicorum (Idem: ministro dell'interno); 
vel: A publicis officiis muneribusque' administer; vel: Ab" interhis 
negotiis administer; e. g.: Ab internis Italiae, Galliae, Hispa- 
niae.„ negotiis administer. 

— ■ A relationibus rerum exterarum (Idem: ministro degli esteri) - 
Vel fortasse aptius: A ratiohibus rerum exterarum; vel Ab exte- 
ris negotiis; vel Ab exteris negotiis administer. , 324 Miiioranza-Minuta — Rei maritimae praepositus {Idem: ministro della marina); vel: 
A rebus maritimis. administer. 

— Praepositus irei ' bellicae {Idem: ministro delta guerra); vel: A 
re bellica' administer. 

— Magister- publicanorum (Idem: ministro delle finanze); vel for- 
tasse aptius: A rebus vectigalibus administer; ^eZ.^Publicis sum- 
ptibus moderandis administer. 

— Administer Principi exorando et causis rerum judicatarum diri- 
mehdis (Vallauri: ministro di grazia e giustizia; guardasigilli); vel: 

— "A publicis dirimendis causis tribuendisque favoribus administer. 
: — Ab aeria classi (vel classe) administer (ministro dell'aria o del- 

I'aeronautica). 

— A publica institutione adrninister (ministro della . pubblica istru- 
zione, o dell'educazione nazionale). 

' — Summus moderator operum publicorum (Vallauri: ministro dei 
lavori pubblici); vel: A publicis operibus administer. 

— A publico aerario 'administer, (ministro del tesoro). - 

— Coloijiis r'egendis moderandisque administer (ministro delle co- 
lonic). w ^ 

, — Transmarinis terris regendis moderandisque administer (mini- 
stro delle terre d'oltre mare). „ < 

— Rebus terra marique caeloque vehendis administer (ministro 
delle comunicazioni). 

— A. re tabellaria publicoque cursu administer (ministro. delle 
posts). ' ■.- • 1 

— Agrorum cultui provehendo administer;; vel: Agriculturae prb- 
"vehendae administer (ministro dell'agricoltura). 

. — Mercaturis moderandis provehendisque administer (ministro 
del commercio); vel: Commercip moderando provehendoquei ad- 
minister. 

Minoranza: Minor pars; minor numerus, v. g. minor suffragiorum 
Humerus (minoranza di voti). 

— Minoranze ethiche. Hoc per opportunum verborum- circuitum 
"reddi potest; v. g. : Si. quae gentes pauciores numero sunt in 

•■ alius stirpis natione, vel civitate, non idcirco posthabendae, vel 
suis juribus privandae expoliandaeque sunt (Se vi sono delle 
minoranze etniche in una Nazione o Stato di altra stirpe, non 
debbono essere per questa ragione trqscurate o spogliate dei loro 
diritti). ' : 

Minuta: Adversaria, orum, n. pi. (mala copia; libro di note; registro MirAtante-Mlriametro 325 per le male copiej; emendabilis scriptio; emendabilis pagina; 
paginae emendandae ac transcribendae; exemplaria emendanda ac 
tiranscriberida - Escarum ordo (minuta delle pietanze). 

Minutante: Scriba; scriba publicis Ecclesiae negotiis procurandis, vel 
expediendis (minutante della Segreteria di Stato); officialis pu- 
blicis expediendis Ecclesiae negotiis. 
— . Minutante di Congregazione: V. Congregazione e regolarsi ana- 
logamente a quanto sopra. 

' Miocardite : Musculorum cordis inflammatio. 

Miocele: Musculi tumor, oris, m.; musculi tuber, eris, n. (tumor e 
muscolare). > 

Miografia - Miologia: Musculorum descriptio; musculorum ratio ac 
' doctrina. ' 

Miope: Myops, opis (Ulp., Dig.); vox est ex graeeo' fonte ducta (da 
fivm =■ chiudo, solendo chi e miope socchiudere le palpebre per 
meglio vedere)., ' 

— In nonnullis lexicis ponitur: lusciosus, a, um (Varr.-Plin.), vel 
luscitiosus, a, um (Plaut.-Varr.) = di vista debole, difettosa. Quid 
revera sit his vocibus intellegendum plane non constat (V. For- 

. cellini). - Gellius tamen (IV, 2) asseverat « myopem » et « lusci- 
tiosum » idem significare. 
Miopia : Myopia, ae, f . (v. gr.). 
— -In nonnullis lexicis ponitur: luscitio, onis, f. (Ulp., Dig.). Vide 
. tamen quae supra scripsirrius de : adjectivo « luscitiosus, a, umi. . 
■Miracolo d'arte: Res artificio rniranda; aeris, . vel tabularum miracula 
(miracoli d'arte in bronzq o in pitturd). - sVenerabilis vir litte- 
rarum miraculo » (Liv. l, j =■ uomo in venerazione per le mera- 
viglie del suo ,saper scrivere). ■ 

— Septem miracula (Val. Max.-Plin. et a.) =- le sette meraviglie 
del mondo. - V . 1 

Miraggio; Oculorum mendacia (Gic. = inganno degli occhi, per cui 
si crede di- liedere -una cosa). - Gratissima oculorum mendacia 
(jata .Morgana, fenomeno ottico per cui si vedono paesaggi lon- 
tani apparire all'orizzonte). 

— Imago; somnium; fallacia; simulatio; species; error (immagine, ' 
. illusidne, sogno). -. Gratissimus error, quo delector (dolce mirag- 
gio, dolce illusione). - Gloriae imago, .species (miraggio di gloria). 

- Inania sibi fingere (crearsi dei vani miraggi, delle vane illu- 
sioni). „ 

Miriagrammo" - Miriametro : ' V. Grammo, Chilogrammo, Metro, 326 Misantrjpia-JVIi^to • Chilometro; v. g. decern scripulorum milia (miriagramma), vel 
- decern grammatum milia. 
Misantropia - Misantropo: 'Hominum, vel generis humani odium; . 
. coetus hominum odium, vel fuga; morositas (stranezzai bisbeti- 
cherid). - Graece: Misanthropia, ae, f . (fitaetv = odiare - &v- 
6go)no^= uomo). 

— Coetus hominum osor; congressum hominum fugiens; hominum 
societatem fugiens. - Graece: Misanthropus, i. - Congressum ho- 

■ minum fugere atque odisse (far vita da misantropo); coetum ho- 
minum fugere atque odisse. 
Misogino: Mulierum osor (Plaut.). - Graece: Misogynus (fiiaetv = 

odiare — yvvfj = donna). ' ■ 

Misoneismo: Rerum novarum odium; novitatis odium; irerum lio- 
varum taediumj fastidium, repudiatio, repugnantia. '7 Graece: Mi- 
soneismus, i, m. (fiiaejv — odiare — veoq = nuovo). 
Misoneista: Rerum novarum osor, oris, m.; novitatum osor (Contra: 
« novitatis cupidus » apud Quintilianum). - Laudator temporis 
' acti; progredientis aetatis osor; progrendientis culturae (vel Huma- 
" nitatis, vel saeculi) osor. - V. Retrogrado. 
Missionario - Missioni: I. Evangelii praecones; divini verbi satores; 
sacri missionales (Acta L.eonis)\ missionales (Ibidem) = mis- 
sionari. J 

— V. Unipne Missionaria del Clero. 

II. Sacrae expeditiohes; expeditiones ad populi pietatem e3cco- 
lendam; sacrae missiones; sacra expeditio ad animorum culturam 

, in septimum querrique annum condicta (Morcelli = sacre mis- 
sioni fissate per ogni settehnio). - Sacris excursionibus civitates, 
oppida, rura lustrafre (A .Angelini S. I.,. Inscfiptiones, III, 193 = . 
fare le missioni per citta, castelli e campagne). 
Mistico - Mistica: Mysticus, a, um (Virg.-Tibull.-Martial.). - My-; 
stica disciplina, vel doctxina (misticisnto); vel: Doctrina de -re 

' mystica; disciplina de re mystica - Mysticis diseiplinis irutiatus, 
deditus, addictus (persona dedita al misticismo) - Res mystica 
(argomento mistico). - Ex graeca voce /Xvarixoi; = arcano, mi-' 
sterioso. ' 

— V. Ascetico, Ascetismo. 

Misto: '(cose.miste, o materia mista secondo' il Dir. Can.) « Ecclesia... 
in iis,- quorum judicium, diver sam licet ob causam, ad sacram 
civilemque pertinet potestatem, vult exsistere inter utramque con- 
cbrdiam cujus beneficio funestae unique contentiones devitan- Mitp-Mobile 327 tur» (Acta Leonis 1881, p. 286) -■ Ut hoc loco videre est, res 
"potest ,per opportunutn : verborum ambitum latine 1 reddi. 
Mito^- Mitico: Fabula; fictae fabulae (Cic); fabulosus (Hor.-Sen. 
et a.); fabularis (Suet.). - Graece: Mythicus, a, um (Plin., VII, 
53, 54 - fivOixdc;). 

— Fabulosa antiquitas (eta mitica); poeticae fabulae (Liv. == miti 
■ poetici); fabula tanturn sine auctore edita (Liv. = mito senza 

fondamento); heroica tempora (Cic), vel heroicae aetates (Cic.) 
■= eta mitica. ' 
Mitologia - Mitologico: Historia fabularis (Suet., Tib. 70 = mito- 
logia, storia leggendaria); fictae fabulae (Cic); fictae veterum fa- 
bulae (antica mitologia). - Graece: Mythologia, ae, f. (Fab. Fulg.). 

— Fabulosus (Hor.-Sen.- et a.); fabularis (Suet.). - Graece: My- 
thicus,-a, um (Plin.); my thologicus, "a, um (Fab. Fulg.) - Ex grae- 
cis vocabulis ftvdog =±= favola - Xoyog = discorso. 

Mitra - Mitrato: Infula, ae, f. (Alorcelli: = la mitra) - Infulatus,, a, 
um; vel infulis exornatus (Id. = mitrato) - Curio Agatheanus 
infulis exornatus (Id. = Parroco mitrato di.S. Agata). . 

Mitraglia: Missilia; ignifera missilia; bellica missilia; ingnivoma mis- 
silia; missilia incendiaria. 

— Graece: Mydros, i, m.; vel mydrus, i, m. (fivdqoQ .= ferro ro- 
vente). 1 - 

Mitra gliare: 'Igniferis missilibus verberare, percutere, concutere; con- 
fringere, .diff ringer e, diruere; ignivomis missilibus (vel' globis, vel 
glandibus, vel telis) verberare; ignifera (vel incendiaria, vel igni- 
voma) missilia conicere, vel conjicere, jactare, jacere. .■ 

— V. Bombardare. ■■■■■■ 

Mitragliatore - Mitragliere :• Ballistarius (Morcelli); miles ballistarius. 
- Vel fortasse aptius: Manuballistarius; pyroballistarius; pyrobo- 
larius; mydrobolarius. . Quae tamen voces, e graeco. fdnte deri- 
vatae, serioris sunt latinitatis (Cf. Forcellini). 
, • — Ignifera missilia jactans; ignivoma missilia jactans; incendiaria 
jnissilia coniciens. 

— V. Bombardiere^ 

Mitragliatrice : Manuballista ignivoma; ballista ignivoma; pyroballi- 
sta, ae, f. - V. Artiglieria. 

— Graece: Mydrobolum, i, n.; vel mydrobolon, i, n. («oce greca 
= che getta ferro rovente; ftvdQog = ferro rovente, e /JdMeu = 
getto). ' 

Mobile: V. Immobile. ^ . 328 i Motriiitare-Modernamente Mobilitare - Mobilitazione: Dilectus, us, vel delectus,, us; militum 
dilectus (mobilitazione); militum dilectum facere, vel habere; , 
exercitum scribere,. coriscribere; milites imperare (fare la mobi- 
litazione); cives ad arma convocare. 

— Omnes cives ad arma convocare (fare la mobilitazione generale). 
■- — Omnium civium ad arma convocatio (mobilitazione generale). 

— Juveries ad arma convocare 1 (vel milites conscribere) anno natos 
MDCCCCXXIV... (mobilitare la classe del 1924...); civium or- 
dinem ad arma convocare (mobilitare una classe di cittadini). , 

Moda: Mos; consuetudo (costume); vestis habitus (Liv. = foggia 
di vestire), vel habitus atque vestitus, habitus cultusque, cultus 
habitusque (Cic); habitus pastorum (Liv.); virginalis habitus 
atque vestitus (Cic); prnatus muliebris, militaris... (Cic. = foggia 
• di vestire dei pastori, delle vergini, delle^donne, dei soldati...). 

— In more est (inf.); mos est (inf.); moris est ut... (e di moda, e 
costume...). Sic nunc sunt mores (Cost £ la moda). 

— Obsolescere, exsolescere (esser fuor di moda, andare in disuso). 

— Novum inducere vestis habiturri; habitum vestitumque novum 
inducere (introdurre una nuova foggia o moda di vestire). 

— Vestis habitus, quern nova induxit aetas (la moda moderna). 

— Vestis habitus procax, inverecundus (moda sfacciata). 

— « Non satis muliebris -insania viros super jecerat (L'insania mu- 
liebre non aveva abbastanza siiperato quella degli uomini = non 
credeva di aver superato abbastanza quella degli uomini), nisi 
bina ac • terna patrirrionia auribus singulis pependisset. Video 
sericas vestes - si vestes vocanda.e sunt, in quibus nihil est quo 
defendi aut corpus, aut denique pudor possit - quibus sumptis 

■ parum liquido nudam se non esse jurabit; hae ingenti summa 
ab ignotis etiam ad commercium gentibus accersuntur, ut matro- 
nae nostrae ne adulteris quidem plus sui in cubiculo,Jquam in 

' publico ostendant » (Sen., De Benef. Vll, 9). 

— : « Bene ergo Ennius : Flagitii principium est- nudare inter cives 
corpora » (Cic., Tusc. TV, 33). 

— « Aequiim est induere nuptam ventum textilem, palam prostare 
nudam in nebula linea? » (Publ. Syr., apud Ribbek: « Com. Lat. 
Reliquiae*, pag. 258 = forse conveniehte che una sposa si 
vesta di vento intessuto, cioef di stoffa aerea, trasparente, e che 
si mostri ignuda attraverso una stpffa ■ che sembra un velo di 
nebbia?), 

Modernamente : Ut nostra poscit aetas;- ut nova tempora postulant; " Modernita-Monaca 329 quae nostra sunt tempora; ex nostrorum temporum more, ratio- 
ned, consuetudine. - Nbvum iriduere vestis habitum; habitum ve- 
; 'stitumque noyum induere (vestirsi alia moderna). Cf. vestis ha- 
bitus (Liv.) == foggia di vestire, ' 
Modernita:' Novae aetatis ratio, mos, consuetudo; nostra aetas; tem- 
pora haec nostra; rerum novarum ratio, mos, consuetudo. - Re- 
rum novarum stadium (desiderio di modernita); effrehatum re- 
rum novarum studium (smania di modernita); rebus novis ob- 
temperare, vel~ studere (uniformarsi alia modernita o tender e ad 
essa). 

Moderno: Novus; hodiernus; recens; recentior. - Huius aetatis ho- 
, . mines; nostrorum temporum homines (jgli udmini moderni); 
recehtiores philosophi, poetae (i filosofii po'eti moderni); nostro- 
rum, temporum eloquentia (eloquenza moderna); nostri terriporis 
Virgilius (un moderno Virgilio); Graeci recentiores (i Greci mo- 
derni); recentiorum rerum historia (storia moderna); recentiorum 
libri (i libri .moderni). 

Mogano: Anacordium, ii, n. (albero e legnq del mogano). - Anacor- 
dicus, a, um (di mogano). ' - 

Molecola : Corpusculum; . particula (Plin.) - V: Atomo. 

Mold; Portus aggeres; portus - moles oppositae fluctibus; objectae 
fluctibus moles. . 

— In lexico Forcelliniano (v. pila) itemque in . Vallauriano (v. molo) 
hac significatione ponitur: pila, ae, f.; idque ex loco Vitruvii 
(V, 12) atque ex loco Virgilii (Aen. IX,' .711). Haud satis recte 
tamen. Hisce enim in locis vox « pila » vel « saxea pila » indicat 
potius un pilastro di pietra e calce costruito sulla sabbia e poi 
scagliato in mare per iniziare o prolungare il molo. 

Momento: (In un momentd) Momento (Liv.-Sen.); moiriento tempo- 
ris (Liv. et a.); ad punctum "temporis (Cic.) - ' « Totum hoc leve 
est, ■qualecumque est; fit enim ad punctum temporis » (Cic, 
Tusc. I, 34. Agitur de morte). " • 

— Extemplo (all'istante, incpntanente); ilico, vel illico (It per Vi, 
su due piedi, subito). 

— (Da un momento all'altro) « Cum dies et hoctes pogitandum sit 
jam jamque esse moriendum... », (Cic, Tusc. I, 7: '== Poiche si. 
deve riflettere notte e giorno che da un momento all'altro si deve 
morire). .. ■ 

Monaca : Virgo Deo devota; virgo devota; sacra virgo; sanctimonialis 
(Cod.' Justin.). - Graece: Monacha. 330 Monacare-Monastero' — -Virgo devota ex Ordine franciscalium (Morcelli: monaca fran- 
cescana); devotae virgines Clarae Matris Legiferae, vel virgines 
Clarales. (Idem: Cldrisse); devotae virgines ex Ordine Franci- 
scalium Capulatorum (Idem: monache Cappuccine); virgo Be- 
nedictina (Idem: Benedettina); virgo Dominiciana (Idem: Dome- 
nicana); soror Fjranciscalis velata (Idem: Francescana professa); 
ancilla sanctimonialis (Idem: monaca conversa); Mater Maxima 
(vel Legifera Mater) virginum (vel sororum) Augustinianarum 
(Idem: Superiora delle monache Agostiniane). 

Monacare: Sacrarum virginum cdetui (ordini, sodalitati) addicere. - 
Se sacrarum virgmurri coetui, ordini, sodalitati addicere (mona- 
carsi). - Deo mancipare 3 mancupare, mancipari, se mahcupare... 
(corisacrare, consacrarsi a Did). } 

— Virginem inducto velo consecrare; obnuptam Deo virginem velo 
dedicare (velare una suord). - Sacro virginum velo inaugurari, 
consecrari (prendere il sacro velo,~e doe fare il sacro rito di ve- 
stizione in una Congregazione religiosa). 

Monaco : I. Monachus; inter monachos adlectus (Morcelli). - Vox est 
ex graeco fonte derivata (fiovaxog = solitario), quae a christianis 
scriptoribus usurpatur. 
= — Monachus Benedictinus; monachus Bened^ctinus Cassinensis; 
monachus Camaldulensis? monachus Cartusianus (Morcelli) - 
V. Cenobita - Cassino-Cassinese. 

II. Portus Herculis Monoeci (Monaco Principato). - Mona- 
chium 3 ii, n. (capoluogo delta Baviera). ' ■ ■ 

Monarchia: Regnum; regalis res publica (Cicj, Rep. Ill, 35); regale 
imperium (Cic, Rep. I, 38); regale civitatis genus (Cic, De Leg. 
■ III, 7, 15); imperium singulare (Cic, Rep. I, 38 = monorchia 

assoluta). ' . 

— Regnum reprimere (Cic, Sull. q, 21 = abbattere la monorchia); 
vel regno regem spoliare (Cic, Rep. I 3 43) - Regnum ferri nullo 
pacto potest (Cic* Att. II, 12 = la monorchia non si- pud a 
nessun patto sopportare) - Exsistit ex rege dominus, ex dptima- 
•tibus f actio, ex populo turba et confusio (Cf. Cic, Rep. I, 45 = 
Dalla monorchia' nasce la tirannide, dall'aristocrazia le. fazioni, 
dalla democrazia la turbolenza e il disordine). 

Monastero : V. Cenobid e Conventd. 

— Monasterium (Morcelli); quae tamen vox est serioris latinitatis 
(5. August., Bp. 86 ad Casulan.). ■ 

— ■ Julianum Monasterium (Morcelli: monastero di S. Giulid); mo- Mondanita-Monogramma 331 nasterium virginum Claralium Mariae Sanctae nivalis (Idem: 
Monastero delle Clarisse a S. Maria Maggiore). , 
Mondanita: Res voluptariae; vita ; voluptaria, vel voluptatibus dedita;' 
voluptatum blandimenta, vel dehonestamenta . (attractive e piaceri 
delta vita mondana). 

— Pravus hujus saeculi afflatus (spirito di mondanita del nostri 
tempi). - 

— Voluptatibus indulgere praesentisque vitae suavitatibus; volu- 
ptatum illecebris, blandimentis, dehonestamentis ■ se dedere ' (darsi 
alia mondanita). 

—, In voluptatum dehonestamenta se ingurgitare tbtum (ingolfarsi 
nelle mondanita). 

Mondano: Voluptarius; homo voluptarius (Cic), vel voluptatibus de- 
ditus. - Voluptatibus indulgere, servire,. deditum esse Quiver e 
alia mondana). - V. Ingolfarsi nei vizii. 

— Non autem « mundanus »; qua voce sighificatur mundi incola 
(Cic, Tusc. V, 37 = cosmopolita). 

Mondariso: Oryzae purgator. 

Mondiale: Ex universo terrarum orbe; universi terrarum orbis. - 

. V. Internazionale. - . 

Monitorio: Monitorius, a, um (Sen.); homtivus, a, um (Quint. = 
esortativo). 

Monocolo: Unius oculi. - Graece: Monoculus, i, m. (Firm.). - Mono- 
colus 1 (fiovbg . = solo - xcbtov — membro) eum signincat, qui 
unum rfiembrum habet (Plin. VII, 2, 2 = che ha una gamba sola). 

Monocordo: Musicum unius chordae instrumentum. - Graece: Mo- 
nochordon, i, n. (Boet,)." 

Monocromo: Unius coloris. - Graece: Monochrorriatos, on (Plin.). - 
Monochromata, orum, n. pi. (Plin. ==■ pitture monocrome). Mo- 
nochromateus, a, um (PHn. XXXV, 5, n). - Ex graecis vocibus 
/idvog = solo - XQ&iia .= colore. * ■ ' \ 

Monocrono: Unius temporis. - Graece: Monochronos, on. (Martian. 
Capella - jiovog "= solo - topvog = tempo). . 

Monodia: V. Solista. , 

Monofisita: .Monophysita, ae, m. (/i6vdg — solo - qyaaig = natura) 
- = Eretici del V secolo. 

Monogamia <~ Monogamo : Unius uxoris matrimonium; unius uxo- 
ris vir. - Graece:°Monogarnia, ae, f,; monogamus, i, iru (S. Hieron. 
et a. - fiovoyafiia). 

Monogramma: Compendiariae litterae; v. ,g. compendiariae Jesu Chri- 332 Monolito-Monotonia sti nominis litterae (monogramma di Cristo). - Graece: Mono- 
gramma, atis, n. (Paulin. Nol. - iJ.ovoyQanf.ia). 

Monolito: Uno saxo constans; ex uno lapide constans (Plin. XXXVI, 
5, 4, n: 13). - Graece: Monolithus, a, um (Laber.- apud Non.), 
y. g. columnae monolitha'e {Id.). - Ex graecis vocibus fidvog — 
solo - MQoq = pietra. 

Monologo: V. Soliloquio. 

Monoplano: V. Areoplano. 

Monopolio - Monopolizzare: Monopolium, ii, n.; quae vox, ex grae- 
- co fonte ducta, usurpatur a Suetonio, Plinio et al. - Alicujus 
rei monopolio uti, frui (dvere 'il monopolio di una cosa, mono- 
polizzare). - Alicujus rei monopolium concedere (concedere i\ 
monopolio di una cosa). - Arbitrium, privilegium (in senso lato). 
- « Monopolium » ex graecis vocibus constat juovog solo - 
ncoMco ~~ vendo. 

Monosillabo: Unius syllabae; unius syllabae vox, vocabulum. - Grae- 
ce: Monosyllabum, i, n. (Quint.); monosyllabus, a, um (Mart. 
Capel. = monosillabico). K 

Monoteismo - Mondteista: Unius Dei cultus; unius Dei religio - 
Graece: Monotheismus, i, m. (fiovog = solo - deog = Dio). 

— Unius Dei cultor.-- Graece: Monotheista, ae, m. - Unum Deum 
esse profited (essere monoteista). v 

Monotelita : Monothelita, _ ae, m. (eretico negdnte in Crisio due vo- 
lontd - fiovog- .= solo - 0eAco = voglio). 

Monotipo - Monotipia - Monotipista : Monotypicum prelum, vel 
praelum (macchina tipografica monotipica). - Monotypis irhpri- 
mere, excudere, edere (stampare con macchina monotipica). - 
Monotypica litterar-um impressio (stamp'a monotipica). 

— Monotypici praeli (preli) opifex (monotipista). - \Ex graecis vo- 
cibus fiovog = solo - rvitoQ — carattere; ciae . siampa a caratteri 

. isolati q staccati. 

— V. Stampare. 

Monotonia:. Omnigena similitudo; ..omnigena rerum similitude. - 
Adjectivum « omnigenus, a, um » legitur apud Lucretium et 
Varronem. 

— Similitudo omni varietate carens'; rerum similitudo nulla va- 
rietate praedita. - Oratio nulla varietate praedita (discorso mo- 
notono); cantus pmni varietate carens (canto monotono). - Re- 
rum similitudo satietatem park; fastidio simUitudinis satiari (la 
monotonia sazia, stanca, e fastidiosa). Monotono-Morale 333 — Graece:. Monotonia, ae, f. (Fortunat.. rhet. Ill saec. p. Ch. n.). 
Monotono: Omni varietate carens; nulla varietate praeditus; fasti- 

diosus. - Eadem semper vita {vita monotoha). ' 
Monrovia: Monrovia 1 , ae, f.. (Capitate, delta Liberia. - hat. di Curia). 
Montecassino : V. Cassino. 

— Archi'coenobium Casinense (Acta Ap. Sed. 1913, p. 113 = Ab- 
bazia di Montecassino). 

Monte di Pieta: Mensa mutuariorum in subsidium egentium; men- 
sa pauperum; publica pietatis rriensa; mensa publica in solatium 
miserorum; mensa pigneratitia - Haec omnia habentur apud Mor- 
cellium. Adjectivum « pigheraticius, a, um » usurpatur ab Ul- 
piano et ab aliis (Dig.). • < 

— Mutuaria, vet mutuaticia, vet mutuatica pauperum mensa; mu- 
tuaria (mutuaticia, mutuatica) mensa in subsidium miserorum, 
vet egentium; mutuaria mensa a pieta te. - Adjectivum « mutua- 
rius, a, um'» legitur . apud Apulejum; « mutuaticius, a, um » legi- 
tur apud Gellium XX, ij ubi tamen ab aliis legitur « mutuaticus, 
a, um ». 

Montura: V. Uniforme. 

Morale: Moralis, e. Hoc tamerr adjectivum a Cicerone (Fat. 1), Se- 
neca (Ep. 89) et Quintiliano (VI, 2) usurpatur tantummodo cum 
de philosophicis disciplinis agitur: « Philosophiae pars moralis », 

— Ad mores pertinens: v. g. disciplina,' dissertatio ad mores per- 
tinens, vet disciplina, dissertatio . de moribus. 

— Bene, recte, melius, optime mpratus; vet bonis moribus praedi- 
tus^ praestans...; vet probus, honestus, rectus (morigerato). Non 
autem « morigerus, a, um », quae vox apud Plautum et Lucre- 
lium significat compiacehte, condiscendente, seu qui morem ger 
rit alicui, qui morigeratur alicui. ■ 

— Morum disciplina; doctrina de. moribus; philosophiae pars ma- 
ralis; rectae' honestaeque vitae ratio ac disciplina; bene ac recte 
vivendi ratio; ars bene recteque Vivendi; de moribus praefcepta 
(la morale). ,. ■ 

— Graece: Ethice, es, f . (Quintil. XII, 2; a graeca voce r}9og = co- 
stume). 

— Haec fabula admoriet... (la morale delta favola insegna ..). . 

■— Conscientia officii (sentimento morale); officii sanctitas, officii 
> religio (obbligo morale) - Certezza morale: V. . Certezza. 

— Recte vivendi magister, vet praeceptor (insegnante di morale, 
moralista); vel officiorum virtutisque magister; vet moralis di- 334 Moralita-Mortadella sciplinae magistef, doctor, praeceptor; vel disciplinae morum tra- 
dendae doctor. 

Moralita: Morum condicio; publici mores (moralita pubblica); pri- 
vati mores (moralita privatq). 

— Agendi ratio ac norma (regola o norma di moralita); recte agen- 
di ratio ac norma; bene vivendi ratio; probitas; honestas; hone- 
stum; morum probitas; morum honestas; morum sanctitas (retta 

'moralita). 

— Moralitas, atis vox est cadentis latinitatis (Macrob.). 
Moralita bassa, scadente.... V. Immoralitd. 

Morbillo: Boa, ae, L (Plin. XXIV, 8, 35 et XXVI, 11, 73, n. 2). . His 
locis Plinius loquitur de_illius generis morbis, in quibus corpora 
, papulis rubent febrique, jactantur, ut stmt morbillo, scarlattina, 
rosolia et cetera .eiusmodi. Atque in I. XXVIII, 18, 75, scribit 
hunc morbum boam hoc nomine vocari quod fimo bubulo sanari 
possit. — Morbilli, oriim, m. pi. (Vallauri: t. med.). 

Morfologia - Morf ohrgico : Formarum modorumque descriptio; for- 
riiarum modorumque gramniatica, ae, f., vel grammatice, es, f. - 
Graece: Morphologia 3 ae, f. (ixoQfprj — forma - Xoyoq == discorso). 

— Latinitatis formarum modorumque descriptio; latina formarum 
modorumque grammatica; latinitatis morphologia (morfologia la- 
tina). - Graeca formarum modorumque grammatica; graeci ser- 
monis morphologia (morfologia greed). 

— Ad formarum modorumque grammaticam pertinens; ad mor- ' 
pholbgiam attinens; morphologicus, a, urn (morfologicb). 

Morgue: (v. francese = cella mortuaria) Cella funebris; cella liigu- 

bris; cella corporibus defunctorurn excipiendis. 
Morganatico : Matrimonium impar (Liv.); nuptiae'impares (Idem). 

— Voces & Matrimonium morganaticum », vel « matrimonium "ad 
morgana ticum » irinjnae sunt latinitatis. 

■ Morra :, (giocb delta) V. Giocare. 

Mortadella - Salciccia - Cotechinp - Salame : Miirtatum; vel myr- 
tatum, i, n.; vel murtatum farcimen, inis, n. (Cf. Varr., L. L. 
IV, 22 et Plin. XV, 29, 35) = qualche cosa come la nostra mor- 
tadella, detta forse cost perche anticamente le carni insaccate si 
condivano con le coccole di mirto, anziche col pepe. 
•v- Tomaculum, i, n. (MartiaL-Juvenal.). Quod . vocabulum in For- 
ceUiniano Lexico apte describitur ac vulgaris vocibus redditur sal- 
ciccidtto, mortadella. - Tomacina, ae, f. (Varr., R. R. II, 4); quae 
vox fere idem significat (salcicciotto, salame). J Mortaio-Mosaico 335 — Lucanica, ae, f. (Cic et al. = salciccia, cotechino). 

— Botulus, i, m. (Petron.-Martial. et al. = salciccia).. - Botellus, i,' 
m. {Martial. = piccola salciccia). - Bqtularius, ii, m. (Senec, 
Ep. 56, 2 = salcicciaio). - Carne minutissime concisa.intestihum 

'"farcire (far sdlciccie). 
Mortaio: I. Mortarium, i, n. (Pldui.-Cat.-Vitruv.-Plin.) = vaso nel 
quale si pestano le cose per tisi diversi - Pila lignea (Plin.) = 
mortaio di legno; vel ligneum mortarium. 

— Pestar I'acqua nel mortaio, jar cosa inutile: Oleum -et operam 
perdere (Hor.); ludere operam (Ter.); aquam pistillo tundere, 
vel aquam in mortario tundere (Lucan.); laterem lavare (Ter., 
Phorm., I, 4, 9); frustra tempus conterere (Cic); operam frustra 
.conterere (Ter.). ■ \ 

II. Mortarium bellJtcum; mortarium ignivomum; morufera bal- 
lista; mortiferum tormentum bellicum (mortaio da guerra). 

— V. Artiglieria. 

Mortale: Mortalis (soggetto a morte - che da la morte), v. gr. mor- 
tale vulnus (Virg.); vita mortalis; mortales, ium (gli uomini). - 
Lethifer, lethaiis, mortiferus (che da la morte); v. g. lethiferum, 
lethale, mortiferum, mortale peccatum (peccato mortale). 

Morti: V. Giorno dei morii. 

Mortificarsi - Mortificazione: I. Cupiditatum refrenatio, vel libidi- 
num refrenatio (mortificazione delle passioni); voluritaria corpo- 
ris cas'tigatio, vel afflictatio; voluntaria corporis maceratio; vo- 
luritaria sehsuum refrenatio; voluntaria sui ipsius suarumque 
cupiditatum' refrenatio; recta sui ipsius suarumque ' cupiditatum 
refrenatio; .vitae asperitas; continentia (mortificazione come virtu). ' 

II. Cupiditates acriter cbercere, ' cohibere, refrenare,. contun- 
dere, compescere, frangere; corpus dure inclementerque habere; 
jucundis rebus, neque iis noxiis, virtutis gratia, abstinere, vel se 
abstinere (mortificarsi). 

— V. Penitenza. 1 
Mortuaria: (camera): Cella lugubris, vel funebris; cella lugubris cor— 

poribus defunctorum in funeris horam adservandis (Morcelli). 
Mosaico: Opus tesseUatum, vermiculatum, segmentatum, sectile; opus 
musivum. Haec tamen postrema locutio habetur apud Aelium 
Spartianum, qui scripsit saeculo vergente III p. Ch. n. (Pescen. 
6), et in antiq. inscript. , r 

— « Musivum... dixere... omne opus, quod sive marmoreis, slve 
vitreis lapillis summa arte conserpls picturam imitatur, vel ad 336. Mpsca-Motore pavimenta, vel ad parietes, ' vel ad cameras exornandaS : ejus 
species multiplex; tessellatum, quod tessellis, lapillis scilicet qua- 
dratis, vel quadrangulis constat; yermiculatum, cum iidem ea 
sunt figura, ut verrniculos imitentur; sectile... cum e crustis mo- 
do trigonis, modo quadratis, modo hexagonis inter se jurSctis 
pro figurarum varietate componitur... » (Forcellini). 
— Musivarius, ii (Cod. Justin.-Cassiod.) = mosaicista, artefice di 
mosaici. 

Mosca: Mosqua,'ae, f. (Cap., della Russia); vel Mosca, ae, f. (Val- 
lauri). 

Moscato - Moscatello - Moscadello: Uva Apiana; vinum- Apianum 
(yallauri): - « Apiana uva » (Plin. XIV, 2, 4, n. 3) est ea, quae 
ab Italis moscatella (Forcellini). - Apianum vinum (Cf. Colum. 
XII, 45 et alibi). ' ■' 

Moschetto - Moschettiere : Ignea' ballista (Bazzarini-Bellini, Proto- 
lessipo Ital.-Lat.). - Rectius tamen dicitur : manuballista ignivo- 
ma, vel ignifera; pyroballista.' - V. Futile e Artiglieria. 

' — Miles ignea ballista armatus, vel instructus (Idem: moschettie- 
re); miles manuballista armatus, vel instructus; miles pyroballista 
armatus, instructus; miles ignivoma manuballista armatus, in- 
structus. ~ ' 
, — Vox « manuballista » rem eiusmodi aptius significat, quam bal- 
lista. Manuballista ,enim est ballista minor, quae manu tractatur 
(Cf. Veget., Milit. II, 15; et IV, 22). Per ballistam igitur (igni- 
vomam, incendiariam) significari potest = cannone, mortaio; per 
manuballistam v (igniferam, ignivomam) = futile; moschetto; per 
manubailistulam vero ' (ignivomam, igniferam), vel per pyrobal- 
listulam = pistola- Ita pariter: ballistarius (artigliere); manubal- 
listarius (jucilierei. moschettiere). 

Mostra: V.Esppsizione.- 

Motivp musicale : Modus musicus (Quintil., ' I, 10); « Tentativit... 

chordas, et sensit varios,- quamvis diversa sonarent, concordare 

modos» (Or., Met. X, 145). 
Motociclo - Motocicletta: V. Bicicletta. 
Motore: Alachinatio; machiriamentum, 
. — Aeria navis duobus, tfibus, quattiiori pluribus machinamentis 

vel machmationibus iristructa (aeroplano bimotore, irimotore, qua- 

drimotdre, pluriniotore). 
— Npn autem, ut a nonhullis ponitur: motor, oris; qua voce is 

significatur, qui movet (Martial.).- ■ Neque propulsor, oris; qua 

voce, cadentis latinitatis, is significatur qui propellit. Neque mo- Motorizzare-Municipio 337 torium, ii; quod quidem vocabulum id significat, quod vim mb- 
vendi habet, sed est serae latinitatis (Tertull., Anim. 14). 

— Cum vero de aliqua persona agitur : auctor, oris; machinator, 
oris; -v. g. omnium rerum machinator (Cic), horum omnium sce- 
lerum machinator (Cic). ~ 

Motorizzafe - Motorizzato: Automatariis machinis, vel machinamen- 
' tis, vel ma'chinationibus instruere, vel munire' (motorizzare). - 

Automatariis machinis, vel machinationibus., vel machinamentis 

munitus, praeditus, instructus (motorizzato) - Adjectivum « auto- . 

matarius, a, um » habetur apud Paul,, Dig. 30, -1. 41, et in anti- ' 
, quissimis inscriptionibus. Nomen « automaton, i, n. » apud Sue- 

tonium, Claud. 34 (macchina che si muove da se). 

— Esercitd motorizzato: "Exercitus automatariis machinamentis " in- 
structus, vel praeditus, vel munitus - Exercitus automatariis ma- 
chinis (machinamentis, machinationibus) actus - Exercitus machi- 
natus. - Adjectivum « machinatus, a, um », ex verbo « machinor, 
aris ... » usurpatur passive a Sallustio £t a Vitruvio. « Aspiciamus 
splis, lunae, quinque stellarum 1 naturam, quae ni machinqta ver- 
sarentur, non habuissemus. in terra lucem » (Vitruv. X, 1). 

Motoscafo : Automataria scapha; navigium automatarium; automa- 
taria linfer - Scapha, ae, habetur apud Cic. (Invent. II, 51); au- 
tomatarius, a, um invenitur apud . Paul. (Dig. .30, L 41), Ulp. et 
inscript. antiq.; unde automataria scapha. - 
A nonnullis ponitur: motoria scapha. Adjectivum amotorius, 
a, um » invenitur apud Tertull. (Anim. 14); ac nqn videtur rem 
satis apte significare (motorius = che muove; automatarius =^ 
che si muove da se). 

— V. Autoscafo. 

Motu-Proprib: -Litterae motu proprio datae (tehnine generate come 
documento scritto). s - Litterae Apostdlicae motu proprio datae 
(come documento Pontificio: Cf. Acta Leonis, Acta Pii X, .et Acta 
Ap. Sedis). ' ; 

Mozzetta: Pallidum; amiculum; Antistitum palliolum, vel amiculum 
(mozzetta dei Prelati). 

Muezzino: (dalla voce araba « muezzin » =■ banditore) Sacer Ara- 
-bum praeco, onis, m. 

Municipio: Municipium (Cic); municeps (Cic: cittadino del muni- 
' cipio)'; municipalis (Cic. appartenente al municipio). 
. — Curatores rei municipalis (Morcelli: consiglieri, amministratori 
del municipio). 22 '338 Musica-Mutuo soccorso — Consilium curator um rei municipalis (Cpnsiglio comunale o rnu- 
. . nicipale). , ' 

— V. Podesta. ' 

Musica - Mnsicare - Musicale - Musicista: I. Musica, ae, vel mu- 
sice, es, i. (Cic. et a.); ars musica;, res musica; musica, orum, n. 
pi. (Cic. et a.); musicam tractare (Cic); et musicen'et litteras 
docere (Quint.); ingenium facile ac libens ad rem musicam (GeU.); 
-leges musicae. (Cic). - Musicus, i (Cic), vel -modulator, oris 
(Har.) — musico, ' compositor e di musica; vel musicis eruditus; 
musicae arus peritus; musicae artis peritissimus, studiosissimus. 

— Phonascus, i, m. (Morcelli: Maestro di declamazione, di canto, 
ed anche .maestro di Cappella). 

II. Modos facere (fare o comporre la musica), v. g. legitur ini- 
tio comoediarum Terentii: « modos fecit Flaccus Claudii f. » - 
^ Musicis reddere,ornareque modis (v. g. carmen, canticum); modis 

— --musicis ornare^ carmen (mettere in musica), vel canticis aptare 

modos - Musicis modis excipere (Quint.) = riprodurre un canto 
con le note musicali. 

— Modus musicus (Quintil. ~ motivo musicale); notae musicae, vel 
sigria musica (Pascoli =='noie musicali). 

— Musica vocale e strumentale: V. Vocale e Strumentale. 
Mussola - Mussolina ' Carbasus, i, f.; vel carbasa, oirum, n. -pi. (vox 

graeca apud Virg., Catull., Prop, et al.).. 

— Carbasus, a. um (adjectivum); v. g. carbasa liiia (Prop. IV, 3, , 
64). 

! Mussulmano - Musulmano: V. Maomettano. 
Mustacchi: V. Bafji. '■_ ••- 

Mutande: Feminalia, ium, n. p.. (Suet., Aug. €2); vel femoralia, ium; 
tegumenta feminum (delle~ .coscie) seu femoruiiii « Femoralia a 
tamen'vox est serioris latinitatis. ' . ' 

— Subligaculurh, i, n. (Cic); subligar, afis, n. (Plin.) — mutandine 
da palcoscenico o da bagna. 

Mutuo: Pecunia rriutua; pecunia credita; mutuatio (Cic. et a. = il 
prendere in prestito). - Pecuniam dare mutuam (Cic. = dare a 
mutuo). - Quaerere pecunias mutuas fenore (Liv. — chiedere un 
mutuo). - Sumere ab aliquo pe'cunias mutuas (Cic == prendere 
un mutuo)-- Aes mutuum reddere (Sail. = estinguere un mu- 
tuo). - Mutuari pecunias (Caes.). - Pecunia mutuaticia (Gell. XX, 
1 ■=. denaro preso a mutuo). 

Mutuo Soccorso: V. Societa di mutuo soccorso. Nafta-iKTave 339 N 

Nafta: Naphtha, ae, f. (PUn. et. a.); naphthas, ae, m. (Sail. ap. Prob.. 
Caih. Gram. TV, 29, 3). - Quod quidem vocabulum e syris vide- 
. tur vocibus, vel ex aegyptiis compositurn, atque « oleum igneum » 
significare; est nempe oleum incendiarium ex:' bitumine fluens. 
- V. Petrolio. 

— Machinamentum naphtha pulsum, vel compulsum, vel actum 
. (macchina a nafta). x - . - 

Narcosi: Torpor; veternus (torpore, letargo). - Hypnoticus torpor 
(torpore dovuto ad azione ipnoticd). - Graece: Narcosis, is, f. 
(vaqtcwois = torpore). . 

Naspprf V. Arcolaio. ^ . 

.Naturalista,: Naturae speculator; rerum naturalium investigator (Mor- 
. celli). 

— Historiae naturalis scriptor (Plin.); naturae acer investigator ac 
diligens (Cic); inquisitor rerum naturae (Sen.); physicus, i, m. 
(Cic); physicus, idest speculator venatorque naturae (Cic, De 

■ Nat. Deor. I, 30). 

— Historiae naturalis prof essor,- vel peritus (Vallauri)? - Professor, 
hac significatione, habetur apud Celsum, Suetonium, Quintilia' 
num et alios, 

Naturalizzare: (concedere la cittadinanza del luogo) Recipere aliquem 
in civitatem (Cic); accipere aliquem in civitatem (Cic); dare alicui 
civitatem (Cic); impertire alicui civitatem (Cic); donare aUquem 
civitate (Cic); aliquem in civium numerum adsciscere; civem ad- 
sciscere. - Civitate donatus; civitafi adscitus; in civitatem cooptatus 
(naturalizzato). 

. Naturalizzazique: Civitatis donatio. - Piploma civitatis (Suet., Ner. 
12 — certificata di natufalizzazione o di acquisita cittadinanza). 

Navata: Ala aedis (yallatm); sacrae aedis ala; transversa sacrae aedis 

ala (navata prflsversale). 
- — Cella maxima, (navata rtiaggiore: cf. cappella).' 

-Nave : Navis oneraria, vel navigium vectorium (Caes. ' — nave mer- 
cantile); actuaria, vel navis actuaria (Cic.-Caes. = nave rapida, da 
corsa); navis praedatoria (Lib.), vel piratica (Quintil. = nave da 
corsari); navis bellica (da guerra); navigia speculatoria (Caes. = 
nave vedetta); navis piscatoria (Quint.' = da pesca); navis fru-- 
mentaria (Caes. = per recar frumento); naves annotinae (Caes. = 
nam costruite da un anno); naves loricatae, vel cataphractae (V. 340 Nazionale-Nazista Corqzzdta); naves vapprata aqua actae (V. Piroscafo); navis vit- 

v tata (Plin. .= nave pavesatd). 
— ^ V. Torpediniera e Battello sottomarino. 
Nazionale.: Redditiir per c. genetivum « gentis, vel nationis », vel per 
locutionem « ex universa gente ac nationes - Adjectivum «c na- 
tionalis,' e » est infimae latinitatis. - Ingenium gentis alicujus 
- proprium - (carat tere o indole nazionale); yestis habitus -alicujus 
gentis proprius (foggia nazionale di vestire); patrium carmen 
(inno nazionale), vel carmen nationis proprium; patrium vexil- 
■lum (bandiera nazionale), vel patriae vexiUum, , patrium signum, " 

« nationis vexillum, gentis vexillum; patrius mos (Cic), patrius 
ritus (Cic.), patrius sermo (Cic.) = costume\.rito^lingua naziona- 
le; nationis alicujus res gestae, vel gentis alicujus res gestae (sfo- 
ria nazionale); patria religio, vel publica religio (feligione nazio- 
nale); publica bona (beni nazionali), vel publica alicujus- gentis 

. bona, publica alicujus nationis bona; patria caritas, erga patriam 
caritatis studium (amove nazionale, sentimento nazionale); elata 
quaedam et insolens nationis suae admiratio (orgoglio nazionale). 

— Conventus ex universa natione Eucharisticus (Congresso nazio- 
nale Eucaristico). 

Nazionalismo - Nazionalista: Nationis suae amplificandae studium 
(nazionalismo) - Nimium nationis suae amplificandae studium 
(eccessivo . nazionalismo) - Nationis amplificandae ratio ac disci r 
plina (nazionalismo come dottrina). , 

— Nationis suae amplificandae .fautor (nazionalista) - Nimius natio- 
nis suae amplificandae fautor (nazionalista eccessivo). 

— Eorum f actio (pars), qui nationi suae amplificandae student 
(nazionalismo come partito). 

— « Nationalismus » qui dicitur, vel quem vocarit. 

Nazismo - Nazista: Imperiosum ac praepotens suae gentis"XwZ natio- 
nis. suae) amplificandae studium -- Exaggeratum suae gentis (vel 
nationis suae) amplificandae- studium - Exagitatum ac nimium na- 
tionis augendae suae studium = nazismo. ' ' 

— Exaggerates nationis suae fautor - Exagitatus ac praepotens na- 
tionis suae fautor = nazista. 

— Eorum ratio ac disciplina, qui nationis suae dominatum (impe- 
rium, dominium) exaggerant, praedicant, efferunt, exagitant (na- 
zismo, come dottrina)^ 

— . Eorum factio, qui nationis suae domihatum exaggerant, prae- 
dicant, efferunt, exagitant (come partito). Necrofilia-Negoziante 341 — « Nazismus » quern yocant; « nazismus » qui audit; «nazista» 
qui dititur-, vel qui audit, vel quern vocant. ^ 

Necrofllia: fcibido in mortuos; libidinosus mortuorurn amplexus. - 
Libidinose mortuos amplexari (peccare di necrofUia). - Graece: 
Necrophilia, ae, f. (vexg6g = mono - yiA/a = amore, passione).' 

Necrologia: Laudatio funebris (elogio funebre). 

Necrologio : Funebris nuntius; funebre nuntium. 

Necromanzia : V. Negromanzia. . • •■ 

Necroscopia : Mortuorurn inspectio;. ca<iaveris N inspectio. - Graece: 
Necroscopia, ae-, f; (vexgog = mono - axoneea = osservo). . 

Necroscopico : Ad mortuorurn inspectionem attinens; ad- cadaverum" 
_ inspectionem pertinens. - Cadaveris inspectio . ac probatio (esame 
necroscopico): - Graece: Necroscopicus, a, um.. - 

Necrosi; Nigrities, ei, f. (Cels. VIII, 2); graece: necrosis,, is, f. (vexgog 
= motto) = mancanza di vita in un tessuto organico. « Nigri- 
ties » tamen per se significat: anneramento, oscuramento. 

Kef rite:, Dolores rehum, vel morbus renurn (Cels: et a.); vitium fe- 
nale,' renalis passio (Coel. Auret., Tard. V, 3); graece: nephritis, 
idis, f .. - Ex grae'ca voce vsipgog = rene. — Laborare ex renibus 
(Cic. = sofjrire di nefrite)._ 

Negativa: I. Negatio (Cic.);^infitiatio 1 (negazione anche come term, 
giudidico), v. g. negatio infitiatioque facti (Cic, Part. or. 102). - 
Negare, infitiari (tenersi sulla negativa, non voler sa'pere di..:); 
negitare (Sail. =perseverare nella negativa); infitias ire (venir 
nella negativa, non voler super e du..)._ 

— Negantia, ae, f. (Cic. = negazione ed espressione negativa), v. g.. 
« Deinde- addunt corijunctionurn negantiam, sic : Non et hoc, et 

. illud; hoc autem; non igitur illud » (Cic, Top. 14). 

II. Lamina vel bractea luce impressa; lamina, vel bractea luce 
imprimenda; vitre'a lamina luce impressa, vel imprimenda (ne- 
gativa fotografica). "■ ' . ' 

— Imago negativa. - Adjectivum « negativusi, a, um » legifur. aptid 
Apulejum et alios; ■ - , ' • 

-- V. Fotografia. 

Negoziante: Mercatoir; negotiator; negbtians, Vel negocians (Cic); ne- 
gotiator yestiarius (di vesti); negotiator ., vinarius (di -vino); mar- 
garitarius (Jnscript. Murat.: negoziante o" pescatore di perle); ne- 
gotiator frumentarius '(di frumento); negotiator librarius (di libri); 
■ olearius (di olio); salsarius (di salumi); lintearius (di tele); vestia- 
rius et lintearius (merciaio di stoffe e tele). 342 . Negromadizia-Neutralita ftegromanzia - Negromante: Mortuorum evpcatio; inferorum evo- 
cafio (Cf. Plin. XXX, I, 2); diviftatio per cadayera (Forc'ellini); 
vaticinatip ex mortuorum umbris. - Graece: Necromantia, ae, f.; 
~- quam quiderti vocem Cicero (Tusc. I, 6) graecis litteris scribit. - 
Necyomantia, ae, f. (vsxvg =; morto - jxavreia — divinazione). 

— Mortuorum evocator; ex mortuorum umbris vaticinator. - Grae- 
ce: Necromantius, ii, m. (Isid., Orig. VIII, .9). 

Negus Neghesti: (voce amarica = re dei re) Aethiopiae Imperator; 
Aethiopiae Rex Regurn. 

Meofitar A suscepta religione recens; religione, vel in. religione re- 
cens; a Christiana religione (vel in Christiana religione) recens - 
■ Graece: neophytus (Tertul.); viog = nuovo - <pvzos - piantato, 
cioe'nuovo germoglio. 

Neologismo: Novum verbum (Cic). Novum verbum inducere in lin- 
guam (Cic, Philip. XII, 19). Sigriatum praesente nota producere 
npmen Jflorr, Ep. II, 3, 59); nova fingere verba- (Idem). 

Neopaganesimo : V. Paganesimo. 

Nepal : Nepalia, ae, f . (regions dell' Asia ■orieniale). - ;Catmandum, i, h. 

(Catmandu, capoluogo). 
Nesso: Nexus, us, m. (connessione, vincolo, obbligo); v. g. atomorum 
' nexus (Cic); braehiorum nexus (Sueu); principia et nexus cau- 

sarum (Tac); nee civili nexu, sed ' communi lege naturae (Cic..). 

— Cohaerentia, ae, f. (armonia, connessicme, corrispondenza); v.. g. i 
« Circuitus solis €t Junae reliquorumque siderum, quarnquam 
etiam ad mundi cohaerentiam pertinent, tamen et spectacuhirn 
hbminibus praeb.ent » (Cic, Nat, D. II, 62) - Sententiarum cohae- 
rentia 7 (nesso logico, armgnia di pensieri). . . 

— Contextus,. us, m. (tessitura, intreccio, contesio); v. g. : contextus 
orationis (Cic); contextus fabularum (Petron.); contextus operis 

; (Tac); Ienis et fluens contextus (Quintil.). 
Neutrale: medius; medium se gerens (Liv.); neutri parti favens; nulli 
• parti' obnoxius; tamquairi medius, nec in alterius favorem incli- 
natus (Liv.); qui se medium esse vult (Cic); Eumenes in.eo bello 
medio erat animo (Veil.); neutrisaddictus partibus; nullius partis 
studiosus (Suet.); Civitas rieutri parti favens (Stato neutrale); nul- 
. lius partis esse (esser neutrale)^- V. Imparziale. 
Neutralita: Nullius partis studium; neutrius partis studium; neu- 
trarum partium studium; animus a partium studio alienus; inte- 
grum ab omni parte se servare; nulli parti studere (Cic. = man- 
tenere la neutralita). Neutralizzare-Nicchia 343 ■■ — V.. Imparzialita. 

Neutralizzare: Irritum facere (Cic. et a. = render vano, senza ef.- 
fetto). - Ad irritum cadere (Liv. = rimanere neutralizzato), vel 
in irritum cadere (Tac). - Ad irritum redigere, redigi (Liv. ■— 
neutralizzare, neutralizzarsi). - Alter motus alteri renititur; alter 
alteri renititur (Plin.). - Venerium restinguere (Plin. = neutra-, 
lizzare'un veleno). . . . 

Nevralgia: Nervorum dolor,, vel nervorum angor, oris, m. 

Nevrastenia - Nevrastenico ; Nervorum infirrriitas, debilitas, lan- 
guor; aegra nervorum affectio. ■ . . 

— Nervis laborare (soffrire di nevrastenia}; riervis laborans .. (ne- 
vrastenico). , . 

Nicaragua: Nicaraquai ae, f. -" Nicaraquanus (del Nicaragua). - Ma- 
naqua, ae,.f. (Managua, cap. del Nicaragua). 

Nicchia : Aedicula (nicchia per una statua sacra). « Nemeses quinde- 
'.cim aediculis inclusit». (Plin. XXXVI, 13, 19, n. 2). « Grande 
armarium in angulo vidi, in cujus aedicula erant s Lares argentei 
positi, Venerisque signum marmoreurn » (Petron., Satfr. 29) - 
Aedicula (Cic. et a.) significat etiam ' tempietto, cappelletta. 

— A nonnullis ponitur: Loculus; quae tamen vox vel parvum si- 
"gnificat locum (Plant., Mil. Ill, 2, '38); vel locum in praese- 
pibus, ubi jumenta separatim cibum capiunt (mangiatqia, scorn-, 
partitnento); vel locum in'sepulcro, ubi cadavera conduntur; si- 
gnificat etiam cassetta, scrigna ad aliquid reponehdum. « Gestit 
enim nummum 'in loculos demittere » (Hor., Ep. ■ II, 175). 

— Ab aliis vero ponitur;: Loculamentum, i,.n.; -quod tamen est lo- 
culus, cellula, capsula, seu potius loculorum plurium distinctorum 
series (Forcellini), v. g. scansia, .scaffale, pdchetto di ■ scafjide; 
arnia, colombario. . 

— Ab aliis deniqiie ponitur: Zotheca, ae, f., quae tamen vox apud 
Pliniumet alios significat alcova, gabinetto segreto; sed in ariti- 
quis inscriptionibus hac etiam significatione accipitur (Cf . For- 
cellini). 

— V. Alcova. 

— In Morcelliano autem lexico usurpatur etiam « concameratio, 
finis, f. »;. quae tamen vox apud Vitruvium (VI, ir) et alios si-^ 
gnificat sofjitto fatto a volta, 0 stanza a volta; sed in antiquis in- 
scriptionibus hac etiam significatione accipitur; - Ita enim Mor- 
cellianum lexicum habet': « Imagines argenteae parastaticae pa- 
ste nei pilastri) cum suis ornamentis et regulis et basibus et con- 344 Nichelio-Noleggiatore, cameratione ferrea » (Immagini d'argento imp'ostate nei pilastri 
coi loro ornamenti, cornici, basi e nicchia metallica). 
Kichelio: Nichelium, ii, n. (Luciano). 

Nicotina: Nicotianum venerium, i, n.; nicotianum virus, i, n.; riicotiana 
' vis. (II vocabola viene da Nicot, ambasciatqre di Francia presso la 
Carte di Portogallo, il quale introdusse- in Europa dall' America 
Vuso del tobacco, che fu dettd dal suo npme « herba nicotiana » 
1530-1600). 

Ninaa-nanna: Somnifera cantilena; somnifera suavis'que cantilena; 

somniferum suaveque carmen. - Cantilenam infanti insusurrare 
; (caniare la ninna-rnanna); vel cantilenam insusurrando infantem 

sopire; vel suavem insusurrando cantilenam, infantibus cpnpiliare 

somnum. - " -" ■ 

Nipotismo : '■Nimium (immodicum, immoderatum, effrenum) cogna- 

— tos (nepotes) fovendi studium. 

Nitrato ■— Nitrico: Nitratus, a, um. (Martial.-Colum.)..- Sal "riitratum; 
sales nitrati. - Nitrati sales argenti (nitrato di argento). - Sal ni- ' 
triim (Plin. XXXI, 10, 46). 

Nobilta : Generis nobilitas, genus nobile, generosa stirps . (nobilta di 
schiatta);. patricia nobilitas, v. g. patricia nobilitate clarus/ prae- 
stans; clarissimo genere ab avis et majoribus, vel patricius ab avis 
et majoribus (Morcelli: di antichissima nobilta patrizia). 

— Adlectus in splendidissimum ordinem Mediolanenshim (Idem: 
dggregato alia nobilta milanese) - Adlectus inter patricios ... (ag- 
gregate alia nobilta ...). 

— Honorem decurionatus gratuitum dedit (Idem: lo -aggregb alia 
nobilta senza spese). - « Decurionatus, us, m. » (Gato apud Fe- 

' stum et Plin.) decurionis dignitatem et officium significat (dignitd 
ed ufficio del capo di una decuria equestre); in antiquis autem 
. iriscriptioriibus significat etiam digniia nobiliare. 

- — Magniloquentia; verbcirum sententiarumque granditas (nobilta 
di stile). - Animi nobilitas, ingenuitas, praestantia, magnitudb,-"" 
amplitudo; generosus animus; generosa mens (nobilta :di mente, , 
di animo, di cuore).. 

' — Novus homo, homo novus (Cic. et a. = persona di recente no- 
bilta,. doe di una famiglia, in cui nessuno ha coperio prima cAte 
cariche' o. dignitd). 
Nolo - Noleggiare - Noleggiatore : Conductio (Cic. = il prendere 
a nolo, a fitto, in appalto); conducere (Cic. = prendere a nolo); 
loeare (Cic. = dare a nolo); locator (Cic. = chi dd a nolo); con- Nomade-Novena 345 ductor (chi prende a nolo); res conducticia (cosa presa a nolo), 
v. g. domiis conducticia (casa presa ' a fitto). 
— * Locationis pretium (nolo, come prezzo del fitto), v. g. locatio- 
nis pretium constituere," conficere (Cic. = fissare ' il prezzo del 
nolo o .fitto), locationis pretium solvere (pagare il nolo, o fitto). 

— Portorium (Cic. = nolo, come prezzo d'entrata, d'uscita, di pas- 
saggio; ed anche pedaggio, gabella), v. g. portorium imponere, 
dare, exigere (Cic. et a.). 

Nonjade": Vagus; vagans; errabundus (Liv:). - Vagantes gentes nul- 
lamque habentes sedem (popoli nomadi). - Nomas, adis (Plin.). 

Nome: Nomine tenus, verbo tenus (di name soltanto); nomine et re 
(di name e di fatto) .- « Non nomine tenus, sed professione vitae- 
que actione religionem. colere ». « Catholicam religionem nomine 
tenus retinere, non re debitisque orficiis colere » (Acta Leonis). 

— Stata sollemnia D. N. Mariae Infanti nomine imposito (Mor- 
celli: festa del nome di Maria); vel stata sollemnia nomini Mariae 
colendo sacra. 

— « Turcis devictis, ejus victoriae ergo, dies festus institutus no- 
mini Mariae sanctae recolendo » (Idem:. Istituzione . della festa 
del nome di Maria). ' 

Norvegia: Norvegia, ae, f.; Norvegienses, ium (= Norvegesi. Lat. 
" • di Curia). • . . 5 

Nostalgia: Alicujus' rei desiderium; acerrim'um alicujus rei deside- 
rium. - Patriae, vel patrii soli desiderium; suorum desiderium (no- 
stalgia delta pdtria, dei proprii cari). - Acerrimo patriae desiderio 
teneri. ' 

Notaib: Tabellio, onis (Ulp., Dig.); seu scriba - publicus; qui acta 
publica conscribit - Tabularius (Ulp., Dig.) - Non autem!«No- 
tarius »; ,quae quidem Vox eum significat, qui brevissimis notis 
citissime scribit (abbreviatore, stenogrdfo, cifrista); sed tamen ab 
ihfimae latinitatis scriptoribus hac etiam significatione usurpatur. 

• — Tabellio trioboli, vel triobolaris (Vallauri = notaio dcLpocoj da 
tre soldi), a triobolo, qui parvus erat nummus. 

Note musicali: Signa musica (Pascoli); notae musicae. 

Novello sacerdote: Sacerdos novensilis (Morcelli); a sacerdotio re- 
cens, vel sacerdotio recensj vel in sacerdotio recens. 

Novena: Sacrum novendiale; novendialis supplicatio; novendiales di- 
vini verbi conciones supplicationesque (novena predicata). 

— Hoc die in honorem Dei pueri supplicationi novendiali initium 
est (MorcelU: comincia la novena del S. Natale), ' . 346 Noviziato-Obbligatorio — Incipiunt pr,eces Villi dierum ad Spiritum. Sanctum (Idem: no- 
vena dello Spirito Santo). 

— Hoc die jn.honorem Mariae sanctae sideribus receptae suppli- 
cationi novendiali initium est (Idem: novena deWAssunta). 

— Hoc die ... in honorem Mariae nascentis supplicationi noven- 
diali initium est (Idem: novena della nativita di M. V.). ; 

Noviziato : Tirocinium, ii,_ n.; novitiorum tirociniurn. - Tirocinium 
ponere, (Liv. et a. = fare il tirocinio, le prime prove); tirocinium 
ponere, vel deponere (Flor. = fare o terminare il noviziato). 

Novizio f Tiro, onis; tirunculus, i; novicius vel novitius (Cic). 

Nullita: Nihil; nihilum, i, n.; vanitas, v. g ; vanitas opinionum (Cic); 
inanitas (Cic. et a.). 

— Nequicquam est in tali homine » (Cic, Tusc. Ill, c. 8) = e una 
nullita. - 

Numismatica - Numismatico: Nummorum doctrina; vel disciplina. 
- Veterum recentiofumque nummorum doctrina, ratio, disciplina 
XNumismatica come scienza). 

— Corpus nummorum (collezione numismatica) - Corpus interdum 
significat etiam rerum "acervationem, vel nexum; v. g. corpus 
defensionis (Cic), corpus juris (Ulp.^ Dig.), corpus rei. publicae 
(Cic), universitatis corpus (Cic), vel rerum naturae corpus (Veil.) 
= I'insieme di tutto il mondo; corpus militum (Justinian?). 

— Veteres recentioresque nummi in, ordinem* redacti (collezibne 
numismatica). - Veteres recentioresque nummos in ordinem re- 
digere (fare una collezione numismatica). - Veterum novorumque 
nummorum studiosus (un numismatico). 

Nanzio - Nunziatura: Legatus; nuntius; Nuntius Apostolicus (Nun- 
zio Apostolico). 

. — Legazione Russica apud Catharinen Aug. Pio VI Pont, Max. 
functus (Morcelli: Nunzio di Pio VI in Russia presso Caterina II). 
- — Apostolici Nuntii legatio, vel munusj vel dignitas (Nunziatura). 

— Apostolici Nuntii sedes (Sede della Nunziatura). 

0 

Oasi:> Amoenus in deserta vastitate locus. - Oasisj is, f. (Cod. Justin.). 

Obbligatorio: Imperatus, a, um; res imperata (cosa obbligatorio); ad 
aliquid officio teneri (essere obbligatorio); v. g. ad illud officio te- 
neor (cib e per me obbligatorio). - Leges me tehent (Cic. = leggi Obbliga'zione-Occliiali 347 obbligatorie per me); lege, foedere promisso teneri, vel obligari 
('Lin. et a. = essere obbligato da una legge, o da una ptomessa 
pattuita). ' 

Obbligazione: I. Ofiicium (dovere); debitum (cib che e dovuto); debi- 
tio (Cic. et a.); e. g. debitio gratiae, pecuniae, dotis (Cic.) - Obli- 
gatio; quae quidem vox apud Ciceronem significat obBligazione 
morale, o materiale, malleveria; e/g. : «Est gravior et difficilior 
animi et sententiae pro aliquo, quam pecuniae obligatio » (Cic, 
ad Brut. I, 18). 

II. Nomen (Cic. .et a. = credito derivante da un prestito con 
obbligazione scrittd); v. g. nomen facere (Cic-.^et a. = iscrivere 
, un debito); nomina -exigere (Cic); nfimen solvere, dissolvere, ex- 
solvere (Cic); nominibus non respondere (Sen, = non pagare al 
termine scaduto 1' obbligazione);' nomen certum, nomen bonum 
(Cic. = partita sicwa, obbligazione sicura); pecuniam in nomi- 
nibus habere, vel pecunia in nominibus est (pqssedere somme su 
firme o obbligazioni); nomen in alium inscribere (jar la .girata, 
addossando ad un altro la partita di debito) - V. Cambiale. 
Obiettivo: di una macchina jotografica: V. Lente. 

— Cib che, und~ pi propone: V. Scopo. 

— (Aggetiivo): V.,Reale, Realistico. 

Oblazione: Donum; inunus; donatio; largitip (Cic et a. = dono, of- 
ferta, largizione) - Non.autem": « dilargitio », neque « oblatio », 
neque « eleemosyna »; quae voces sumv-cadentis latinitatis. 

— V. Sacrificio; Elemosina. 

Obolo di S. Pietro : Petriana' stips, is. - Petrianam stipem corrogare, 
colligere, conferr'e (raccogliere I'obolo di S. Pietro). - Graece: Obo- 
lus, i, m. (iW.) = piccola moneta greca, che portava impresso 
un piccolo dardo (j?eAo? = dardo). 

Occasionalmente: Ex occasione; pro - re riata; -occasiorie data; pro 
re et tempore; pro re'rum adjunctis; per occasionem aliquid at- 
tingere (aecennare occasionalmente a una eosa). 

Occhiali: Vitra pcularia - Adjectivum « ocularius, a, um » usurpa- 
tiir a Celso et a.; « ocularis, e » a Vegetio et. a.' 

— A nonnullis hoc loco ponitur: specillum; attamen haec vox 
(Cic' et a.) significat instrumentum chirurgorum ad vulnera ex- 
ploranda, immgenda, tergenda. 

~ Ab aliis ponitur : conspicillum, vel conspicilium; hac tamen 
voce significatur locus, unde aliquid conspici potest (vedetta). 
Cf. « Thesaurus Linguae Lat, » vol. IV, fasc. Ill, col. 495 - 348 Occhio-Offensiva - - - . ? : 

Forcellini, Lex. vol I : - Benoist et Goelz;er, Dictionnaire Lat.- 
Franc. , . ■ " 

— Ab aliis denique ponitur: ■ perspicillum; perspicilia. "^Vox est 
tarnen infimae latinitatis (Du Cange). - Haec vox « perspicillum » 
(= nel senso di jente per vedere da lontano, ed anche il ca- 
nocchiale), itemque vocabulum « specillum » (nel senso di lente 
per occhiali o per canocchiale) saepe- a Galilaeo uSurpatur, a 
Keplero, et ab aliis illius aetatis scriptoribus (Cf. Ediz. Nazio- 
nale delle Opere di Galileo, vol. Ill, pag. 60-61; vol. X, pag; 486; 
vol. XL pag. 611 et alibi). 

— Occhiali da sole, occhiali affumicati: « Accipe nigranti lita vitra 
ocularia fumo, - Ignea quo caveas rutilantis spicula solis » (V. Ge- 
novesi S. J., « Communia vitaep, p. -12). - Nigra vitra ocularia, 
vel nigra oculorum vitra (occhiali neri). • 

— Occhiali acromatici: V: Acromatico. 

— V. vol. I, pag. 30, 139. 

Occliio: Res in oculos se ingerit (Sen., De Cons.. VII, 8) = la cosa 
salta agli occhi. ' - 

— In oculis habere aliquem (Plaut. = tenere uno d'occhio): 

— Aliquem in oculis ferre, vel gestare (Cic. = amarlo come la pu- 
pilla degli occhi); vel . aliquem in deliciis habere; vel esse in ocu- 
lis alicujtis; esse in oculis ^alicui (Cic). 

— Ante oculos; 6b. oculos; -sub oculis (Cic. == avanti agli occhi).- 
Oc'ulista - Ottico: Medicus ocularius (Cels.-Val. Max.). '-. Graece: 

Ophthalmicus, i, m. (Martial. VIII, 74). - Ex graeca voce dcpdalpoq 
'== occhie. ■' ' . 

x — V. vol. I, pag. 30, 139. 
Odontalgia V Dentium doloresj aegra dentium affectio. 
Odontoiatra: V. Dentista. 

Odontoiatria: Medicina~dentaria; dentium curatio; dentium curatio- 
nes; de-curandis dentibus ars vel disciplina. 

Offensiva - Controff ensiva : «Hac de causa constituerat signa infe- 
„ rentibus resistere^, prior praelio non lacessere » (Caes. = Aveva 
stabilito di resistere agli attaccanti ma non di prendere Voffen- 
sivd). - Priorem, praelio hostes lacessere (prender V offensiva); vel 
priorem in hostes bellum 'urgere; priorem bellunT inf erre alicui, 
in aliquem; v. g. prior constituit in hostes urgere bellum (sta- 
biTi di prendere V offensiva); iterum statuit in hostes urgere bel r 
lum (stabill di prendere una nuova offensiva).' 

— Contra ultroque bellum inferre alicui, in 'aliquem (prendere la Oftalmiar-Oligarchia 349 contrdffensiva); vel contra ultroque bellum urgere in aliquem. - 
Vim yi repellere (controbattere); hbstium impetum vehementiore 
impetu retundere, refringere, repellere (contrattaccare); hosuum 
impetus adversp impetu .retusus, repulsus (contrattacco, controf- 
fensiva). • , 
Oftalmia: Aegra oculorum affectio; oculorum morbus; oculorum do- 
lores (pftalmia in generate) - Oculorum inflatio vel irrflammatip ' 
"(Pels. = in quanto produce infiammazione agli occhi); lippitudo 
(Cic. et al. = in senso di. cisposita); gramiae, arum, vel oculo- 
rum gramiae (Plin. = umore viscido degli occhi). 

— Graeme: Ophthalmia, ae, f. (dqfialfiog' = occhio). 
Oftalmico: Oculorum (c. genet.); verbi gratia: Oculorum medicus {me- 
dico oftaltnico), oculorum curationes (cura oftamica). 

— Graece: Ophthalmicus, a, um. - Ophthalmicus, i, m. (Martial.) 
sen medicus ocuIarius„« Hoplomachus nunc- es; fueras ophthalmi- 
cus ante : fecisti medicus quod facis hoplomachus » {Martial. VIII, ' 
74 = Adesso \sei gladiator 'e mentre prima eri oculista; ma quel 
the facevi da medico, era lo fai da gladiatore). 

Of talmologia : Oculoriim medicina; medica oculorum. ars;, de curan- 

— dis oculis medicina, ars, disciplina (secondoche e arte o scienza)': 

— Graece: Ophthalmologia, ae, f. (dtpQal/iog = occhio - Xoyo'g == 
discorso, ragionamento). , - ■ 

Oftalmologo: Medicus ocularius. (Cels.); oculorum medicus; ophthal- 
miae doctor, peritus; ophthalmicus, i,' m. (Martial. VIII, 74); 
ophthalmologus, i, m. 

Of talmometro : Introspiciendis oculis instrumentum. - 'Graece: 
Ophthalmometrum, i,n. (oydah/iog. = occhio - fierqav = mi- 
sura). . - , ' . • • 

Oggettivo: V. Reale, Realistic'o. - ' 

Ognissanti: Universorum caelitum sollemnia <(jesta di Ognissanti); vel 
caelitibus universis aevi aeterni beatitate fruentibus sollemnia 
(Morcelli). 

— Galendae novembres dies sollemnis honori caelitum universo- 
rum tributus (Idem: la festa di Ognissanti stabilita il i" nov.). 

Olanda: Hollandia, ae, f. (Lat. di Curia); Batavia, ae, f.. (VOlanda 
comprende all'incirca la regiqne anticamente abitata dai Batavi). - 
Haga, ae, f. (= L'Aia); Amstelpdamum, i, n. '(= Amsterdam). 

Oliera : Olei ampulla; olei acetique ampullae. 

Oligarchial paucdrum potentatus; potentatus, us, hac significatione 
usurpatur a Cic, Caes. et a. 3'50 Olio Santo-Omeopatico — Procerum, vel principum, vel optimatium (seu optimatum) domi- 
nates, vel dominatio, vel potentatus. 

— « Exsistit ex rege dominus, ex optimatibus f actio, ex populo turba 
et confusio » (Cf. Cic, Rep. I, 45 •= Dalla monorchia nasce la 
tirannide; dall'oligarchia le fazidni, dalla democrazia la turbolenza 
e il disordine). 

— Graece: Oligarchia, ae, f . - Oligarchicus, a, um (dMydg = poco 
"- <*QX*1 = comando; cioe governo di pqchi). 

Olio Santo : Extrema urictio (Vallauri); aliquem graviter aegrotantem 
extrema unctione illinere, vel linere (amniinistrare. I' olio' santo). 

— Opobalsamum (Marcelli) — Haec vox, e graeco'fonte derivata, 
significat odoratum succum e balsamo manantetn (Stat.-Martial.- 
Juvenal.) ~ v Aliquem graviter aegrotantem opobalsamo inungere, 
vel linere (dare I' olio santo). 

— Sacra aera ter opobalsamo inuncta (le campane tre . volte unte 
. con' gli olii santi). - , . ' 

Olocausto: V. Sacrificio. 

— Holocaustum, i, n. sacrificio totale (oAo? .= tutto, xavw =. bru- 
cio; genet e di sacrificio in cui tutta la vittima si consurnava col 
fuoco). Quae vox graeca usurpatur a Prudentio (Apotheos. 537 
et al.). 

Omaggio; Officiurh; cultus; observantia; obsequium; honor-; laus - 
Mutatio oflSciorusi (Cic, De Off. I, 7 = Scambiq di cortesie). 

— Deum eolere' (fare omaggio a Did); Regem revereri, . observare, 
. eolere (omaggio al re); veritatem eolere, observare, vel honorem 

yeritati tribuere (omaggio alia verita); debitarh laudem, debitum 
v . honorem alicui tribuere; debitum pietatis, laudis, honoris offi-' 
cium alicui praestare; regiurri cultutri alicui tribuere (fare omagr 
gio, secondo i varii significati della parola). ■ 
Ombrello; Umbraculurrt, > n. (Ovid.-Tibull. = parasole); umbella, 
ae, f. (Martial.-Juvenal.). - 

— Umbellarum ppifex, vel artifex (orribrellaio). - Umbellarum ta- 
berna (bottega d'ombrellaio). - Umbellarum officina (fabbrica d'om- 
brelli). 

Omeopatia '- Omeopatico : Morborum ipsius vi morbi curationes (me- 
todo terapeutico, fondato da Hahnemann, 1755-1843, che con- 
siste nel curare le malattie con gli agenti stessi che le producono, 
presi a piccdlissime dosi). - Minutissima alicujus remedii portio 
(dose omeopatica). - Graece: Homoeopathia, ae, |. (fytoiog = si- 
- mile - nddrj == "soflerenza). Oinnibus-Onnipotenza 351 — Ad morborum curationes attinenSj ipsius. vi morbi peractas, vel 
peragendas (bmeopaticd). - Graece: Homoeopathicus; a, um. 
Omnibus: Vehiculum omnibus paten's; publicum vehiculum omni- 
bus patens, vel datum, vel concessum. 
Omotfono: Ejusdem soni; -consonus, a, um. 

Omologare: Aliquid eadem fatione (iisdem sententiis, iisdem verbis) 
scribere, describere, exarare (in senso etimologico, cioe comporre. 
inmodo uguale o corrispondente). - Ratum habere, ducere (Cic- 
Liv. ■=' omologare nel senso di ratificare, approvare); ratum facere 
(Cic. = autenticare, canfermare). - V. Ratificare. 

Omologazione : V. Ratifica. 

■. — Homologation homqeologatio (in senso etimologico). 

Omologb: Similis; aequalis; alteri respondens. ■ Homologus, a, um; 
vet homoeologus, a, um (Sfiowg = simile - Xo-yoq = parola). 

Omonimo - Omonimia : I. Cognominis, e (Plaut. -Virg.-Liv. et a. = 
che ha, il medesimo nome); v. g.~ « ijla mea (mei) "cognominis fuit » 
(Plaut., fragm. apud Serv. ad VI Aen. 383); duae gerrnanae me- 
retrices cognomines ■ (Plaut., Bacch. I, 1, 5); cognominis alicui 
(Liv.); Veneti Henetorum cognomines (Plin.); cognomines flu- 
mini (Id.). - Graece: Homonymiis (Quintil. VIII, 2). 

II. Idem nomen. (omonimia); idem cognomen (omonimia nel - 
cognome di famiglia, o nel soprannome); idem cognomentum 
(omonimia nel cognome p soprannome); eadem appellatio (me'de- 
sima denominazione); eodem nomine, vel eognomine appellari (es- 
sere omonimo); cognominem esse alicui (essere omonimo di uno). - 
" Graece: Homonymia, ae, f. Quam vocem Quintilianus (VII,- 9) 
graecis litteris usurpat (6/ww/xia). 

— V. Sinonimo-Sinonimia. 

Onanismo: Onaniana luxuria; Onaniana impudicitia (Cf. Genes. 
XXXVIII, 9). - Onanismus, i, m: (Lat. Eccles.). 
^Ondulatorio : V. Terremoto. 

•Onice: Onyx, ychis, m. (Plin. et a.) vox est graeca,,unguem signifi- 
cans, unde nomen -datum est marmori hujus coloris (onice); ala- 
bastrites,- ae, m. (Plin. et a.). Utraque vox idem signiflcare vi-- 
detur (Cf. Forcellini); apte tamen prima vox adhiberi potest ad 
id significandum quod nbs onice vocanxus;^ altera vero ad id, 
quod nos alabastro' nuncupamiis.' 
Onnipbtente - Onnipotenza: Omnia potens; omnipotens (Turpil^ 
apud Cic., Tusc. IV, 34; Virg.-Catull.). 

— Rerum omnium potentia, facultas, auctoritas; infinita potentia; 352 Onniscienza-Opere di Eeligione summa atque' infinita potentia — Vox .,« omnipoteritia » serioris 

• est latinitatis (Macrob.). 

Onniscienza - Oruiisciente : Rerum omnium scientia. ■ - Omnia 

sciens, omnia noscens. ■ . 

Onomastica: Dies riominalis (Varr.); dies nqmini sacer. 

— Diem nomiiialem alicui gratulari; fausta omnia ominari die no- 
mini sacro (congratulazioni e auguri per Vonomasticd). 

Onorario:. I. Honorarius (Cic. et a.); ornamentarius (Inscript. Murat). 
. — Magister admissionum honorarius (Morcelli: maestro di camera 
onorario).' 

— Cubicularius honorarius, vel ornamentarius (Idem: cameriere 

• d'onore). , 

— Eques ornamentarius Melitensis (Idem: cavaliere d'onore di 
Malta). ■ ■ ' 

— Eques ornamentarius Stephanianus (Idem: cavaliere d'onore 
delVOrdine di S. Stefano). 

— Canonicus honorarius; canonicus ornamentarius; in canonicorum 
ordinem, vel- collegium honoris causa adlectus (canonico onorario). 

II.. Honorarium, ii, n. (Trajan, fid Plin., Ep. X, 114-Ulp,, 
Dig.) = onorario, stipendio; vel salarium, ii, n. (Tac. -Suet. -Plin.); 
merces,. edis, f. (Cic- et a.) = onorario, paga; honos, vel honor, 
oris, m. (Cic. — onorario), v. g. honos medici- (Cic), medico 
honorem habere (Cic. — dare la retribuzione al medico). 
Onorificenza: Honor; honos; honoris insigne; honoris insignia;Tiono-. 
ris documenturn;" 'honoris signum. .- V. Decorazioni, Cavaliere, 
Commendatore. . 

— Honoris insignibus aliquem decorare, hohestare, .distihguere, or- 
nare (conferire un 'onorificenza). 

Opera buorta': Bene factum; , probe factum; probe facta "(le opere 
. buone). 

Opera e Operetta musicale: Drama musicuni (Dm Cange: opera in, 
musica); . f estivum drama musicum . (Luciano: operetta in. musica) 
- Vox graeca « drama, atis, n. » significat « poema comicum, aut 
tragicum » (Forcellini). 

Operazione chiirurgica: Corporis sectio a medico vulnerario peracta. 

— Curatio manus, vel ex rnanu (Cels.); sectio (Plin.) ; 'sectio chi- 
rurgica. ' "> - 

— Infirma ac noxia corporis membra secare, vel resecare (com- 
piere un' operazione chirurgica). 

Opere di Eeligione: V. Jstituto Opere di Religioner Opportunismo-Crdine 353 Opportunismo - Opportunista: .Eorum agendi ratio, qui opportuni- 
', tati serviunt; eorum agendi ratio qui tempori (vel teniporibus) 
serviunt (opportunismo, tempismo). ■■ 

— Tempori serviens; temporibus serviens; opportunitati serviens; 
opportunitatibus serviens (opportunista). - Tempori servire (Cic. 
= regolarsi secondo i tempi)', opportunitati (opportunitatibus) 
servire (essere opportunista). 

Orario: Horarum index; liber horarum index, icis, m. 
Oratoriano: V. Filippino. 

Oratorio: Aedicula (Cic. et a.); sacellum .(Plin.); sacrarium (Cic); 

asceterium (Dig.). 
- ■ — Oratorio domestico, gentilizio: V.' Cappella. 

— Sacrum carmen, quod musicis modis aptatum, alternis canitur 
(Vallauri; oratorio musicale). 

— Sacrum asceterium puerorum, qui pattern amisere, ne virtutis 
custode careant (Morcelli: oratorio per or jam). 

" — Sodalis Phiiippianus (prete deU'Oratorio). 

— Petrianus juvenum coetus; Petrianum juvenum sodaliciumj Pe- 
triana juvenum sodalitas (Oratorio- di S. Pietro in Roma); caetus 
Petriani sedes (sede del medesimo). 

Orchestra: Canentium suggestus, us, m., wZ.suggestum, i, n. (luogo 
■ ■ elevato per cantor e). 

— iSymphonia (Cic. et a.), vel concentus musicus (concerto musi- 
cale). Symphonia canit (Cic.); ad symphoniam canere (Sen. t= 
, cantor e con accompagnamento d' orchestra). 
— ; Symphonici, vel symphoniaci homines (Cic. =^= cantori d' or- 
chestra). •• X 

. — Orchestra, ae, £.; qua graeca voce locus significabanir apud Grae- 
cos, libi chorus saltabat; apiid latinos vero (Vitruv.-Suet.) indica- 
tor locus in theatro, Senatoribus destmatus, ubi sedes . ad spectan- 
dum poriebantur. (palco riel proscenio riservato ai Senatori). - Vox 
•oritur ex graeco verbo dgxsq/Mu (salto, danzo). 

Ordinariamente: I. Fere ("= quasi sempre, di solito). Contra: raro, 
mterdum (raramente, talora). «Ut sunt fere domicilia Gallorum » 
(Caes.). «Fit enim fere ut„. » (Cic. = Di solito infatti awiene 
che...) - Plerumque .(= il piu delle volte). 

II. Grdinario modo; ordinaria ratione (in modo conforme ali'or- 
dine, alia consuetudine). Contra: extra ordinem; extraordinario 
modo; extraordmaria ratione. 

Ordine: Ordo, ordinatio. - Sacri Ordines, vel sacerdotium (or dine 23 354 Orecchioni-Orfanotrofio sacro); ordo equester vel equestris- {Or dine equestre, cavalleresco). 

— Hierosolymarius suique juris ordo Melitensis (sovrano or dine 
gerosolimita.no di Malta); militaris suique juris ordo Melitensis 
(sovrano militare or dine di Malta) - Militaris suique juris ordinis 
Melitensis Magnus Magister (Gran Maestro del sovrano militare 
ordine di'Maltd). . 

— V. Bali, Cavaliere, Commenddtore. »' 

— Supremus militiae Jesu Christi ordo (Ordine supremo del Cri- 
sto, o Milizia di N. S. G. C). 

-T- Ordo militiae auratae, vel Ordo ab aureo calcari (Ordine, dello 
Speron d'oro, o. Milizia auratd). 

— Ordo equester a sancto Sepulcrq Hierosolymitano (Ordine eque- 
stre del S. Sepolcro). Cf. Acta Ap. Sedis 1928, p. 68 s'q. 

— Ordo Pianus (Ordine piano); Ordo Gregorianus, vel a S. Gre- 
gorio M. (Ordine di San Gregorio M.); Ordo Silvestrianus (Ordine 
di S. Silvestro); OrdcMauritianus (Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro); Ordo Stephanianus (Ordine di S. Stefano); Ordo Mi- 
chaelitanus, vel Michaelianus (Ordine di S. Michele); Ordo Con- 
stantineanus (Ordine di Costantino); Ordo Jacobianus (Ordine di 
S. Giacomo); Ordo Georgianus (Ordine di S. Giorgio). - Gf. Mor-' 
celli, Lex. Epigr. . 

— Ordines virorum religiosorum (Morcelli: Ordini religidsi) -. V. 
Benedettino, Camaldolese, Cappuccino, Carmelitano, Domenicano, 
Francescano, Gesuita, Mercedario,' Trinitario..., 

Orecchioni : ' (infiammazione delta glandola parotidea) Paxotidis'inflarn- 
matio; ueZ parotis, idis, f. (Plin.); v. g. parotidas tollere, reprimere, 
comprimere, cohibere, discutere, linire, sanare (Plin.). - Vox « pa- 
rotis » sigriificat la parotide o glandola salivare, ed anche I'infiam- 
mazione alia medesima (Cf. Plin. XX, 21, 84; XX, 9, 36; XXVIII, 
11, "48; XXXV, 17, 57; XX, I, 2;. XXVIII, 7, 23 et al.). Haec tamen 
vox « parotis, idis, f. » ex graeco fonte ducitur (naqd = presso - 
oSg, c&to's orecchio). Latine dici potest: Salivae glandularum in- 
fiammatio (infiammazione delle glandole salivari). 

Orfanotrofio: Domus papillaris - Per adjectivum « pupillaris, e » (Liv. 
et a.) significatur : «ad pupillos, vel pupillas pertinens » (riguar- 
dante i pupilli, gli orfani). 

— Publicum pupillorum hospitium (orfanotrofio maschile); publi- 
cum pupillarurn hospitium (orfanotrofio femminile). 

— Domus altrix puellis a pupillatu tutandis (Morcelli: orfanotrofio 
femminile) - Pupillus, i, m. (Cic. et a.) et pupilla, ae, f. (Cic. et Organico-Organizzare 355 a.) plerumque significant filium, veJrfitiam suis orbatos parentibus. 
Pupillatus, us, m, legitur in antiq. inscript. aetatemque, vel con- 
difcionem pupillarem significat (I'etd e la condizione pupillare, doe 
1 degli orfani e dei minorenni). 

— Orphanqtrophium, ii, n. - Haec tamen vox, e graeco fonte deri- 
vata, cadentis est latihitatis (Cod. Imp. Anast. et Imp. Justinian.). 
- Ex graecis vocibus ogtpavog = orfano - rgstpco — nutrisoo. 

Organico : I. Membris instructus naturali ordine digestis; v. g. corpus 
membris instructuih naturali ordine digeistis (corpo organico). - 
AnimaliSj e '(organico vivente), v. g. corpora animalia (Lucr.). - 
Animantia; gignentia (esseri organici). - Vitium naturae (vizio 
organico). ^- Omnis natura cohaerets omnis natura mirabili qua- 
dam convenientia ac cohaerentia pollet (Tutta la natura e un me- 
raviglioso \complesso organico di cose. - Cf. Cic, Nat.' Deor. II, 
62, et HI, 11). 

— Non autem hac significatione usurpari potest «-organicus », quae 
vox, e graeco fonte. ductaj signifieat meccardco, strumentale, seu 
ad organum, ad rnachinarn, ad instrumentuni pertinens (Vitruv.;, 
X, 1 « organicis administrationibus » = con organici congegni); 
itemque significat suonatore, o fabbricatore di organi musicali 
(Lucr. V,. 335), 

II. Societatis, vel sodalitatis, vel sodalicii ratio, ordo, forma, sta-^ 
tiis (I'organico di una sacieta). - In societatis, vel sodalitatis, vel 
sodalicii albd inscribi (essere iscritta nell'organico di una societa); 
vel societatis ordinibus inscribi. Aliquem in societatis ordinibus 
inscribere; vel aliquem societatis (sodalitatis, sodalicii) ordinibus. 
• inscribere.' 

— V. Registro, Ruolo. 

Orgsjaiismo : Corpus; natura cqncreta, vis. concre,ta (Cf. Cic, Tusc. I, 
25); corporis concretio, rerum concretio (Cic); animantia gignentia 
(esseri organici); humanae naturae figura, conformatio, temperado 
(organismo umano). . . 

— Corpus rei publicae; ratio, forma, status, conformatio, temperatio 
rei publicae (organismo, organizzazione' dello Stato); rei publicae 
instituta (organismi dello Stato). 

Orgamzzare: Constituere; instruere; comparare; -apparare; ordinate; 

— temperare; moderari. - Societatem constituere, ordinare, temperare 
(organizzare una societa); rem publicam temperare legibus (Cic.) '= 
organizzave con leggi la cosa pubblica; annonam temperare (Suet.) 
= organizzare a prezzo moderato il vetiovagliamento; ad venatio- 356 Orgaruzzazione-Orientamento nem, vel ad venandum omnia apparare atque instruere (orgahizzare 
una partita di caccia); ludos apparare (organizzare i giochi); epulas 
apparare atque instruere (organizzare un festino); insidias instrue- 
re; conjurationem facere (Caes.) = organizzare ' una congiura. 

Organizzazione: Temperatio; ordinatio; moderatio; compositip; forma. 
- Temperatio rei publicae, vel ciyitatis (Cic. — organizzazione dello 
Stato); juris (Cic); corporis (Cic). - Ordinatio rerunv omnium 
(Plin.); comitiorum (Veil.). - Moderatio mundi; caeli (Cic.). - Com- 
positio renim; membrorum; sonorum; disciplinae; juris pontificalis 
(Cic). - Forma rei publicae (Cic); futuri principatus (Tac); disci- 
plinae Romanae (Veil.). 

Organo - Organista: I. Membrum; pars corporis (organo del corpo); 
. instrumenturri (mezzo, strumento), v, g. ciborum instruments (Plin.: 
orgahi delta digestione); organum; quae quidem vox, e graeco fonte 
derivata, significat a) machinam, mstxumentum, v. g. organa scae- 
; niCa(Suet.); b) atque etiam musicum instrumentum. ■ 

.II. . Organo musicale: Organum; organa (Quintil.); .organum 
musicum; musicum instrumentum, vel musjces mstrumentum; or- 
gana hydraulica (Suet., Ner. 41 v — organo idraulico); hydraulus, i, 
m. (Cic, Tusc. Ill, i]5; Plin. IX, 8, 8: = organo ad acqua). 

— Organista: Organicus, i, (Lucr. II, 412; V, 335 .= organista, 
suonatore di strumentimusicali); organi modulator; orgahi pulsator 
(Val. Place); qui organum tractat, vel, puls.at; hydraula, ae, vel hy- 
draules, ae, m. (Suet.-Petron. = suonatore di organo idraulico); 
hydraula et phonascus (Morcelli: = organista e maestro .di cap- 
pella). ,. 1 

Orientale: Ad orientem vergens; ad orientem spectans; ' orienti obje- 
ctus, a, urn; in orientem versus, a, um. . 

— Orieritalis, e; quae vox usurpatur ab Aulo . G-ellio (saec. ii) et a 
Justino hist. (saec. ry). 

Orientamento : Gursus; via ac ratio; propensio; procliyitas; iter; • v. g. 
temporum cursus (Cic), rerum cursus (Cic), rerum temppriimque 
cursus; vitae via (Cic.); yivendi via ac ratio; propensio ad surnrnum, 
bonum adipiscendum (Cic); in malis procliyitas (Cic), ad aegro-, 
tandum proclivitas (Cic). - Humanae mentis propensio, vel procli- 
vitas (orientamento del pensiero umano). - Rerum novarum -stii- 
dium, vel novitatis' studium, vel novitatis cupiditas (Gf. Quint.: 
novitatis cupidi) = orientamento verso cib che e novita: - Tanta 
hbdie incessit animos rerum novarum cupido (orientamento mo- 
derno verso la novita). Orientarsi-Ornitolo go 357 OrieHtarsi :. Contendere, se cohvertere, cursum dirigere ad...; mentem 
voluntatemque dirigere ad...; mentem voluntatemque cohvertere 

— Viam reperire (Virg.), viam invenire (orientarsi, raccapezzarsi). - 
Sutoi gubemare vitarh (orientarsi nella vita). , 

.Originate: I. «Meus'sum»; haec locutio duas habet significationes'. 
;> a) sand libero di me, padrone di me stesso; b) itemque: sono ori- 
ginale riillp scrivere. Ita pariter dice'ndum de locutionibus : « Tuus 
es », « Suus.est» - «Sententias interpretari perfacile" est : quod 
quidem ego facerem, nisi plane esse vellem meus » (Cic, Leg. II, 7 
. se non preferissi es'sere originale).! 

— Nativus; v. g. hativa verba (Cic. = parole non importate); nati- 
vus sensus (Cic. = che viene da natura); nativus lepos (Nep. = 
originalita, haturalezza e grazia) ; nativus Bibliorum codex' (Acta 
Leonis — codice originale della Bibbia). ■ ' . 

> — Primigehius (Varr.-Cic), primiigenus.CLyCr.) = priginario s il pri- 
ma ditutli; v. g. primigenia BibUorum exemplaria. - Graece: Ar- 
chetypus, a, um (Martial.-Juvenal.); archetypum, i, n. (Varr.-Plin.); 
quod est ex graecis votibus o.Qxh = principio - rvnog = tipo, 
,forrna. ■ 

— Irigenium plane- sirtgulare (Sen. = un ingegno originale); inge- 
riium ex se fertile (Idem); rriirum caput (Ter. = un tipo drigi- 

' nale, un bel tipo); natura propria ac sirigularis (originalita di ca- 
rattere); propria ac singiilaris indoles (carattere, qualiia innata, 
- originale), v. g. ad wtutem, ad dicendum (Cic). • 
II. Peccato originale: peccatiim congenifum; peccatiim. originis; 
primigenia hoxa- (Vallauri). Hereditaria^ labes; peccatum heredita- 
rium. 

, — ■ Post iriiserum Adae casum, universum" fuit hominurri genus here- 
ditaria labe infectum. . 
" — ' Adjectivum. « originalis, e » serioris est latinitatis (Apul.-Macrob.). 
Orizzontale - Orizzontalmente: Aequiis (piano); directus; libratus 
(Cic.:— in equilibria orizzontale'); aequus ad libellam (Varr. — li- 
:velldto). '± Ad libellam dirigere (dispovre orizzontalmente). 

— Recte (Cic. et a.,.— orizzontalmente, direttamente); directo, vel 
• directe (Cic: = in linea retta, ed dnche orizzontalmente).. - Ad li- 
bellam (Vitr. = a'Uvello, orizzontalmente); vel ad librarh (Idem). 

Qrizzpntarsi: V. 'Orientarsi. . ' 

Ormeggiare - Ormeggio: V. Amarrare, Amarraggio. 

Ornitologia - Ornitolqgo - Ornitplogico : Avium description de avi- 358 Orografia-Orologio bus doctrina, scientia, disciplina. - Graece: Ornitholqgia, ae, f. 
(oqviq = uccello - Xoyog = discorsd). 

— Ornithologiae cultor, studiosus, peritus, professor, doctor; orni- 
thologus. 

. — Ad avium descriptionem pertinens, vel attinens.-- Graece: Orni- 
thologicus; a, tun. ■ , x 

Orografia - Orografico: Montiurn descriptio; de mQntibus ratio ac 
doctrina. - Ad v montiurn descriptionem pertinens, t/eZ ' attinens. - 
Graece: Orographia, ae, f ; ; orographicus, a, urn. (8gog = monte 
' - ypqfxu = scrivo). 

Orologeria: Horologiorum fabrica, vel officina (dove si fanno o si ac- 
comodano gli orologi). - Horologiorum taberna (dove si vendono), 
- Horologii machinatio, onis, f. (congegno dell'orologio). 

Orologiaio: Horologiorum fabricator, vel opifex, vel artifex (chi fa 
orologi). ' 

— Horologiorum venditor, negotians, negotiator (chi li vende); ho- 
rologiorum institor (chi li vende al triinutd). - Horologiorum re- 
fector (chi li accomoda). 

Orologio: Horae, arum, f. pi.; v. g. « Cum'machinatione quadam mo- 
veri aliquid videmus, ut sphaeram, ut horas, ut alia permulta, non- 
dubitamiis quin ilia opera sint rationis » (Gic, Nat. Deor. II, 38). 

— Horologium, ii, n. (Cic. et a.). - Facilius inter philosophos, quam 
inter horologia conveniet (Senec, Apocol., 2 = Sara piu facile tro- . 
vare d'accordo i filosofi che gli orologi): 

•. — Solarium, vel hdrologium solarium (Varr.-Plin. et a.); ,vel scio- 
thericon, i, n. (Plin.) — orologio a sole, meridiana. 

— Horologium aquarium vel hydraulicum- vel clepsydra, ae, f. 
(Cic.-Vitruv.) = orologio ad acqua. 7 

— Horologium ex arena (orologio a polvere). - Manuale horologium \ 
(orologio a mono). ' ■ . 

' — Horologium perpendiculo actum; vel horologium perpendiculi 
libramento actum (orologio a pendold). - V. Pendolo. - Hoc loco 
in nonnullis. lexicis ponitur : « horologium oscillatorium » (Ma- 
riano). Vox tamen « oscillatorius, a, am » apud nullos legitur lati- 
nitatis scriptores. 

— Horarum iudex (mostra dell'orologio); gnomon, onis, m., vel um- 
brae indagator (Vitruv^) t= ago della meridiana; horologii laneeo- 
Iae, vel horarum lanceolae (lancette dell'orologio). - Vox «lan- 
ceola, ae, f. » legitur apud Apulejum. , 

— Horologio machinationem dare; vel horologii machinationem age- Orpellare-Ortografico 359 re (caricare I'orologio). - « Machinationem dare -alicui » legitur • 
apud Cieeronem (Nat. Dear., II, 48). 
Orpellare: Aliquid aurea braetea illinere, vel oblinere; alicui rei au- 
ream bracteam indiicere, obducere, illinere (orpellare in senso 
proprio). 

— . Calamistros adhibere (Cic. = adoprare artiftzii e soverchio or- 
namento nell'espres$ione); ilia calamistris inurere (Cic); calamistris 
. ornare, exornare. - Veritatem tegere, occultare, dissimulare (orpel- 
lare, mascher 'are la verita); obtegere errata (Plaut.); colorare ali- 
quid aliqua -re (Val- Max. — mascherare, orpellare). - Dissirnu- 
Iatio; fucus; fallaciae (orpellatura). 
Orsoline: Ursulana societas, vel sodalitas; ursulana sodalitas ab Angela 
Mericia condita' (Congregazione delle Orsoline)., 

— Angela Mericia Virgo auctor et magistra sodalitatis Ursulanae 
(Morcelli). 

— Ursulanam societatem domi professa (Idem: Orsolina in casa); 
sacra virgo Ursulanam sodalitatem domi professa. 

— Sodalitatis Ursulanae magisterium gerere (Idem: aver la dire- 
zione delle Orsoline). 

Ortodossia: Vera religio; recta religio; recta de religione doctrina; re- 
cta de religione praecepta. - Graece: Orthodoxiaj ae, f. (00661; == 
retto, diritto - 86£a = opinione). 

Ortodosso: Verae religionis assecla, secjator, assectator - .Graece: Or- 
. thodoxus (Cod, Just.). ^ 

Ortografia : Recte scribendi ratio, ars, scientia, doctrina. - Graece: Qr- 
thographia, ae, f. (Svei.-Qutntil. et a.). « Orthbgraphiam, id' est 
formulafn ratiojiemque scribendi,, a grammaticis institutarn, nori 
adeo custoditx (Suet., Aug. 88). - Ex graecis vocibus constat 
dodoq ^= retto - yQaq>w = scrivo. 

Ortografico: Ad recte scribendi rationem pertinens. - Graece: Ortho- 
graphus, a, um (Capell.); orthographicus, a, urn. ' 

— Scripturae rriendum, i, n.; scripturae rhenda, ae, f. (errore orto- 
grafico). - Scripturae mendum litura tollere, vel delere (cancel- 
lare un errore ortografico). - Formula ratioque scribendi (Suet., 
Aug. 88:' = regale ortografiche). 

' — Mendosus, a, um (pieno di errori ortografici -pieno di difetti, 
scorretto, inesatto). - Vox « mendosus » significat etiam che fa 
errori ortografici, che sbaglia scrivendo; v. g. « cur servus socie- 
tatis, qui tabulas conficeret, semper ih Verruci norriine certo ex 
loco mendosus esset » (Cic, Verr. II, 188). 360 Oscuramehto-Ossidarsi — Mendose (Cic et al. = con molti etrori, scorrezioni); v.- %. men- 
dose scribere (Cic); mendosissime scriptuni (Cic). 

.Oscuramerito : Obscuratio (Cic. et a.); quae vox sive propria, sive trans- 
late significatione usurpatur - Caligo (Cic. et a) item usurpatur 
propria ' ac translata significatione; v. g. « caeca caligo mentis » 
(Catull.), « offundere alicui multum caliginis et perturbationis ».. 
(Sen.) - Caligatio (Plin.); v. g. caligatio oculorum - Ciecitas (Cic. 
et a.); v. g. oculorum, mentis, animi caecitas. - Obumbratio vox, 
est serioris latinitatis (Arnob.). \ 

— Legge dell'oscuramento di guerra. Lex bellica de obscurandis lu- ! 
minibus, vel de luminibus extenuandis. « Multis in nationibus ob. 
nocturnas aeronavium incursiories, quae bine inde ab inimicis per- 
petrantur, lege cautum est ut omnia restinguantur vel obstruantur 
lumina, ne facilius urbes, oppida, pagi irruentium e caelo hostium . 
offensionibus pateant » (Acta Ap^ Sedis 1940, p. 529). 

— - V. Coprifuoco. 
Oscurantismo - Oscurantista : Liicifugus (Cic); qui odit lucem tene- 
brisque gaudet; progredienti's doctrinae osor;- lucem perosus (oscu- 
rantista). 

• — Progredientis doctrinae lucem abnuere, renuere, fastidire, detrec-* 
.tare (essere oscurantista). - . ' 

— Progredientis doctrinae odium, taedium, fastidium; lucis odium, 
fuga, taedium, fastidium (oscurantismo). 

— V. Misoneista, Misoneismo, Retrogrado. 

Oslo: Oslaum, i, n; - Christianopolis (= Cristiania) = Cap. della 

_ Norvegia,. 8 
Ospedale :. Valetudinariurh (Cels.-Sen.); publicum .infirmorum hospi- 
tium; hospitalis infirmorum domus; hospitales infirmorum aedes. 
— ,E graeco fonte: Nosocomium (Cod. Justinian.); xenodochium, 
vel xenpdocheum (ospedale per forestieri). - Ex graecis vbcibus 
vooog — malattia - xofieco = euro; ievog = forestiero - dexoyai 
= ricevo. 

Ossario : Ossuarium, ii, n. (Inscript. ant.). - Ossuarium bello caduco- 
rum (ossario di guerra). 

— Ossarium, ii, n. (Inscript. ant.). 
Osservatorio : V. Specola.-' 

Qssido - Ossidare - Ossidarsi : Robigo, inis, f. (ruggine dei metalli , 
e 'delle biade); ariimbrurh' robigo (Senec. = in senso figurato), in- 
genium longa robigine laesum torpet (Ov., Trist. V, 12, 21); 

— Aerugo, inis, f. (verderame; ed anche livore, cupidigia, avarisia). Ossigeno-Ostruzionlsta 361 - Ferrugd, inis, f . (ruggine del ferro; color ferrigno, verdecupo). - 
Cadtnia, ae, f. (Plin. =' ossido di zinco). 

— i Situs, us,- Hi. (ruggine, muffa, sporcizia, trascuratezza); v. g. fer- 
rum^itu carpitur, (Senec. Rhet.), marcescere" otii situ "(Lk), sqiia- 
lere situ ac rubigine (Quint.). 

— Robigiriem inducere alicui rei, in aliquid; vel obdueere alicui 
rei (Plin.); robigiriem trahere, vel contrahere (Idem); robigine 
consumi, obduci/rodi (Sen.); situ carpi (Idem) = ossidare, ossi- 
darsi. - Situs periculum adire (Sen. = essere in pericolo di os- 
sidarsi); affricare alicui robigiriem suam (S^en., Ep. Vllj 7 == at- 
taccare^ la ruggine). 

— Rbbiginosus; aeruginosus (Plaut.-Sen.); situ squalens (Plin.); lon- 
ga robigine laesus (Ov.) = ossidato, ed anche inerte, infiacchito 
nell'ozid. 

Ossigeno - Ossigenare - Ossigenato: Oxygenum, i, n., vel oxyge- 
nium, ii, n.; quae vox ex graeco fonte deducitur ac vi etymolo- 
-giae significat generatore di acidi (d^vg - ysvvam). 

— Oxygeno imbuere (ossigenare); oxygenum imbibere (ossigenarsi); 
salubrem reddere,. vel spirabilenr reddere (in senso lato), v. g. ae^ 

» ~ rem, vel aera, locum. 

— Spirabilisj salubris (ossigenato, salubre), v. g. spirabilis aer, spi-, 
rabile caelum. 

-r- Aqua oxygeno medicata (acqua ossigenato). 
Ostensorio: Theca Augusto proporiendo Sacramento. • 

— Sphaera augusta (O. Jozzi, Lex. Epigr.). - 

— Theca radiata; radiata augusti Sacranienti theca; v. g. Sacra- 
mentum Augustum e radiata theca publicae venerationi proponi- 

• tur (L'augusto Sacramento, racchiuso nell' ostensorio,- viene espo- 
sto alla pubblica adotanone). - «Radiatus, a, um » (cinto di raggi 
o raggera); v. g. sol radiatus (Cic), caput radiatum (Plin.). , 

— Osterisorium (hat. Eccles.). v 

Osteologia: Ossium descriptio; ossium ratio ac -doctrina. - Graece: 
. Osteologia, ae, f.. (oaxiov = osso - Adyo? — discorso). 

Ostetrica: Obstetrix, icis, f. (Plaut.-Ter.-Hor.) — levatrice: 

Ostetricia: Ars obstetricia; obstetricia disciplina, doctrina, ars. - Ob- 
stetricia, orum, n. pi. (Plin., XXXV, 11, 40, n. 33) = ufficio del- 
V ostetrica. . ...... 

Ostruzionismo e Ostruzionista: Qui pmni ope officit, obstat, obsistit 
(alicui; consiliis; coeptis alicujus); intercedere alicui, legi... (fare 
opposizione a una legge, ad una pubblica autoriia). 362 * Otalgia-Ozono — Interpellate aliquem ne ... quominus ... (Liv.); interpellare ali- 
qu'em in suo jure (Cic.); mterpellare* comitia (.Liv.); interpellare 
operam alicujus etc. ... (fare I'osiruzionismoi impedire lo svolgi- 
mento di qudlche cosa). Fere idem' significant verba « interpella- 
tor », « interpellatio » (Cic). 

Otalgia - OtalgicO : Aurium dolor; ad Murium dolores pertinens, atti- 
, nens. - Graece: otalgia, ae, f.; otalgicus, a, urn. (opQ, <br6g = 

orecchio - aXyo'g .= dolore). 
Otite: Aurium inflammatio, nis,'f. - Graece: Otites, is, f. (oSg, <bxdg — 

orecchio). 

Otorinolaringoiatra : Aurium, narium gutturisque medicus. - Aurium, 

narium gutturisque medicus peritissimus. 
Ottacordo - Ottaedrb - Ottagonale - Ottagono: Octachordos, vel 

octachordon, m. f. n. (Vitruv. — strumento a otto corde); octa- 

edros, vel -octahedros, i, m. f. (CappelV. = ottaedro); octagonos,' 
. octogonios (Vitruv.), octangulus (Apul.), octagorion, i, n. (ottango- 

lare, ottagono). ■ 
Ottawa: Octavia, ae, f. (Capoluogq del Canada). 
Ottavario: Supplicatio dierurri octo, vel supplicatio in octavunv diem 

(Morcelli). • * 

— Quod quattuor menses non pluisset supplicatio in urbe dierum 
octo indicia (Idem: ottavario per la pioggia). 

— Numini aeterno erga pios' manes amissorum fratrum placando ' 
justa anniversaria in octavum diem - Admissis defunctorum expian- 
dis 1 in "octavum -diem supplicatio (Idem: ottavario dei,morti). 

Ottica ' - Ottico : Optice, es, f. (Vitruv. I, i); optica ars, vel disciplhia 
(Ottica). . • , 1 - . ' . 

- — Ottico: V. Oculista. \ t 

Ottone: Orichalcum, vel aurichalcum, i, n. (Cic. et a.) - Otho, onis, 
• m. (Suet, et a. ■-— name proprio). 

Gvo : (cercare il pelo 'nell') : Nodum in scirpo quaerere (Ter.-Enn:- 
Plaut. = cercare il riodo nel giunco). 

— V. Ab ovo. , 

Ozena,: Ozena, ae, f. (v. gr. o^elv = puzzare) = termine medico in- 
dicante. un'affezione purulenta e graveolente delle mucose nasali. 

Ozono : Ozoriium, ii, n. (v. gr. 6&%v == puzzare) = modipcazione del- 
V.ossigeno a mezzo delVelettricita; I'ossigeno cosi elettrizzdto ha un 
cattivo odore, -d'onde il nomei . . Pace armata~Paga.no 363 P 

Pace armata e Militarismo: Pax procincta; pax armata ac veluti in 
procinctu. - Procihctus, a, urn (Fest.) idem est ac ad proelium in- 
structus, a, um. ProGinctus, us (Tac.-Plin.) est apparatus militaris. 

— Pax innixa armis. x 

— «... Supremam legem rerum humaharum statuunt vim esse: eam- 
que ob causam certatim intenditur undique militaris instrurnenti 
irnmanitas; unde ejusmodi pax- exsistit^ cujus detrimenta, pernicior 
sissimum quodque bellum exaequent » (Acta Leonis 1902, p. 62). 

— « Districta minaciter arma ;ad alendas sunt; quam ad. tollendas 
simultates ac suspiciones aptiora; percellunt animos sollicita expec- 
tatione rerum futurarum, atque illud nbrainatim pariunt incom- 
modi, ut cervicibus populorum imponantur onera, incertum saepe 
utrum tolerabiliora bello » (Acta Leonis 1889, p. 48) - V. Milita- 
rismo e Corsa agli armamenti. 

Padella: I. Sartago, inis, f. (Juvenal.-Plin. = padella); patella, ae, f. 
(Hor. et a. = tegame, padella). 

II. Lasanum, i, n. (Hor.); scaphium, ii, n. (Juvenal.-Martial. — 
padella da letto). 

— « Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim »; quod vulgaturn 
proverbiurri incerti auctoris significat: coder e dalla padella nella 
brace. x 

Padrino: Lustralis, vel lustricae generationis parens; a lustrali genera- 
tione parens; sacra affinitate cognatus; patres matresque a baptisma- 
te (Acta Ap. Sed. 1,943, P- 2 °T- Litt. Enc. « Mystici Corporis » ■= 
padnni e madrine del battesimo) - Bembus in Ep. I scribit : « Me 
in filio suo initiando compatrem appellavit »; Vox tamen a com- 
pater » infimae est latinitatis. 

Padronale: Herilis, e (Virg.-Hor. et a.), vel erilis. 

Paesista: (pittore di paesaggi). Pictor topiarius (Luciano, Nuovissimo 
Vocabolario Frdseol. Ital.-Lat.) - Adjectivum topiarius, a, um (Cic. 
et a.) significat: attinente a giardinaggio, alberi, fiori artisticamente 
disposti, viali ecc. ... . 

— Pictor amoenae picturae, vel amoenipris picturae (Morcelli). 
Paganesimo - Pagano : Ethnicus; gentilis. Hoc adjectivum apud Cic. et 

alios significat del medesimo ceppo o lignaggio; apud Prudentium 
vero,' Hieronymum ceterosque christianos. scriptores significat pa- 
gano. Idem dicendum est de adjectivo, e graeco fonte derivato, 364 Paggi-Paleontologo « ethnicus, a, urn » (Tert.-Hier. et a.) - Deorum cultor; idolorum 
cultor (pagario, idolqtra). 

— Deorum cultus, vel idolorum cultus (paganesimo); ethnicorum 
cultus; instituta, mores, errores etc. ... (Acta Leonis). 

— Neopaganesimo; Qui ethnicorum errores- eorumque diicendae yitae 
rationerri rendvant, effenint, pr'aedicant, jactant -. « Superbia recen- 
tiorum, contemptd christianae sapientiae luriiihe, ad. ethnicae vetu- 
statis".deliramenta regreditur » (Acta Leonis). - « Sapientiae disci- 

— plinaeque, a J. Christo Redemptore mortalibus traditae, fastidium 
qiioddam vecors et cotitumax in vitam hominum apparet invasisse, 
non sine nieditato regressu ad irigenium atque instituta miserorum 
ethnicorum. Talem animorum habitum non ambigue prae se ferunt 
moires plurirnorum, itemque leges, piiblice instituta, philosophia, 
artes ingenuae, ipsaemet non raro ad sacrilegum projectae .scelus 
■humaniores litterae » (Acta Leonis 1903, p. 362). 

Paggi: Pueri ad Aulae ministerium delecti (C. Boucheron, Inscri- 

ptiones). - * . 

^- Pueruli ad Augusti Sacrameriti, ministerium' delecti (paggetti del 

Ssrho Sacramento). : ', 

Pakistan: Pakistania, ae,- f. (vasta regione dell' India proclamata in- 

dipehdente nel 1947). 
Falafitta: Palatio,' onis, f. « Alnus in palustribus locis, infra fundamenta 

aedificiorum. palatibnibus crebre fixa, sustinet imrhania pondera 

structurae» (Vitruv. II, 9). 

— Sublica, a6, f. vel subliciuni, ii, n.j - quod,dicitur praesertim ,de tfa- 
bibuSj quae in alveo flummis defixae, pohterri sustinent- (Caes.-Liv.- 
Vitruv.). 

Palafreniere::Strator, oris (Ulp.j Dig.), sen qui dominum in equina sii- 
stollit; agaso, bnis (Liv.^et a.), seu equorum ductor et. custos; ser- 
vus a pedibus; equorum, vel stabuli curator (Vallanri). 
Palafreniere YoniifLcio :(presentemente ha;;i'ufficio di sediarid) V.. 

Sediario Pontificio. , * ' ■■. 

Palatino .* V^Guardia Palatina. '". ':. V . , *• 

Paichetti degli scaffali: Lpculamenta (SenecJ. V. Scoff ale.: 
Paleografia - Paleografo: Antiquorum codicum interpretatio; ahti- 
quarum Utterarurn interpretatio - Antiquorum codicum interpre- 
tatpr (paleografo). ■> 
— ^ E graeco fonte: palaeograpriia^palaeographus.(paleo^ra^a, paleo- 
grafo - TiaXawq - yQ<x<pco). '".■;*, . . ■ - v . . - 
Paleontologia PaJeontolpgO .V.PhssiiriinT lyliVpriariim^nTO^gWirTjper,. Palingenesi-Panama, 365 vestigatio, perscrutatio; fossilium per vestigatio; fossilium invesfi- 
' gatio ae doctrina. - Graecf. Palaeontologia, ae, £. 

— Fossilium reliquiarum investigator; fossilium investigator; >pa- 
laeontologiae cultor, doctor, peritus, studiosus; palaeontologus, 
ij m. 

Palingenesi-: Iteirata generado; nova generatio; in alias formas mutatioy 
imfhutatio, conversio, transitus. < 

— Graece: Palingenesia, ae, f. (Myth. Lot.); palingenesis, is, f.; me- 
tamorphosis (Ovid, et a.),. - ndfoy = di rtiiovo - yevedig = nascita. 

Palinodia: Palinodia, ae, f.; quam graecam vocem Lexicon Forcellinia- 
hum apte inter pretatur « contrarium cantum, recantationem, re- 
tractationem ». - Vocabulum « palinodiam » graecis litteris usurpat 
Cicero, latinis Macrobius et a.; v. g. « palinodiam canere g (Ma- 
crob:, Saturn. VII,- 5)- 

— Recantare :(Cf . Her., Carm. I, 16, 27) =' disdire, ritraitare, far la 
palinodia. - Retractare (Virg.-Plin. et a.) = ritrattarsi, disdire il gia 
fatto o delto (naXivcodiaj). 

Palinsesto: Codex abrasus; codex erasus. - Graece:' Palimpsestus, ij m. 
(nafov — di nuovo - yarn = raschio, astergo). Quae graeca vox 
usurpatur a Cicerone (Fam. VII, 8) et a Catullo (XXII, 3). -. 

Paliotto: Arae amiculum (Vallauri). - Aptius dixeris: Arae pallium; 
arae.palliolum; pallium arae praepositum. 

Palla: V.Giocare. 

— Oblatam occasidnem arripere, nancisci, captare (Cic. et a.) = 
prender la palla al balzo: - 

— -r Sacri calicis operimentum; vet calicis operimentum, teguimeriturn, 
tegimentum, tegmentum; vel lineum sacri caUcis tegimentum etc. ... 
= piccolo lino con cui si copre il calice. 
Falombaro : Uf inatorj oris (Liv. XXXXIV, 10) est qui in aquam mergi- 
tur et sub ea natat mercibus extrahendis, quae forte jactatae fuerint. 

■ to — Urinbt, aris etc. (Varr.~ et a.)' =■ fare il palombaro, nuota*e sot- 

t'acqua, - Scafandro del palombard :• V. Scafandro. 
'Panacea :.-Panacea, ae, f.; vel panax, acis, m. (Virg.-Plin. et a. = erba 
the guarisce ogni male). - Panchrestum medicamentum (Cic. — in 
seriso letterale e figurato). Adjectivum « panchrestus, a, urn » ex 
graeco fonte significat utilissimum. (ndyxQ-rjoroq) ■ 

■ Omhes panchresto medicamento sibi amicos redder e (Cf. Cic, 
Verr. V, 65 = col.denaro, quale panacea, farsi tutti amid). 

Panama: Panamia,,ae, f.; Panamensis Natio, vel Respublica. - Panamo- 
polis (Panama, citta capitale). 366 Panereccio-Papa Panereccio - Patereccio: Redivia, vel reduvia, ae, f. (Cic. et a.); 
graece: paronychia, orum; n., vel paronychae, arum, L (Plin. - 

■ Petron. et a.); hoc est abscessus circa radices unguium (naqd - 
presso - ow£ = unghia). - 

Panfilo - Panfilio -• Panfano : Pahphilum navigium (panfilo, in inglese 
yacht, e cioe rapido e lussuoso piroscafo in uso di sovrani, miliar- 
dai ecc. ...). - V. Yacht. . 
^- Nayis.praedatpria {panfilio o panfano, nave d&preda e da guerra 

■ del sec. XIV). - Navis incendiaria (panfano, nave da guerra e da 
' preda, usata per incendiare le navi avversarie). 

Panforte: Senensis mellita placenta; Senense libum (panforte di Siena). 
Pangrattato : Panis rasus; panis tritus; panis rasus jusculoqu'e' dilutus 

{pangrattato a uso di minestrina). . 
Panino : Pastillum, i, n. (Van.); pastillus, i, m. (Plin.). 

— Pastillum pbsonio,' vel pulmento farctum (panino imbottito);' ^ pa- 
stillum farctum, vel fartum (sandioich, voce inglese dedotta da 
J. Montague, Conte di Sandwich, rh. 1792). . 

Panorama: Prospectus, us, m. - Porticus prospectu pulcherfimo (Cic. 
' = portico da cui si gode una vista o panorama magnifido). 
— : Loca, quae circumspiciuntur; loca^ quae circum undique oculis 
occurrunt. 

Pantalone. (maschera veneziana): Ridicularius ludio Venetum morem 
effingens (Vallauri). - Ridicularius Venetorum ludius, vel ludio, 
onis. _ 

N Panteismo : Doctrina omnia Deum esse af&rmans; ratio eorum, qui Dei 
Nufrien universae return naturae miscent. 

— « Quod nihil est aliud, quam divihae naturae absurdam quandarh 
speciem r.etinere, veritatem tollere » (Acta Leonis .1884, p. 54) 7 
Graece: Pantheismus, i, m. (ptav = tutto, sostantivo - deog =. 
Dio). , ' 1 

Papa : Pontifex Maximus; Antistes sacrorum Maximus; Parens et ma- 
gister christianorurn; Parens christiani nominis; Piiblicus catholici , 
nominis Parens (Morcelli) - Summus christianae- religionis Anti- 
stes; christiani nominis Magister Maximus; Summus christianae 
: reipublicae Moderator, Rector, Princeps, Parens, Gubernator'am- 
plissirnus; Summus christianae religionis Interpres, Magister; chri- 
stianae lei arbiter; christianae famiiiae caput; Iesu Ghristi Vica- 
rius; Summus jfontifex; Augustus Pontifex. 

— Elegger'e il' Papa: Summum Pontificatum (Sacrum Principatum, 
sumnium augustissimumque sacerdotium) alicui credere, concre- Pappardelle-Parafernale 367' dere, deferre; Pontific,em Maximum aliquem dicere, eligere, deli- 
gere, create, renuntiare; ad Summi Pontificates fastigium aliquem 
evehere,proVehere; ad totius Ecclesiae gubernacula moderanda (ad 
Petxiahae^ navis gubernacula regenda) aliquem vocare. v 
v — Corondr'e il nuovo Papa: Pontificem Maximum sacrorum sollem- 
nibus initiare; Summi Pontificatus diademate redimire, vel triplici 
Supremi Pontificatus diademate aliquem redimire. 

— Esser Papa: Christiani sacerdotii prihcipatum obtinere, tenere", ge- 
rere; Pontificem Maximum agere; Iesu Christi Regno in terris 
praeesse; Iesu Christi vices (personam) in terris agere, sustinere; 
christianam rempublicam moderari; ■ christianae reipublicae guber- 
nacula tractare, regere, moderari. 

Pappardelle: Vi Lasagne. ■ ~ 

Faracadute : Lapsus moderamen, inis, n.; lapsus moderamine uti (usare 
il. paracadute). - Umbraculum de caelo labentium tutamen. - De 
caelo labentium tutamen, tutamentum, tutaculum. - Tutamentum 
usurpatur a Livio; tutamen a Virgilio; tutaculum a Priidentio. 
— . Cum velivoli pinna ex improviso diffracta esset, lapsus modera- 
mine usus, lento de caelo volatu terram attigi (Essendosi rotta 
un'ala dell'areoplanb, per mezzo del paracadute volando lenta- 
mente ho toccato terra). 

Par^acadutisti: Mifites lento ex caelo volatu labentes (lapsi); illapsi (il- 
labentes) ex caelo milites. 
— ■ Si nop. agitur de militibus : nautae lento ex caelo volatu labentes 
(lapsi); illapsi (illabentes) ex caelo nautae. 

— Milites, vel nautae velis-e caelo labentes (lapsi, illapsi) = soldati 
o volatori scendenti a vela. 

.Paracentesi: Perforatio (Cels.); terebratio (Golum.\ - Graece: Paracen- 
tesis, is, f. (jiagd = aldi'la - xevxslv '= forare) = perforazione 
chirurgica, che si fa per toglier liquido. 

Paradiso: Aevi sempiterni beatitas; pax aevi sempiterni; ' setnpiternae 
. beatitatis sedes; caelestium sedes; Regia" cSelestis; caelestis Curia; 
Superiim patria; caelitum Regnum. ... 

Paradosso : Paradoxon; vel paradoxum, i, n:; paradoxa, orum, n. pi. 
(Ctc). Vox est e graeco fonte ducta, quam Cicero hisce verbis latine 
interpretatur : « quae, quia sunt admlrabilia contraque opinioriem 
omnium, ab ipsis etiam mqado^a appellantur... (Parad. I). 

— Sententia inopinata a communique sensu abhorrens. 
Paraferna — Parafernale: Paraferna, orum, n. pi. (Ulp. = sopr ad- 
dote - bent estradotali). - Quae vox ex graec6- fonte ducitur (vagd- 368 i?'arafulmine-Paranoia <pe.ova =#= beni estradotcdi, dei quali la sposa ha I'amministraziane 
e il diretto godirnento). - Paraphernalis, e; v. g.. bona parapher- 
nalia. . 1 

Paraf ulmine : Adversus f ulrnina munimentum, vel munimen. 

r— Ad fulmina munimen. - Virgilius scribit ; ad imbres munimen . 

(difesa contro la pioggid): ' 
— « Qui valet indofnitiun frenis compescere fulmen, 

Tutaqiie tecta jubet ferrato lambere cursu, ' 
■ . Praeceps, innocuumque cava se condere terra; ' 
Destitit hie niimquam caeptis audacibus impos, 
NTec cecidere manus, quae vel majora minantur ». 
(« Inventa et mores », carmen Antonii Giovannini, praemio aureo 
dohatum in certamine Hoeufjtiano, p. io). • 

Paragrafo: Paragraphus, i, m. e"t f. (nagdyQafpog). 

Paraguay: Paraquaria, ae, f.; Paraquariana Natio, vel Respublica. - 
Assumptionopolis (Asuncion, capitqle' del Paraguay. - ; Lat. di 
Curia}. 

Paralasse : Paralaxis, is, f . (Vallauri, v. gr.). . 
Paralisi - Paralitico: V. Apoplessia. 

Parallelamente : Paribus intervallis. - Eadem ratione; eadem fere ra- 
tioned ita pariter... 

Parallelepiped. o : Parallelepipedus, a, .urn (Bo'et.), parallelepipedum, 

Parallelismo : Similitudo; simiUtudinis ratio; aequabilis ratio. - Aequi- 
latatio (Vitruv. = uguale disposizione in larghezza). 

Parallel©: Aeque distans; paribus intervallis distans; paribus interval- 
lis dispositus; v. g. lineae aequis intervallis .dispositae, vel paribus 
intervallis dispositae (linee par allele). - Graece: Parallelus, a, urn; 
, v. g. lineae parallelae (cf. Vitruv., V, 8); circuli jjaralleli (cf. Plin., 
VIj 33> 39) - aagdMrifog. 

Paralielogramma: Paralielogrammon, i, n. (Boet.); parallelogramma, 
ratis, n. (naQdXhjXog - yQd/j,fj,a) . ' 

Paralogismo : Falsa ratio; falsa ratiocinatio. - Vitiose ratiocinari; vitiose 
concludere (fare paralogismi).- 

Paralume: Luminis umbraculum. - Lucernae umbraciilum; lampadis 
umbraculum; candelabri umbraculum. 
■■ — Larhpadis lucem umbraculo m'oderari, vel temperare (mettere il 
paralume'). . 

Paranoia: Amentia; dementia; insania. - Graece: Paranoia, ae, f. 
(Ttaqd = fuori - vovg — mente).. Pareggio-Parquet 369 Pareggio; Aequatio, onis, f. (Cic.-Liv.); v. g. acceptorum expensarum- 
que aequatio (pareggio del bilancio); vel acceptorum datorumque 
aequatio. 

— Acceptorum expensarumque ratio convenit; acceptorum datorum- 
. que ratio constat (il bilancio e in pareggio). 

Parenchima: Parenchyma, atis, n. (t. med. - v.- gr, 7ia.Qi.y%v(m = in- 
fusione) = la sostanza interna delle viscere e delle glandole, cost 
detta perche gli antichi la credeva.no prodotta da uno stravaso del 
sangue. 

Parenetico: V. Esortativo. 

Parentesi : Interpositio (Quintil.)', interclusio (Idern). - Graece: Pa- 
renthesis, is, f. - « Quam rios interpositionem, vel interclusionem 
dicimus, Graeci naQevQeaiv vocant » (Quintil., IX, 3). 

— Parenthesin ponere, inchoare, concludere (fare una parentesi; aprir 
re, chiudere una parentesi). - Parenthesis notae sunt duo semicir- 
culi se invicem respicientes (i segni della parentesi). 

Paresi: Paresis, is, i. (t. med. - v. gr. ndqeaiz = rilassamento, debo- 
lezza) = lieve paralisi, consisiente nell'indebolimentp della con- 
trattilita degli organi, 

Parlamento: Publicus legumlatorum coetus (Acta Leonis); vel publi- 
cus coetus legibus ferendis. 

— Legati populares legibus ferendis (Deputati al Parlamento). 
Parmigiano: Parmensis caseus. 

Parodia: Ridicula carminis imitatioj ridicula alicujus rei imitatio; 
poema, carmen... in ridiculum deflexum. - Carinen per ridiculum 
detorquere (fare la parodia di una poesia). - Graece: Parodia, ae 3 f. 
- ftaoqdla - (Pseudo-Ascdri. in Cic., Verr., II, 10). 

Parotide: V. Orecchioni. 

Parquet: (pavimento di legno): Pavimentum durateum; ligneum payi- 
mentum. 

— Coassatio, vel coaxatio (yitruv.-Plin. = tavolato, : assito) seu con- 
textus tabularum supra trabium contignationem - Coassare, vel 
coaxare (Vitruv.), vel axibus contabulare (Suet. = coprire con assi, 
pavimentare con assi). - Axibus compingere, vel consternere solum 
(Col.) - Contabulare pavimentum querneis axibus (Plin. = pavi- 
mentare con legno di quercia).- 

— (Parquet - vera e proprio): E ligneis tessellis pavimentum; vel e 
durateis tessellis pavimentum; - Coaxare, vel coassare, vel con- 
tabulare tessellis pavimentum; ligneis (durateis) tessellis compin- 
gere pavimentum (jare un parquet). 

24 370 Parrocchia-Barzialita Parrpcchia - Parroco ecc. : Curia (Morcelli: parrocchia). - Romana 
civitas in plures « curias » inde ab originibus distribuebatur, quas 
qui participabant « curiales » vel « curiati » dicebantur; qui vero 
singulis -curiis praeerarit, « curiones » vocabantur, erantque sacer- 
doteSj qui pro sua cujusque curia sacris operabantur. Quapropter 
facile intellects est cur latinitatis cultores optirhi, cum super iore, 
turn nostra etiam. hac aetate, parrocchia « curiam » latine reddant, 
parrocchiani « curiales, curiatos » appellent, parroco vero « curio- 
nem » nuncupent. 

— Curiae templum; curiae aedes; sacra curiae aedes; curiale tem- 
plum; curialis aedes (Morcelli: chiesa delta parrocchia). 

— Curialis; curiatus (Idem: parrocchia.no). 

— Curio, onis (Idem: parroco). 

— Curio sacra in subsidium administrans (Idem: vicarid coadiutore); 
curio minor, vel curionis adjutor (Idem: cappellano). 

— Curio infulis exornatus (Idem: parroco mitrato).' 

— Curiae domus, vel sedes; curionis domus, vel sedes; curialis do- 
mus (la canonica). 

■ — E graeco f onte : Paroecia, ae, f .; Parochia, ae, f .; quae tamen voca- 
bula, e graeco fonte derivata, serioris sunt latinitatis (S. August.^ 
Hieronym. et a.), apud quos Episcopi, vel Parochi dicionem si- 
gnificant. - Item ex graeco fonte : Parochus, i, m.; quae tamen vox 
significat provvigioniere, impiegato dello Stato, il quale doveva ac- 
cogliere, albergare e nutrire i magistrati in . viaggio (Cic.-Hor.); 
convitatore; ospite (Hor.). - Cf. Forcellini. 

Partecipazione : V. Gomunanza. 

Partenogehesi : Parthenogenesis, is, f. (v. gr. ndoQevog = vergine - 
yevsaiQ = generazione) = generazione per uova non fecondaie. 

Parziale: I. Mancus (incompiuto), vel mancus et inchoatus. - Curtus 
(manchevole ed anche .non equanime); v. g. tegula (Prop.), dolia 
(Lucr.). - Parte sumptus, parte acceptus... . (preso in senso par- 
ziale). - Luna parte sui delitescit (ecclisse parziale di luna): 

II. (Non giusto, non equanime) Parti favens; parti obnoxius; 
alicuius partis studiosus; non integer; non justus; iniquus. - Non 
aequo animo esse; iniquo animo esse (esser parziale, ingiusio); 
aequo animo non judicare (esser parziale nel giudicare); quasi 
curta sententia (Cic. = sentenza parziale, unilaterale). 

Parzialita: Partium studium; alicuius partis studium; nimium et ef- 
frenum pardum studium (sfrenata parzialita, o partigianeria); non 
aequus animus; iniquus animus erga aliquem (parzialita contro Pascia-Passione 371 una); gratia, vel favor et gratia; gratiae" crimen (delitto di parzia- 
lita o favoreggiamento); iniquitas; judicii iniquitas (giudizio par-, 
ziale); aliquid iniquitate judicii comprobare (approvare con par- 
zialita). • 
: — V. Favoritismo. 
Pascia: Satrapa,,ae, vel satrapes, ae, vel satrapes, is, vet satraps, is, m. 
(personaggio di grande importanza presso i Persiani ed altri po- 
poli orientali). 

— Vivere da gran pascia:. Sumptuose molliterque vivere; splendide 
opipareque vivere. 

Pasqiaa: Sollemnia Paschae; Sollemnia ob memoriam anastaseos D, N. 
(Morcelli); Sollemnia Paschatis. 

— Far la Pasqua, far la Comurdone Pasquale: Sacris de altari liba- 
tis, Pascha celebrare; sancta de altari libavi, acto' Paschate; tesse- 
ram habe catholicam de mensa Domini; adfui ad Pascha sanctum, 
et pavit Christus me de mensa sua; Festis Paschalibus D. N. Iesus 
mensa me sua dignatus est; Paschate indicto, Iesus me Deus con- 
vivam ... excepit; me quoque, Paschate indicto, convivam vidistis ... 
divihae mensae; per paschales ferias donum' accepi te ipsum, Iesu 
suavissime; ecce ... feriis paschalibus ... Iesus .... supplicantem me 
dono suo caelesti ditavit (Morcelli). 

Passaporto: Syngraphus, i, m. (Plant., Capt. II,- 3, 90); seu chirogra- 
phum,- quod belli tempore datur, ut liber sit transitus quoquo 
quisque malit. 

— A nonnullis minus recte ponitur : Libellus terminalis, vel scidula, 
seu schedula terminalis - Adjectivum « terminalis, e » idem est 
ac ad terminos seu fines pertinens; vel etiam ad Deum Terminum 
pertinens. ' 

— Aptius dicitur : Diploma, aut litterae Iiberi commeatus (Cordara); 
publicae litterae liberi commeatus; diploma Uberi commeatus {pas- " 
saporto). 

— Fides publica, vel publice data (Caes, = salvacondotto); fidem 
(publicam) postulare (chiedere un salvacondotto); fidem (publi- 
cam) accipere v. g. veniendi in castra, veniendi ad Caesarem (ot- 
tenere un salvacondotto per...); fidem (publicam) alicui dare 
(concedere il salvacondotto) v. g. eum impune venturum in castra, 
eum impune abiturum; fide publice data, vel publica fide inter- 
posita (essendo concesso un salvacondotto). 

Passibile: V. Impassibile. 

Passioiie:- 1. Cupiditas; libidines (particolarmente dei sensi); pravi am^ 372 Passione-Passionisti mi motus; motus animi turbidus; animi perturbationes (Cic); ani- 
mi concitatio; perturbati animi motus; concitati animi perturba- 
tiones; aversa a recta ratione' contra naturam animi commotio (Cf . 
Cic, Tusc. IV, e. 6; et III, c. 4). 
— . Cupiditates domare, cohibere, coercere, regere, sedare, f renare, 
ref renare, frangere (vincere le passioni). - Cohibere motus animi 
turbidos^et appetitus obedientes facere rationi; cupiditatibus (cu- 
pidinibus), pravis animi motibuS obniti, obsistere, resistere, re- 
sponsare viriliter; cupidinibus est responsandum (Hor.) - Cupidi- 
tatibus imperare; domitas habere cupiditates; sibi imperare; mb- 
^ tus animi regere; animo moderari (Cic. et a.) - Contra: cupidita- 
tum dominatu enervari ac frangi;. cupiditatum dominatu enerva- 
tus ac fractus animus. 

— Cupiditatibus animique perturbationibus liber, vacuus, intactus, 
vel a cupiditatibus animique perturbationibus liber, vacuus, inta- 
ctus, invictus (libero da passioni, padrone delle proptie passioni). 

— « Animprum ... omnes morbi et perturbationes ex aspernatione 
rationis eveniunt » (Cic, Tusc. IV, c. 14). 

— « Turbidi animorum concitatique motus, aversi a ratione et ini- 
rhicissimi mentis vitaeque tranquillae ... Eorum igitur malorum in 
una virtute posita sanatio est » (Cic, Tusc. IV, c. 15). 

— « His autem perturbationibus, quas in vitam hominum stultitia 
quasi quasdam furias immittit atque incitat, omnibus viribus at- 
que opibus repugnandum est, si volumus hoc, , quod datum est 
vitae, tranquille placideque traducere » (Cic, Tusc. Ill, c. 11). 

—7 «Fortior est qui cupiditatem vincit, qiiam qui hostem subjecit "» 
(Sen., Epist. 74). 

II. Perpessio (Cic et a. = il patire); laborum perpessio (Cic); 
dolorum perpessio; cruciatus; dolor; tormentum (Cic. et a. = 
strumento di tortura; la tortura stessa; sofferenzd acuta; ed an- 
eke strumento per lanciar proiettili: tormenta bellica). 

— Acerbissimi Iesu Christi cruciatus, dolores ... (la passione di G. 
Cristo). - Iesu Christi passio (Morcelli). Vox tamen « passio » se- 
rioris est latinitatis (Prudent.-Tertull.). 

— Memoriae D. N. saluti omnium profuso sanguine prospicientis 
(Morcelli: in memoria della passione di N. Signore). , 

— Initium lugubris hebdomadis (Idem: inizio della Settimana di 
Passione). • 

Passionisti: Sodales a Passione Iesu, vel a Passione Christi (Morcelli). 
® - Sodales a perpessione dolorum Christi. Pasta-Pattini 373 Pasta: Farina subacta (pasta in genere); farina ovis subacta, vel pasta 

ovis subacta- (pasta all'uovo). 
— ; Graece: Pasta, ae, f. (ndart]) legitur apud Marcellum Empiricum 

(De medicam. i). - V. Biscotti, Lasagne, Maccheroni, Spaghetti. 
Pastaio: Farinae' subigendae opifex; farinae subactae opifix (chi fa la 
■ pasta). - Farinae subactae venditor, negotians, negotiator, (nego- 

ziante di pasta); farinae subactae institor (piccolo rivenditore di 

pasta, o commesso). 
Easticca: V. Caramella, Pastiglia.. 
Pasticcini: V. Biscotti: 
Pastiglia: V. Caramella. 

— Pastillus, i, m. (Hor., Sat. 1, 2, 27 et TV, 92) seu pilula unguen- 
taria, quae odoris gratia gestabatur (pastiglia odorosa). - Haec vox 
significat etiarn panino, biscotto, pasticcino, specie d'impiastro o 
fomento. 

Patente: V. Diploma. 
Patereccio: V. Panereccio. 

Paternita: Patris munus; patris animus; paterna caritas; paternus amor 
- Paternitas vox est serioris latinitatis .(Augustin.). 

Patetico: Commovendis animis aptus (Vallauri); quo ... perturbantur 
animi'et concitantur (Cic); fiebilis, v. g. vox, modus, gerriitus fie- 
bilis (Cic), pompa fiebilis (Ov.); flexanimus (Cic. = commovente, 
commosso); lenis (Cic.) y. g. vox lenis; mollis, v. g. mollis animus 
(Cic), homo mollissimo animo (Cic), mollis sermo (Sail), molle 
carmen (Hor.). 

Patologia - Patoldgico - Patologo : Morborum scientia, doctrina, di- 
sciplina (patologia).- Ad morborum .doctrinarh pertinens (pato-. 
logico); vel ad morbi causam pertinens. - Res ad morbi causam 
pertinet, attinet (e un: caso patologico); vel res ex, morbi ra- 
tione oritur. - Morbi cursus (processo patologico). 

— -Doctrina de morborum natura (patologia); ad morborum nam- 
ram pertinens (patologico).. - Aegri condicio (stato^patologico). . 

— Graece: Pathologia, ae,"f. - Pathologicus, a, urn. - Pathologiae do- 
ctor, stiidiosus, perinis,, peritissimus, cultor, professor. - (nddog- 
Xoyoq). ■ 

Patronato: Patronatus, us, m. (Dig'); v. g: Jus patronatus. 
Patronimico : A patre cognominatus, vel denominates. - Patronymicus 
(Gramm.). 

Pattinare - Pattini: Pedirota, ae, f. (Angelus Nardis, Carmina subse- 
civa, p. 15) = pattino; lusus pedirotae (Idem: giqco dei pattini); 374 Pechino-Pederasta pedibus supponere rotas (Idem: mettere i pattini); itemque: «ap-- 
iatur pedibus lamina nixa rotis » (Ibidem) - « Plantirotante fugit 
strepitu nova machina in orbem » (Ibidem). 

— Solea rotulis munita (Mariano: pattino); soleis munitis rotulis 
prolabi (pattinare); soleis munitis rotulis prolapsio (pattinaggio); 
qui soleis munitis rotulis . prolabitur (pattinatore). - V. Sci, Schi, 
Ski, Sciare, Schiare. 

— Minus apte ab aliis' ponitur : ferrea solea (pattino). '- Pedibus 
glacie irisistentibus prolabi (Luciano: pattinare), vel super glaciem 
decurrere (V ox Urbis). Quod tamen significat = fare gli scivoloni 
sul ghiaccio. / 

Pechino: Pechinum, i, n. 

Pedagogia - Pedagogo: Ars educandi; ratio educandi; "disciplina 
de liberis educandis; disciplina de adulescentibus instituendis 
educandisque - Graece: paedagogia (naibaywyix-t)). 

— Iuventutis educator; educator; educator praeceptorque (Tac). 
- Graece: Paedagogus, i, m. (Cic. et a.). • 

— Educatrix, icis, f. (Cic, De Leg. I, 62 - educatrice). 
P-edalare: Birota insistere (Luciano). - Aptius tamen dixeris: Birotam 

pedibus agere; birotam pedibus propellere; birotam pedibus pro- 
vehere; alato pede in birotam insistere (pedalare velocemente). 

Pedale: I. Pedale adminiculum; pedale instturnentum (pedale di una 
bicicletta, di Una macchina...). - Adjectivum « pedalis, e» usurpa- 
tur a Cicerone, Caesare et aliis. 
II. Caudex, icis, m. (pedale di un albero). 

Pedante: Ineptus ac fastidibsus; ineptus ac fastidiosus praeceptorum 
jactator; molestus ineptae diligentiae jactator; ineptiarum studio- 
.sissimus. - Litterio, onis, m. (Ammian XVII, 11); sciolus, i. m. 
(Arnob II, p. 86) = letteratucolo pedante; saputello. 

Pedanteria: Inepta ac fastidiosa praeceptorum jactatio; fastidiosa ine^ 
ptae_ diligentiae jactantia; fastidiosa atque inepta alicujus artis. ratio. 

Pederastia -. Pederasta: Pedicatio, vel paedicatio, onis, f. - Pedico, 
vel paedico, onis, m. (Martial?); pedicator, vel paedicator, oris, m. 
(Licin. Calv. apud Suet., Caes. 49). - Pedicare, vel paedicare (Ca- 
tulI.-Mariial. — usare pederastia). - Plures hodie haec vocabula 
(pedicare, pedicator etc.) non ex graeca voce natg (janciullo) du- 
cunt, sed ex nomine « podex, icis » (ano); quapropter diphthongum 
non ponunt. 

— Paederastia, ae, f. (Tiaiq = janciullo - igdco = amo). - Pathicus, 
ij m. (Catull.-Juvenal. — pederasta passivo) ex graeca voce nadi- Pediatria-Penitenzieria 375 »o'g. - Cinaedus, i, m. (Plaut.-Catull.-Juvenal. = pederasta attivo 
e in genere libidinoso contro naturd) ex graeca voce xivaidog. 
Pediatria - Pediatrico - Pediatra: Puerorum curationes; puerorum 
medieina; puerorum curandorum ratio, doctrina, disciplina. - Grae- 
ce: Paediatria, ae, f . 

— Ad puerorum curationem atfiriens; ad puerorum medic inam per- 
tinens. - Graece: Paediatricus, a, um. 

— Paediatriae cultor, doctor, professor, studiosus, peritus, peritissi- 
mus. - Paediater, paediatrus, paediatros, i, m. (naiq- larQevco). 

Pellagra - Pellagroso: Pellis aegrae . morbus. . - Pellis aegrae morbo 
laborans. 

Pendolo: Perpendiculum (archi'penzolo); libramentum; horologii per- 
pendiculum, vel libramenturn (pendolo dell'orologio). 
— '■ Horologium perpendiculo actum; vel horplogiurri perpendiculi 

libramento actum (orologio a pendolo). 
--- V. Isocrbno; Isocronismo del pendolo. 

Penetrali: Pehetrale, is, n.; penetralia, ium, n. pi.; penetrale urbis 
(Liv.), domus, silvae; penetralia animi; penetralia sapientiae (Quin- 
til.) regum penetralia (Virg.); intirria ac secreta loca. 

Penicillina: Penicillina, ae, f. (t. med.. — prodigioso medicamento in- 
ventato dal Dott. Alessandro Fleming, Accademico Pontificio); me- 
dicamentum, quod penicillina vocatur; medicamentum, quod peni- 
cillina dicitur. . 

Penitenza: Paehitentia (Liv. et a.), quae vox significat actum paeni- 
. tendi (pentimento, penitenza); v. g. agere paenitentiam alicujus rei ' 
(Plin.-Quint. et a. = pentirsi, espiare, scontwre q. c). 

— Voluntaria corporis afflictatio; cruciatus sponte susceptus ad ad- 
missa expianda; voluntaria admissorum poena; vitae incomrrioda, 
dolores, aerumnas singulari patientia tolerare; durissimo vitae ge- 
nere semet ipsum discruciare {penitenza in senso cristia.no) - V. 
Mortificazione. . . 

— Resipiscere (Cic. et a. = rawedersi); ad frugem bonam redire; de 
admissis vehementer dolere; adrriissa luere, expiare; vitia virtuti- 
bus emendare, vel compensare (jar penitenza). 

Penitenziere : Praef ectus admissis paenitentium expiandis, vel sacerdos 
admissis paenitentium expiandis praefectus (Morcelli: Penitenziere) 
- Summus Magister crirninibus expiandis (Idem: Penitenziere 
Maggiore) - Card. Paenitentiarius Major (Cod. Iur. Can.). Vox 
tamen « paenitentiarius » est infimae latinitatis. 

Penitenzjeria Apostolica: Supremum tribunal paenitentium admissis 376 Penna sbilografica-Pensionato expiandis. - Sacrum consilium (vel supremum consilium) admissis 
paenitentium expiandis. - 

— Sacrum consilium regens admissis paenitentium' expiandis (Reg- 
gente della Penitenzieria); vel: Jupremi tribunalis rector paeniten- 
tium admissis expiandis. - Sacram Paenitentiariam Regens (Lot. 
Eccles.). 

— Praesules supremi consilii admissis paenitentium expiandis (Pre- 
. lati della Penitenzieria). - Praesules Paenitentiariae Apostolicae 

(Lat. Eccles.). 

— Ab actis Sacri Gohsilii admissis paenitentium expiandis (Segre- 
tario della Penitenzieria); ab actis, supremi tribunalis paenitentium 
admissis expiandis. - Secretarius Paenitentiariae Apostolicae {Lat. 
Eccles). 

— Sacra Paenitentiaria Apostolica (Lat. Eccles.); vel Sacrum Tri- 
bunal Paenitentiariae Apostolicae. 

: — V. vol. pag. 141. 
Pehna stilografica : Stilus atramenio instructus - Calamus stilographi- 
cus - Stilus erat scriptorium iristrumentum ferreum, aeneum vel 
osseum, quo antiquitus in ceratis tabulis scribebatur non atra- 
mento, sed ejusdem instrumenti cuspide litteras formando. Stilo 
igitur adde atramentum 3 et aliquid habes scriptorio .id genus instru- 
mento simile. , . 

— A nonnullis ponitur : graphium, ii, n. - Hoc. tamen vocabulum 
e graeco fonte derivatum, nihil aliud significat nisi'stilum. Dixeris 
igitur, si mavis, « graphium atramento instructum ». 

— '« Te decet hoc, civis, calamo manante potiri 
Sensim attamento, suctu quo pone repletur. 
Introrsum tubulo discurrit rite striato 
Cochlea parva, manus tenui quae lubrica gy^o, 
Prout lubeti auratum retrahit, vel prodit acumen' » 
(V. Genovesi S. I., « Communia vitae », p. 16). 

Pennacchio : Crista plumatilis; plumariae, vel plumatilis paniculae orna- 
mentum vel ornatus; panicula plumatilis, plumata, plumosa (pen- 
nacchio in forma di spiga o pannocchia). 

Pennino: Calami apex, cis, m.; calami cuspis, idis, f.; scriptorii calami 
apex, vel cuspis; stili apex, vel cuspis. 

Pensionato : V. Giubilare, Giubilato (nel senso di persona pensionata). 

- — Communis victus sedes, vel hospitium (nel senso di casa di pen- 
sioned Vox « hospitium » significat non modo hospitalitatem, sed 
etiam hospitalitatis locum, seu deversorium (= •ospitalita,. Vospitq- Pensione-Perentorio 377 ' re, ed anche il luogo ove si ospita). - Gonvictus, us, m. (Cic. it a. 
'= convitto, il vivere insieme); convictus sedes; pulcherrima con-> 
• victus sedes (iin bellissimo pensionato, una bellissima pertsione). 

— V. Giubilare, Giubilato, Giubilazione. 

Pensione : .1. Pactum pro habitatione et mensa pretium (Vallauri: pen- 
sione per vitto- e alloggio)', pactum pro victu pretium; pactum pro 
victu pretium solvere (pqgare la pensione). - Casa di pensione: 
V. Pensionato. 

II. Pensio, onis, f. (Cic. et a.) est summa pecuniae, quae certis 
temporibus solvitur ex condicto. - Annuum salarium; annuum sti- 
pendium; annua pensio (pensione annua). 

Peiitacordo: Musicum- quinque chordarum instrumentum. - Graece: 
Pentachordus, a, urn (Martial.); pentachordon, i, n. (7i£vxd%o(>dov). 

Pentagono: Pentagonum, i, n.; pentagonium, ii, n. (jcevrdyaivoQ). 

Pentarchia: Quinque virorum dominatus, vel potentatus, us, m. - Grae- 
ce: Pentarchia, ae, f. (nevre - dQxij). 

Pentecoste: Sollemnia ob adyentum Spiritus Sancti (Morcelli). - Grae- 
ce: . Pentecoste, es, f. (neyxrptotsxr\). 

Penultimo : Proximus ab extremo; proximus a postremo (Cic); proxi- 
mus postremo. - Adjectivum « paenultimus, a, urn » legitur apud 
Gellium (IV, 7). - 

Peonia: Paeoriia herba (Virg. et a.); paeonius flos. - Paeonia, ae, f. (re- 
gione dell'antica Macedonia). 

Perdersi d'animo.: Animo cadere (LivJ; ;animo deficere (Cic); ani- 
mum demittere; animum, vel animos despondere (Liv.); animo 
concidere; animo succumbere (Cic); non est tamen animo succum- 
bendum (Non ci si deve perdere d'animo). 

Pbrder tempo : Et operam et oleum perdere (Cic. = perdere ranno e 
sapone); vel opera et oleum periit; vet frustra operam curamque 
■ consumere in aliqua re; vel acta agere (Cic, Amic. c. 22); temporis 
jacturam facere (Cic. = perder tempo); tempus perdere, amittere, 
terere (Cic); in pertusum doliiim verba ingerere (Plant. = jar 
cosa inutile, gridare .xil vento). 

Perentorio : Omnerri tergiversationem dirimens; omnem disceptationem 
dirimens. - Certus, certissimus, haud dubius, firmus, firmissimus, 
omnino statutes, omnino constitiitus, Justus, dijudicatus, direm- 
ptus. - Decretorius (Sen.-Quiiifzil, = decisivo, definitivo). 

— « Peremptorius, a, um » legitur apud Ulpianum (Dig. V, 1, 70 et 
al.); v. g. « peremptorium edictum » id est quod controversiam 
dirimit, ac tergiversationem rion patitur. 378 Periferia-Eeriosteo Pefiferia: I. « Circulus » est linea in orbem ducta (circolo, cerchio); 

• ' « circuitio » est actus circumeundi, vel locus per quem circumiri 
potest, v. g. duo triclinia cum circuitionibus (Vitruv.); « circinatio » 
est actus circinahdi (descrizione del circolo) j vel ipse circulus de- 
scriptus, v. g. circinationem circuli describere (Vitruv.); linea ro- 
tuhdationis (Vitruv. = circonferenza); ambitus, us (Cic. = giro 
di tempo, di luogo, di frase).- V- Circonferenza. 

II. Perifericr delta citta: pomerium, vel pomoerium, quod est - 
locus .intra et extra murum urbis^ seu secundum moenia urbis. 

— Suburbium, ii, n. (Cic., Phil. XII, 10) == suburbio, sobborgo. - 
Extrema ' urbis pars : (parte perif erica di citta). 

Perifrasi - Periodo: Verborum circuitio (giro di parole anche in senso 
ambiguo), v. g. circuitione et anfractu (Cic); circuitus verborum, 
vel orationis (Cic. = perifrasi, o periodo); ambitus -verborum^ vel 
orationis (Idem); orbis verborum, vel orationis (Idem); circumlocu- 
tio (Quintil.). 

— « Comprehensio et ambitus ille verborum, si sic neQiodbv appel- 
lari placet, erat apud ilium contractus et brevis » (Cic, Brut. 44,- 
163). « Circuitu illo orationis, quem Graeci neqcoSov, nos turn am- 
bitum, turn circuitum, rum compretiensionem, aut continuationem, 
aut circumscriptionem dicirnus,».(Cfc, .Orai. 61, 204). « Circuitum 
et quasi orbem verborum* (Idem, He Or at. III, 51, 198) = Pe- 
riodo. 

— Temporis spatium; temporis intervallum; aetas; tempus (periodo 
di tempo). 

Perimefcro : V. Circonferenza. , 

Periodico: I. (Rivista). Commentarius, if, m.; commentarium, ii, n. 
(Cic. et a,); commentariolus, vel commentariolum (piccolo perio- 
dico). ' - 

— A nbnhullis -ponitiir : ephemeris, idi's, f. (Cic. et a.) quae tamen 
vox, e graeco fonte derivata, significat giornale. 

— « Catholicorum scriptiones, quae, vel cotidie, vel in dies certos 
vulgari solent » (Acta .Leonis = gidrnali e periodici cattolici). 

. II. (Adjectivum) : Certis temporibus recurrens, v. g. morbus cer- 
tis temporibus recurrens, valetudines. anniversariae ac certo tem- 
pore recurrentes (Suet.), febris quartis. diebus recurrens (Gell.); 
statis temporibus. revertens, vel rediehs, v. g. siderum cursus. 

— E graeco fonte: Periodicus, a, urn, v. g. febres periodkae (Plin.) 
- neowdixog) . , 

Periosteo . - Periostio : Ossium tegumentum, tegimentum, tegmentum. Periostite-Persiana 379 - Graece: Periosteon, i, n. neQioareov (Cael. Aurel., Chrdn. V, 

i, 5)- ■' - ' 

Periostite: Ossiutn tegmenti inflammatio; periostei inflammatio. ■ 
Peripneumonia: V. Polmonite. 

Periscopio: Periscopium, ii, n. (v. gr. = apparecchio per osservare 
I'orizzonte da un sottomarino sommerso); navigii subaquanei peri- 
scopium; vel subnatantis navigii periscopium (jieqI - axonem = 
' osservo intorno). 

Peristaltico : Peristalticus, a, urh. - Motus stomachum contrahens; mo- 
ms ihtestina contrahens (moto peristaltico). 
Peristilio : V. Balcone ecc. 

Peritoneo: Interior ve'ntris membrana; abdominis membrana (Cels.); 
membrana omnia intestina continens (Veget.) - Graece: Perito- ■ 
naeum, i, n; (Cael. Aur.). - nsQttovaiov . , 

Peritonite: Interioris membranae vetitris inflammatio; abdominis mem- 
branae inflammatio; peritonaei inflammatio, vel inflatio. 

Persecuzione -r Perseguitare - Persecutore: . I. Insectatio, vexatio, 
cruciatus (persecuzione) - Persecutio apud Ciceronem significat 
actum persequendi in judicio (far causa, muover lite); apud .Ter- 
tullianum vero et alios serioris latinitatis scriptores significat per- 
secuzione^ , 
— - Christianorum insectatio, vexatio, cruciatus (persecuzione cri- 
stiana). 

II. Afflictare; conflictare; male habere aliquem; divexare; vexare; 
exagitare; hostiliter atrociterque aliquem insectari, vel consectari; 
hostiliter aliquem petere; lacessere aliquem; cruciare aliquem; ini- . 

. mice agere cum aliquo; saevire in aliquem (perseguitare) - Chri- 

stianum homen hostiliter petere, lacessere, carpere, lacerare, male- 

dico dente carpere ac lacerare. 
— Verbum aiitem « persequi » apud latinitatis scriptor£s optimos 

significat inseguire, incalzare, muover lite; esporre e svolgere argo- 

menti etc. .... v., g. rem persequi. 

III. Irisectator, vexator, exagitator, v. g. christianorum, vel chri- 
stiani nominis (persecutore). 

Persiana : Fenestrae transenna - Transenna, ae, f. est opus cancellatum, 
vel reticuktum, ferreum, ligneum, vel vimineum, visui pervium. 
« Earn copiam'ornamentofum suorum, quam constructam uno in 
loco, quasi per transennanV praetereuntes strictim aspeximus, in 
lucem proferat » (Cic, De Oral. I, c. XXXV, 162: ... che abbiamo 
visto di passaggio, quasi attraverso gelosie .0 cancellated). , 380 Personale-Eetrolifero — Fenestrae clatri, orum, m. pi., vel clatra, orum, n. pi. -' Vocabulum 
clatxi, vel clatra (Hor.) idem fere significat ac transerina. 

Personale: (Nomen) Ministri, orum; ministerium; ministeria, iorum. - 
V. Capo del personale. 

' — (Adjectivum) Privatus; proprius; privatus et proprius. - Ad per- 
sonam pertinens, attinens. - Vox « personalis, e.» serioris est latini- 
tatis (Paul. Dig.-Diomed.-Priician.). • 

— Vox autem « personaliter » (personalmente) legitur apud Gellium 
XV, 13, et apud Arnobium et alios serioris latinitatis scriptores. . 

Personalita : Magnus et illustris vir (Cic); vir clarus, praeclarus, claris- 
simus; amplissimus vir (Cic.) = personaggio. 

— Non in personam, sed in rem dicere, facere... (non fare personam 
liia); rion.cum homine dissideo, sed cum causa (Cic. = non h que- 
stione di persona, ma delta cosa stessa). 

— « Errores et Vitia reprehendant, sic tamen ut eareat acerbitate 
reprehensio, personisque parcatur » (Acta Leonis 1882, p. 22). 

Personificare : Rem personam coristituere; rem loquentem inducere; 
aliquid humana specie induere (personificare una cosa inanimata). 

— Rappresentare una persona: Agere aliquem, v. g. seryum, nobi- 
lerrf virum etc... - alicujus personam gerere, sustinere, obtinere, 
ferre, induere (Cic.-L.iv. et a.). - Alicujus partes agere, sustinere, 
obtinere (Cic. et a.)-- Alicujus vice fungi; alicujus partibus fungi; 
alicujus munere fungi. - V. Rappresentare. 

Personificazibne: I. V. Prosopopea.- 

II. Stultior stultissimo (Plaut. = la personificazione delta stol- 
tezzd); sceleratissimus omnium, sapientissimus omnium... (la scel- 
leratezza, la sapienza personificata...); vitium es (Martial. == sei la 
personificazione del vizio); ipsa eloquentia, ipsa virtus... (la perso- 
nificazione dell' eloquenza, delta virtu..). 

Peru: Peruvia, ae, (Lat. di Curia). 

Pessario : V. Preservativo III. ■ , 

Pesca di beneficenza: V. Lotteria. 

Pessiinistao - Pessimists: Mens (consilium, sententia) deterrima om- 
nia iudicans (exspectans, timens) - Mens ad deteriora convertens, 
vel referens omnia = pessimismo. 
- — Deteriora semper exspectans ac metuens; deterrima omnia iudi- 
cans; omnes rerum exitus adversos praesentiens, praesagiens, prae- 
metuens = pessimista. 

Petrolio - Petrolif ero : Oleum bituminosum. Cf. « fontes bitumino- 
si» apud' Vitruyium VIII, 3. - Oleum ■incendiarium (Veget., Mi- Pevera-Piarioforte 381 lit. IV 8 et 18). <- Oleum vivum (Gmt. Cyheg. 435) - Petroleum 
(Vallauri) - Liquidum bitumen. 

— A nonnullis ponitur: naphtha, ae, i., vel naphthas, ae, m.; quae 
tamen vox, « oleum igneum» significans, videtur potius adhi- 

. benda cum de nafta agituf. - V. Nafta. 

— Lume a petrolio: Lampas, vel lucerna petroled alita; lychnus pe- 
troleo alitus. - Lampas oleo bituminoso alita. - Lampas pleo in- 
cendiario alita. . " v 

II. Petrolei (vel petroleo) abundans, dives (petrolifero) - - Bitu- 
minosi olei dives, vel abundans - .Incendiarii olei dives, vel abunr 
dans. 

— Pozzo petrolifero: Fontes bituminosi Q/itruv. VIII, 3). - Bitumi- 
nosi olei puteus. - Olei incendiarii puteus. - Petrolei puteus. - 
Petrolei fons. . 

— Campo petrolifero: Regio bituminosi olei dives, ditissima, abun- 
. dans, - Locus olei incendiarii dives, abundans. - Locus petrolei 

fontibus dives, abundans. 
Pevera : V. Imbuto. ' 

Piaiieta:L Casula, ae, f . (Lat-. Eccles. = indurtiento liturgico'). - Haec 
vox apud Juvenalem, Plinium et alios significat = piccolo, casa, 
cdpanna; sed apud S. Isidorum (Orig. XIX, 24), S. Augustinum 
(Civ. Dei XXII, 8, 9) et alios serioris latinitatis scriptores indicat 
= veste fatta a cocolla o a imbuto usata anche dai sacerdoti; tale 
era la forma della pianeta prima che fosse' aperta ?ai fianchi. 
— : In Lifxico Vallauriano ponitur : « palla sacerdptalis ». Attamen 
« palla, ae » (= sopraveste lussuosa, spiovente f.no ai piedi, aperta 
sul davanti e fermata con uncinetti, indossata ordinariamente dalle 
nobili matrone) ad rem significandam non videtur apta. 

II. Stella eirrans (Cic); sidus erraris (Plin.); Stella erratica (Se- 
nec.); eiro, onis, m. (Vafr. apud Gell.). - Ita appellabantur plane- 
tae, quia errare videntun r \ , •. . 

— Ex graeco fonte: Pianeta, ae, m. (nXavdopai = errare). Haec vox 
a serioris- usurpatur latinitatis scriptoribus. 

Piangere dirottamente : V. Dirottomente. 

Pianoforte: Organum fidibus et pinnis instructum (Vdllauri: v. Spi- 
rietta). 

— Dulcisonum ebur quadrulis textum (Vox Urbis). 

— Clavicymbalum, i. n. (V. Clavicembalo}. » 

— A nonnullis ponitur: cymbalum (cembalo); vej, plectrum '(pro- 
priamente Vammennicolo con cut si suona una strumento a corda. 382 Piano quinquennale-Piegatura ed anche la stessa cetra, o il liuto); quae tamen vocabula - rem 
valde dissimilem significant. 

— Si'mihi liceat novum inducere homen (de re enim npva agitur, 
quae.aliquid habet cum cymbalo et cum plectro" commune) dicere 
ac scribere ausim : « plectrocymbalum ». 

— Plectrocymbalum pulsare (suonare il pianoforte). 
Piano quinquennale : V. Quinquennale.. 

Piano ultimoi Ultima ac praealta'domus contignatio (Cordara, Hist. 
vol: II, p. 275); summus conclavium ordo; ultimus ac praealtus 
conclavium ordo. 

Piahta: I. Arbor, oris, f. (albero); herba, ae, f. (pianta erbacea); arbu- 
stum, i, n. (albero, alberello specialmente per reggere le viti); ar- 
busculaj ae, f. (yarr. et a. = piccolo arbusto) - Arbustare (Plin. = 
rimboscare);v. g. locum arbustare quercu -«Planta, ae, f. (pollone, 
pianticella da trapiantare) - Sata, n. pi. (piantagioni). 

II. Pianta, ae, f., vel pianta pedis (pianta del piede), v. g. summa 
cpntingere sidera plantis (Prop. I, 8, 43 = godere la massima 
felicita, toccare il cielq con un dito). 

III. Forma (pianta, modello); description adumbratio (abbozzo, 
disegno), v. g. forma urbis (pianta delta citta); formam d^scribere 
(Liv.), delineare (Plin.),- adumbrare (Quint. = abbozzare). 

— V. Disegno e Icnografia. 

Piazza; - Piazzale - Viale: Area (Cic. et a.), v. g. : Area Petriana, vel 
area, ante templum Vaticanum (Morcelli); ar^a Quirinalis (Idem); 
' area Farriesiana (Idem). «. 

— Forum (piazza di mercato o di affari); v. g. : forum olitorium 
(piazza dell' erbe); forum piscarium (del pesce); forum vinarium, 
forum boarium etc. J 

— Campus (Cic. et a.) = piazzale. 

— A honnullis ponitur': platea, ae, f., quae tamen vojt significat via 
larga, viale - Platea arboribus consita; via arboribus consita (viale 
alberato). 

Picchetto: Stativa miiitum turma; stativum praesidiurn (Cic.-Liv.). 
Piedistallo: V. Base. 

Piega - Piegatura - Flessione: Flexus, us, m.; flexio, onis, f. infle- 
xip, onis, f.; v. g. modulationis inflexus (Senec, Brev. vitae XII, 4); 
laterum innexio fortis ac virilis (Cic, De Or. Ill, 220) = flessione 
del bustb forte e virile); virili laterum flexione (Cic, Or. 5<?); flexio 
vocis, modorum (Cic. — modulazione della voce, del canto); flexus 
vocis (Quintil.). Pietra-Pilastro 383 — Vestis rugae ac sinus (Plin. XXXV, 8, 34 = pieghe delta veste). 

— In vitium flectij in vitium vertere, vel in vitium verti (prendere 
una cattiva piega). * 

— Piega delle cose, dei tempi: . V. Indirizzo. 

Pietra: Auspicalis lapis (Morcelli: la -i" pietra); primarius lapis - Auspi- 
calem lapidem poiiere, statuere, jacere (porre la 1 pietra), ' ' 

— Coticula, ae, f., vel lapis Lydius (Plin. XXXIII, 8, 43) est lapis, 
quo bonitas auri, argenti, aeris attritu deprehenditur (pietra di 
paragdne per saggiare oro ...). . k 

— Silex, ids, m. i\ vel lapis vivus (Plin. XXXVI, 19, 30) = pietra 
focaia - Apud Marcellum Efnpiricum habetur: igniairius lapis. 

— Calculus (Plin.-Cels. = sassolino, calcolo della vescica); calculo- 
sus (Plin.-Cels. = chi soffre di mal di pietra) j sea calculis vesicae 
laborans. . 

— Offendiculum (Plin. = pietra d'inciampo, di scandalo) - « Sunt 
■ enim in hoc offendicula nonnulla : circumf er oculos et occurrent » 
(Plin. Ep. IX, 11). 

— : Saxa quadrata (pietra quadrata da- costruzione); miliarium, ii, h. 
(Cic. et a.) = pietra miliare, indicante la misura di mille passi; 
aureum miliarium (Tac.) ■=. colonna dorata posta da Augusto nel 
Foro, alia, quale facevano capo tutte le strode; gemma, margarita 
(pietre preziose); unio, onis, m. (Sen. et a.) — perla grossissima, 
pietra preziosa unica. 

— « Lapides mehercule- omnes flere ac lamentari coegisses » (Cic., 
De Orat. I, 57),= Avresti fatto piangere le pietre. 

Pieve - Pievano: Plebis curia, ae, f. - Plebis' curio, onis, m. - V. Par- 

rocchia e Parroco. 
Pignolo: Aiinuto animo esse (Cic.) = essere pignolo, di testa piccola. 

— Cerebrum exiguum ut • pini semen. - V. Pedante. 

Pila dell' acqua santa: Lustralis aquae labrum, i, ri. (la pila dell'ac- 
qua santa, che sta alia porta delle chiese}. - Lustralis aquae vascii- 
lum (vaseito portatile dell'acqua santa); vel manuale lustricae aquae 
vasculum; vel lustralis aquae situla (secchiolina dell'acqua santa). 
« Situla » (= secchia) . legitur apud Plautum. 

— Baciapile: pietatis ostentator; religionis ostentetor; superstitiosae 

— pietatis ostentator. - V. Bqcchettone. 

Pila elettrica: P^la Voltiana; pila electrica; pila electride acta; pila 
electrica vi acta. - « Pila » inter alias significati'ones indicat etiam 
recipiente di vario generp (Cato.-Ovid. ei a.). , 

Pilastro: Pila, ae, f. (Vitruv. et a.) est structura erecta in modum co- 384 Pilota-Pipa lumnae, quae tamen non Uno scapo constat, sed pluribus lapidibus, 
vel later ibus (pilastro). 
^~ Parastata, ae, f. (Vitruv) est pila quadra'ta ex lapidibus, vel late- 
ribus exstructa (pilastro o contracolonna). 

— Parastaticus, a, um, seu ad parastatam pertihens - « Imagines 
argenteae parastaticae cum suis ornamentis et regulis et basibus et 
concameratione ferrea » (Morcelli: immagini d'argento impostate 

. net pilastri cot loro ornamenti, cornici, bdsi e jiicchie metalliche). 
Pilot'a - Pilotaggio : Gubernator, yel rector; y. g. nayis gubernator, 
navigii rector; aeronavis gubernator, vel aeriae navis gubernator 
. (pilota di aeropland). 

— Navis gubernandae munus; navis regendae munus (pilotaggio' 
di nave). - Aeriae navis gubernandae munus; aeronavis gubernan,- 
dae muiius (pilotaggio' d'aeroplano), vel aeronavis gubernatio. 

Pinacoteca : Pinacotheca, ae, vel pinacothece, es, f . (Varr.-Vitruv.-Plin.). 

- Pinacotheca Vaticana (Pin. Vaticdna). 
Piovere dirottamente : V. Dirottamente. 

Pipa: Infumibulum, infurnibulum, infundibulum (pipa in genere; o 
sirutnento fatto a pipa). - Nicotianum infumibulum (pipa per fu- 
matore), - Vox infundibulum, quae in nonnullis codicibus infur- 
nibulum, in aliis vero infumibulum a quibusdam legitur, id videtur 
satis apte significare, quod nos pipa da fumare yocamus. Prima 
tamen dictio, hoc est « infundibulum », videtur maiore codicum 
auctoritate polleire (J. Perin, Lexicon). Hoc -voeabulum in Forcel- 
liniano Lexico redditur per vulgata verba imbuto, pevera, tramogr 
giaj pipa. Ad quam postrerham significationem quod attinet, agitur, 
ut exemplis demonstratur, de iristrurriento, seu pipa per suffumigii 
o indlaziohi. - « Radix ejus imponitur carbonibus cupressi, atque 
is nidor per, infurnibulum imbibitur in vetere tussi » (Plin. XXIV, 
15, 85). - Idem instrumentum apud PUnium. Valerianum (saec. iv 
p. Ch. n.) vocatur etiam « trajectorium ». « Herbam symphoniacam 
mittes super carbones, et per trajectorium tptum fumum ore 
trahes » (Plin. Valer. I, 37). - « Facies trochiscos (pillole) in modum 
olivae, et mittes in testam cum carbonibus, et pones trajectorium 
super testam, et ... os tehebis in trajectorium et sic fumum trahes » 
(Idem, I, 58). 

— Fistulata tabaci capsella^ vel capsella fistulata, vel capsula fistu- 
lata. - Adiectivum fistulatus, a, vim (Suet., Ner. 31) significat mu- 
nito di tubo a cannuccia; quamobrem « capsella fistulata » signifi- 
cat capsula munita di tubo o cannuccia = pipa. Pirata-Piu 385 — A nonnullis ponitur: fistula, vel fistula nicotiana; arundo, vel 
arundo nicotiana. Hae tamen voces videntur potius significare la 
cannuccia della pipa, il bocchino da fumare. 

— Fistulatam capsellam nicotianis foliis farcire, ex eademque, sul- 
phurato ramento incensa, odoratos haurire vapores (caricare la 
pipa, accenderla con fiammifero e fare una pipata); vel infumibu- 
lum nicotianis foliis farcire, ex eodemque, sulphurato ramento 
incenso, odoratos trahere nidores. 

— Ex nicotiano infumibulo odoratum fumum leniter dulcissimeque 
sugere (fare una dolce fumata). - Ex infumibulo (vel ex infurni- 
bulo) nicotianum fumum leniter dulciterque haurire. 

— V. vol. I, pag. 119. 
Pirata - Pirateria: V. Corsaro. 

Piroscafo: Naves actae vaporata aqua (Th. Vallauri, Inscript. p. 245 
= piroscafT); naves aquarum vaporibus impulsae (M. Ricci, Varia 
Latinitas p. 189)5 navis vapore impulsa. 

— E graeco fonte: Pyroscapha, ae, f. - Scapha, ae 3 habetur apud 
Ciceronem (Invent. II, 51). - « Pyroscapha » constat ex graecis vo- 
cibus nvq = fuoco - axdyrj = battello. 

— A nonnullis ponitur : navis vaporalis. - Adiectivum tamen « vapo- 
ralis, e » serioris est latinitatis (Augustin.) ac rem non apte si- 
gnificat. " 

Pirotecnico : V. Fuochi artificiali. 

Pistola: Manuballistula, ae («Alma Roman Comment.); v. g.: igneis 
manuballistulae glandibus occisus est, vel transfossus est (e stato 
ucciso, o trapassato da una palla di pistola). . 

— Ballistula ignifera, vel ignivoma - Adjectivum « ignifer, a, um » 
habetur apud Luc'retium et Ovidium; « ignivomus, a, um » apud 
Lactantium. 

— Pyroballistula, ae, f. 

— Manualis ballistula - Adjectivum « manualis, e », est apud Taci- 
turn, Plinium et alios. 

— V. Fucile. 

Pitecantropo : Pithecanthropos, i, m. (nldrjxoi; — scimmia - avOgonog 
= uomo) = essere inesistente, che avrebbe segnato il passaggio 
fra la scimmia e I'uomo. 

Pittura: V. Dipinto. 

Piu: Ad summum (tutto al piu); vel: summum (Cic.-Liv.)', vel: pluri- 
mum; ut plurimum; ubi plurimum; cum plurimum (J?lin. et al); 
v. g. « Exspectabam hodie, aut summum eras, ab eo tabellarios » 

25 386 Piviale-Plagiari o (Cic, Att. XIII, 21); « Respondit ilium biduo ad summum quatri- 
duo, periturum » (Cic, Mil. 9); « Purpurae vivunt annis plurimum 
septenis » (Plin. IX, 36, 60). 

— Nihil dico amplius (Cic, Plane. 7 = non dico di piii); ut nihil 
dicam amplius (Cic, Caecin. 36). 

Piviale:. Sacra trabea (O. Jozzi, Lex Epigr.); trabea aurata, fimbriata 
(Idem: = piviale con oro e frange) - Trabea, ae, f . apud Romanos 
erat toga nobilis, vario modo ornata, a sacerdotibus, regibus ac 
magistratibus usurpata. 

— Impluvia, ae, f. (Vallauri) - Impluvia (Varr. et a. — veste dei sa- 
cerdoti durante la pioggia). 

— Pluviale, is, n. (Lat. Eccles.). 

Pizzicagnolo : Negocians salsarius (Morcelli) - Negocians, vel negotians, 
vel negotiator legitur apud Cic; salsarius, a, um (Inscript. antiq.); 
salsamentarius, a, um apud Plinium et Suetonium. 

— Salsamentarius, salarius, porcinarius (Vallauri: pizzicagnolo) - Bo- 
tularius. (Sen. — salcicciere), qui botulos conficit et vendit - Sua- 
rius negotiator (Ulp., Dig.), qui suillae, seu suinae carnis nego- 
tiator est (negoziante di carni suine). 

Pizzicheria: Taberna suaria, salsamentaria, salaria, botularia, salsaria. 
Pizzo: V. Merletto. 

Placca: Bractea, ae, f, (joglia sottile di metallo ecc); lamina, ae, f. 
(lamina di metallo, marmo, legno ecc). 

— Phalerae arum, f. pi. (Liv. et al. = decorazione equestre) seu 
« ornamenta ex auro, yel argento, bullarum forma, quae viri nbbiles 

■ ac praesertim milites, honoris causa, in pectore pensilia gesta- 
bant... » (Forcellini = decorazione, medaglia, o borchia decorativa 
per attestazione di meriti civili o militart). « Pro concione po- 
stero die laudati donatique a C. Calpurnio equites phal'eris » (Liv. 
XXXIX, 31). 

— V. Commendatore con placca. 
Placet: V. Regio Placet. 

Plagio - Plagiario: Alicujus scriptoris (auctoris, poe'tae, carminis...) 
imitatio, vel irnitamentum (plagio letterario). - Alicujus furari verba 
(Quintil.); alicujus sapientiam compilare (Cic); alicujus scripta 
imitari (Jar plagio, plagiare). 

— Alicujus scriptoris (poetae, oratoris, carminis, orationis...) imitator, 
imitatrix (plagiario, plagiaria). . 

— In nonnullis lexicis hoc loco voces ponuntur : plagium, ii, n. (Ulp., 
Dig. — delitto per cui si compra 0 vende un uomo libero; oppure Planetario-Pletorico 387 si trafuga e vende dolosamente lo schiavo di un cdtro); plagiator, 
oris, m. (Tertull. = chi compie il suddetto deliito). 
■ — In aliis,. idque non omnino perperam, vox ponitur : plagiarius, ii, 
m. Quod quidem vocabulum apud Senecam (TranquiU. 8) et apud 
Ulp. (Dig. XXI, i, 17 et alibi) eum significat qui mancipia aliena ut 
sua dolose vendit, vel qui hominem liberum abducit, in servitutem 
redigit, yendit... - Attamen apud Martialem (I, 53) eum indicat, 
qui alieni scripti se auctorem falso praedicat. 
Planetario: Ad Stellas errantes pertinens; ad planetas attinens; stella- 
rum errantium. - V. Pianeta. 

— Sistema planetario: V. Sistema. 

Planimetria : Plana metiendi ars; plana metiendi ratio, doctrina; plani- 

metria ae, f.-; planimetria quae dicitur. 
Plastica - Plastico: Ars fingendi, vel effingendi ars, ratio, doctrina. - 

Graece: Plastice, es, f. (Flin.). « Plasticen matrem statuariae... esse 

dixit » (Idem, XXXV, 12, 43). - Ex verbo nkdaaw = raffiguro, 

do forma. 

— Ad effingendi artem, rationem, doctrinam pertinens (plastico). - 
Graece: Plasticus, a, um (Vitruv.). - Plastes, ae, m. (Plin. = chi 
esercita la plastica). « Plastae laudatissimi fuere Damophilus et 
Gorgasus » (Idem, XXXV, 12, 45). 

Platino : Alutia, ae, f. (H. Goelzer, N. Dictionnaire Francais-Latin); vel 
alutia, orum; vel elutia, orum, n. pi. - Haec tamen vocabula « pla- 
tinum » significare haud clare ex hoc loco Plinii (XXXIV, 16, 47) 
eruitur : « Invenitur et plumbum candidum in aurariis metallis, 
quae elutia vocant, aqua immissa eluente calculos nigros ». Quo 
loco « elutia, oruni » vel « alutia, orum » videntur esse potius cave 
per lavaggio di metallo aurijero, seu metalla auraria, quae aqua 
eluuntur. 

— Platinum, i, n. (neologismo tecnico). 

Plalisibilfe : Probabilis (Cic. = verosimile, credibile, degno di approva- 
zione). Ratio probabilis (Cic. — motivo serio, plausibile); proba- 
bilia conjectura sequens (Cic, Tusc. I, c. 9); idque conjectura 
probabile est (Cic, Tusc. IV, 1). 

— Plausibilis (Cic. '== degno di approvazione) - « Haec plausibilia 
non sunt» (Cic, Tusc. Ill, 21): 

Plenipotenziario: V. Ambasciatore Plenipotenziario, Ministro Plenipo- 
tenziario. 

Pletora - Pletorico: Abundantia; nimia abundantiaj v. g. nimia san- 
guinis humorisque abundantia (come termine medico); nimia ver- 388 Pleurite-Poliandria borum abundantia, vel nimium verborum profluvium (pletora di 
parole). 

— Abundans; redundans (pletorico); v. g. sanguine humoribusque , 
abundans, redundans. 

— Graece: Plethora, ae, f. - PlethoricuSj a, urn (nlrfi(hqr() _ 
Pleurite: Pulmonis r^embranae inflarnmatio, onis, f.; hunc morbum 

« dolorem lateris » Cicero appellat (De orat. Ill, 2); npnnulli 
« punctiones laterum » vocant;' graece: pleuritis, idis, finXevQlng). 
, Pleuritico: Lateris dolore laborans; graece: pleuriticus, a, utn (Plin., 
XXVII, 4, 3)- 
Plurimotore : V. Areoplano. 

Phitocrazia : Divitum regimen, vel imperium; census dominatus, us, 
m.; praedivitum regimen ac dominatus, vel praedivitum imperium 
ac dorninatio. - Plutocratia, ae, f. (nXovrem = esser ricco - y.Qa- 
teco = dominare). 

Pluviometro : Pluviae metiendae instrumentum. - Pluviometrum, i, n. 

Pneumatico : Aere inflatus; vento inflatus, a, urn. - Graece: Pneumati- 
cus, a, um; v. g. organa pneumatica (Plin.); pneumatica ratio 
(Idem); pneumaticae res (Vitruv. IX, 9); pneumatica ars, ratio, 
doctrina, disciplina (la pneumatica, come arte e scienza); machina 
pneumatica, vel spiritalis machina (Cf. Vitruv. X, 1). - Ex graeca 
voce misvua = aria. 

— I pneumatici degli autoveicoli ecc. : Inflatae currimes, vel gummes; 
pneumaticae cummes; pneumaticae rotarum cummes, vel gummes. 

Podagra Laborare ex pedibus (pic, Fam. VII, 9, 23 = Aver la 
podagra); graece: podagra, ae, f. (Cic, Plin., Cels. - noddy$a). 

Podagroso: Pedibus aeger, pedibiii laborans. - Pedum doloribus angi, 
vel cruciari (esser podagroso). ■ tiraece: podagricus, a, um (Cels.. 
IV, 24). 

Podesta: Praetor (Vallauri); urbis, vel pagi magister (Idem: sindaco di 
un municipio) - Aptius tamen dicitur: Municipii moderator, cu- 
rator, administrator (podesta o sindaco di un Comune). - Graece: 
Ecdicus, i, m. (Cic. et a.). « Ecdici in municipiis erant, qui Romae 
tribuhi plebis, qui scilicet plebis causam adversus injuriam optima- 
turn, vel suarum civitatum jura apud magistratus populi Romani 
tuebantur» (Forcellini). 

Polemico: Bellatorius; pugnax. - Stilus bellatorius (Plin., Ep. VII, 9, 
7 = stile polemico); oratio pugnax ac quasi bellatoria (discorso 
polemico, orazione polemico). 

Poliandria : Polyandria, ae, f. (noXvq = molto - dnfe = uomo). - Poliarchia-Politico 389 - Plures habere viros; pluribus viris nuptam esse (praticare la po- 
liandrid). 

Poliarchia : Plurium dominatus, vel poteritatus, vel regimen; multorum 
potentates, dominatus, regimen. - Graece: Polyarchia, ae, f. (jio- 
Xtig - aqxh = comando di molti). 

Poliarmonico : Multisonus,* a, ran (Martial.). - Graece:. Polyharmoni- 
cus, a, urn. (nolvg -agfiovmog). 

Policlinico: V. Clinica. 

Policromo - Policromatico : Multicolor (Plin.); multicolorus, a, um 
(Gell.) - Graece: Polychromaticus, a, um (nolvg - xqwiao. = piu 
colon). 

Poliedro: Polyhedrum, i 3 n. (noMg - i8qa = piu superfici); polyhedri 

formam habens (poliedrico). 
Polif onia : Multisonus concentus - Adjectivum « multisonus, a, um » 

usurpatur a Martiale et Static - V. Armonia, Sinfonia, Concerto 

musicale. 

Poligamia : Matrimonium multiplex; plurium una simul uxorum matri- 
monium. - Graece: Polygamia, ae, f. (nolvyq-iiia) - Plures uxores 
ducere, habere... (praticare la poligamia). 

Poligamo: Plurium uxorum vir. - Graece: Polygamus. 

Poliglotta : Multarum linguarum gnarus (Cf . Liv.: latinae linguae gna- 
rus); multarum linguarum intellegens; multarum linguarum doctus 
et intellegens (Cf. Gic: doctus et intellegens vir). 

Poligonale: Multangulus, a, um (Lucret. TV, 655). - Graece: Polygo- 
nius, a, um (Vitruv. I, 5 - nohrydiviog). . 

Poligono: Multangula figura. - Graece: Polygonum, i, n. (noXvyavov) . 

— Poligono di tiro: Campus jaculatorius (Ulp., Dig, IX, 2, 9); jacu- 
latoriae exercitadonis campus; jaculatoriae exercitationis palaestra. 

Politecnico: Polytechnica studiorum sedes; polytechnicum studiorum 
domicilium; polytechnica artium sedes. - Vox graeca « technicus, a, 
um » legitur apud Quintilianum II, 13. Adjectivum « polytech- 
nicus, a, um» ex graeco ducitur (noMg - re%vix6g). 

Politeismo - Politeista : Plurium deorum cultus, vel religio. - Plurium 
deorum cultbr. 

Politica - Politico: I. Ars rei publicae administrandae; rei publicae 
ratio ac disciplina; disciplina de re publica administranda (politica, 
scienza politica); rerum civilium cognitio (Cic. = politica, diplo- 
mazia) - Ratio atque prudentia rei publicae gerendae (Cic, Div. I, 
14 = scienza e abilita politica); disciplina rei publicae (Cic, De 
Or. I, 34); res publicas administrandi scientia (Cic, Fin. V, 21) - 390 Polizia-Polmonite Versari in publicis rebus (Cic, Inv. I, 3 = occuparsi di politico) - 
Usum in re publica magnum habere (Cic, Philip. X, 2 = av ere 
molta pratica nella politico) - Vos turn plus in re publica vidistis 
(Cic, Pro lege Manilia, vel de Imp. Pomp. 22, 64 = voi aveste 
allora piii larghe vedute politiche) - Consiliorum- in re publica so- 
cius (Cic,,De Orat. I, 7 = amico politico). 

— Dorhestica rei publicae gerendae ratio (politico interna); rei publi- 
cae. gerendae ratio ad ,externa negotia quod attinet (politico estera). 

— E graeco fonte : Ars politica; disciplina politica; res politica; scien- 
tia politica - Politia, ae, f. (Cic, Divin. I, 30; II, 27 = costituzione 
e governo dello Stato, lo Stato stesso). Politice, es, f. (Apul. = la 
politica); ■ quam vocem Cicero graece scribendo usurpat (Att. IX, 
18: nolitiKri). 

II. Politicus, a, urn (Cic. et a.) - Civitatis partes, vel factiones 
(partiti politici); politicaru